Vad händer då kallelse till stämma i samfällighetsförening är felaktig?

2020-09-03 i Föreningar
FRÅGA |Hej! Jag är medlem i en samfällighet som nu den 6 september ska ha ordinarie stämma. Kallelsen är utskickad men är felaktig. Det finns ingen revisionsberättelse och årssammanställning tillgängligt för medlemmarna, samt förvaltningsberättelsen är ej undertecknad av styrelseledamöterna. Enligt stadgarna ska detta finnas tillgängligt för medlemmarna innan stämman och i samband med kallelsen. Min fråga är, vad blir följden/följderna när kallelsen är felaktig? Avbryter man stämman helt? På denna stämma måste en ny styrelse väljas, tillsätter stämman istället en interimstyrelse som i sin tur kallar till en extra stämma där giltiga beslut kan tas? Vad händer med punkten "ansvarsfrihet till styrelsen" om det blir en extra stämma?
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om samfällighetsföreningar finns i Lag om förvaltning av samfälligheter (samfällighetslagen). Denna lag är dock ganska generellt hållen eftersom huvudregeln är att stadgarna ska reglera föreningen.Felaktig kallelse är ett formellt fel:Enligt 47 § samfällighetslagen ska kallelse till stämma ske i enlighet med samfällighetens stadgar. Om styrelsen kallar till stämma i strid mot vad som står i stadgarna föreligger ett formellt fel. Då ett formellt fel föreligger kan medlem i föreningen anmäla detta till Länsstyrelsen som i sin tur ska utlysa föreningsstämma på nytt.Om minst en femtedel av medlemmarna (eller ett mindre tal som kan vara angivet i stadgarna) begär en extra stämma måste styrelsen kalla till en sådan inom en vecka. Extra stämman ska hållas så snart det är möjligt med iakttagande av föreskriven kallelsetid. Om styrelsen inte utlyser extra stämma kan Länsstyrelsen utlysa extra stämma (47 § 3 st. samfällighetslagen). Stämman kan hållas trots felaktig kallelse om samtliga medlemmar medger detta. Om föreningsstämman hålls utan medgivande från medlemmarna kan besluten som fattas klandras genom talan i mark- och miljödomstolen (53 § samfällighetslagen). Besluten kan då ändras eller upphävas. Sammanfattningsvis kan ni avbryta stämman helt med motiveringen att ett formellt fel föreligger och anmäla detta till Länsstyrelsen som kommer utlysa ny stämma. Ni kan också begära att extra stämma ska hållas. Slutligen kan ni hålla stämman i sin helhet eller delvis om samtliga medlemmar samtycker till detta. Vad händer med styrelsen?Enligt 33 § samfällighetslagen kan Länsstyrelsen förordna syssloman att ensam sköta föreningens angelägenheter och företräda föreningen som styrelse om beslutsför styrelse saknas. Sysslomannens förordnande gäller i sådana fall till dess att beslutför styrelse finns igen. Ni kan även tillsätta en interimstyrelse om era stadgar medger detta och ni kommer överens om detta genom omröstning. Vad gäller ansvarsfrihet till styrelsen har Högsta domstolen anfört att det inte finns några formella hinder för aktiebolag att pröva frågan om ansvarsfrihet på en extra stämma och att beslut som har fattats på en sådan stämma är bindande för bolaget (NJA 1989 C 100). Detta torde gälla även för samfällighetsföreningar. Ni kan alltså besluta om detta på en extra stämma om ni önskar. Sammanfattning och handlingsplan:Sammanfattningsvis är felaktig kallelse ett så kallat formellt fel som innebär att stämman kan ställas in. Du som medlem kan anmäla felet till Länsstyrelsen som kommer utlysa ny stämma. Du kan också, om minst en femtedel av medlemmarna vill detta, ansöka om en extra stämma. Länsstyrelsen kan även förordna en syssloman som kan agera styrelse medan föreningen inte har någon beslutför styrelse. Om ni hellre vill tillsätta en interimstyrelse går detta bra. Slutligen kan ni besluta om ansvarsfrihet både på ordinarie stämma och extra stämma. Jag rekommenderar att du antingen anmäler felet till Länsstyrelsen och på så sätt får till stånd en ny ordinarie stämma eller meddelar styrelsen att kallelsen är felaktig och att du, om stämman hålls, kommer klandra besluten i domstol. Troligtvis kommer styrelsen då ställa in stämman och ni kan istället ansöka om extra stämma. Medan ni väntar på ny stämma kan ni tillsätta en interimstyrelse om stadgarna medger detta, annars kan ni ansöka om syssloman hos Länsstyrelsen. Har du fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt via någon av våra tjänster. Önskar du ytterligare hjälp med ditt ärende, eller vill ha stöd och råd från någon av Lawlines professionella jurister kan du kontakta mig för ändamålet på elise.sohlberg@lawline.se.Hoppas du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Extrastämma i bostadsrättsföreningar

2020-08-13 i Föreningar
FRÅGA |Vilken typ av frågor krävs för att begära extrastämma i en bostadsrättsförening?
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler kring extrastämmor i bostadsrättsföreningar regleras i 6 kap. 12 § i lag om ekonomiska föreningar. Extrastämma kan ske av tre anledningarEn extrastämma kan bli aktuell vid tre situationer. För det första kan styrelsen kalla till en extrastämma om de anser att det finns anledning till detta. För det andra ska en extrastämma hållas om en revisor i föreningen skriftligen begär det för att ta upp en angiven fråga. Slutligen ska en extrastämma hållas om minst en tiondel av medlemmarna begär det för att ta upp en angiven fråga. I stadgarna kan dock stadgas att det krävs färre än en tiondels medlemmar. Vilka frågor som kan tas uppExtrastämman behöver inte motiveras av en särskild typ av fråga. Vanligtvis tar man dock upp ärenden som enligt stadgarna eller lag kräver ett stämmobeslut eller att styrelsen vill att alla medlemmar i föreningen är med och fattar ett viktigt beslut. Det kan till exempel röra beslut om ändring av stadgarna, beslut om ändring av insatserna, val av styrelseledamöter och dess arvoden eller beslut som innebär väsentliga förändringar av föreningens hus eller mark.Det finns även vissa frågor som måste behandlas under den ordinarie stämman, och alltså inte får behandlas under endast extrastämman. Detta gäller fastställande av resultat- och balansräkning, dispositioner av föreningens vinst eller förlust, beslut om ansvarsfrihet samt eventuella andra punkter enligt föreningens stadgar. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Vänliga hälsningar

Hur bildar man en samfällighetsförening? Kan man bli en förening utan en förrättning?

2020-07-28 i Föreningar
FRÅGA |När är man en förening.Bakgrund:Vi har sedan 1993 varit andelsägare i en gemensam ägd båtbrygga. Sedan bryggan uppfördes 1993 har det funnits en styrelse på tre personer som arbetat för andelsägarna i bryggan. Varje år har det genomförts ett årsmöte där val av styrelse genomförts, årsavgift för underhåll bestämts samt datum för i och upptagning av bommar. Årsmötet har dokumenterats med enkla anteckningar som inte justerats. Sammanslutningen har aldrig beslutat att en förening ska bildas och har heller inga stadgar. Nu påstår styrelsen och övriga medlemmar att sammanslutningen kan betraktas och är en förening och att majoritetsbeslut gäller. Jag och min bror anser att det inte är någon förening utan att det är samägandelagen som gäller och enhälliga beslut ska gälla.På årsmötet 2020 fanns det helt plötsligt nya punkter på dagordningen. • Utseende av justeringspersoner• Verksamhetsberättelse • Ansvarsfrihet för styrelsen• Fastställande av föreslagna stadgar.• FirmatecknareAlla punkter beslutades/fastställes mot vår vilja genom majoritetsbeslut, vi reserverade oss. Vi menade att samägandelagen ska gälla och att steg ett är att fatta beslut att en förening ska bildas och att de föreslagna stadgarna skickas ut på remiss inför nästa möte där stadgarna skulle kunna fastställas.Fråga:• Kan man kalla sig förening om man inte har stadgar?• Kan man köra över oss via ett majoritetsbeslut?• Kan man utse en firmatecknare och ge styrelsens medlemmar ansvarsfrihet?
Binh Tran |Hejsan,Aktuell lagstiftning: samäganderättslagen (SRL), lag om samfälligheter (LOS) och anläggningslagen (AL).Samägande eller samfällighet?Samäganderättslagen reglerar när flera personer äger en viss sak tillsammans. Men lagen har många undantag, den gäller till exempel inte om någon annan lag kan tillämpas på saken, t.ex lag om samfälligheter, se SRL 19§. Vad som ska anses som en samfällighet regleras i LOS 1§. Vad som kan vara aktuell är punkt 4 som handlar om gemensamhetsanläggningar enligt anläggningslagen. För att det ska anses som en gemensamhetsanläggning så måste en förrättning ske som görs av lantmäteriet, se 4§ AL. Det förefaller inte som att en förrättning har skett i detta fallet - följaktligen är det inte en samfällighet och samäganderättslagen blir därför tillämplig om inte något annat har avtalats.SamäganderättslagenDet stämmer att beslut enligt samäganderättslagen så måste alla delägare vara eniga. En åtgärd får inte göras emot en delägares vilja. När detta händer kan ni som delägare be rätten att förse en god man som förvaltar egendomen så länge, se SRL 3§.Svar på dina frågor:Fråga 1: Nej, man är inte en förening utan stadgar. För att bilda en förening behöver man gå igenom en förrättning som görs av lantmäteriet, och detta måste man ansöka om hos lantmäteriet.Fråga 2: Nej, eftersom samäganderätt gäller så behöver alla delägare vara eniga.Fråga 3. Nej det kan man inte om man inte är en förening vilket enligt fråga 1, det inte är. Visserligen kan samäganderättslagen avtalas bort, men det förefaller inte att något annat avtal finns i detta fall.SammanfattningDet ni föreslår låter väldigt rimligt. En gemensamhetsanläggning ligger nära till hands för er att skapa, läs mer här om hur man bildar gemensamhetsanläggning. Här kan ni även ansöka om ni vill att bryggan ska förvaltas genom delägarförvaltning eller genom föreningssamfällighet. Om ni vill få ett stopp på detta kan ni, som jag ovan redogjort för, ansöka om en god man hos tingsrätten för att under tiden förvalta bryggan.Jag hoppas jag har kunnat vara till hjälp, har ni följdfrågor är ni välkomna att höra av er till binh.tran@lawline.se.Vänligen,

Vad krävs för att ändra stadgarna i en ekonomisk förening?

2020-07-23 i Föreningar
FRÅGA |Vi är en ekonomiskförening som funnits sedan 1958. Föreningens uppgift är att administrera värme och vatten samt tillhandahålla en gemensam tvättstuga. Medlemmarna betalar sin avgift till föreningen som i sin tur betalar till leverantör av vatten och värme. Nu finns det delade meningar om tvättstugans varande eller inte. Hälften av medlemmarna vill avyttra och hälften vill behålla. I våra stadgar finns tvättstugans varande väl reglerad. Min fråga går det att lägga ner tvättstugan och ändra i stadgarna med hälften emot och hälften för ett bevarande?
Binh Tran |Hejsan, Aktuell lagstiftning: Lag om ekonomiska föreningar (LEF).Vad krävs för beslut?Först och främst bör man konsultera stadgarna. Om stadgarna inte nämner något om tvättstugan så blir LEF tillämplig. Ett vanligt beslut hos föreningsstämman krävs vanligtvis endast mer än hälften av rösterna. Om det är exakt 50/50 så har ordförande det utslagsgivande rösten, se 6 kap 33§. Ett beslut som leder till att man måste ändra stadgarna krävs mer än en vanlig majoritetsröst, här krävs det att mer än två tredjedelar av de som röstat för att ändring av stadgarna ska ske, se 6 kap 35§. Vissa beslut om ändring av stadgarna kräver till och med mer än detta. Om ändring av stadgarna leder till att någon medlem behöver betala mer i avgift eller om rätt till vinsten inskränks så krävs tre fjärdedelar av de röstande för att beslutet ska gå igenom, se 6 kap 36§. Observera att det handlar om de som faktiskt röstar och inte alla medlemmars röst. Om t.ex 10 stycken röstar men det är 20 röstberättigade personer i föreningen så utgår man från de 10 personerna som har röstat. Sammanfattningsvis så är svaret nej. Det går inte att lägga ner tvättstugan med endast hälften för och hälften emot. Detta krävs mer än två tredjedelar (66,6%) av de som röstar för att ett sådant beslut ska gå igenom. I vissa fall kan det krävas tre fjärdedelar (75%) - här kan jag tyvärr inte svara på om det krävs 75%. Men om beslutet höjer en medlems avgift eller minskar deras vinst så krävs det mer än 75% av de röstande. Hoppas jag har kunnat besvara din fråga. Har du följdfrågor kan du höra av dig till binh.tran@lawline.se. Vänligen,

Vad gäller kring uteslutning vid extra årsmöten i ideella förening?

2020-08-28 i Föreningar
FRÅGA |Uteslutning av medlem i ideell föreningVi är en fritidsodlarförening. Vid årsmöte 2018 blev det bestämt att två personer i föreningen skulle bygga en ny toalett åt föreningen (nuvarande ordförande och hans far som nu även är ledamot) Utan medlemmarnas och övriga styrelsens medgivande lät de riva föreningens gamla toalett våren 2019. Lovade att den nya skulle vara klar maj 2019. I början av 2020 byggde de själva byggnaden till toaletten, LÅSTE DÖRREN och har sedan dess inte färdigställt toaletten trots otaliga påstötningar från medlemmarna OCH INTE ÖPPNAT. Föreningen har alltså varit utan toalett 2 somrar. De har med andra ord OLOVLIG BRUKAT FÖRENINGENS EGENDOM ENLIGT BROTTSBALKEN 10 KAP paragraf 7. Det finns även mycket annat klander mot dem!De har även vägrat årsmöte i år p gr a Corona. Vi medlemmar tog då saken i egna händer och kallade till extra årsmöte med enda punkt att välja ny styrelse och få bort dessa "byggherrar" tillika ordförande och ledamot. De beslöt sig då för att kalla till ordinarie årsmöte, vilket kommer att hållas om ca två veckor.De som med sannolikhet kommer att sitta i den nya styrelsen vill utesluta dessa två herrar ur föreningen. Förslag om uteslutning; den nya styrelsen kallar till extra årsmöte, så medlemmarna får rösta om detta. Om det bifalles skickas en varning till dessa två, de får 2 veckor på sig att svara och sedan beslutar styrelsen om uteslutning. Är detta korrekt förfarande?
Viktoria Tomsson |Hej och tack för att Ni vänder er till Lawline!Om jag har uppfattat er fråga korrekt, undrar ni huruvida det är ett korrekt förfarande av er medlemmar i den ideella föreningen att kalla till extra årsmöte där styrelsemedlemmar avsätts, på grund av deras klandervärda agerande. För att besvara er fråga kort, krävs det att ni tittar i föreningens stadgar kring vad som gäller reglerna avseende årsmöten. Det bör alltså inte föreligga något hinder för er medlemmar att kalla till extra årsmöte, om så framgår av stadgarna. Vidare har ni all rätt att ta upp denna fråga även vid ett ordinarie årsmöte, där ni även ger förslag om ny styrelse och röstar för det. Det finns nämligen inte någon uttrycklig lag vad gäller just ideella föreningar, utan vägledning tas i praxis och god föreningssed.Rådet är därför att i första hand titta i föreningens stadgar. Om ni behöver hjälp att tolka dessa, kan ni kontakta mig på viktoriatomsson@gmail.com så slussar jag er vidare till vårt juristteam på Lawline./Vänligen,

Vilken mandattid gäller för en styrelse i en bostadsrättsförening?

2020-08-06 i Föreningar
FRÅGA |Hur länge kan gamla styrelsen sitta kvar efter en årsstämma i en bostadsrättsförening? En delvis ny styrelse är vald vid årsstämman.
Anna Dahlenborg Akmese |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Bestämmelser om styrelsens mandattid finns i lag om ekonomiska föreningar.Uppdragets längd beror både på stadgarna och ändringsanmälan till BolagsverketEn styrelseledamots uppdrag gäller för den tid som har bestämts i stadgarna. Mandattiden får inte omfatta mer än fyra räkenskapsårs och ska bestämmas så att uppdraget upphör vid slutet av den ordinarie föreningsstämma där styrelseval hålls (7:12 LEF).En ändring av styrelsen får dock verkan först från den tidpunkt då anmälan om registrering kom in till Bolagsverket eller från den senare tidpunkt som anges i det beslut som anmälan grundar sig på (7:13 LEF). Det gäller både för dem som utses till nya styrelseledamöter och för styrelseledamöter som avgår.SammanfattningLängden på mandatperioden för de tidigare styrelseledamöterna i din bostadsrättsförening bestäms av stadgarna, men det ska vara bestämt så att deras uppdrag upphörde vid den föreningsstämma där ni höll nytt styrelseval. Viktigt att tänka på är dock att de styrelseledamöter som avgår ändå kan hållas ansvariga för händelser i föreningen fram till att ändringsanmälan kommit in till Bolagsverket (eller fram till det senare datum som anges i ändringsanmälan). På motsvarande sätt så har inte de nya styrelseledamöterna behörighet att delta i styrelsebeslut eller företräda föreningen förrän ändringsanmälan (eller den senare tidpunkt som anges däri) inkommit till Bolagsverket. Vänliga hälsningar

Får ordförande säga nej till att vi bygger en altan till vår bostadsrätt?

2020-07-23 i Föreningar
FRÅGA |Sommaren 2018 började vi planera att byta ut en rutten altan och ta bort en gammal stentrapp, samt bygga en ny trapp och altan.Jag frågade Ordf i BRF på årsmötet i maj 2018, erbjöd att visa ritningar osv.Ordf nekade detta, då det inte behövdes om jag "byggde hyfsat lika" som alla andra.Det gjorde vi, det ser ungefär ut som en annan grannes.8 månader senare kommer Ordf och påstår att vi måste sänka altanen till "orginalhöjd" (vi byggde allt i samma höjd för att det var enkelt och snyggt.)Jag påpekade att detta kunde ha lösts redan innan om Ordf hade gått med på att kolla på ritningarna, då påstår han att jag "har hittat på efter hand".Så jag fick alltså ok, sen har Ordf ändrat sig och det är "inte ok" för att den "är för hög" enligt regler(?) som jag aldrig har fått reda på och inte står någonstans i den dokumentatione från BRF vi har fått.Hade det varit enkelt hade jag nog byggt om, men det är ett väldigt stort jobb och vi kommer troligen inte kunna använda det virke som idag ligger där.Vi har även krävt ritningar på HUR vi ska bygga, detta har ej heller kommit från styrelse.Kan BRF verkligen kräva att vi bygger om?MvH
Binh Tran |Hejsan, Aktuell lagstiftning: bostadsrättslag och lag om ekonomiska föreningar.I frågan förutsätter jag att den plats som ni vill bygga om på är en del av er bostadsrätt. Alltså att marken där altanen ska vara samt trappan är en del av er bostadsrätt. Bostadsrättshavarens rätt att ändra lägenheten. I 7 kap 7§ BrL stadgas den rätt som du som bostadsrättshavare har att ändra i lägenheten utan styrelsens tillstånd. Du har som utgångspunkt rätt att ändra allting i lägenheten utan styrelsens tillstånd förutom åtgärder som innefattar ingrepp i bärande konstruktion, ändring i befintliga ledningar för vatten, gas, värme eller ändringar som innebär en väsentlig förändring.I andra stycket står det att styrelsen inte får neka tillstånd till en ändring om inte bygget gör påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Prövningen görs alltså i två steg. 1. Utgångspunkten är att du kan ändra allting i din lägenhet, förutom de tre punkterna som jag har redogjort för ovan. För att göra en sådan ändring behövs styrelsens tillstånd. 2. Styrelsen får dock inte neka en sådan ändring om inte bygget gör påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. En rätt för enbart en ordförande utan hela styrelsen, att godtyckligt säga nej/ja finns alltså inte, ordförandets handlande i detta fall ska starkt ifrågasättas. UtredningEftersom ett bygge av en altan påverkar vare sig bärande konstruktion eller befintliga ledningar så behöver vi utreda om ett sådant bygge ska anses vara "väsentlig förändring" som föranleder att du behöver styrelsens godkännande för ett sådant bygge. I förarbetena till bestämmelsen stadgas det att åtgärder som t.ex. innebär förflyttning av väggar som saknar bärande egenskaper och som tillhör bostadsrätten typiskt sett inte bör vara en väsentlig förändring. Min slutsats är därför att ett bygge av en altan inte behöver styrelsens godkännande och du behöver egentligen inte konsultera styrelsen om hur du vill bygga altanen. Men om de åtgärder du utför orsakar problem för föreningen eller andra medlemmar har föreningen rätt att begära att du vidtar rättelse. Att altanen är för hög är inte ett sådant problem. Om marken inte är en del av bostadsrätten Om den mark som du bygger altanen på inte är en del av din bostadsrätt så behövs styrelsens tillstånd. Ordförande får dock inte gå runt och bestämma själv - detta är rent av maktmissbruk. Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av styrelsen närvarande för att bestämma, se 7 kap 21 LEF. För att ett beslut ska genomföras måste en enkel majoritet rösta för (mer än 50%). Om en bostadsrättshavare genomför en ändring i lägenheten utan tillstånd kan föreningen ålägga medlemmen att återställa lägenheten till tidigare skick endast om ändringarna är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Sammanfattningsvis så behöver du inte styrelsen godkännande för att bygga en altan om marken är en del av bostadsrätten. Om marken inte är en del av bostadsrätten så behöver du alltid styrelsens godkännande men ordförande själv får inte bestämma över detta utan styrelsen måste rösta om detta. Jag hoppas jag har kunnat vara till hjälp, har du följdfrågor kan du höra av dig till binh.tran@lawline.se. vänligen,

Hur ska fördelningen i tvist med samfällighetsförening ske?

2020-07-23 i Föreningar
FRÅGA |Hej och tack för ditt svar!Tyvärr vägrar styrelsen inför årsmöte den 28/7 att svara på just det du påpekar omlängd på nyttjanderättsavtal mm.Styrelsen har även gjort en sk rättsutredning som man inte vill redovisa innan mötet och antagligen inte heller under mötet.Kan vi kräva det?Jag har varit i kontakt med rättsutredande advokat per telefon och fått bekräftat att han" gjort klart att det finns två alternativ: riva bryggorna eller skriva nyttjanderätts avtal"!Min fråga blir därför , då denna kostnad för rättsutredningen om 29.000:- , och kommer att tas upp i den ekonomiska redovisningen verkligen kan "tas upp för alla" ?Jag anser tillsammans med 10 övriga familjer att vi agerar som "motpart" varför vi står för våra juridiska kostnader och de familjer som är för borde ta "deras" kostnader!
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar det har du och några andra familjer en tvist med den samfällighetsförening ni är medlemmar i. Styrelsen har inför årsmötet gjort en rättsutredning som man inte vill redovisa innan mötet och antagligen inte heller under mötet. Du undrar om ni kan kräva redovisning av nämnda rättsutredning. Du undrar även om kostnaden för rättsutredningen som kommer att tas upp i den ekonomiska redovisningen verkligen kan tas upp för alla. Du och flera andra familjer anser att ni agerar motpart varför ni står för era juridiska kostnader och föreningen borde stå för sina.Under årsmötet är styrelsen skyldig att lämna de upplysningar om föreningens verksamhet som en medlem begär och som kan vara av betydelse för medlemmarna (50 § första stycket lagen om förvaltning av samfälligheter). Exakt vad som ingår i sådan upplysning om föreningens verksamhet som kan vara av betydelse för medlemmarna framgår inte närmre av lagen. Det kan dock argumenteras för att rättsutredningen kan utgöra sådan upplysning styrelsen ska informera er om efter begäran. Anser styrelseledamot eller medlem eller innehavare av rättighet i delägarfastighet vars rätt berörs av beslut som fattas på föreningsstämman inte tillkommit i behörig ordning eller att det strider mot lagen om förvaltning av samfälligheter, får vederbörande klandra beslutet genom att väcka talan mot föreningen hos mark- och miljödomstolen (53 § lagen om förvaltning av samfälligheter).Gällande kostnaderna så är det rent faktiskt så att kostnaden för rättsutredningen tillkommer föreningen (och därigenom alla medlemmar av den). I praktiken är kostnaden för samfällighetsföreningen, inte för ett antal familjer. De kostnader föreningen har betalas utifrån medlemmens andelstal. Möjligheten att få betalt för sina kostnader av motparten aktualiseras först för det fall att en tvist går till domstol och eventuellt når framgång. I det fallet kan domstolen utdöma att man som tappande part ska stå för motpartens rättegångskostnader.Jag har utifrån vad du dels skrivit i din fråga, dels utifrån din tidigare fråga, förstått att situationen är tvistig och infekterad. Därutöver förstår jag det som att samfällighetsföreningen anlitat ett juridiskt ombud. Min rekommendation är därav att även du anlitar ett ombud som företräder dig. För det fall att du önskar hjälp av en av våra jurister i ärendet är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,