Skadeståndsansvar för samfälligheter och gentemot tredje man - Vad gäller?

Hej, Jag är ordförande i en samfällighet som äger gemensamma ytor i ett småhusområde. På samfällighetens ytor står en flaggstång som är väldigt vindutsatt och som rasat vid ett tillfälle tidigare. Jag undrar nu vilket juridiskt ansvar samfälligheten har om flaggstången skulle blåsa ner igen och skada någon av fastigheterna, en bil eller rent av någon person. Bör samfälligheten ha någon form av ansvarsförsäkring?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline, 

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är skadeståndslagen (SkL).

Det korta svaret på din faktiska fråga lyder att en ansvarsförsäkring naturligtvis kan vara att föredra vid risk för tredjemansskador. Och utifrån din ärendebeskrivning, dvs. med tanke på flaggstångens placering och dess vindutsatthet, verkar det ju råda en i vart fall inte helt obetydlig risk för just skada på person och/eller egendom. 

I 2 kap. 1 § SkL sägs att den som uppsåtligen (avsiktligen) eller av vårdslöshet (oaktsamhet) vållar personskada eller sakskada ska ersätta skadan. Men mer än så går inte att utläsa av lagtexten varför praxis och doktrin (den rättsvetenskapliga litteraturen) ofta behöver konsulteras för att kunna avgöra om skadeståndsskyldighet föreligger. Eller rättare sagt för att kunna ta reda på vilka hänsyn som brukar tas inom ramen för den skadeståndsrättsliga bedömningen. Det ska även noteras att såväl fysiska som juridiska personer, exempelvis en samfällighetsförening, kan bli skyldiga att betala ersättning, dvs. ett skadestånd, om föreningens handlade har orsakat en person- och/eller sakskada på ett adekvat sätt. För att föreningen, på s.k. utomkontraktuell grund, ska bli skyldig att utge ett skadestånd krävs alltså först och främst ett orsakssamband. Skadan ska också ha utgjort en naturlig följd av handlingen eller den uppvisade passiviteten, t.ex. uteblivna förebyggande åtgärder avseende flaggstången, något som motsvarar det s.k. adekvanskravet, vilket också måste vara uppfyllt (se utförligare beskrivning nedan).

Härnäst följer ett skadeståndsrättsligt skolboksexempel som förhoppningsvis kan bidra till ökad förståelse för hur och i vilka situationer samfällighetsföreningen kan ådra sig ett skadeståndsansvar. En grundläggande förutsättning för skadeståndsansvar är, föga förvånande, en konstaterbar skada. Skadeståndsansvar kräver i mångt och mycket en aktiv handling, vilket innebär att passivitet i grunden inte utlöser någon skadeståndsskyldighet. Däremot kan eget förgående vållande stundtals leda till en plikt att handla varför den som underlåter att agera när en skada är på väg att inträffa på grund av en tidigare utförd handling, som är direkt orsak till uppkomsten av den fara som håller på att förverkligas, kan bli skadeståndsskyldig. Vidare ska det tilläggas att det för skadeståndsansvar krävs att skadevållaren uppsåtligen eller av oaktsamhet har orsakat den relevanta följden, vilket redan följer av lagtexten (se ovan). 

Förutom uppsåt eller oaktsamhet krävs också adekvat kausalitet (kausalitet = orsakssamband), vilket resulterar i två separata bedömningar. Kausaliteten innebär att det måste föreligga ett orsakssamband mellan handlingen (eller den eventuella passiviteten) och den skada för vilken den skadelidande kräver ersättning. Annorlunda uttryckt: Skadan måste utgöra en följd av den ifrågavarande handlingen. Kravet på adekvans tar sikte på själva orsaksförhållandet mellan skadevållarens handling och den uppkomna skadan och betyder att ansvar endast kan bli aktuellt om skadan var någorlunda påräknelig, förutsägbar och/eller typisk (naturlig) i förhållande till handlingen. För att konkretisera det ovan anförda kan följande ganska banala exempel anges. Den (X) som tillfogar en annan person (Y) kroppsskador för vilka denne sedan tvingas vårdas på sjukhus för undgår förmodligen ersättningsansvar i händelse av den skadelidande Y:s död om dennes frånfälle sker till följd av en brand på sjukhuset och inte på grund av de uppkomna kroppsskadorna. Kausaliteten i det här exemplet är förvisso odiskutabel. Om X inte hade misshandlat Y hade Y inte hamnat på det sjukhus som sedan kom att drabbas av en eldsvåda. Men det går knappast att argumentera för att orsaken till dödsfallet utgjorde en naturlig följd av den förövade misshandeln. Följden (resultatet) var med andra ord inte påräknelig för skadevållaren (gärningsmannen) vid tidpunkten för den skadegörande handlingen (misshandeln). Ett annat sätt att med skadeståndsrättslig terminologi uttrycka detta är att säga att det inte låg i farans riktning att misshandeln skulle leda till den skadelidandes död som ett direkt resultat av en sjukhusbrand. Adekvanskravet är således inte uppfyllt i det här fallet varför den skadelidande (eller rättare sagt de efterlevande) sannolikt blir helt utan ersättning för det fall erforderligt försäkringsskydd saknas.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Sammantaget kan sägas att samfällighetsföreningen riskerar att bli skadeståndsskyldig om föreningen, som ansvarig för flaggstången, exempelvis inte vidtar erforderliga åtgärder för att minimera risken för uppkomsten av person- och/eller sakskador. Det kan inte heller uteslutas att även andra omständigheter än uteblivet underhåll/vidtagande av relevanta åtgärder kan resultera i en skadeståndsskyldighet. Men det förutsätter som tidigare påpekats att det föreligger adekvat kausalitet i varje enskilt fall. Vid tecknandet av en ansvarsförsäkring kommer dock den faktiska kostnaden i händelse av en olycka sannolikt att stanna på försäkringsbolaget (givet att försäkringsvillkoren täcker den här typen av händelser). Om det visar sig att flaggstångens placering är mycket riskabel bör den kanske monteras ner helt alternativt förflyttas till annan mer säker plats. 

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,


Jacob BjörnbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”