Tolkning av 48 a § anläggningslagen

2021-05-06 i Föreningar
FRÅGA
Vår vägförening har beslutat om en avgift vid byggnation: Där hänvisar man till 48a § AL, som innehåller detta:----48 a § Om en fastighet som deltar i en gemensamhetsanläggning som avser väg tillfälligt använder anläggningen i väsentligt större omfattning än som får anses svara mot fastighetens andelstal för driftkostnaderna, är fastighetens ägare skyldig att till samfälligheten utge skälig ersättning för de kostnader som uppkommer till följd av den ändrade användningen.[S2]Vid tvist angående fråga som avses i första stycket skall talan väckas hos mark- och miljödomstolen. Lag (2010:998).-----Man vi tycker man har tolkat detta fel: 1. Man tar ut en schablon kostnad på 5.000sek Vid all nybyggnation eller markarbeten som kräver bygglov. Oavsett om detta ökar användandet av vägarna eller inte.2. Man kräver en deposition på 10.000sek som inte har någon bärighet i 48a§3. Man tar ingen hänsyn till andelstal när man kräver in avgiften.Vi har sökt och fått byggnadslov för tillbyggnad av garage. Och har därmed fått en faktura på 15.000:-Vi använder totalt 80m av föreningens vägnät.Lönar det sig att ta detta till domstol ?Vem är det isåfall som måste stämma/stämmas?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Den tillämpliga lagen är, precis som du har identifierat, anläggningslagen (AL). För att besvara din fråga behöver därtill lagens förarbeten studeras, närmare bestämt prop. 1996/97:92 s. 64–65 och 99–100.

Merkostnader

Om en fastighet som deltar i en gemensamhetsanläggning för väg tillfälligt använder anläggningen i väsentligt större omfattning än som får anses svara mot fastighetens andelstal för drift, är fastighetens ägare enligt 48 a § första stycket AL skyldig att betala en skälig ersättning till samfälligheten för de ökade kostnader som har uppkommit.

Ersättning för sådana merkostnader är en fråga mellan samfälligheten och fastighetsägaren och är således inte någonting som hanteras vid en förrättning. Det handlar endast om merkostnader som uppstår till följd av att fastigheten använder väganläggningen i väsentligt större omfattning än som förutsattes vid bestämmandet av fastighetens andelstal för drift (jfr 15 § andra stycket AL). Det handlar alltså om kostnader som uppstår när en fastighet tillfälligt ändrar användningen på ett sätt som ger ett onormalt större slitage eller skador på vägen. Merkostnaderna ska bestämmas efter en skälighetsbedömning.

Exempel på när bestämmelsen kan bli aktuell är under pågående byggnadsarbeten på fastigheten, ett vägbygge som medför behov av tunga transporter, en större skogsavverkning etc. Det sistnämnda kan till exempel bli aktuellt om en stor del av fastighetens skog måste avverkas på en gång p.g.a. stormskador. En "vanlig" slutavverkning torde dock normalt sett vara inräknad i fastighetens driftsandelstal.

Det är i praktiken inte helt enkelt att avgöra när en väg används i väsentligt större omfattning än som svarar mot fastighetens andelstal för driftskostnaderna. Av lagens förarbeten förstås att man ska bestämma omfattningen efter en skälighetsbedömning i varje enskilt fall. Vid ett onormalt stort slitage kan en riktlinje vara den avvikelse från den genomsnittliga väghållningskostnaden som uppstår. Att schablonmässigt i förväg ta ut en avgift för att täcka kostnader som kan uppkomma vid en tillfällig förändrad användning av vägen torde inte vara möjligt. Lagstiftarens mening torde ha varit att det endast är faktiskt uppkomna merkostnader som fastighetens ägare är skyldig att utge till samfälligheten. Jag kan dock inte hitta några fall då detta har prövats i domstol.

Sammanfattningsvis kan alltså följande konstateras: Att kräva ersättning för merkostnader på grund av pågående byggnadsarbeten är således befogat, dock inte om det sker i förväg utifrån en schablonmässig bedömning.

Vem kan du stämma?

Talan ska väckas hos mark- och miljödomstolen (48 a § AL). När jag kollade på den länk som du bifogade såg jag att gemensamhetsanläggningen förvaltas av en samfällighetsförening. En samfällighetsförening är en egen juridisk person, och du ska således väcka talan mot den.

Sammanfattning

Det är befogat att ta ut en avgift vid slitage som uppkommer om fastighetsägaren tillfälligt använder anläggningen i väsentligt större omfattning än som får anses svara mot fastighetens andelstal för driftkostnaderna. Detta ska dock avgöras från fall till fall och inte genom en schablonmässig avgift som verkar vara fallet i er vägförening. Min tolkning blir därför precis som din att bestämmelsen är feltolkad. Du kan stämma samfällighetsföreningen direkt eftersom det är en juridisk person. Det kan dock vara värt att ha i åtanke att det ofta är både tidskrävande och kostsamt att processa i domstol, och mitt råd till dig är därför att framföra detta till föreningen för att försöka nå en frivillig överenskommelse innan du eventuellt tar det vidare.

Skulle du behöva mer hjälp vidare kan jag varmt rekommendera en av våra duktiga jurister på Lawlines juristbyrå. Om du är intresserad av detta eller har några frågor kring mitt svar får du mer än gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på er fråga och stort lycka till!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Herhold
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (543)
2021-11-29 Fråga om tolkning av fråga på medlemsmöte
2021-11-28 Styrelsens lydnadsplikt i samfällighetsföreningar
2021-11-22 Finns ett personligt betalningsansvar för ideella föreningar?
2021-11-12 Mötesordförande på årsmötet och stadgarna i ideell förening

Alla besvarade frågor (97375)