Hämnas brottslig gärning?

2014-02-27 i Nödvärn och annan ansvarsfrihet
FRÅGA |Om du är sent ute en kväll och en man kommer fram med ett vapen och säger "ge hit pengarna!" och du sedan ger gärningsmannen pengarna och personen då springer iväg. Kan man då springa efter då man såg att det var en leksakspistol för att "ge personen vad han tål"? Då inget våld har använts, utan endast hot, bör man väl ej få slå personen?
Hampus Stålholm Holmqvist |Hej, och tack för din fråga!Som jag tolkar din fråga så undrar du om man kan hämnas på någon för en brottslig gärning som denne begått mot en, och svaret på den frågan är nej. Staten har ensam rätt i Sverige att utmäta straff för brottsliga gärningar.I scenariot som du beskriver så behövs mer information för att kunna ge ett någorlunda säkert svar på hur en domstol skulle bedöma det som skett. Man kan som tumregel säga att man inte gärna kan använda mer våld mot gärningsmannen än vad denne utövat mot en själv.Man kan använda våld mot andra och undgå straffrättsligt ansvar under vissa förutsättningar. Detta är t.ex. att man agerar i nödvärn, vilket tillåter att man använder våld som inte är uppenbart oförsvarligt för att avvärja ett pågående eller överhängande brottsligt angrepp. Man kan också använda våld om man på bar gärning försöker återta stulet gods eller om man försöker göra ett envarsgripande.Ifall man använder mer våld än vad dessa bestämmelser medger (en bedömning huruvida våldet varit försvarligt eller ej) så har man en sista möjlighet att ursäktas genom bestämmelsen om s.k. excess; att man haft svårt att besinna sig. Översiktligt kan ansvarsfrihetsgrunderna, som de kallas, presenteras så följer:objektiva ansvarsfrihetsgrunder - inbegriper bl.a. nödvärn och nöd. Man utgår från de faktiska omständigheterna, och inte vad som uppfattats av den som agerat i nödvärn.subjektiva ansvarsfrihetsgrunder - inbegriper bl.a. att man trott att en objektiv ansvarsfrihetsgrund har förelegat.excess - gäller både om en objektiv ansvarsfrihetsgrund förelegat, eller om man trott att så var fallet.Avslutningsvis bör det sägas att det här enbart har varit en mycket kort översikt över hur det fungerar med straffansvar inom svensk straffrätt, och att mitt svar bara har skrapat på ytan av ämnesområdet. Reglerna om allmänna grunder för ansvarsfrihet hittar man i Brottsbalkens 24:e kapitel.Vänligen,

Ansvarsfrihet på grund av nödvärn vid hemfridsbrott

2013-02-25 i Nödvärn och annan ansvarsfrihet
FRÅGA |Hej! En natt för ett antal månader sedan gick jag från en nattklubb för att möta upp en av mina vänner på en segelbåt där ägaren till båten, som jag inte kände, höll en efterfest. Jag blev per telefon inbjuden av min kompis och klev sedan ombord och satte mig och pratade med folket som satt inne i båten. En halvtimme senare ber en av ägarens vänner mig att lämna båten, varpå jag ifrågasätter om han har rätt till att be mig gå. Jag ber att få tala med ägaren, men i samma stund rycker denne tag i mig och säger att han ska kasta mig överbord. Jag säger då att jag lämnar båten omedelbart, men detta ignoreras. Till hjälp får han en kompis och dessa två drar mig ut till sittbrunnen och försöker sedan kasta mig över relingen. Jag lyckas emellertid hålla mig kvar, fastän de två utdelar ett tiotal slag på min rygg och mitt bakhuvud. Vi det här laget har min kompis kommit ut för att hjälpa mig och de två som först angripit mig, går istället på honom. Jag hoppar i land och börjar gå bort. Då hör jag någon skrika på mig, vilket är ägaren till båten och denne sliter av sig sin egen skjorta och småspringer mot mig och skriker hotfullt. Denna person ska enligt uppgift utöva kampsport på fritiden. Ägaren slår mig ett par gånger på kroppen och ett par i ansiktet, varpå jag tappar balansen och lägger mig på marken och skriker åt honom att sluta. Detta ignoreras dock och ägaren slår ca tio knytnävsslag i bakhuvudet på mig så att mitt ansikte slås mot asfalten. Min fråga är därför, med 24 kap. 1 § 4. i åtanke, om ägaren hade rätt till nödvärn, eller om han troligtvis kommer att dömas för brott. Vilket brott skulle han isf åtalas för och skulle jag själv kunna åtalas för något brott eftersom jag "vägrade" lämna båten? Vänligen Osäker jurstud
Pierre Olsson |Hej och tack för din fråga! Våldsbrott och ansvarsfrihetsgrunder regleras i Brottsbalken (BrB) 3 och 24 kap, se https://lagen.nu/1962:700. Både de två personerna som försökte kasta av dig från båten och ägaren till båten har begått misshandel vilket är ett brott som ger fängelse i upp till 2 år (BrB 3 kap 5§).  Om handlingarna har begåtts i nödvärn så ska gärningarna dock endast anses vara brott om det utövade våldet var uppenbart oförsvarligt (BrB 24 kap 1§). Enligt fjärde punkten i paragrafen så föreligger en nödvärnssituation bland annat när någon vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse av någon som bor i bostaden. En båt kan visserligen anses vara en bostad så länge någon faktiskt bor i den åtminstone tillfälligt men eftersom det inte var ägaren utan en vän till honom som sa åt dig att gå så begick du inget hemfridsbrott enligt BrB 4 kap 6§ och det förelåg därför inte heller någon nödvärnssituation. De första två personerna kan alltså inte åberopa nödvärn och ska inte gå fria från ansvar. Det spelar ingen roll om de trodde att de hade rätt att säga åt dig att lämna båten och att det därför förelåg en nödvärnssituation eftersom deras misstag i så fall berodde på okunskap om lagen och inte på att de missuppfattat situationen. Inte heller ägaren till båten ska gå fri från ansvar då det inte heller i hans fall förelåg någon nödvärnssituation eftersom du redan hade lämnat båten. Med vänliga hälsningar

Ansvar om tillfogande av skada på inbrottstjuv?

2014-01-09 i Nödvärn och annan ansvarsfrihet
FRÅGA |Vad händer om en tjuv är i min lägenhet, jag kommer på honom och med ett tillhygge, i raseri, tillfogar honom en dödlig skada?
Olle Andersson |Hej,Aktuella brottGenom att med tillhygge tillfoga tjuven dödlig skada kan ansvar för försök till mord eller dråp, grov eller synnerligen grov misshandel bli aktuellt beroende hur stora skadorna blivit, hur stor hänsynslöshet som visades etc. (se 3 kap 1§, 2§ 6§ samt 23 kap 1§ Brottsbalken). Om du endast svingar tillhygget för att t.ex. skrämma tjuven, och alltså inte med avsikt tillfogar honom skadorna, kan istället ansvar för vållande till kroppsskada aktualiseras (se 3 kap 8§ Brottsbalken).Nödvärn?Hur som helst kan faktumet att du tillfogar tjuven skadan medan personen begår inbrottsstöld i din lägenhet, innebära att du går fri från straff. Du har exempelvis rätt att använda våld mot en person som angriper dig eller din egendom eller om en person trängt in i din bostad (se 24 kap 1§ Brottsbalken). Detta våld som lagligen får utövas får dock inte vara uppenbart oförsvarligt. Att tillfoga en inbrottstjuv en dödlig skada med ett tillhygge för att t.ex. få personen att lämna lägenheten eller upphöra med att förstöra din egendom, är uppenbart oförsvarligt och kan rimligen inte leda till ansvarsfrihet. Det krävs i princip att du av tjuven utsätts för liknande, dödligt våld, för att din våldsanvändning ska kunna rättfärdigas.Nödvärnsexcess?Vidare kan även faktumet att du tillfogar tjuven skadorna i raseri innebära att du går fri från straff trots att våldet var uppenbart oförsvarligt. Det krävs att du p.g.a. ditt sinnestillstånd hade svårt att behärska eller kontrollera dig och ditt agerande (se 24 kap 6§ Brottsbalken). I ett relevant rättsfall begick en person inbrott i en  ny bil, varpå ägaren till bilen blev så pass upprörd, att han i sitt yrvakna tillstånd hotade tjuven med en dykarkniv, men undgick ansvar bland annat på grund av hans upprördhet (NJA 1994 s 48). Beroende på omständigheterna kring inbrottet, om exempelvis tjuven är hotfull, överraskar dig eller om du har kort tid på dig för att handla, kan ansvar för skadan möjligen undgås på denna grund, men då krävs exceptionella omständigheter (se även NJA 1990 s 210 för ansvarsfrihet vid grov misshandel).Brottsbalken hittar du https://lagen.nu/1962:700#K24P1.Rättsfallen hittar du https://lagen.nu/dom/nja/1990s210 och https://lagen.nu/dom/nja/1994s48.Återkom gärna om du har fler frågor! Med vänlig hälsning,