Vilka får kandidera till olika förtroendeposter i en bostadsrättsförening och finns det några regler om valberedningar?

2021-02-22 i Föreningar
FRÅGA
Jag bor i en bostadsrättsförening i Malmö.Vår brf skall ha föreningsstämma den 24/2 som p.g.a Corona Pandemin skall hållas utan att medlemmarnas fysiska medverkan. Stämman skall genomföras med poströstning. Valberedningen och styrelsen har avslagit alla namnförslag från medlemmar som vill bli nominerade till styrelseledamot. Valberedningen har i sin kallelse skrivit att endast valberedningens kandidater kommer ifråga. Alternativen är tre; rösta ja på valberedningens förslag///rösta nej på valberedningens förslag///rösta för bordläggning. Jag har försökt diskutera med valberedningen men blivit tillsagd "jag pratar inte med dig". Vid tidigare stämmor i föreningen har valberedningen tagit upp alla medlemmar som har varit intresserade att bli nominerade till styrelseledamot.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Din ärendebeskrivning bereder vissa tolkningssvårigheter eftersom det inte går att urskilja någon egentlig fråga. Men jag misstänker att du undrar vad som gäller kring valberedningens uppdrag i en bostadsrättsförening och hur det faktum att övriga medlemmar inte verkar få kandidera till styrelsen ska hanteras. Men att föreningsstämman ska hållas på distans uppfattar jag däremot inte som någon i skrivande stund tvistig sak mellan styrelsen och andelsägarna (medlemmarna). Mot bakgrund av avsaknaden av en uttrycklig fråga är det också glädjande att du har beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål behandlas dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge någorlunda träffsäkra svar. Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av ditt ärende följer enligt nedan.

Bostadsrättslagen (BRL).

Lagen om ekonomiska föreningar (föreningslagen, EFL).

Notis: Den sistnämnda lagstiftningen blir även tillämplig i den här situationen eftersom en bostadsrättsförening är en typ av ekonomisk förening.

Inledningsvis förtjänas det att säga att detta i mångt och mycket är ett helt oreglerat område. Det finns inga lagstadgade regler om valberedningar, om sådana överhuvudtaget måste finnas i en bostadsrättsförening eller hur arbetsordningen för den här typen av föreningsorgan ska se ut. Det ankommer således på bostadsrättsföreningen att självmant besluta om vad som ska gälla i det här avseendet och företrädesvis lämnas då vägledning genom bestämmelser i stadgarna. Givet din ärendebeskrivning är det dock viktigt att framhålla att en valberedning är ett beredningsorgan och inte något beslutsorgan varför de uttalanden som har gjorts i din förening framstår som mycket tveksamma. Det är vidare föreningsstämman som exklusivt utser valberedningen och likaledes bestämmer omfattningen på organets uppdrag. Märk väl att årsstämman, förutom att vara det högst beslutande organet, även fungerar som en sorts demokratisk församling som har att avgöra viktiga föreningsangelägenheter och den kan i stor utsträckning godtyckligt agera så länge stämmans beslut inte står i strid med någon tvingande lagstiftning. En medlem har alltid rätt att få ett ärende behandlat vid en föreningsstämma om han eller hon skriftligen begär det hos styrelsen i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman (6 kap. 15 § 1 st. EFL). Så vid förekomsten av meningsskiljaktigheter och i avsaknad av tydliga stadgebestämmelser innebär detta att den här frågan behöver hänskjutas till stämman för votering. För att föreningsstämman ska kunna anta ett förslag krävs i regel mer än hälften av rösterna och vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst (6 kap. 33 § 1 st. EFL). Notera att ett beslut om ändring av stadgarna i princip fordrar konsensus, det vill säga att det är giltigt endast om samtliga röstberättigade i föreningen är överens. Beslutet blir emellertid även giltigt om det har fattats på två på varandra följande föreningsstämmor och minst två tredjedelar av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet (9 kap. 23 § 1 st. BRL). På den första stämman räcker då enkel majoritet enligt huvudregeln (se ovan, 6 kap. 33 § 1 st. EFL).

Utan att närmare känna till innehållet i de aktuella stadgarna kan vidare följande anföras. Vid föreningsstämman utövar medlemmarna sin rätt att besluta i föreningens angelägenheter (6 kap. 1 § EFL). En medlem har rätt att närvara, yttra sig och rösta vid föreningsstämman, om inte någonting annat eventuellt skulle framgå av lag eller stadgar. I de senare får det även bestämmas att en andelsägare som har sagt upp sitt medlemskap inte har rätt att delta vid föreningsstämman (6 kap. 2 § 1 st. EFL). Med det ovan sagda följer naturligtvis också en förslagsrätt enligt vilken varje medlem kan, och helt i enlighet med den praxis som tidigare rådde i din bostadsrättsförening, föreslå andra kandidater till olika förtroendeposter än de som valberedningen har gjort. Återigen, valberedningen är enbart ett beredningsorgan vars primära uppgift är att underlätta de val som bostadsrättsföreningen står inför. Det bör dock uppmärksammas att det i stadgarna inte sällan brukar finnas olika bestämmelser om tidsfrister för en medlems rätt att kunna få ett ärende behandlat på årsstämman, vilket har påpekats tidigare (se föregående stycke samt 6 kap. 15 § 1 st. EFL). Lämnade motioner måste nämligen normalt sett finnas upptagna i kallelsen för att dessa ska kunna tas upp på föreningsstämman. Men om alla på stämman närvarande medlemmar lämnar sitt samtycke till att uppkomsten av ett visst ärende ändå får (ska) behandlas torde det inte finnas något hinder för detta.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vad den allmänna uppfattningen är hos bostadsrättsföreningens andelsägare är för mig ovisst i nuläget. Men om det finns fler som är missnöjda och har samma uppfattning som du i den här frågan torde den mest kraftfulla kollektiva åtgärden vara att blankt rösta nej till valberedningens förslag. Och vad man egentligen menar med det tredje och sista bordläggningsalternativet framstår som något svårtolkat eftersom en styrelse behöver utses. Att skjuta på den frågan utgör enligt min mening sällan ett särskilt vettigt alternativ. Slutligen reagerade jag också på att du i din ärendebeskrivning uppger att styrelsen har avslagit samtliga namnförslag, vilket jag menar är lika oseriöst som det är felaktigt eftersom det inte är styrelsens uppgift att fatta beslut om vilka som äger rätt att kandidera.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering av ärendet bör läggas upp. Eftersom du har betalat för ett Express24-ärende misstänker jag att du önskar en ganska så skyndsam återkoppling. Jag kommer därför att ringa dig redan nu på onsdag den 24/2 kl 17.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (535)
2021-09-29 Ofullständig fråga
2021-09-27 Hur får en idrottsförening behörighet att ge mig böter?
2021-09-21 Får man i en bostadsrätt ta ut retroaktiv hyra utan att först meddela de boende (samtliga)
2021-09-14 Kan en ideell förening stänga ute personer från deras lokaler?

Alla besvarade frågor (96470)