Otillräknelighet

2014-06-16 i Nödvärn och annan ansvarsfrihet
FRÅGA |Kan en person som bevisligen är skyldig till ett brott (skadegörelse) och är mer än 18 år och förståndshandikappad (gått på särskola) gå fri från straff och att betala skadestånd????
|Hej och välkommen till Lawline.Utifrån de uppgifter du lämnat, antar jag i det följande att personen ifråga har utfört en gärning som uppfyller kraven för att skadegörelse ska anses föreligga. Frågan är om personen trots detta kan straffas och om personen trots detta kan drabbas av skadeståndsansvar.Straffbar?Otillräknelighet, som ofta har sin grund i en allvarlig psykisk störning, leder inte till frihet från ansvar för brott per se. Regleringen i brottsbalken innebär i stället att en psykisk störning ska vägas in vid valet av påföljd. Det är dock att märka det fortfarande krävs att en uppsåtsbedömning sker för att brott ska anses föreligga. Hur själva uppsåtsbedömningen går till och vad uppsåtet ska täcka varierar från fall till fall. När det gäller skadegörelsen krävs att personen ifråga varit medveten om att han skadade annans egendom. I princip gäller att uppsåtsbedömningen sker på som sätt som för personer utan psykisk störning, innebärandes att om det bedöms att en person utan psykisk störning hade haft uppsåt i motsvarande situation så anses också den person som är psykisk störd ha uppsåt.Sålunda gäller att den som har begått ett brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning i första hand ska dömas till en annan påföljd än fängelse (30 kap. 6 § Brottsbalken) Med undantag för vissa självförvållade tillstånd råder det ett absolut fängelseförbud, om gärningsmannen till följd av den allvarliga psykiska störningen har saknat förmåga att inse gärningens innebörd eller att anpassa sitt handlande efter en sådan insikt.Som grundprincip gäller att straffansvar inte förutsätter att gärningsmannen kände till att gärningen var straffbelagd. En felaktig uppfattning eller okunnighet om en straffbestämmelse friar alltså inte från ansvar (s.k. straffrättsvillfarelse).Kort sammanfattat kan alltså en person som bevisligen är skyldig till ett brott (skadegörelse) och är mer än 18 år och förståndshandikappad (gått på särskola) inte gå fri från ansvar för brott enbart på grund av att personen ifråga är förståndshandikappad. Däremot kan själva påföljden påverkas av att personen ifråga har ett förståndshandikapp. Förutom vad som redan nämnts ovan kan nämnas att själva straffvärdet och straffmätningsvärdet för brottet ifråga kan påverkas på olika sätt i mildrande riktning om en person har en psykisk störning. (betyder ungefär att om det står att det för visst brott är fängelse i minst 6 månader och högst två år finns det möjlighet att hamna under 6 månader, ibland t.o.m långt under). I extrema undantagsfall kan påföljdseftergift förekomma, vilket innebär att domstolen å ena sidan konstaterar ett en person gjort sig skyldig till brott, men trots detta inte meddelar någon påföljd. Ett exempel på detta, vid fall av psykisk störning, är NJA 2012 s. 564.Skadestånd?Har man gjort sig skyldig till brott (oavsett hur sedan påföljden utfaller) gäller en väldigt stark presumtion för att man är skadeståndsskyldig. Enligt 2 kap. 5 § skadeståndslagen framgår att jämkning kan ske vid en skada vållad under påverkan av en allvarlig psykisk störning. En bedömning ska enligt lagtexten göras av skadeståndets skälighet med hänsyn till den tilltalades sinnestillstånd, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter. Av rättspraxis framgår att möjligheten till jämkning ska användas restriktivt (se bl.a. HD:s bedömning i rättsfallet NJA 1999 s. 441).Inte heller här gäller alltså att en psykisk störning per automatik medför att skadeståndsskyldigheten bortfaller.

Fasthållen av grupp - knytnävsslag nödvärn?

2014-04-28 i Nödvärn och annan ansvarsfrihet
FRÅGA |Hej! Jag skulle hem en lugn lördagskväll hemma hos en kompis (jag var nykter). Och 40m från min port så står det ett gäng vid övergångsstället som jag skall korsa, utan att tänka mer på detta då jag vill hem och sova så gick jag igenom detta gänget och råkade stöta emot en av dessa, han puttar då till mig i ryggen och jag puttar tillbaka i bröstet, han får sedan ett tag med sin högerarm runt min nacke och hals och låser mig där, jag får svårt att andas och skriker att han ska släppa mig men gör inte detta. Jag får då panik och försöker slå mot honom för att få honom att släppa taget, träffar honom 3-4 ggr i ansiktet med knyten näve, trots detta släpper han inte taget men en tredje person lyckas dra undan honom från mig och det hela lugnar efter det ner sig. Han fick näsblod och jag ont i nacken! Efter detta anmäler han mig för misshandel för att jag slog honom, jag känner mig otroligt kränkt för detta då jag bara ville gå hem och sova men råkar stöta ihop med någon och det utlöser en jättegrej! Kan jag bli dömd för misshandel trots att slagen endast var utdelade för att han skulle släppa taget runt min hals ?Notera även att dom var runt 10 st och jag helt ensam!
|Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett slag med knuten näve i någon annans ansikte är typfallet för normalgraden av misshandel, brottsbalken 3 kap. 5 §. Det är dock möjligt att undgå ansvar när en nödvärnssituation föreligger, 24 kap. 1 §. En nödvärnssituation föreligger mot ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp. Gärningen utgör i sådant fall brott endast om den är uppenbart oförsvarlig. Knytnävar är oftast tillåtet i en nödvärnssituation, se t.ex. NJA 1999 s. 460. Även om du gjort mer än vad nödvärnsrätten tillåter är det möjligt att du slipper ansvar om omständigheterna vad sådana att du svårligen kunde besinna dig, 24 kap. 6 §, s.k. excess. Med hänsyn till den hotfulla situationen är min bedömning att du agerade inom gränserna för vad som var tillåtet. Det kan dock finnas en risk att en domstol gör en annan bedömning på grund av den knuff du utdelade i den andre personens bröst eller för att det våld du använde bedöms vara uppenbart oförsvarligt.Vänliga hälsningar

Hämnas brottslig gärning?

2014-02-27 i Nödvärn och annan ansvarsfrihet
FRÅGA |Om du är sent ute en kväll och en man kommer fram med ett vapen och säger "ge hit pengarna!" och du sedan ger gärningsmannen pengarna och personen då springer iväg. Kan man då springa efter då man såg att det var en leksakspistol för att "ge personen vad han tål"? Då inget våld har använts, utan endast hot, bör man väl ej få slå personen?
Hampus Stålholm Holmqvist |Hej, och tack för din fråga!Som jag tolkar din fråga så undrar du om man kan hämnas på någon för en brottslig gärning som denne begått mot en, och svaret på den frågan är nej. Staten har ensam rätt i Sverige att utmäta straff för brottsliga gärningar.I scenariot som du beskriver så behövs mer information för att kunna ge ett någorlunda säkert svar på hur en domstol skulle bedöma det som skett. Man kan som tumregel säga att man inte gärna kan använda mer våld mot gärningsmannen än vad denne utövat mot en själv.Man kan använda våld mot andra och undgå straffrättsligt ansvar under vissa förutsättningar. Detta är t.ex. att man agerar i nödvärn, vilket tillåter att man använder våld som inte är uppenbart oförsvarligt för att avvärja ett pågående eller överhängande brottsligt angrepp. Man kan också använda våld om man på bar gärning försöker återta stulet gods eller om man försöker göra ett envarsgripande.Ifall man använder mer våld än vad dessa bestämmelser medger (en bedömning huruvida våldet varit försvarligt eller ej) så har man en sista möjlighet att ursäktas genom bestämmelsen om s.k. excess; att man haft svårt att besinna sig. Översiktligt kan ansvarsfrihetsgrunderna, som de kallas, presenteras så följer:objektiva ansvarsfrihetsgrunder - inbegriper bl.a. nödvärn och nöd. Man utgår från de faktiska omständigheterna, och inte vad som uppfattats av den som agerat i nödvärn.subjektiva ansvarsfrihetsgrunder - inbegriper bl.a. att man trott att en objektiv ansvarsfrihetsgrund har förelegat.excess - gäller både om en objektiv ansvarsfrihetsgrund förelegat, eller om man trott att så var fallet.Avslutningsvis bör det sägas att det här enbart har varit en mycket kort översikt över hur det fungerar med straffansvar inom svensk straffrätt, och att mitt svar bara har skrapat på ytan av ämnesområdet. Reglerna om allmänna grunder för ansvarsfrihet hittar man i Brottsbalkens 24:e kapitel.Vänligen,

Ansvarsfrihet på grund av nödvärn vid hemfridsbrott

2013-02-25 i Nödvärn och annan ansvarsfrihet
FRÅGA |Hej! En natt för ett antal månader sedan gick jag från en nattklubb för att möta upp en av mina vänner på en segelbåt där ägaren till båten, som jag inte kände, höll en efterfest. Jag blev per telefon inbjuden av min kompis och klev sedan ombord och satte mig och pratade med folket som satt inne i båten. En halvtimme senare ber en av ägarens vänner mig att lämna båten, varpå jag ifrågasätter om han har rätt till att be mig gå. Jag ber att få tala med ägaren, men i samma stund rycker denne tag i mig och säger att han ska kasta mig överbord. Jag säger då att jag lämnar båten omedelbart, men detta ignoreras. Till hjälp får han en kompis och dessa två drar mig ut till sittbrunnen och försöker sedan kasta mig över relingen. Jag lyckas emellertid hålla mig kvar, fastän de två utdelar ett tiotal slag på min rygg och mitt bakhuvud. Vi det här laget har min kompis kommit ut för att hjälpa mig och de två som först angripit mig, går istället på honom. Jag hoppar i land och börjar gå bort. Då hör jag någon skrika på mig, vilket är ägaren till båten och denne sliter av sig sin egen skjorta och småspringer mot mig och skriker hotfullt. Denna person ska enligt uppgift utöva kampsport på fritiden. Ägaren slår mig ett par gånger på kroppen och ett par i ansiktet, varpå jag tappar balansen och lägger mig på marken och skriker åt honom att sluta. Detta ignoreras dock och ägaren slår ca tio knytnävsslag i bakhuvudet på mig så att mitt ansikte slås mot asfalten. Min fråga är därför, med 24 kap. 1 § 4. i åtanke, om ägaren hade rätt till nödvärn, eller om han troligtvis kommer att dömas för brott. Vilket brott skulle han isf åtalas för och skulle jag själv kunna åtalas för något brott eftersom jag "vägrade" lämna båten? Vänligen Osäker jurstud
Pierre Olsson |Hej och tack för din fråga! Våldsbrott och ansvarsfrihetsgrunder regleras i Brottsbalken (BrB) 3 och 24 kap, se https://lagen.nu/1962:700. Både de två personerna som försökte kasta av dig från båten och ägaren till båten har begått misshandel vilket är ett brott som ger fängelse i upp till 2 år (BrB 3 kap 5§).  Om handlingarna har begåtts i nödvärn så ska gärningarna dock endast anses vara brott om det utövade våldet var uppenbart oförsvarligt (BrB 24 kap 1§). Enligt fjärde punkten i paragrafen så föreligger en nödvärnssituation bland annat när någon vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse av någon som bor i bostaden. En båt kan visserligen anses vara en bostad så länge någon faktiskt bor i den åtminstone tillfälligt men eftersom det inte var ägaren utan en vän till honom som sa åt dig att gå så begick du inget hemfridsbrott enligt BrB 4 kap 6§ och det förelåg därför inte heller någon nödvärnssituation. De första två personerna kan alltså inte åberopa nödvärn och ska inte gå fria från ansvar. Det spelar ingen roll om de trodde att de hade rätt att säga åt dig att lämna båten och att det därför förelåg en nödvärnssituation eftersom deras misstag i så fall berodde på okunskap om lagen och inte på att de missuppfattat situationen. Inte heller ägaren till båten ska gå fri från ansvar då det inte heller i hans fall förelåg någon nödvärnssituation eftersom du redan hade lämnat båten. Med vänliga hälsningar

Ansvarsfrihet vid handgripligt avvisande från pub

2014-05-04 i Nödvärn och annan ansvarsfrihet
FRÅGA |Om man handgripligen blir avvisad från en pub av ägaren/entrévärd (Ej ordningsvakt, finns ingen ordningsvakt på stället) Har det skett något brott mot personen som ofrivilligt blev utslängd?
Lars Bålman |Hej! Följande gäller i teorin då jag inte närmare känner till omständigheterna i fallet. En besökare har endast rätt att kvarstanna i en byggnad så länge ägaren, eller någon som representerar denne, tillåter detta eller personen uppehåller sig på ett ställe enligt överenskommelse. I annat fall kan det räknas som ett brott att besökaren kvarstannar på platsen, 4 kap. 6 § 2-3 st. brottsbalken (1962:700), BrB. Ägaren eller entrévärden har således all rätt att säga åt personen att gå - ägaren har ju rätt till sin egendom, och har ensamrätt att utnyttja den.  Samtidigt får inte ägaren eller någon som representerar ägaren, exempelvis en entrévärd, inte göra vad som helst även om någon kvarstannar utan tillstånd. Det är inte tillåtet att förolämpa besökaren, detta kan utgöra ett brott, 5 kap. 2 § BrB. Att helt utan godtagbar anledning fösa/trycka/knuffa någon exempelvis ut ur en byggnad räknas som ofredande och utgör likaså ett brott, 4 kap. 7 § BrB. Hade byggnaden varit en bostad så hade sådant agerande inte utgjort något brott förutsatt att det  skett efter tillsägelse, eftersom det handlat om så kallat nödvärn, 24 kap. 1 § BrB.I förevarande fall skulle sådant beteende från ägare eller entrévärd kunna rättfärdigas med hänvisningen till bestämmelsen om nöd, 24 kap. 4 § BrB. För att denna regel ska vara tillämplig krävs att fara hotar "liv, hälsa, egendom eller något annat viktigt av rättsordningen skyddat intresse". Skulle agerandet, efter tillämpning av denna regel, likväl anses oförsvarligt, så framgår av 24 kap. 6 § BrB, som handlar om så kallad excess, att man inte ska dömas till ansvar för brott om man på grund av omständigheterna hade svårt att besinna sig. Det ska emellertid mycket till för att denna bestämmelse ska ha någon påverkan när det gäller något som en person gjort i tjänsten, i sin yrkesroll, vid händelser som denne bör räkna med.Utan att uttala mig om det enskilda fallet ska slutligen tilläggas att nattklubbar, pubar och barer nattetid är en speciell miljö. Omständigheterna kan vara sådana att det saknas möjligheter för ägare och entrévärd att be en besöjare lämna lokalen, då det kan förekomma kommunikationssvårigheter. 

Brott? Ersättning vid brott?

2014-03-13 i Nödvärn och annan ansvarsfrihet
FRÅGA |Jag äger en butik och i förra veckan överraskade jag en tjuv. När jag bad honom att följa med till kontoret, drog han fram en kniv och sa att han skulle märka mig. Jag tog en galge och slog kniven ur handen på honom. Sedan fick han ytterligare ett slag som tog rakt över näsan. Därefter var han lugn tills polisen kom. Då påstod han att jag hade misshandlat honom och krävde skadestånd. 1. Har jag inte rätt att freda mig mot knivbeväpnad tjuv?2. Vilken typ av skadestånd är det som tjuven kräver?Tackar på förhand 
Christopher Escalante |Hej!Utifrån de omständigheter du beskriver så har du förmodligen gjort dig skyldig till ett brott (misshandel 3 kap. 5§ brottsbalken). Det har dock förelegat en nödvärnssituation då du har varit utsatt för ett brottsligt angrepp (olaga hot 4 kap. 5§ brottsbalken). Du kan då endast bli ansvarig för ditt brott i det fall att ditt handlande varit uppenbart oförsvarligt. 24 kap. 1§ p 1. brottsbalken.Detta är givetvis en bedömningsfråga, men jag skulle utifrån de omständigheter du anger, vilja påstå att det inte är uppenbart oförsvarligt att slå kniven ur handen och därefter utdela ett slag. Notera att gränsen är uppenbart oförsvarligt. Det ska alltså inte bara vara oförsvarligt utan uppenbart. Den ersättning personen kräver är förmodligen ersättning för skador till följd av ditt slag eller en ersättning för den kränkning han upplever efter ditt slag. Mer om ersättning vid brott kan du läsa här http://www.brottsoffermyndigheten.se/utsatt-for-brottVill du själv läsa brottsbalkens regler kan du göra det https://lagen.nu/1962:700Vänligen,

Ansvar om tillfogande av skada på inbrottstjuv?

2014-01-09 i Nödvärn och annan ansvarsfrihet
FRÅGA |Vad händer om en tjuv är i min lägenhet, jag kommer på honom och med ett tillhygge, i raseri, tillfogar honom en dödlig skada?
Olle Andersson |Hej,Aktuella brottGenom att med tillhygge tillfoga tjuven dödlig skada kan ansvar för försök till mord eller dråp, grov eller synnerligen grov misshandel bli aktuellt beroende hur stora skadorna blivit, hur stor hänsynslöshet som visades etc. (se 3 kap 1§, 2§ 6§ samt 23 kap 1§ Brottsbalken). Om du endast svingar tillhygget för att t.ex. skrämma tjuven, och alltså inte med avsikt tillfogar honom skadorna, kan istället ansvar för vållande till kroppsskada aktualiseras (se 3 kap 8§ Brottsbalken).Nödvärn?Hur som helst kan faktumet att du tillfogar tjuven skadan medan personen begår inbrottsstöld i din lägenhet, innebära att du går fri från straff. Du har exempelvis rätt att använda våld mot en person som angriper dig eller din egendom eller om en person trängt in i din bostad (se 24 kap 1§ Brottsbalken). Detta våld som lagligen får utövas får dock inte vara uppenbart oförsvarligt. Att tillfoga en inbrottstjuv en dödlig skada med ett tillhygge för att t.ex. få personen att lämna lägenheten eller upphöra med att förstöra din egendom, är uppenbart oförsvarligt och kan rimligen inte leda till ansvarsfrihet. Det krävs i princip att du av tjuven utsätts för liknande, dödligt våld, för att din våldsanvändning ska kunna rättfärdigas.Nödvärnsexcess?Vidare kan även faktumet att du tillfogar tjuven skadorna i raseri innebära att du går fri från straff trots att våldet var uppenbart oförsvarligt. Det krävs att du p.g.a. ditt sinnestillstånd hade svårt att behärska eller kontrollera dig och ditt agerande (se 24 kap 6§ Brottsbalken). I ett relevant rättsfall begick en person inbrott i en  ny bil, varpå ägaren till bilen blev så pass upprörd, att han i sitt yrvakna tillstånd hotade tjuven med en dykarkniv, men undgick ansvar bland annat på grund av hans upprördhet (NJA 1994 s 48). Beroende på omständigheterna kring inbrottet, om exempelvis tjuven är hotfull, överraskar dig eller om du har kort tid på dig för att handla, kan ansvar för skadan möjligen undgås på denna grund, men då krävs exceptionella omständigheter (se även NJA 1990 s 210 för ansvarsfrihet vid grov misshandel).Brottsbalken hittar du https://lagen.nu/1962:700#K24P1.Rättsfallen hittar du https://lagen.nu/dom/nja/1990s210 och https://lagen.nu/dom/nja/1994s48.Återkom gärna om du har fler frågor! Med vänlig hälsning,