Försvarsspray

2020-06-22 i Nödvärn och annan ansvarsfrihet
FRÅGA |Hej jag har en fråga som jag vet får man inte ha peppar sprej eller använda det i Sverige men man fick använda alla sorters försvarssprej så länge det inte innehåller nåt med oC eller nåt sånt får man då göra hemma gjorda självförsvars sprejer som då inte innehåller oC
Emma Gurander |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Det finns dessvärre inget tydligt svar på denna fråga enligt lagstiftningen, den hamnar dessvärre aningen i gråzonen. Pepparsprayer är i Sverige olagliga eftersom de faller in under vapenlagen. Även andra anordningar som har liknande verkan och ändamål kan också falla in under vapenlagen. Föremålen jämförs då med skjutvapen. Det finns däremot lagliga försvarssprayer som säljs på marknaden i Sverige, dessa innehåller då inte pepparextrakt (Oleoresin Capsicum). Försäljarna av dessa försvarssprayer har dock fått rätt att tillverka och sälja dessa i Sverige. Köparna och användarna av dessa behöver inte ha någon licens eller liknande. Men dessa pepparsprayer får enbart användas i nödvärnssituationer. Lagstiftningen kring en hemmagjord försvarsspray är tämligen oklar. Det kan vara så att den faller in under Vapenlagen, om den är så pass farlig (vilket är svårt för mig att avgöra). För att avgöra detta måste man veta lite mer om anordningens tillverkning och funktion. Om den faller in under vapenlagen så kan du behöva licens för att få använda och ha med dig den på offentliga platser. Om du inte har licens för den kan man bli skyldig för ringa vapenbrott, då straffet kan bli böter och max sex månaders fängelse. Jag skulle rekommendera att du vänder dig till Polisen för ytterligare vägledning. Hoppas du fick lite vägledning i frågan, men som sagt så finns det inget tydligt svar på din fråga. Vänliga hälsningar,

Får jag freda min hund med våld?

2020-06-18 i Nödvärn och annan ansvarsfrihet
FRÅGA |Om min lilla hund blir attackerad av en stor hund och jag vet att den stora hunden kommer ta död på min/orsaka allvarliga skador och jag har redan försökt få bort den utan att skada den, vad händer om jag skadar den andra hunden för att rädda min hund? Exempelvis med laglig pepparspray, knivhugg eller brutna ben. Eller i allra värsta fall att den attackerande hunden avlider? Vilka straff kan jag få?
My Öhman |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Sammanfattningsvis är det under vissa förutsättningar okej att freda sitt husdjur vid nödsituationer. Dock finns det gränser för hur mycket våld som får användas.Är det brottsligt att skada annans hund?Att på olika sätt skada någon annans hund skulle rubriceras så som skadegörelse (12 kapitlet 1 § Brottsbalken) och djurplågeri (16 kapitlet 13 § Brottsbalken). Straffen för dessa brott varierar mellan böter och fängelse i högst 2 år. Du kan också bli skadeståndsskyldig till hundens ägare. Är det okej att skada annans hund om min hund är i fara?Om dina handlingar föregås av att din hund blir attackerad av den större hunden kan dock dina handlingar vara rättfärdigande, vilket innebär att de inte skulle ses så som brott. Att din hund riskerar att dö eller att bli allvarligt skadad innebär att det föreligger en nödsituation (24 kapitlet 4 § Brottsbalken). Föreligger nödsituation kan vissa annars brottsliga gärningar anses rättfärdigande, varför din angrepp på den andra hunden under vissa förutsättningar kan anses vara okej. Dina handlingar måste vara försvarliga för att vara rättfärdigande. En tumregel är att det som räddas ska vara mer skyddsvärt än det som offras och att situationen inte skulle kunna lösas på ett mindre ingripande sätt. Är våldet utöver vad som kan anses vara försvarligt kan detta under vissa omständigheter vara okej i fall då du som ägare till den skadade hunden svårligen kunde kontrollera dig, detta kallas nödexcess (24 kapitlet 6 § Brottsbalken).I ett tidigare avgjort rättsfall kan vi dra slutsatsen att nödbestämmelsen tillämpas med försiktighet vid slagsmål mellan hundar (RH 1993:163). Ägaren hade i fallet fredat sin hund från en lösspringande hund som hade attackerat den egna hunden. Den attackerande hunden fick ett flertal frakturer. I fallet ansågs inte nöd rättfärdiga handlandet. Den egna hunden hade dock inte fått några svåra skadorSå vad gäller i mitt fall?Med vad jag har förklarat ovan som underlag kan jag svårligen tänka mig att knivhugg och liknande skador tillfogade med vapen skulle vara okej förutom i undantagsfall (dock är det brott att bära kniv). Att bryta ben på hunden eller andra allvarliga skador är troligtvis okej i fall då din hund också blir attackerad på det sättet – annars inte. Någon form av spray låter relativt ofarligt varför det troligtvis skulle kunna anses vara okej i de flesta fall av hundattacker, förutsatt att sprayet endast ger övergående skador. Faktumet att din hund skulle vara betydligt mindre än den attackerande hunden skulle spela roll i bedömningen om huruvida det föreligger en nödsituation eller nödexcess eftersom faran då är mer påtaglig.Hoppas att du har fått svar på dina funderingar annars är du varmt välkommen att ställa en ny fråga.Hälsningar,

Kan elever i skolan ha rätt till nödvärnsrätt?

2020-05-31 i Nödvärn och annan ansvarsfrihet
FRÅGA |Hej.Om en elev blir mobbad och misshandlad i skolan men försvarar sig. Är det nödvärn då?Och gäller lagen om nödvärn barn i grundskola?Och hur ser skolan på det?Mvh
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om elever i grundskolan har nödvärnsrätt. Eftersom att nödvärn är en s.k. ansvarsfrihetsgrund, dvs. att man inte ska dömas för brott om man haft rätt till nödvärn, har jag i mitt svar utgått från att samtliga parter är straffmyndiga. Vad är nödvärn och vem har nödvärnsrätt?Som du säkert känner till innebär nödvärn att man i vissa situationer har rätt att använda sig av metoder, t.ex. våld, som i vanliga fall räknas som brott. Nödvärnsrätten finns reglerad i lag och följer av 24 kap 1 § brottsbalken, BrB (här). Däri framgår att en gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppet beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarligt. Det kan vara svårt att avgöra om en person befunnit sig i en sådan situation då denne haft rätt till nödvärn, och om denne också försvarat sig själv (eller annan) på ett försvarligt sätt. Det framgår inte någon mer information om händelseförloppet än att det varit fråga om mobbning och misshandel. På grund av att jag inte har tillräckligt med information i just det här specifika fallet kan jag inte uttala mig om huruvida den angripne eleven haft nödvärnsrätt eller om denne agerat inom ramen för nödvärnsrätten. Däremot spelar det ingen roll för denna bedömning att angreppet skett på en grundskola eller att de inblandade parterna är skolelever. Rätten till nödvärn är inte begränsad till situationer utanför skolan, vilket innebär att även skolelever kan ha nödvärnsrätt.Vänligen,

Ingripande i en nödvärnssituation

2020-04-17 i Nödvärn och annan ansvarsfrihet
FRÅGA |Hej!Får jag skydda en annan person genom självförsvar eller ska jag hålla mig utanför om någon skadar min kompis?
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om någon utsätts för en attack blir reglerna om nödvärn (självförsvar), som finns i Brottsbalken (BrB) tillämpliga. Nödvärn är en ansvarsfrihetsgrund, vilket innebär att vad som annars skulle kunna utgöra ett brott kan vara rättfärdigat. Ett krav är att det föreligger en nödvärnssituation, vilka finns uppräknade i 24 kap. 1 § BrB:Där står det att rätt till nödvärn bland annat föreligger mot:"ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom"Om någon går till angrepp och till exempel börjar slå en har man alltså rätt att freda sig med hänvisning till nödvärnsrätten. Om man exempelvis knuffar undan personen på ett sätt som annars skulle räknas som misshandel, kan det vara rättfärdigat och man skulle alltså inte dömas.Om en annan person utsätts för ett angrepp och har nödvärnsrätt gäller även nödvärnsrätten för dig om du hjälper personen (24 kap 5 § BrB). Du har alltså rätt att ingripa för att skydda någon.Var går gränsen?Gränsen för nödvärn går vid när något räknas som uppenbart oförsvarligt (24 kap. 1 § BrB). Om man använder våld i självförsvar som uppenbart är oproportionerligt mot faran man är utsatt för, är våldet inte rättfärdigat.Att använda en uppenbart oförsvarlig mängd våld i självförsvar kallas nödvärnsexcess. Det kan ibland ändå vara ursäktat, enligt 24 kap. 6 § BrB. Där stadgas att nödvärnsexcess kan vara ursäktat ifall situationen var sådan att man "svårligen kunnat besinna sig". Det innebär att man kan gå fri från ansvar om man använt mer våld än vad som varit nödvändigt, men på grund av till exempel chock eller upprördhet inte haft möjlighet att bedöma situationen.Sammanfattningsvis kan man alltså säga att man har rätt att agera i självförsvar så långt som det är nödvändigt i situationen. I vissa fall kan det även vara ursäktat att använda mer våld än vad som var nödvändigt, om till exempel händelseförloppet gått snabbt och man varit mycket rädd.Man har dock inte rätt till nödvärn efter ett avslutat angrepp - man får alltså inte slå tillbaka som hämnd efter att faran är över. Generellt kan sägas att det oftast är bäst att försöka fly ifrån platsen eller på annat sätt avvärja situationen utan våld. Endast om det inte är möjligt och personen just i stunden utsätts för ett angrepp och är i fara kan du gå in och själv använda våld för att skydda personen. Hoppas du fick svar på din fråga!

Nödvärn vid våld i nära relation

2020-06-18 i Nödvärn och annan ansvarsfrihet
FRÅGA |Min son slog sin tjej som i sin tur tar kontakt med sin familj och hennes bror kommer med ett antal vänner och överraskar honom när han sover ,dom slår och sparkar honom ordentligt innan dom kallar dit polisen för att gripa sonen vad gör tjejen sig skyldig till som ser till att hennes bror misshandlar min son innan han grips?
|Hej och tack för din fråga!Nödvärn Utifrån din fråga låter det som att din son har gjort sig skyldig till brottet misshandel enligt 3:5 Brottsbalken (1960:700) (BrB). Enligt 24:1 BrB har en person som blir utsatt för ett brott, rätt till nödvärn, som i detta fall skulle vara självförsvar. Denna rätt gäller dock bara för ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom enligt 24:1 2st p.1 BrB. I denna situation var det inte en fråga om en självförsvarshandling under samma tidsperiod som flickvännen blivit misshandlad, utan en tid senare. I huvudregel faller detta utanför rätten till självförsvar, men när det kommer till våld i nära relationer har det i tidigare rättsfall diskuterats som nödvärn kan föreligga under än längre tid, utöver ett direkt överhängande brottsligt angrepp. Detta skulle kunna vara fallet om din son ex. hade ständig kontroll/hotade hans flickvän. Om så vore fallet kan även nödvärnsrätten tillfalla på annan person än offret. Alltså kan flickvännens nödvärnsrätt "övertas" av annan närstående, i detta fall hennes familjemedlemmar Eftersom att hon dock kunnat kontakta hennes familj tyder detta på att det inte var fråga om sådant överhängande hot mot flickvännen och att hon inte lika gärna hade kunnat kontakta polisen. Anstiftan I fallet som du beskriver låter det mer som att misshandeln din son blivit utsatt för är en hämnd aktion snarare än en nödvärnsituation (självförsvar). Om så vore fallet så kan flickvänens agerande utgöra brottet anstiftan till misshandel enligt 23:4 2st BrB. För att kunna dömas till anstiftan krävs det att flickvännen på någotsätt förmått, alltså övertalat eller övertygat sina familjemedlemmar att begå misshandeln. Om detta inte kan styrkas kan hon annars dömas för medhjälp till brottet, beroende på hur aktiv hon varit i misshandeln, även om hon inte fysiskt medverkade.Jag hoppas att du fått klarhet i din fråga!

Hemfridsbrott och Nödvärnsrätt

2020-06-11 i Nödvärn och annan ansvarsfrihet
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga angående intrång på hemfridzon. Där jag och min familj bor har vi problem med människor som går på våran privata väg och inkräktar på våran privata tomt inom hemfridszonen. Till och från beter sig människor hotfullt mot oss och vägrar respektera när vi säger till dom att dom måste lämna våran tomt. Vi har poliser inom våran vänskapskrets som har sagt till oss att man får använda tillräckligt mycket kraft/våld som är precis nödvändigt för att ta bort dom från tomten/hemfridszonen men jag skulle gärna vilja stämma överens med även en advokat eller liknande om detta stämmer och vad alla mina rättigheter är och vad jag får göra när folk gör intrång på min privata mark och hemfridszon.Mvh
Emma Gurander |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Din fråga berör lite olika aspekter gällande hemfridszonen och husägarens rätt att avlägsna personer från denna hemfridszon. Allemansrätten Till att börja med har vi en allemansrätt i Sverige, som innebär att alla ska ha tillgång till naturen. Huvudregeln är att alla får befinna sig i naturen och på annans tomt så länge man inte stör eller förstör (Regeringsformen 2 kap. 15 §). Men från denna allemansrätt finns det såklart undantag, däribland att alla måste visa hänsyn för hemfridszonen. Hemfridszonen är området närmast runt ett bostadshus, inom detta område har husägaren rätt till sitt privatliv. Hemfridsbrott Eftersom allemansrätten inte gäller inom hemfridszonen så kan den som inkräktar på hemfridszonen göra sig skyldig till hemfridsbrott. Den som olovligen går in på någon annans tomt kan göra sig skyldig till hemfridsbrott (Brottsbalken, BrB, 4 kap. 6 § första stycket). Hemfridsbrott innefattar intrång där någon har sin bostad, inklusive trädgården. Det räcker med att du, eller ni som är husägare eller boende i huset, ber denna oönskade gästen att gå ifrån er tomt samt att denne oönskade gästen vägrar, för att det ska anses som hemfridsbrott. Om man blir dömd för hemfridsbrott tillkommer böter som straff. Nödvärn Ni som husägare eller boende har en lagstadgad rätt till nödvärn om det visar sig att folk vägrar lämna er tomt (Brb 24 kap. 1 § andra stycket tredje och fjärde punkten). Om en ovälkommen gäst befinner sig på er tomt, och ni har bett denne att lämna, men denne vägrar, så har ni rätt att ta till med nödvändig och rimlig mängd våld för att få denne att avlägsna sig. Så länge ni inte passerar gränsen för vad som är uppenbart oförsvarlig våldsanvändning så har ni en rätt till nödvärn. Nödvärnsrätten är en ansvarsfrihet, vilket innebär att man inte kan bli dömd för brott om man håller sig inom gränserna för nödvärnsrätten. SammanfattningVad jag kan utläsa från din fråga, så har ni förstått problematiken kring hemfridszonen korrekt. Det vill säga, att ni har rätt att använda så mycket våld som är nödvändigt för att avlägsna dessa ovälkomna gästerna från er tomt. Ni har således en nödvärnsrätt och personerna på er tomt begår troligtvis hemfridsbrott. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

När har man rätt till nödvärn?

2020-04-30 i Nödvärn och annan ansvarsfrihet
FRÅGA |Om jag skulle slå en kille medvetslös som har hotat om att slå ner mig och jag är 15 år är det misshandel då?
Hanna Árnadóttir |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När man är 15 år är man straffmyndig, vilket innebär att man kan bli dömd för brott. Dock är det så att från det att man fyller 15 år till dess att man fyller 21 får man ett lindrigare straff än vuxna. Den situationen du beskriver skulle kunna vara fråga om misshandel, vilket finns reglerat i 3 kap 5 § i Brottsbalken (hädanefter förkortad BrB). I fallet då det är en allvarlig misshandel skulle detta kunna ses som en grov misshandel, vilket regleras i 3 kap 6 § BrB. Det finns dock situationer där man kan begå en brottslig gärning men ändå inte bli straffad för detta. Ett exempel som kan bli aktuellt i den situation som du beskriver är nödvärnsrätten, som jag kommer redogöra för nedan. Rätt till nödvärn Nödvärn regleras i 24 kap 1 § BrB och kan beskrivas som ett fysiskt självförsvar och blir typiskt sett aktuellt då någon utsätts för ett angrepp. Nödvärnshandlingen är då en handling som man använder för att avvärja detta angrepp. Alltså, om man blir attackerad av en person med våld kan man använda våld tillbaka och inte bli straffad för det, trots att det våld man använt egentligen skulle kunna vara brottsligt (exempelvis en misshandel). Det finns dock gränser för när man har rätt till nödvärn. För det första får inte en nödvärnshandling (alltså det våld man använder för att försvara sig) med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt vara uppenbart oförsvarligt. Detta innebär, väldigt förenklat, att man inte får använda mer våld än vad som behövs i situationen. Har man gjort det kan man bli straffad för brott, exempelvis misshandel. För det andra finns det vissa situationer då nödvärnsrätt anses föreligga. Det handlar om fyra olika situationer, varav en av dessa är den som borde bli aktuell i ditt fall (de övriga tre kommer jag inte att gå närmare in på här, men de finns angivna i 24 kap 1 § BrB). Den situation som kan bli aktuell i ditt fall är att det är fråga om ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person. Alltså, man har rätt att försvara sig om någon precis ska attackera en med våld, eller faktiskt håller på att slå en. Man har inte rätt till nödvärn om personen har slutat och gått därifrån eller att det i övrigt inte föreligger något hot om angrepp längre. För att man ska ha rätt till nödvärn ska det vara fråga om ett brottsligt angrepp. Nödvärnsexcess Det ska även nämnas att det finns något som kallas för nödvärnsexcess, vilket regleras i 24 kap 7 § BrB. Nödvärnsexcess innebär att även om man har använt för mycket våld i en nödvärnssituation (alltså att våldet har varit uppenbart oförsvarligt) kan man gå fri från straff om omständigheterna har varit sådana att man svårligen kunnat besinna sig. Man tittar här på den angripne och dennes förmåga att kunna handla efter vad som är tillåtet inom nödvärnsrätten. Detta kan exempelvis handla om att det inte har funnits tid för eftertanke eller att den angripne varit så pass rädd eller panikslagen att man inte kunnat kontrollera sitt handlande. I ditt fall Det som kan sägas i den situation du beskriver är att för det fall att hotet blir förverkligat och du faktiskt blir utsatt för våld kan du ha rätt till nödvärn. Detta förutsätter dock att det är fråga om ett påbörjat eller överhängande hot om brottsligt angrepp. Du kan alltså inte slå ner personen för att denne tidigare hotat dig, då kommer det att ses som en misshandel vilket du kan bli straffad för i och med att du är straffmyndig. Det jag skulle rekommendera dig att göra är att du tar kontakt med polisen och anmäler det hot du har blivit utsatt för. För att anmäla brott kan du ringa 114 14 eller besöka din närmaste polisstation. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Mvh,

Nödvärn vid plånboksstöld

2020-03-26 i Nödvärn och annan ansvarsfrihet
FRÅGA |Två manliga ficktjuvar försöker diskret ta en plånbok ur en kvinnas jackficka. Kvinnan märker mitt under pågående plånboksstöld vad som sker och agerar i ren rädsla och aggression med att svinga en påse mot huvudet på en av ficktjuvarna. Tjuven ramlar till marken med huvudvärk, lyckas sedan med hjälp av sin partner in crime resa sig och får med sig plånboken. Har kvinnan (offret) begått något brott eller kan man hävda nödvärn? Och räknas plånboksstöld ur fickan som sker ute på stan som ringa stöld/stöld/ eller grov stöld? Inga vapen har brukats.Tacksam för svar!
Sebastian Näslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kvinnan kan hävda nödvärnJa, kvinnan bör kunna hävda nödvärn då det föreligger en nödvärnssituation enligt (24 kap 1 § 2 st 1 p Brottsbalken) då hon är utsatt för ett påbörjat brottsligt angrepp. Kvinnans gärning (att svinga en påse mot huvudet på en av ficktjuvarna) är inte uppenbart oförsvarlig i sammanhanget dvs. det föreligger inte ett uppenbart missförhållande mellan nödvärnshandlingen och den skada som hotat genom angreppet. Det ringa våldet som kvinnan använder står i klar proportion till vad som erfordrats för att avvärja den hotande faran dvs. hon har rätt att skydda sin plånbok med hjälp av att svinga en plastpåse.Grov stöld/stöldFörmodligen grov stöld i enlighet med (8 kap 4 § 2 st. Brottsbalken). Vid bedömningen ska läggas vikt vid det faktum att det är grövre att ta något som någon (i detta fall kvinnan) bär på sig. Det är vanligt att dessa typer av stölder medför särskilda olägenheter för den bestulne (som kanske blir av med en plånbok under en resa) samt att kränkningen, obehaget, lidandet känns extra stort i dessa fall.Slutsats: Kvinnan har inte begått något brott och brottet männen begår bör rubriceras som grov stöld.Hoppas du känner dig nöjd med svaret på din fråga!