Olaga intrång och kameraövervakning på arbetsplats

vilken rätt har man att avvisa någon obehörig från en arbetsplats och krävs det tillstånd för att via kameraövervakning hålla koll på att inte någon obehörig är på arbetsplatsen?

Det kan handla om flera syften; arbetsplatsen kan innebära faror, behöva förhindra smitta, brottspreventivt/bevis vid begånget brott etc.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Om någon med uppsåt tränger in eller kvarstannar obehörigen exempelvis på ett kontor eller fabrik eller annan arbetsplats, dit allmänheten inte äger tillträde, så rör det sig om olaga intrång enligt Brottsbalk (1962:700) 4:6 andra stycket. Eftersom denne person i det ena fallet olovligen tränger in i ett hus eller rum som inte utgör bostad så föreligger det rätt till nödvärn (Brottsbalk 24:1 andra stycket, punkt 3). Visserligen är "olovligen" och "obehörigen" inte samma sak rent juridiskt, men eftersom en inkludering av olaga intrång under nödvärnsrätten är till fördel för den som med våld tvingar bort inkräktaren så anses enligt rättspraxis nödvärnsrätt föreligga vid olaga intrång. Observera dock att nödvärn inte omfattar det fall där någon kvarstannar obehörigen. Om denne person på lovligt sätt kom in i rummet så kan han inte handgripligen avlägsnas med stöd av nödvärnsreglerna. Personalen på arbetsplatsen får i detta fall därför ringa polisen för att kunna avlägsna personen.

Om allmänheten inte äger tillträde till arbetsplatsen och övervakningen där bedrivs av en fysisk person som ett led i den privata verksamheten så är inte Kameraövervakningslag (2013:460) tillämplig, varav tillstånd inte behövs (Kameraövervakningslag 5 §). Eftersom det dock rör sig om ljud- och bilduppgifter, hänförliga till levande personer, som behandlas på uppdrag av en arbetsgivare som är etablerad i Sverige och som bestämmer ändamålet för personuppgiftsbehandlingen så är däremot Personuppgiftslag (1998:204) tillämplig (Personuppgiftslag 4 § första stycket). Eftersom ljud- och bilduppgifter upptagna med kamera normalt anses som ostrukturerat material, det vill säga material som inte ingår eller är avsedd att ingå i en samling som är strukturerad för att påtagligt underlätta sökning efter eller sammanställning av personuppgifter, så är behandling av sådana personuppgifter tillåten så länge man inte kränker någons personliga integritet (Personuppgiftslag 5 a §). För att det inte ska anses kränkande så bör det finnas ett tydligt syfte och ett konkret behov av åtgärden. Ett sådant syfte kan vara att förhindra brott och olycksfall. De anställda bör ges fullgod information om att övervakning genomförs, uppgifter som insamlas bör inte vara av känslig natur och så få som möjligt bör få tillgång till materialet. Också samtycke från anställda och representerad fackförening understödjer att åtgärden inte ska anses som kränkande. Datainspektionen har vidare uppställt tydliga rekommendationer för vad arbetsgivare bör iaktta under rubriken "Kameraövervakning på arbetsplatser."

Med vänlig hälsning
Daniel NykvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Nödvärn och annan ansvarsfrihet? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”