Ändring av ersättning för utfartsrätt

2021-05-07 i Föreningar
FRÅGA
Vår samfällighetsförening bildades genom LM-förrättning för 6-7 år sedan och har som främsta syfte förvaltning av vårt interna vägnät. Vägnätet har inte direkt anslutning till det allmänna vägnätet utan infart från och utfart till detta sker via del av en annan vägförenings vägnät, ingen annan in-/utfart finns. Bägge vägnäten är gamla och avtal om kostnadsersättning/-fördelning för detta nyttjande har innan bildandet av vår Samfällighet reglerats i avtal direkt mellan de tidigare parterna.I samband med förrättningen fastslogs vårt nyttjande som en "utfartsrätt" och ett årligt indexreglerat belopp fastställdes som ersättning för denna.Överenskommelsen accepterades av bägge parter och inget besvär över fastställt belopp framfördes.Nu, många år senare, framför den andra förening besvär till oss och menar att ersättningsnivån är för låg och vill att vi, utöver det i förskott betalda årliga beloppet, ska vara med och bekosta diverse åtgärder.Vi själva, med mångårig egen dokumenterad erfarenhet av vad vi menar är rimliga kostnader för att "underhålla" väg av aktuell standard, hävdar att det belopp som betalas är rimligt och bör täcka kostnader för det slitage som vi genom vår "utfartsrätt" åsamkar vägen. Övriga förutsättningar och villkor är oförändrade.Parterna har svårt att enas om det finns grund för "omprövning" av villkor, och - hur en sådan i så fall formellt skulle begäras/gå till ? - vem som bekostar? - vad en sådan ytterst kan leda till? Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Frågor om gemensamhetsanläggningar regleras i anläggningslagen (AL).

Utfartsrätter

Jag tolkar frågan som att er samfällighetsförening har getts rätt att nyttja den andra samfällighetens väg (50 a § AL). För en sådan upplåtelse ska ersättning betalas, antingen som en klumpsumma direkt eller genom årliga betalningar i förskott (50 a § andra stycket AL). Ersättningen ska vara skälig med hänsyn främst till den slitning av vägbanan som beräknas uppkomma genom att vägen används (50 a § andra stycket AL).

Den ersättning som ska betalas för rättighetsupplåtelsen liksom hur ersättningen ska betalas, på en gång eller årligen i förskott, bestäms vid förrättningen. Vid större ändringar kan ersättningen för upplåtelsen behöva omprövas enligt 35 § (prop. 1996/97:92 s. 70). Ersättning i form av ett årligt förskott bör kunna indexuppräknas, vilket i så fall måste framgå av beslutet. Om parterna är överens om ersättningen kan denna överenskommelse läggas till grund för ersättningsbeslutet. Samfällighetsföreningen svarar för betalningen av ersättningen till den upplåtande samfälligheten. Ersättningen blir därmed en kostnad bland andra kostnader för föreningen och fördelas mellan medlemmarna i förhållande till andelstalen för driften (prop. 1996/97:92 s. 70).

Ändra ersättningen

Av olika anledningar kan ersättningen som utgår för nyttjandet av en väg efter hand behöva ändras, till exempel om trafiken väsentligt har ökat på vägen (och därmed ökat slitage). Sådana ändringar kan, som ovan har påpekats, åstadkommas genom en ny förrättning. Det går dock även att åstadkomma ändringar genom ett förenklat förfarande, nämligen genom att nå en överenskommelse om saken som sedan godkänns av Lantmäterimyndigheten. En sådan överenskommelse ska endast godkännas av Lantmäterimyndigheten om det är uppenbart att det inte strider mot anläggningslagen (54 a § AL). Detta innebär att den nya avgiften som bestäms måste vara skälig med hänsyn till slitaget. Fördelen med ett sådant förenklat förfarande är att man undkommer de kostnader som uppstår vid förrättning hos Lantmäterimyndigheten. En sådan kostnad fördelas på samtliga berörda parter.

Sammanfattning och råd

Det går att åstadkomma en ändring av villkoren, däribland den ersättning som ska utgå för utfartsrätten. Sådana ändringar kan antingen åstadkommas genom en ny förrättning, eller förenklat genom en överenskommelse som sedan Lantmäterimyndigheten ska godkänna. Vad en förrättning eller en överenskommelse ytterst landar i är att ersättningen bestäms till en skälig nivå utefter omständigheterna. Fördelen med ett förenklat förfarande är att det besparar er både tid och pengar. Huruvida det faktiskt finns en grund för omprövning och om en ny ersättning kommer att bestämmas vid en eventuell förrättning är svårt för mig att avgöra utifrån de givna förutsättningarna. Mitt råd till dig/er är därför att försöka nå en överenskommelse om vad ersättningen ska vara. Skulle detta inte leda till något kan ni ta det vidare till en ny förrättning.

Skulle du behöva mer hjälp vidare kan jag varmt rekommendera en av våra duktiga jurister på Lawlines juristbyrå. Om du är intresserad av detta eller har några frågor kring mitt svar får du mer än gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på er fråga och stort lycka till!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Herhold
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (544)
2021-12-04 Kan en enskild styrelseledamots rättshandling binda en bostadsrättsförening?
2021-11-29 Fråga om tolkning av fråga på medlemsmöte
2021-11-28 Styrelsens lydnadsplikt i samfällighetsföreningar
2021-11-22 Finns ett personligt betalningsansvar för ideella föreningar?

Alla besvarade frågor (97624)