Kan en samfällighet ha en digital årsstämma?

2021-03-28 i Föreningar
FRÅGA |Hej. Kan en samfällighet ha en digital årsstämma?
Natalin Kabro |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor trädde i kraft den 15 april 2020, och ska fortsätta gälla till utgången av 2021. Lagen utvecklades för att hämma smittspridningen av Corona. I lagens 1 a § p. 3 förklaras det att bestämmelsen avser stämmor genom elektronisk uppkoppling i - aktiebolag (14 och 15 §§ ), - ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar (16 och 17 §§ ), - sparbanker (18 § ), - ömsesidiga försäkringsbolag, försäkringsföreningar och tjänstepensionsföreningar (19 § ).Samfälligheter omfattas inte av lagens bestämmelser om elektronisk uppkoppling. I förarbeten (Prop. 2019/20:143) uttrycks det dock att det i övrigt inte finns några närmare föreskrifter i lag om hur föreningsstämman ska gå till för samfälligheter. Som utgångspunkt är det därför upp till föreningen själv att, inom ramen för vad som anges i stadgarna, bestämma på vilket sätt stämman ska genomföras. Det finns alltså inget som hindrar samfälligheten att hålla en digital årsstämma, så länge det är i enlighet med stagarna.Vänligen,

Får en ideell förening förvalta mark?

2021-03-28 i Föreningar
FRÅGA |Får en ideell förening förvalta mark?
Natalin Kabro |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är en ideell förening?Den förutsätts uppfylla något av dessa krav:Den har en ideell målsättning, och det är oavsett om föreningen bedriver ekonomisk verksamhet eller inte.Den främjar sina medlemmars ekonomiska intressen, men inte genom ekonomisk verksamhet.Som exempel på ideella föreningar finns fackliga organisationer, politiska partier eller idrottsföreningar.Med ekonomisk verksamhet avses en affärsmässigt organiserad eller bedriven verksamhet. Med ideellt ändamål avses i princip allt som inte är ekonomisk verksamhet. En ideell förening är en juridisk person som kan ingå avtal och/eller driva näringsverksamhet. Det finns därför ingenting som hindrar en ideell förening att förvalta mark, så länge den uppfyller kraven ovan.Vänligen,

Brottsligt att undanhålla ett ägandebyte i aktieboken

2021-03-27 i Bolag
FRÅGA |Hej,Kan det vara ett brottsligt att undanhålla information om ägarbyten från aktieboken? Låt säga att ett ägarbyte äger rum, men sedan bestämmer sig den nya ägaren något år senare för att överlåta aktierna tillbaka till den förre ägaren. Att det fallet inte föra in dessa händelser i aktieboken, kan det vara ett brott på aktiebolagslagen?
Jakob Westling |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Brotten mot ABL (aktiebolagslagen) regler i kap. 30 ABL. En av de möjliga brotten är den som "uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att enligt denna lag föra aktiebok eller hålla aktiebok tillgänglig". Brottet riktar sig mot styrelsen, vilket är dem som har ansvar över att upprätthålla aktieboken, 5:7 ABL. Så om ni endast är ägare, men inte arbetar inom styrelsen så kan inget brott ha begåtts. Däremot om ni sitter i styrelsen kan det utgöra ett brott att inte hålla aktieboken uppdaterad.

Har jag rösträtt i en ekonomisk förening som min bostadsrättsförening är medlem i?

2021-03-26 i Föreningar
FRÅGA |Hej! En ekonomisk förening har som medlemmar fyra olika bostadsrättsföreningar och har som ändamål, att förvalta en gemensamhetslokal, vilken medlemmarna och de boende i medlemmarnas hus äger nyttja. Ekonomiska föreningens styrelse utgörs av två representanter fr vardera brf (en ordinarie och en suppleant). Kallelse till årsstämma skall enl stadgarna ske så här: Kallelse till årsstämma ska ske genom brev med posten eller e-post. Styrelsens ledamöter och suppleanter kallas personligen. Min fråga är:Skall alla boende (medlemmar i resp brf) kallas till årsstämman, eller vem skall kallas?Jag tolkar stadgarna som att samtliga boende i de fyra föreningarnas hus skall kallas till årsstämman. Styrelsen för ekonomiska föreningen menar, att man bara kallar representanterna för varje brf, alltså de som ingår i ek föreningens styrelse. Helt horribelt anser jag och då jag sedan frågar vem som ger styrelsen ansvarsfrihet, får jag inget svar. Tacksam för en juridisk synpunkt på denna situation hälsar Helge Johansson Stenunge Allé 21 i Stenungsund 070-645 95 89
Anton Hansson |Hej!Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga så att det är bostadsrättsföreningarna som är medlemmar i den ekonomiska föreningen som har gemensamhetslokalen. I mitt svar nedan kommer jag ge ett generellt svar för vad som gäller vid årsstämma i en ekonomisk förening, eftersom att jag inte har koll på den ekonomiska föreningens stadgar i ditt fall.Aktuella lagar Reglerna om ekonomiska föreningar finns i lagen om ekonomiska föreningar (FL). Mitt svar kommer utgå ifrån denna lagen. Reglerna som gäller för ekonomiska föreningar gäller i många fall även bostadsrättsföreningar (Bostadsrättslagen 1 kap. 1 §) Vilka är medlemmar i den ekonomiska föreningen?Jag förstår utifrån din fråga att det är bostadsrättsföreningarna som är medlemmar i den ekonomiska föreningen som har gemensamhetslokalen. Vilka som är medlemmar i en förening har stor betydelse när det gäller rätten att delta vid och rösta vid årsstämman enligt lagens bestämmelser.Medlemmarna i en föreningen ska finnas med i ett register som styrelsen är ansvarig för (FL 5 kap. 1 §). Detta för att på ett enkelt sätt hålla koll på föreningens medlemmar. Vem får delta och rösta vid årsstämma?Vid årsstämman så får medlemmarna i föreningen delta och rösta (FL 6 kap. 1-2 §). Detta innebär utifrån min tolkning av din situation att det är varje bostadsrättsförening som har rätt att delta och rösta, eftersom att det är bostadsrättsföreningarna som är medlemmar i den ekonomiska föreningen. Det skulle innebära att det är en representant för bostadsrättsföreningarnas styrelser som troligen kommer representera din bostadsrättsförening på den ekonomiska föreningens stämma. Eftersom att det är styrelsen i din bostadsrättsförening som ska ansvara för bostadsrättsföreningens angelägenheter (FL 7 kap. 4 §) Jag hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Kan samfälligheten delegera mark till ägare i en samfällighet utan att alla ägarnas samtycke?

2021-03-28 i Föreningar
FRÅGA |Hej!Kan samfälligheten delegera mark till ägare i en samfällighet utan att alla ägare säger ja?
Natalin Kabro |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan du ställt rör samfälligheter och regleras därför i Lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Utgångspunkten är att vid delägarförvaltning beslutar delägarna gemensamt (§ 6 i lagen om förvaltning av samfälligheter). Kan delägarna inte enas i fråga om en viss förvaltningsåtgärd, ska om något av delägarna begär det, lantmäterimyndigheten hålla sammanträde med delägarna för att avgöra frågan. Om omständigheterna föranleder det, kan föreningsförvaltning anordnas (§ 7 i lagen om förvaltning av samfälligheter).Lantmäterimyndigheten får, om synnerliga skäl föranleder det, vidta åtgärd som behövs för att säkerställa delägarbeslutet (§ 7 st. 2 lagen om förvaltning av samfälligheter).Detta innebär att alla förvaltningsåtgärder som rör samfälligheten, ska beslutas gemensamt av samtliga delägare. Därför kan samfälligheten inte delegera mark till ägare i en samfällighet utan alla ägarnas samtycke.Vänligen,

Regler gällande poster inom ideella föreningar.

2021-03-28 i Föreningar
FRÅGA |Kan man sitta i en ideell förenings styrelse samtidigt som man utför avlönat arbete åt föreningen.Med vänlig hälsning
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar om en och samma person kan inneha två poster inom en ideell förening.Det finns i princip inga lagregler för ideella föreningar. Istället är det i huvudsak upp till de enskilda föreningarna att genom sina stadgar avgöra hur styrelsen ska organiseras. Om stadgarna tillåter att samma person håller flera poster, t.ex. såsom i ditt fall att sitta som ledamot och utföra oavlönat arbete åt föreningen, så får samma person hålla flera poster. Det torde inte vara något problem om inte stadgarna säger något annat eller någon annan motsätter sig det.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Likabehandling i aktiebolag

2021-03-27 i Bolag
FRÅGA |HejVi är fyra stycken som startar ett aktiebolag de tre andra delägarna kommer äga sin del i detta genom befintliga bolag. Jag har inget bolag utan kommer få köpa in mig i det gemensamma nystartade bolaget privat finns det risker för mig som inte de andra ägarna har i detta sett?Med vänlig hälsning,
Jessica Jacob |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För aktiebolag gäller likhetsprincipen (4 kap. 1 § aktiebolagslagen). Av lagen följer att alla aktier har lika rätt men det förstås även som att alla aktieägare har lika rätt. Alla aktieägare ska således behandlas lika. Det innebär att en skillnad inte ska göras beroende på om aktieägaren är en fysisk person eller en juridisk person.Vänliga hälsningar,

Rösträtt i brf vid ägaridentitet

2021-03-25 i Föreningar
FRÅGA |Rösträtt i en äkta bostadsrättsförening.Vi bor i en Brf i en lägenhet. Vi har 1 röst. Vissa familjer har 2 lägenheter. Betyder det att de då har 2 röster? Ibland äger maken den ena och frun den andra. Betyder det att de då kan ha var sin röst? Om makarna t ex är skilda, men bor i samma hus, ser jag det som naturligt att de då har var sin röst. Men om man är gift och äger 2 lägenheter, bör det inte då betraktas att man ändå bara har 1 röst?Tacksam för svar.
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vem som har rösträtt i en bostadsrättsföreningen regleras dels i bostadsrättslagen (BRL) och lagen om ekonomiska föreningar (LEF), dels (i vissa fall) i föreningens stadgar.Huvudregeln, som stadgas i LEF och BrL, är en röst per medlem, men maximalt en röst per lägenhet (6 kap 3 § LEF och 9 kap 14 § BRL). Detta innebär att om en person äger två bostadsrätter, får han eller hon endast rösta en gång. Däremot ger lagtexten ger inget uttryckligt svar på huruvida två personer som samäger två bostadsrätter (s.k. ägaridentitet) ska få en eller två röster. Den allmänna uppfattningen verkar dock vara att att de endast får en röst. Det bör dock noteras att det i föreningens stadgar kan innehålla andra eller mer detaljerade regler. Om så är fallet, ska dessa regler tillämpas istället (6 kap 3 § LEF). Hoppas du är nöjd med ditt svar!Vänliga hälsningar