Hur stor del av röstlängden krävs närvarande för att beslut ska kunna fattas vid stämman i en samfällighetsförening?

2021-03-02 i Föreningar
FRÅGA
Vi har tänkt ändra stadgarna i vår samfällighetsförening och för det krävs majoritetsbeslut på en ordinarie stämma om jag förstått det rätt, men finns det ett minst antal deltagare på stämman för att en stadgeändring ska kunna beslutas?Jag frågar för att vi normalt har väldigt dålig uppslutning på stämmorna, kanske runt en tiondedel av medlemmarna närvarar.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I mitt svar utgår jag ifrån att det är fråga om en samfällighetsförening enligt fastighetsbildningslagen (1970:988). I det fallet är Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (LOFS) tillämplig, 1 § LOFS.

Lagen reglerar hur förvaltningen av samfälligheten ska ske. Den stadgar att vid omröstning vid stämma som rör föreningens stadgar måste kvalificerad majoritet föreligga, två tredjedelar av de röstande måste rösta för ändringen, 52 § 1 st. LOFS. Detta är ett minimikrav - genom stadgarna får det föreskrivas att högre majoritetskrav ska gälla för sådana beslut.

Som svar på din fråga verkar det inte finnas någon minimigräns på hur många medlemmar som måste vara närvarande vid stämman. Dock måste kallelsen till stämman utgå i behörig ordning för att stämmobeslutet inte ska bli föremål för klander (Jfr 47 § LOFS).

Hoppas du fick svar på din fråga. Har du följdfrågor är du varmt välkommen åter.

Med vänliga hälsningar,

Carl Hansen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (535)
2021-09-29 Ofullständig fråga
2021-09-27 Hur får en idrottsförening behörighet att ge mig böter?
2021-09-21 Får man i en bostadsrätt ta ut retroaktiv hyra utan att först meddela de boende (samtliga)
2021-09-14 Kan en ideell förening stänga ute personer från deras lokaler?

Alla besvarade frågor (96380)