FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag12/03/2022

Är jag personligt ansvarig för ett aktiebolags förpliktelser efter konkurs?

Hej,

Jag hade ett företag som gick i konkurs för 13 månader sedan och avskrevs för 8 månader sedan. Företaget startades 2015 och vid uppstarten så gjorde redovisningsföretaget jag anlitade en kontrollbalansräkning då mer en halva aktiekapitalet var förbrukat. Då jag drev en rörelse som det går fort att få in pengar i så fortsatte vi även fast det inte var återställt efter 8 månader. Det gick bättre men efter 2 år så stals 2 av företagets 3 bilar och det blev riktigt tufft, men vi kämpade på och sen kom pandemin och då gick det inte längre och jag ansökte själv om konkurs. Aktiekapitalet blev aldrig återställt. I Veckan, 8 månader efter avskrivningen så får jag ett brev från ett finansbolag som hävdar att dom köpt en faktura som dom kräver mig på då jag är solidariskt betalningsansvarig för den då mer än halva aktiekapitalet var förbrukat, denna fanns med i konkursen som det inte blev någon utdelning i. Kan det gå till så här och efter så lång tid efter att konkursen avskrivits? Hur ska jag agera?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga berör aktiebolag blir främst aktiebolagslagens (ABL) bestämmelser tillämpliga.

När ett aktiebolag går i konkurs upphör företaget att existera, vilket innebär att bolaget inte längre kan krävas på betalning av dess borgenärer. Även om bolaget inte finns längre kan dock dess ägare personligt ansvariga för dess skulder under vissa förutsättningar, och därmed bli krävda på skulderna även efter konkursen.

När blir aktieägare personligt ansvariga för bolagets skulder?

Huvudregeln är att aktieägare inte ansvarar för bolagets skulder (1 kap. 3 § ABL). Ett personligt betalningsansvar kan dock komma i fråga för aktieägare när bolaget är skyldigt att gå i likvidation på grund av kapitalbrist, och aktieägaren med vetskap om skyldigheten deltar i ett beslut att fortsätta bolagets verksamhet (25 kap. 19 § ABL). Ett sådant beslut är ofta inget beslut utan en underlåtenhet att fatta ett beslut om likvidation eller instruera styrelsen om att lämna in en sådan ansökan.

Skyldighet att gå i likvidation p.g.a. kapitalbrist

Ett aktiebolag är skyldigt att gå i likvidation på grund av kapitalbrist när någon andra kontrollstämma inte hålls men borde ha hållits och åttamånadersfristen räknad från den första kontrollstämman har löpt ut. Alternativet är att en andra kontrollstämma har hållits men den kontrollbalansräkning som lagts fram då inte har granskats av bolagets revisor, eller inte utvisar full kapitaltäckning samtidigt som stämman då inte har beslutat om att bolaget ska gå i likvidation (25 kap. 17 § ABL).

Det personliga betalningsansvaret

Det personliga betalningsansvaret uppkommer solidariskt för aktieägaren/aktieägarna och bolagets ledning och omfattar de skulder som uppkommer för bolaget efter den tidpunkt då ansökan om likvidation senast skulle ha getts in, dvs. inom två veckor från den andra kontrollstämman, eller om en andra kontrollstämma inte har hållits, från den tidpunkt då den borde ha hållits. Den andra kontrollstämman borde ha hållits inom åtta månader från den första kontrollstämman (25 kap. 16 § ABL). Den första kontrollstämman borde i sin tur ha hållits när kontrollbalansberäkningen visar att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet (25 kap. 15 § ABL). Ansvaret gäller fram tills att bolaget ansöker om likvidation, en kontrollbalansräkning som visar att bolagets eget kapital uppgår till det registrerade aktiekapitalet har granskats av en revisor och lagts fram på en bolagsstämma eller när bolagsstämman, Bolagsverket eller domstol har beslutat om likvidation (25 kap. 20 § ABL). Uppräkningen är inte uttömmande, utan se nedan om vad jag skriver om ditt fall.

Preskription

Ansvaret för en viss förpliktelse som uppstått under ansvarsperioden upphör helt om inte en talan väcks inom tre år från uppkomsten av fordringen (25 kap. 20 a § ABL).

Vad gäller i ditt fall?

Om denna ordning inte har följts av ditt bolag var du alltså personligt ansvarig för bolagets skulder under en viss tidpunkt, och om fordringen som finansbolaget har köpt uppkom under denna period är du personligt betalningsansvarig för skulden. Av frågan verkar det som om ingen andra kontrollstämma har hållits, vilket innebär att perioden avser tidpunkten då den borde ha hållits (se ovan om när) fram till dess att du försatte bolaget i konkurs (25 kap. 20 § och Högsta domstolens dom i NJA 2018 s. 602 p. 19 där bolagets försättande i konkurs ansågs medföra att det personliga ansvaret upphörde). Om en andra kontrollstämma dock hölls blev du personligt ansvarig efter två veckor från andra kontrollstämman, där du beslutade att driva vidare bolaget, fram till dess att bolaget försattes i konkurs. Att vara solidariskt betalningsskyldig innebär att borgenären kan kräva dig på hela beloppet och att du senare kan kräva tillbaka övriga aktieägare och styrelsen på deras del av skulden (förutsatt att de också var personligt ansvariga) (1 kap. 2 § skuldebrevslagen).

Slutsats

Finansbolaget kan alltså kräva dig på skulden även om bolaget har gått i konkurs om du var personligt ansvarig för aktiebolagets skulder när skulden uppkom. Under vilka förutsättningar du kan ha varit personligt betalningsskyldig under har jag redogjort för ovan, och om du faktiskt var det bör du betala finansbolagets fordran. Efter att du har betalt den kan du kräva andra eventuella aktieägare samt styrelsen på deras del av skulden.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ställa en ytterligare!

Med vänlig hälsning,

Jasmine AtieRådgivare
Hittade du inte det du sökte?