Företag medlem i ideell förening?

2019-12-22 i Föreningar
FRÅGA |Kan ett företag eller organisation vara medlem i en ideell förening?
Amanda Alwall |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Typiskt sett brukar företag eller organisationer inte vara medlemmar i ideella föreningar, men detta regleras i Föreningens egna stadgar. Det finns ingen särskild civilrättslig lagstiftning som reglerar ideella föreningar, därför är stadgarna ett viktigt styrdokument för den ideella föreningen, och allt är egentligen ganska fritt eftersom föreningen skriver sina egna stadgar. En ideell förening har antingen ett ideellt ändamål eller så bedriver den en slags ideell verksamhet. Ett ideellt ändamål föreligger om syftet inte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Om föreningen bedriver ekonomisk verksamhet behöver överskottet användas för att finansiera föreningens verksamhet.En förening kan vara ideell trots att den har ett syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Föreningen får då inte bedriva ekonomisk verksamhet för att uppnå ändamålet. Ett exempel på en sådan förening är en fackförening.Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Medlemsavgift till ideell förening

2019-12-03 i Föreningar
FRÅGA |Jag är medlem i en koloniträdgårdsförening som i sin tur är medlem i Koloniträdgårdsförbundet. Jag har debitetats 340 kt i medlemsavgift till Koloniträdgårdsfförbundet men enligt protokoll från styrelsemöte i okt 2019 har styrelsen beslutat betala in 215 kr som medlemsavgift. Är detta förfarande att betrakta som bedrägligt förfarande? Det saknas uppgift om hur styrelsen skall hantera de medel som inte betalats in till förbundet. Jag har protesterat mot styrelsens beslut.
Evelina Lövgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Du beskriver i din fråga att du ålagts betala 340kr men att enbart 215kr betalats in till Koloniträdgårdsförbundet. För att det ska vara fråga om bedrägeri eller bedrägligt beteende ska styrelsen genom a) vilseledande b) förmått någon till en handling eller underlåtenhet som c) innebär förmögenhetsöverföring (ekonomisk skada för den drabbade och ekonomisk vinning för gärningsmannen), 9 kap. 1 § Brottsbalken (BrB). Om styrelsen medvetet givit medlemmarna felaktig information om en högre avgift, med uppsåt att själva ta del av det överskjutande beloppet kan det vara fråga om bedrägligt beteende. Du nämner dock inte några sådana omständigheter i frågan som pekar på att så skulle vara fallet. Om styrelsen inte tagit del av pengarna själva, men på annat sätt agerat oegentligt eller missbrukat sin förtroendeställning som styrelse, kan det vara fråga om trolöshet mot huvudman (10 kap. 5 § BrB) eller någon annan typ av förskingring. Huruvida ett sådant brott begåtts eller ej kan jag däremot inte avgöra. I sammanhanget vill jag dock framhålla att det kan finnas andra rättsliga argument som gör att styrelsen agerat felaktigt och som gör att medlemmarna ska få det överskjutande beloppet tillbaka. Eftersom du inte uppgivit något annat i din fråga utgår jag från att din kolonilottsförening är en ideell förening. Det finns ingen lag som reglerar ideella föreningar och i och med detta ges mycket utrymme åt föreningsmedlemmarna att bestämma hur föreningen ska styras. Vägledning kan dock hämtas från god föreningssed, god föreningspraxis och föreningens stadgar. Med hänsyn till detta är svaret på din fråga beroende av vad som står i era stadgar samt vad ni som medlemmar i övrigt kommit överens om. Om det finns ett villkor i stadgarna, fattats ett beslut på en föreningsstämma eller föreligger en överenskommelse mellan medlem och förening där det klart och tydligt framgår att 340kr ska gå till koloniträdgårdsförbundet torde det överhuvudtaget inte finnas möjlighet för styrelsen att använda det överskjutande beloppet till något annat, oavsett om det är till förmån för föreningen eller inte. Med andra ord, om överenskommelsen är att det belopp som du som medlem betalat ska gå till koloniträdgårdsförbundet, men att detta belopp enbart uppgick till 215kr, följer det av avtalsrättsliga principer att styrelsen enbart kan behålla överskjutande belopp om du lämnat ditt medgivande till det. Om det saknas tydliga villkor i avtalet kring debiteringen blir det istället fråga om avtalstolkning för att avgöra om det överskjutande beloppet ska betalas tillbaka eller inte. Det blir i detta sammanhang relevant att undersöka partsavsikten, d.v.s. vad parterna avsåg att avgiften skulle gå till. En annan aspekt som kan ha betydelse i detta hänseende är det ansvar en styrelse generellt sett har inom föreningar för föreningens förvaltning. Det kan således finnas bestämmelser i era stadgar som fyller ut det avtal som nu är för handen och som ger styrelsen möjlighet att bestämma och besluta om hur stor medlemsavgiften skall vara och vad resterande belopp ska gå till. Avslutningsvis bör dock de eventuella utgifter det överskjutande beloppet ska täcka redovisas till medlemmarna. I vissa fall ska en ideell förening upprätta en årsredovisning som ska skickas in till bolagsverket (läs mer på bolagsverkets hemsida här). Om din koloniförening är skyldig att upprätta en årsredovisning kan du alltså vända dig till bolagsverket och begära ut årsredovisningen (om inte styrelsen själv lämnar ut till dig som medlem). Där kan du se de intäkter och kostnader som redovisats och få en bild av hur det överskjutande beloppet använts. I annat fall kan det återigen finnas bestämmelser i era stadgar som föreskriver vilken insyn medlemmarna har i styrelsen arbete samt hur och när styrelsen ska redovisa sitt arbete. Utifrån dessa kan du begära att få uppgift om hur styrelsen förvaltat det omtvistade beloppet. Hoppas du fick svar på din fråga. Du är annars välkommen att kontakta mig på evelina.lovgren@lawline.se för vidare vägledning. Med vänliga hälsningar,

Kan två från samma familj sitta i en ideell förenings styrelse?

2019-12-01 i Föreningar
FRÅGA |Kan två från samma familj sitta i en styrelse i en idiell förening, som t.ex en husägarförening
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först och främst finns det ingen direkt tillämplig lagstiftning för just ideella föreningar, utan regleringen utgörs av praxis vid sidan av föreningens stadgar. Det finns några krav på styrelsen och ledamöterna i en ideell förening, nämligen följande: Styrelsen i en ideell förening bör bestå av minst två ledamöter och den utses av föreningsstämman.Styrelseledamöterna och suppleanterna ska vara minst 18 år normalt vara medlemmar i föreningen, om inte annat är bestämt i stadgarna inte vara försatta i konkurs, ha näringsförbud eller förvaltare. Utöver detta finns inga krav, och det är således fullt möjligt för två personer från samma familj att sitta i styrelsen. Observera att detta är vad som gäller om föreningens stadgar inte sätter upp något sådant förbud. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Beslut mot stadgarna i ideella föreningar

2019-11-18 i Föreningar
FRÅGA |Hej!Vi är en ideell förening som har arbetat med ändringar av våra stadgar som vi hoppas få igenom på årsmötet. Dock har det uppstått ett problem då några i styrelsen anser att vi ska gå emot den Dagordning för årsmöte som regleras i stadgarna och lägga till en punkt för att på så sätt enligt dem kunna välja den nya styrelsen enligt de nya stadgarna istället för de nu gällande. Jag anser att det inte är möjligt att göra på detta sätt. Enligt den info jag hittat är inte årsmötet legitimt om man inte följer stadgarna. Vad är det som gäller?Hälsningar Annica
Jakob Westling |Hej!Tack för att du valde att komma till Lawline med din fråga! Ideella föreningar har ingen egen lag som reglerar hur de ska fungera. Det betyder att när man har med ideella föreningar att göra, får man använda sig av rättsprinciper (regler som genomsyrar alla associationsregler). En av de kanske mest framträdande rättsprinciper inom området är den legala vikten av stadgarna som bestämts.Det betyder, som du säger, att går ett beslut mot stadgarna så gäller det inte. Det är mycket viktigt för medlemmarna i alla typer av associationer att stadgarna som valts inte avfärdas utan deras samtycke.Då stadgarna slutgiltligen är ett skydd för medlemmarna, så har en annan princip utkristalliserat sig, s.k SAS- principen (samtliga aktieägares samtycke). Kort menar principen att så länge alla aktieägare samtycker till ändringen så blir den ogiltig även om det går mot stadgarna. Det betyder att ni som sitter i styrelsen behöver fråga medlemmarna om frågan, och det är inget ni kan bestämma själva.Hoppas det besvarade din fråga.

Kan styrelsen i en ideell förening besluta om att byta ut föreningens revisor?

2019-12-19 i Föreningar
FRÅGA |Hej,Den som vi har vald som revisor i en ideell förening vägra fullfölja sitt ansvar, kan vi ersätta honom men en ny som styrelse eller är det årsmötet som måste göra det?Mvh
Johanna Persson |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Mina utgångspunkterJag tolkar det du har skrivit som att du undrar om styrelsen i er ideella förening kan byta ut föreningens revisor, eller om det är föreningsstämman som ska göra det. Med "ersätta" utgår jag från att du menar att revisorn avsätts och att en ny revisor tillsätts.Det saknas lagstiftning för ideella föreningar, så jag har utgått från vad som anses gälla enligt juridisk litteratur.Styrelsen kan inte byta ut revisornSvaret på din fråga är nej – styrelsen kan inte besluta om att byta ut föreningens revisor. Det beror på att styrelsen varken är behörig att tillsätta eller avsätta revisorn. En del av revisorns uppdrag består nämligen i att granska hur styrelsen sköter sitt arbete. Föreningsmedlemmarna ska kunna lita på att revisorn är opartisk i sin granskning och att revisionen är korrekt.Därför är det istället föreningsstämman som har behörighet att byta ut revisorn. Föreningsstämman representerar föreningens medlemmar och är föreningens högsta beslutande organ. Styrelseledamöterna får lov att delta i en omröstning om revisorn i egenskap av föreningsmedlemmar.Revisorn kan avsättas vid en ordinarie eller extra föreningsstämmaFör att revisorn ska kunna bytas ut behöver han först avsättas av föreningsstämman. Det kan ske vid en extra föreningsstämma, om inte föreningens stadgar anger något annat. Av vad jag förstår bör det även vara möjligt att avsätta revisorn vid en ordinarie föreningsstämma.När revisorn har avsatts kan föreningsstämman välja vem som ska bli ny revisor.Föreningens stadgar avgör hur många röster som krävsDet är föreningens stadgar som avgör hur kallelsen till föreningsstämman ska göras och hur många medlemsröster som krävs för att revisorn ska kunna avsättas. Stadgarna kan också innehålla regler som ger vissa medlemmar fler än en medlemsröst vid en omröstning. Som utgångspunkt gäller annars att varje medlem har en medlemsröst.SammanfattningDet är föreningsstämman i er ideella förening som är behörig att byta ut föreningens revisor. Styrelsen kan alltså inte göra det. Däremot kan styrelseledamöterna delta i en omröstning om revisorn i egenskap av föreningsmedlemmar.Föreningens stadgar bör innehålla information om hur ni kallar till föreningsstämman och hur många medlemsröster som krävs för att revisorn ska kunna avsättas.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.Med vänliga hälsningar,

Nekad ansvarsfrihet

2019-12-01 i Föreningar
FRÅGA |Ang tillämpning av "Minoritetsskyddsprincipen"Om Minoritetsskyddsprincipen", "10% regeln" åberopas vid ett årsmöte för ideell förening såsom samfällighetsförening, bostadsrättsförening, och minst 10% av mötesdeltagarna avslår ansvarsfrihet för styrelsen,Vad blir konsekvensen?(Vad jag vet hände i Swedbank att Styrelseordf. Anders Sundström och vd Michael Wolf inte beviljades ansvarsfrihet då 16% av mötesdeltagarna avslog ansvarsfrihet).
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Nekad ansvarsfrihetJag tolkar din fråga som att du undrar vad det innebär om ansvarsfrihet inte beviljas styrelseledamöterna i en ideell förening. Det är en allmän associationsrättslig princip, så om du även funderar över andra typer associationer så är svaret generellt tillämpbart. Vad gäller ideella föreningar finns ingen direkt tillämplig lagstiftning, utan vägledning får hämtas från praxis och ur föreningens stadgar. Att bli nekad ansvarsfrihet innebär att föreningsstämman håller möjligheten öppen för att rikta ett skadeståndsanspråk mot den aktuella styrelseledamoten för en handling som denne utförde/ medverkade till under det föregående räkenskapsåret. Det behöver inte nödvändigtvis leda till att ett skadeståndsanspråk faktiskt framställs, utan i många fall ses det som en "varning" eller en indikation på att ledamoten bör avträda från sitt uppdrag. Huvudregeln är dock i de flesta fall att det är en processförutsättning för att få ställa ledamoten till svars. Beviljas ansvarsfrihet innebär det således som huvudregel att denne inte behöver oroa sig för eventuella anspråk. Sammanfattning Att neka en styrelseledamot ansvarsfrihet är alltså som huvudregel en processförutsättning för att få väcka en skadeståndstalan. Dock har inte styrelsen någon skyldighet att faktiskt väcka en sådan talan och konsekvensen blir då inte mer än att det ses som en varning.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Medlemsavgift i förening?

2019-11-30 i Föreningar
FRÅGA |Måste vi ta ut en medlemsavgift från våra medlemmar som ett bevis på att de verkligen är medlemmar?
Michaela Iosifidou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det framgår inte av din fråga vilka "ni" är. En ekonomisk förening har exempelvis en rätt att ta ut medlemsavgift från medlemmarna, men ingen skyldighet. Det är alltså upp till föreningen att avgöra om medlemsavgift ska betalas eller inte. Återkom gärna med en mer utförlig bakgrund så kan du få ett mer detaljerat svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Misskötsamhet från styrelsen i en bostadsrättsförening - får man bryta mot sekretessförbindelsen?

2019-11-17 i Föreningar
FRÅGA |Hej!Jag har varit medlem av en styrelse i en bostadsrättsförening. Vi har undertecknat en sekretessförbindelse. Under många år har styrelsemedlemmar kommit och gått. En del som gått, liksom jag, har insett att styrelsens ärenden inte sköts på ett bra sätt. Jag menar att det t.o.m handlar om misskötsel av flera avtal, styrelsen följer inte upp avtalen och misstag begås.Vissa frågor är såpass allvarliga att de borde komma till medlemmarnas kännedom. Under min tid i styrelsen kom revisorerna med frågor men de viftades bort och deras frågor tas inte på allvar. Vad innebär denna sekretessförbindelse? Kan ingen som varit med i styrelsen lyfta upp frågor man anser blivit misskötta? Är det ett brott mot sekretessförbindelsen? Om det är så, vad blir påföljden för den som yppat information. Hälsningar
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.Tillämpliga lagrumBestämmelser som är tillämpliga på din fråga hittar vi i Bostadsrättslagen (BrL). BrL hänvisar även till specifika bestämmelser i lagen om ekonomiska föreningar (Lef) som också gäller här. Styrelsens ansvar i en bostadsrättsföreningJag förstår det som att styrelsen som du har varit med i inte sköts på ett korrekt sätt och därmed möjligen inte följer de bestämmelser som finns uppställda i lagen. Nu vet inte jag exakt vad det är för misskötsel som har skett varför jag endast kan tala om generella ansvarsgrunder styrelsen har. Jag kan dock inte skriva upp alla regler som en styrelse ska följa, däremot kommer jag hänvisa till dem här nedan så att du kan gå i och läsa själv. Finns det några frågor om betydelse av lagtext är det bara att återkomma till mig! Om en styrelseledamot antingen genom avsikt eller oaktsamhet vållar föreningen, eller en medlem, skada vid utövandet av sina styrelseuppdrag så kan han bli personligt skadeståndsansvarig för denna skada, 21 kap. 1 § Lef. Detsamma gäller för en revisor som orsakar ekonomisk skada, 21 kap. 2 § Lef. Styrelsen kan vidare dömas till böter och fängelse om de inte har följt vad som framgår av 22 kap. Lef. Se dock 10 kap. 2 § BrL för begränsning av tillämpningen av det 22 kapitlet i en bostadsrättsförening.Styrelsen kan även dömas för böter om de bryter mot de föreskrivna angivelser som framgår av 10 kap 3 § BrL.SekretessförbindelsenEn sekretessförbindelse kan se väldigt olika ut varför jag har svårt att svara på vad du får och inte får säga enligt den. Detsamma gäller vad påföljden blir om du bryter mot förbindelsen. Enligt mig borde det nämligen framgå av avtalet. För att kunna svara på din fråga mer specifikt hade jag behövt veta exakt vad det står i den och även exakt vad det är som styrelsen har gjort. Generellt sett kan jag dock säga att om det är så att styrelsen har brutit mot någon av ovan uppräknade bestämmelser så är min bedömning att sekretessförbindelsen inte gäller för dessa ändamål. Det beror på att man inte kan sluta ett avtal som är giltigt om det innebär att man bryter mot lagen för att följa det, 36 § Avtalslagen. Detta innebär alltså att om styrelsen inte följer lagen så bör du inte vara bunden av sekretessförbindelsen.AvslutningJag hoppas att du fick svar på din fråga och är det så att du har några följdfrågor eller vill berätta mer detaljerat om vad som skett så är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så ska jag hjälpa dig. Annars önskar jag dig lycka till!Vänligen