Fråga om regler kring röstning och beslut i bostadsrättföreningar

Då styrelsen kallar till extra stämma för förfrågan om medlems ombyggnad av lägenhet, hur många medlemmar måste vara närvarande och rösta för att styrelsen ska godkänna röstningstesultatet?

Lawline svarar

 

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Jag kommer utgå i mitt svar från att föreningen som du frågar om är en bostadsrättsförening, vilket innebär att bostadsrättslagen blir främst tillämpligt lagrum. 

När ska en ombyggnad av en medlems lägenheten röstas om? 

Vilka ändringar i lägenheten som kräver styrelsens godkännande framgår av 7 kap. 7 § första stycket Bostadsrättslagen (härefter BFL). Det ska handla om: 1. ingrepp i en bärande konstruktion, 2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller 3. annan väsentlig förändring av lägenheten. För att styrelsen ska kunna avslå en sådan begäran måste det även föreligga en risk för påtaglig skada eller olägenhet för föreningen (7 kap. 7 § andra stycket BFL). Föreningen kan i sin stadga föreskriva att tillstånd inte krävs för vissa av dessa ändringar, men det går inte att utöka regeln till att omfatta andra ombyggnationer än vad som framgår av paragrafen.  

Det finns även en möjlighet för föreningen att påkalla en om- eller tillbyggnad av en medlems lägenhet. I sådana fall krävs bostadsrättshavarens samtycke eller att två tredjedelar av de röstande går med på beslutet. (9 kap. 16 § första stycket punkt 2 BFL). 

Styrelsens röstning vid ombyggnad av lägenhet 

Hur röstning vid föreningsstämman ska gå till framgår av 9 kap. 14 – 25 §§ BRF, vilket i sin tur hänvisar i stora drag till 6 kap. Lag om ekonomiska föreningar (härefter EF) (se 9 kap. 14 § första stycket BRF). Detta innebär att om inget i bostadsrättslagen går emot vad som har står i 6 kap. EF ska reglerna i EF tillämpas fullt ut på bostadsrättsföreningen. Varken bostadsrättslagen eller lag om ekonomiska föreningar nämner någonting om hur många medlemmar som behöver delta på föreningsstämman, utan röstningen beräknas bara på de medlemmar som deltar vid föreningsstämman. Däremot ska alla medlemmar bli kallade till stämman och bli informerade om vad som kommer tas upp på stämman, om inte detta sker kan medlemmar väcka talan i domstol mot beslut som tas under stämman (6 kap. 47 § EF).  

När beslutet sedan ska tas krävs det generellt majoritetskrav för att beslutet ska gå igenom, blir röstningen lika har ordförande utslagsrösten (6 kap. 33 § EF). Som tidigare nämnts finns det dock särskilda regler för just beslut om ändring av medlems lägenhet. Bland annat ska bara vissa ändringar beslutas av föreningen, föreningen får inte heller neka ändringen om det inte innebär en risk för påtaglig skada eller olägenhet för föreningen, dessutom om ändringen i lägenheten är påkallad av föreningen ska beslutet röstas för med två tredjedelar istället för enkel majoritet (hälften av rösterna) (7kap. 7 § BRF och 9 kap. 16 § punkt 2 BRF). 

Hoppas du fick svar på din fråga! 

Vänligen, 

Alexander MogrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000