Vice ordförande i en ideell förening

2020-03-07 i Föreningar
FRÅGA |Måste man ha en viceordförande i en ideel förening?
Carolina Olsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det finns ingen lag som gäller för alla ideella föreningar med den anledningen att det finns så många olika former av ideella föreningar. Ideella föreningar kan reglera sig själva genom deras stadgar. Detta är föreningens så kallade "egna lagstiftning". I lag om ekonomiska föreningar (se här) brukar ideella föreningar söka vägledning. Det är inget krav, men fullt möjligt. Måste den ideella föreningen ha en ordförande? Det är möjligt för en ideell förening att inte ha någon ordförande eller styrelse överhuvudtaget. Den ideella föreningens företrädare är fria att själva bestämma över dessa frågor i föreningens stadgar.Om en ideell förening vill bli betraktad som en juridisk person finns det krav i praxis där val av styrelse är ett krav. Att vara betraktad som en juridisk person innebär att den ideella föreningen kan ingå avtal i sitt eget namn. Detta kan vara viktigt ifall föreningens företrädare inte vill ingå avtal i sitt eget namn för föreningens räkning. Att bli en juridisk person innebär således att företrädarens ansvar inskränks till det i föreningen satsade kapitalet. Om föreningen inte är att betrakta som en juridisk person så kommer föreningens företrädare att ansvara för föreningens ekonomi som för egen räkning. Det är alltså inget krav att det måste finnas en vice ordförande i en ideell föreningen. Vill man bli betraktad som en juridisk person finns det krav på att ha en styrelse. Det finns inget krav på att ha en vice ordförande i styrelsen men man bör ha det. Vice ordförande inträder när den ordinarie ordförande är frånvarande vid styrelsesammanträden.

När kan tiden för ett årsmöte i en ideell förening senast ändras?

2020-02-29 i Föreningar
FRÅGA |Hej! Kan en ideell förening byta tiden för ett årsmöte? Föreningen behöver enligt stadgarna kalla minst 1 månad i förväg och det är 16 dagar kvar till årsmötet. Tanken är att flytta årsmötet från kl. 13 till kl. 19 samma dag.Mvh
Nathalie Ottosson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Kallelse till årsmöte:Ideella föreningar regleras inte i svensk lag. Istället blir det föreningens stadgar som reglerar hur föreningen ska skötas och vad som kan hända om något missköts. Vägledning kan även inhämtas från praxis och god föreningssed.I stadgan framgår att kallelsen till årsmötet ska ske senast en månad innan det faktiska årsmötet. En ändring av tid för årsmötet 16 dagar innan är alltså för kort tid innan och strider mot föreningens stadgar. Generellt finns ofta en möjlighet att ogiltigförklara beslut som fattats på ett årsmöte med en felaktig kallelse. Om alla som ska delta på årsmötet godkänner tidsändringen är det självklart okej att hålla mötet senare på dagen. Sammanfattning:En ideell förening styrs av det som står i dess stadgar. Om kallelsen ändras för kort tid innan årsmötet blir den felaktig.Med vänliga hälsningar,

Måste ett ombud vara medlem för att kunna rösta på en föreningsstämma?

2020-02-19 i Föreningar
FRÅGA |Vad gäller vid röstning genom ombud? Måste ombudet också vara medlem?
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline, AllmäntEftersom du använder begreppet medlem utgår jag ifrån att det som åsyftas i din fråga är en omröstning på en årsstämma inom ramen för en ekonomisk förening, exempelvis en bostadsrättsförening. Tillämplig lagstiftning på det här området är lagen om ekonomiska föreningar (i folkmun ofta kallad föreningslagen, EFL). Din frågaI 7 kap. 4 § första stycket EFL framgår det att en medlem som inte personligen kan närvara vid föreningsstämman får utöva sin rösträtt genom ombud. Vidare stadgas i samma lagrum (alltså i samma paragraf) att en medlem alltid äger rätt att som ombud anlita make, sambo eller annan medlem. Det finns således inget uttryckligt förbud i fråga om utomståendes möjlighet att agera ombud för en medlems räkning. Däremot anges, återigen i samma lagrum, att rätten att anlita ombud får begränsas i stadgarna. Kort slutatsMot bakgrund av det nu sagda och givet lagtextens ordalydelse är min bedömning att det inte föreligger några generella förbud kring utomståendes möjlighet att företräda en medlem vid en årsstämma. Notera dock att du i förekommande fall kan behöva studera de ifrågavarande stadgarna för att utesluta eventuella avvikelser från gällande lagstiftning. Vid ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller genom några av våra betaltjänster.Vänligen,

Fråga om styrelsearvode i ideell förening

2020-01-25 i Föreningar
FRÅGA |Vi är en ideell förening med fastslagen styrelse.Ordföranden säger att denne vill ta ut 50 000 kronor per år för arbete som ordförande och kassör.Övriga i styrelsen får ingen ersättning.Kan detta vara rimligt?
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,AllmäntRegelverket avseende ideella föreningar är knapphändigt och många gånger är de juridiska spörsmålen helt oreglerade på det här området. Ledning måste istället hämtas ur den ifrågavarande föreningens stadgar samt från närliggande lagstiftning. Närmast till hands i det här fallet blir lagen om ekonomiska föreningar, i folkmun ofta kallad föreningslagen (EFL). Notera dock att den nyss nämnda lagstiftningen inte är direkt tillämplig på din fråga. Däremot torde vissa analogier vara möjliga att göra i fråga om föreningsrättsliga problem av den här karaktären. Ett förtydligande; När jag nedan använder begreppet förening åsyftas ideell förening om ingenting annat anges.Din frågaBeträffande det aktuella arvodet och storleken på detta finns det inget givet svar. Jag har svårt att närmare avgöra huruvida ersättningen skulle kunna betraktas som orimlig. Det beror givetvis på uppdragets omfattning, storleken på föreningen samt förevarande praxis jämte de av föreningen antagna stadgarna där eventuell särskild röstmajoritet för styrelsebeslut kan finnas stipulerad. Generellt kan sägas att det inte finns något uttryckligt hinder mot att styrelsen fattar beslut om egen arvodering. Styrelsen svarar emellertid inför föreningsstämman, vilken är det högst beslutande organet i föreningen. Stämman äger således rätt att fatta beslut om lägre eller ingen ersättning alls. För det fall ingen reglering finns upptagen i de föreliggande stadgarna avseende styrelsebeslut kan eventuell ledning sökas i föreningslagen. I 7 kap. 21 § 1 st EFL finns bestämmelser angående styrelsens beslutsförhet, i vilket framgår att styrelsen är beslutsför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter, eller det högre antal som har bestämts i stadgarna, är närvarande. Vidare anges i samma lagrum att ett beslut inte får fattas om inte samtliga ledamöter har beretts tillfälle att delta i ärendets behandling när så är möjligt (7 kap. 21 § 2 st EFL). Slutligen är det den mening som mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar för som gäller såsom styrelsens beslut, förutsatt att ingen annan bestämmelse finns upptagen i stadgarna (7 kap. 22 § 1 st EFL).SammanfattningMot bakgrund av det nyss anförda är min bedömning att er ordförande inte godtyckligt kan besluta i frågor rörande utbetalning av arvode till denne själv. Förslagsvis studerar ni ingående vad som står föreskrivet i stadgarna och tar upp ärendet för behandling vid nästkommande styrelsesammanträde. I förlängningen kan det givetvis bli aktuellt att kalla till en extra föreningsstämma alternativ få upp frågan på dagordningen inför nästa ordinarie årsstämma. Jag hoppas att innerligt att du har fått hyfsat matnyttigt svar. Varmt välkommen att höra av dig på nytt vid eventuella oklarheter, antingen här eller i vår kostnadsfria telefonrådgivning. Vänligen,

Måste en ideell förening ha en ordförande?

2020-03-03 i Föreningar
FRÅGA |Vi är en musikkår som drivs som en ideell förening. Inför kommande årsmöte har vi ingen som vill bli ordförande. Vi får ihop en styrelse men ingen av dessa vill ta på sig ordföranderollen. Vilket ansvar har en ordförande? I våra stadgar står det att ordförande leder styrelsearbetet och ska övervaka att stadgarna efterlevs. Kan vi fortsätta vår verksamhet utan att någon har ordföranderollen eller måste vi upphäva vår verksamhet efter 94 år?
Moa Kryh |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ideell förening Det finns ingen lag som reglerar hur en ideell förening ska vara organiserad. Tidigare rättsfall, allmänna principer och lagregler på andra områden är det som man får vända sig till för att ta reda på vad som gäller.Det finns ett generellt krav på att en ideell förening ska ha en styrelse eller annat organ som kan företräda föreningen, eftersom föreningen är en juridisk person som måste representeras av någon. I praxis har detta krav inneburit att styrelsen har en ordförande, en sekreterare och en kassör. Att föreningen är en juridisk person innebär att den har kapacitet att förvärva rättigheter och ta på sig skyldigheter, det vill säga ingå avtal i eget namn, samt föra talan inför domstol och andra myndigheter. Vad händer om det inte finns någon kandidat till ordförandeposten?Ingen kan tvingas bli vald som styrelseordförande mot sin vilja. Skulle föreningen inte ha någon ordförande behöver inte styrelsen enligt min bedömning upplösas, däremot kan det få effekt på huruvida föreningen fortfarande kan betraktas som en juridisk person. Om föreningen inte längre betraktas som en juridisk person kommer avtal som ingås av föreningen i själva verket ingås av föreningens representanter personligen. Representanterna kommer i sådant fall själva att ansvara för de eventuella skyldigheter som avtalen genererar. Föreningen har alltså i detta fall inte längre någon rättskapacitet och kan inte ingå avtal i eget namn som en juridisk person. Vad kan ni göra?Om föreningen inte vill välja ordförande pga. att ni inte vill lägga allt ansvar på en person så kan ni exempelvis skriva i stadgarna att "alla medlemmar i föreningen eller styrelsen har lika stort ansvar för frågor som berör den ideella föreningen" eller liknande. På så sätt kan ni genom stadgarna markera att alla har lika stort ansvar.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur fattas beslut om försäljning av fast egendom i samfällighetsföreningar?

2020-02-27 i Föreningar
FRÅGA |Ta en samfällighetsförening som förvaltas genom en styrelse och föreningen skattar självständigt för sitt resultat. I föreningen ingår samfällda vägar, skog etc men även några avstyckade bostadsarrendetomter. På senare år har föreningen fått förfrågan från arrendatorer om att få köpa sin arrenderade tom.Stämman beslutar ju om försäljning ska ske eller inte men frågan är;- om styrelsen förordar att inte sälja, kan stämman ändå besluta om försäljning?- om försäljning då ska ske, kan stämman besluta om vad som ska göras med pengarna, t ex utdelning?
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör samfälligheter och frågor om dessa regleras i Lag om förvaltning av samfälligheter (samfällighetslagen).Vem beslutar om försäljning av bostadsarrendetomterna?Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ och enligt 47 § samfällighetslagen är det under föreningsstämman som medlemmarna har rätt att delta i förvaltningen av föreningens angelägenheter. Enligt 51 § samfällighetslagen är det stämman som beslutar om överlåtelse av fast egendom och för att beslut ska fattas krävs det minst två tredjedelar av de angivna rösterna om inget annat är föreskrivet i stadgarna. Sammanfattningsvis är det stämman som beslutar om försäljning av bostadsarrendetomterna och eftersom stämman är högsta beslutande organ har de rätt att fatta beslut om detta även om styrelsen motsätter sig beslutet. Däremot så måste minst två tredjedelar av medlemmarna som är med på stämman vara överens om att bostadsarrendetomterna ska säljas för att beslut ska kunna fattas. Vem beslutar vad som ska göras med pengarna från försäljningen?En samfällighetsförening är en juridisk person vilket innebär att föreningen kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter (17 § samfällighetslagen). Föreningen har även äganderätten till de avstyckade bostadsarrendetomterna enligt 5 § samfällighetslagen. Detta innebär att pengarna från försäljningen tillkommer föreningen. Intäkten från försäljningen kommer alltså läggas till föreningens resultat och beslut om utdelning till medlemmarna fattas av årsstämman. Det är också stämman som antar en budget/ekonomisk plan för året. Styrelsen ska sköta föreningens angelägenheter i överensstämmelse med stadgarna och stämmobeslut (35 § samfällighetslagen). Detta innebär att om stämman beslutar hur pengarna ska användas är styrelsen bundna av beslutet så länge det inte är främmande för det ändamål som samfälligheten ska tillgodose (18 § samfällighetslagen).Sammanfattning och handlingsplan:Det är stämman som är högsta beslutande organ i en samfällighetsförening och uppgiften att besluta om försäljning av fast egendom tillkommer stämman. Hur pengarna från försäljningen ska fördelas och om det ska ske en utdelning till medlemmarna är också ytterst upp till stämman att besluta om. Styrelsen ska sköta föreningens angelägenheter men måste alltid följa stadgarna samt beslut som har fattats av stämman. Om du inte vill att försäljningen ska ske rekommenderar jag att du förbereder dig inför stämman och lägger fram argument varför försäljningen inte ska ske. För att försäljningen ska kunna genomföras måste nämligen två tredjedelar rösta för detta, så om du lyckas övertala mer än en tredjedel att försäljningen inte borde ske så kommer stämman inte kunna fatta beslut om försäljning. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Överlåtelse av fast egendom från samfällighetsförening

2020-02-01 i Föreningar
FRÅGA |Hej!Jag är medlem i en Samfällighetsförening för en VA anläggning. Nu vill majoriteten av medlemmarna överlåta den till kommunen, räcker det att majoriteten vill överlåta, eller måste alla medlemmar vara eniga? Mvh I----r A-------n : i----r.a-------n@combitech.se
Adam Novak |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din frågaFör att kunna svara på frågan behöver jag veta om samhällighetsföreningen ägen marken som VA-anläggningen står på. I mitt svar kommer jag hantera båda situationerna, för att säkra att du får svar på din fråga.Vidare skall också nämnas här att den här frågan kan vara reglerad i föreningen stadgar. Om den är det, är det som står i stadgarna det som gäller. Mitt svar säger endast vad som gäller ifall stadgan inte har bestämmelser som är relevanta för frågan.Föreningen äger markenOm föreningen äger marken utgör anläggningen fast egendom, vilket innebär att det krävs 2/3 majoritet eller mer för att sälja egendomen (51 § Lagen om förvaltning av samfälligheter). Ett beslut av den här typen måste tas på en föreningstämma.Föreningen äger inte markenOm föreningen inte äger marken blir VA-anläggningen lös egendom, eftersom den står på ofri grund. Då kan beslutet om försäljning tas i den ordning vanliga beslut tas.Jag hoppas du har fått svar på din fråga,Med vänlig hälsning

Vilken lag gäller rörande protokoll?

2019-12-23 i Föreningar
FRÅGA |Vad gäller det för lag avseende protokollbeskitningen?
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det framgår inte så mycket information av din fråga. Jag utgår från att du menar protokollbesiktning? Det är olika lagar som blir gällande beroende på vilken typ av protokoll du menar. Om det är fråga om ett aktiebolag där protokoll ska föras vid bolagsstämman tillämpas 7 kap 48 § (här) och 7 kap 49 § (här) Aktiebolagslagen. Om frågan istället rör en ekonomisk förening, där protokoll ska föras vid föreningsstämman tillämpas 6 kap 39 § (här) och 6 kap 40 § (här) i Lagen om ekonomiska föreningar. Vad du kan göra nuEn möjlighet är att du skickar in en ny, mer utförlig fråga. Du kan även ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00. Vänligen,