Nödvärn vid inbrott

FRÅGA
Hej! Jag har en ganska knepig fråga angående Misshandel på förövare, har ett exempel som jag tänkt på. Om jag och min gravida sambo skulle ligga hemma och sova så tar sig någon in i min lägenhet. Då jag har både pilbåge i tävlingssyfte och knivar ligger hemma & framme i mitt sovrum skulle jag då bryta mot någon lag om jag använde något av dessa tillhyggen mot förövaren. (Då jag fruktar både för mitt och min sambos liv) kan situationen bli knepig och därmed kan man hugga/stjuta vid första anblick av förövaren. Hoppas ni förstod min fråga. Det är ju inte direkt så man stannar upp och frågar förövaren vad han gör i min bostad mitt i natten eller ens på dagen.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Din fråga handlar om du har en rätt till nödvärn när någon gör intrång i din bostad. Rätt till nödvärn föreligger bland annat mot den som olovligen tränger in i din bostad (24 kap. 1 § 2 st. 3 p. brottsbalken). Det är även en nödvärnssituation när någon inte lämnar din bostad efter din tillsägelse (24 kap. 1 § 2 st. 4 p.). Rätten till nödvärn innebär emellertid inte att du kan tillgripa vilka medel som helst för att försvara dig. Du anses ha överskridit din nödvärnsrätt om ditt våld med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarligt (24 kap. 1 § 1 st).

Vid försvarlighetsbedömningen fäster domstolen avseende vid om det förelegat ett uppenbart missförhållande mellan nödvärnsgärningen och den skada som hotar den angripne. Vidare fordras att det våld som använts inte stått i klar disproportion till vad som krävts för att avvärja den hotande faran (jfr NJA II 1962 s.344 ff. och NJA 2005 s.237). Det är berättigat av den angripne att bruka allvarligare våld om angriparen är i färd med att utföra ett livsfarligt angrepp. Vid bedömningen av försvarligheten ska inte bara den skada som nödvärnsgärningen medföra beaktas, utan även de risker som gärningen inneburit. Vid användning av tillhyggen, som exempelvis en kniv, föreligger normalt en beaktansvärd risk för att angriparen skadas allvarligt. Att försvara sig med kniv eller pilbåge torde därför kräva att angriparen gör något mer än att enbart bryta sig in i någons bostad, men det beror på hur omständigheterna ser ut. Huruvida nödvärnsgärningen är uppenbart oförsvarlig beror även på om angriparen varit berusad, haft hög ålder, varit psykiskt instabil, varit fysiskt överlägsen och så vidare. Om angriparen är stark och uppjagad kan det rättfärdiga den angripne till att använda mer våld.

Om nödvärnsgärningen är uppenbart oförsvarlig, har en otillåten gärning förövats. Dock kan den angripne fortfarande undgå ansvar om han eller hon svårligen kunde besinna sig (24 kap. 6 §). Enligt praxis ska bedömningen av "svårligen kunde besinna sig" inkludera en värdering av farans art (om den exempelvis var stor eller överhängande), den tiden som den angripne hade till förfogande för en adekvat reaktion samt så är den angripnes individuella egenskaper (ex. nervositet, lättskrämdhet) och tillfälliga subjektiva tillstånd (ex. akut rädsla, panikkänsla) av relevans.

Sammanfattningsvis så har du rätt att till nödvärn om någon gör inbrott i din bostad. Emellertid får nödvärnsgärningen inte vara uppenbart oförsvarlig. Att använda tillhyggen är riskfyllt och det torde krävas att angriparen var aggressiv och möjligen hotade din hälsa eller ditt liv för att det inte ska anses vara uppenbart oförsvarligt. Om nödvärnsgärningen anses vara uppenbart oförsvarlig, kan du ändå gå fri om du hade svårt att besinna sig för att angriparen exempelvis angrep plötsligt och kraftfullt.

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (156)
2020-06-30 Får man ta tillbaka stöldgods?
2020-06-22 Försvarsspray
2020-06-18 Nödvärn vid våld i nära relation
2020-06-18 Får jag freda min hund med våld?

Alla besvarade frågor (81701)