När föreligger nödvärnsrätt?

Hej Jag undrar om någon skulle försöka slå ner mig och slå mig. Hade det varit lagligt att använda självförsvar i form av att försöka putta bort personen så man kan komma loss och springa iväg.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du undrar om du har nödvärnsrätt om någon försöker att slå ner dig. Bestämmelser om nödvärn finns i brottsbalken (1962:700). Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.

Vad är nödvärn?

Under vissa omständigheter kan en handling, som i annat fall skulle vara att anses som brottslig, vara tillåten. Detta gäller bland annat i så kallade nödvärnssituationer, förutsatt att handlingen i fråga inte är uppenbart oförsvarlig (24 kap. 1 § brottsbalk (1962:700)). Nödvärn brukar därför beskrivas som en ansvarsfrihetsgrund.

En nödvärnssituation föreligger i samband med (1) ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom, (2) att någon med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning, (3) att någon olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg, eller (4) att någon vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse (24 kap. 1 § andra stycket brottsbalk (1962:700)). Det handlar således, mer eller mindre, om "självförsvarssituationer".

Vad avses med ett "påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp"?

Med brottsligt angrepp på person eller egendom ska förstås att någon eller något utsätts för en handling som uppfyller brottsrekvisiten i en lagregel. Ett exempel skulle kunna vara en handling som uppfyller brottsrekvisiten för misshandel eller skadegörelse (3 kap. 5 § respektive 12 kap. 1 § brottsbalk (1962:700)).  

Vad som ska förstås med ett påbörjat brottsligt angrepp borde vara tydligt. Vad som avses med ett överhängande angrepp är desto svårare att avgöra. Det är visserligen tillåtet att använda sig av nödvärn innan det att det brottsliga angreppet faktiskt har påbörjats men det är inte tillåtet att använda sig av nödvärn enbart på grund av att ett brottsligt angrepp är högst sannolik. Istället måste en bedömning göras i det enskilda fallet.

Vad avses med "uppenbart oförsvarlig"?

Det är dock viktigt att observera att en handling som vidtas i nödvärn omfattas av ansvarsfrihet endast om den inte är att anses som uppenbart oförsvarlig. Nödvärnsgärningen får därför (1) inte klart avvika från vad som har varit behövligt och det får (2) inte råda ett uppenbart missförhållande mellan nödvärnsgärningen och den skada som angreppet kan leda till (se Asp, Ulväng & Jareborg, "Kriminalrättens grunder", s. 217). Detta innebär det är svårt att ge några riktlinjer för vad som är att anse som "uppenbart oförsvarligt" och att en bedömning måste göras i det enskilda fallet.

Observera vidare att nödvärnsgärningen måste rikta sig mot angriparen personligen eller något av dennes intressen. 

Vad betyder detta för ditt fall?

Detta innebär att det mycket väl skulle kunna vara tillåtet för någon att "putta bort" en person som försöker att slå ner denne. Det är dock viktigt att observera att en bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet alltid måste göras (att putta bort någon som försöker att slå ner en bör dock, rimligtvis, vara att anses som inom ramarna för vad som utgör en tillåten nödvärnsgärning - det borde ju, allt som oftast, inte anses avvika från vad som är behövligt i en viss situation eller stå i missförhållande till den skada som angreppet kan leda till). 

Jag hoppas att du har fått ett, åtminstone någorlunda hjälpsamt, svar på din fråga. I det fall jag har missförstått din fråga, något är oklart eller om du har ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Nödvärn och annan ansvarsfrihet? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo