FÅR EN IDROTTSFÖRENING UTESLUTA SINA MEDLEMMAR?

Hej om jag anmäler en idrottsförening för olaglig alkoholreklam måste jag vara anonym med risk för repressalier eller skyddas jag av grundlagen tänker på yttrandefriheten och åsiktsfriheten ? Alltså får föreningen bestraffa mig ?

Lawline svarar

  Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om din grundlagsskyddade yttrandefrihet har verkan även mot en idrottsförening, och huruvida föreningen kan utesluta dig om du anmäler dem för olaglig alkoholreklam. 

Mot vem gäller yttrandefriheten? 

Av 2 kap. 1 § p. 1 Regeringsformen följer att var och en är, gentemot det allmänna, tillförsäkrad yttrandefrihet. Rättigheten innebär alltså att det allmänna (myndigheter) har en skyldighet att respektera din rätt att uttrycka dig. Detta kan beskrivas som att den myndighet du anmäler reklamen till inte får straffa dig för att du försöker anmäla reklamen. Detta skydd gäller dock inte mellan dig och föreningen.

Får föreningen bestraffa dig? 

Det korta svaret är att det beror på vad du menar med ”bestraffa”. Föreningen får givetvis inte skada dig fysiskt på något sätt, mer relevant att utreda är huruvida föreningen har rätt att utesluta dig om du anmäler dem. 

Får föreningen utesluta dig på grund av att du anmäler dem? 

Idrottsföreningar är i regel ideella föreningar, vilket innebär att de är skyldiga att ha stadgar (se NJA 1987 s. 394). I dessa stadgar finns oftast bestämmelser kring när en medlem kan uteslutas. Jag rekommenderar dig därför att undersöka de stadgar som finns för föreningen om du är orolig för att bli utesluten på grund av din anmälan.

Vad händer om föreningen utesluter dig trots att de inte har stöd för det i stadgarna? 

Att uteslutas ur en förening utan stöd i stadgarna är i grunden ett avtalsbrott. Högsta domstolen har tidigare prövat en liknande fråga, och anfört att ett beslut om uteslutning ur en idrottsförening i princip inte kan prövas av domstol (NJA 1990 s. 687). Högsta domstolen anför i domskälen att en prövning av uteslutning ur en idrottsförening bara borde kunna prövas av domstol om den grundar sig på något förhållande som anses göra uteslutningen uppenbart otillbörlig, t. ex om uteslutningen grundar sig på hudfärg eller trosbekännelse. 

Slutsats och rekommendation 

Huruvida föreningen kan utesluta dig eller inte beror alltså i stor utsträckning på föreningens stadgar. Skulle föreningen utesluta dig utan stöd för det i stadgarna föreligger ett avtalsbrott, som kan prövas av domstol om den skulle grunda sig på något som gör uteslutningen uppenbart otillbörlig. Jag har dock svårt att se att du skulle uteslutas ur gruppen för att du anmäler dem, men skulle du uteslutas tror jag att det blir svårt att få detta prövat av domstol. 

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att skicka in en till fråga eller boka tid för rådgivning hos oss!

Med vänliga hälsningar, 

Erik von ZweigbergkRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”