Får man åka utomlands om man är dömd för ett brott och finns i belastningsregistret?

2020-04-27 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hejsan, jag har dömts för bidragsfusk och finns nu i belastningsregistret. Får jag åka utomlands??
Fanny Eriksson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina fråga!Får du åka utomlands?Det generella svaret på din fråga är ja! Det finns inga direkta hinder från att resa utomlands enbart för att du finns med i belastningsregistret eller tidigare blivit dömd för ett brott.Däremot behövs det olika tillstånd, som t.ex. visum för att få lov att resa in i vissa länder. I ditt fall kan ett visum påverka dina möjligheter då du kan komma att få svara på frågor om du blivit dömd för något brott. Ett ja på den frågan behöver dock inte automatiskt innebära att du nekas att resa dit. Det kommer rent generellt göras en mer individuell bedömning och beroende på vilket land du vill åka till så kan du fortfarande få resa dit. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Föreslå brott på skämt

2020-04-20 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej,Min pojkvän menar att det är olagligt att på skämt föreslå statskupp. Stämmer detta?
Sofia Granberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om ansvar för olika brott finns i Brottsbalken (BrB). Att försöka genomföra en statskupp kan vara brottet uppror, som finns i BrB 18 kap 1 §. Där ingår att med vapen eller andra våldsamma medel försöka omstörta statsskicket. Även förberedelse och stämpling (att planera med någon annan) till uppror är olagligt enligt BrB 18 kap 7 §. Det krävs dock uppsåt - det vill säga att man ska kunna visa att någon faktiskt haft avsikt att genomföra brottet. Det ska även ha funnits en konkret fara för att brottet skulle genomföras för att man ska kunna döma någon för förberedelse eller stämpling. Att på skämt prata om exempelvis en statskupp uppfyller inte dessa krav eftersom det inte varit allvarligt menat. Man har inte faktiskt haft för avsikt att starta ett uppror, och det har inte funnits någon konkret fara för att man skulle fullborda brottet.Det är därför inte olagligt att på skämt föreslå en statskupp. För att man ska dömas till ansvar krävs att man på allvar planerar för att genomföra brottet och faktiskt har tänkt begå handlingen.Hoppas du fick svar på din fråga!

Hur länge finns en dom kvar i belastningsregistret?

2020-04-15 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Jag fick en dom för grov misshandel som skedde när jag var 18 år, 2014. Jag minns ej vilket straff jag fick exakt förutom nån slags övervakning och skadestånd. Hur länge kommer domen vara kvar på mitt belastningsregister?
Josefine |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Lagen som vi kommer att behöva gå in och titta i just rörande din fråga är lagen om belastningsregister. När man får en dom mot sig så skall den precis som du säger registreras i belastningsregistret (3 § Lag om belastningsregister).Hur länge en uppgift som förs in i registret kommer att vara kvar är helt beroende av vilken påföljd man får för brottet man har begått. I ditt fall fick du en övervakning som påföljd. Då kommer domen att finnas kvar i 10 år från det att domen har blivit meddelad (17 § Lag om belastningsregister). Din dom som kom 2014 kommer därför att ligga kvar i belastningsregistret till 2024. Jag hoppas nu att jag har kunnat besvara din fråga! Allt gott! Vänliga hälsningar,

Uttryck för täckningsprincipen

2020-04-10 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej,Vilken eller vilka av följande satser ger uttryck för täckningsprincipen?A. Inget brott utan lag.B. För att en gärning ska vara brottslig krävs, förutom att alla objektiva rekvisit är uppfyllda, också att den subjektiva sidan är uppfylld (t.ex. att uppsåt föreligger).C. Åklagaren har bevisbördan och ska fullt ut bevisa att brott har begåtts.D. En gärning ska som huvudregel bedömas efter den lag som gällde när gärningen begicks.E. Ingen skall dömas ohörd eller i varje fall skall en tilltalad alltid få möjlighet att yttra sig över ett åtal.Tack
Egzon Kalludra |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline!B är svaret på din frågaB ger uttryck för täckningsprincipen. Det krävs alltså att huvudsaklig överensstämmelse ska råda mellan uppsåt/oaktsamhet och den otillåtna gärningen så som det är angivet genom de olika rekvisiten för otillåten gärning.De övriga satsernaA. Satsen ger uttryck legalitetsprincipen som också kan uttryckas genom de latinska uttrycken "nullum crimen sine lege" (inget brott utan lag) samt "nulla poena sine lege" (inget straff utan lag) (1 kap. 1 § brottsbalken). C. I brottmål har åklagaren den fulla bevisbördan. Beviskravet som måste uppnås för en fällande dom är att det är "ställt utom rimligt tvivel". Den tilltalade betraktas således som oskyldig till dess att motsatsen bevisats av åklagaren, vilket kallas för oskuldspresumtion.D. En gärning ska bedömas enligt den lag som gällde när gärningen begicks, och inte enligt den nya lagen om en ny lag har tillkommit. Meningen ger uttryck för den grundlagsstadgade principen om förbud mot retroaktiv strafflagstillämpning, som är en av utgångspunkterna inom legalitetsprincipen (2 kap. 10 § regeringsformen). Grundsatsen har utvecklats i lag om införande av brottsbalken (BrP) (5 § andra stycket BrP).E. Grundsatsen ger uttryck för kontradiktionsprincipen. Denna princip uttrycks inte i rättegångsbalken, men framgår indirekt i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen eller EKMR). Satsen är en beskrivning av vad som avses med begreppet "rättvis rättegång" i artikel 6 EKMR.Hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor kan du ställa dem här. Vänligen,

Bidragsbrott i normalgraden

2020-04-22 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej jag misstänks för bidraga brott. Men vissa dagar måste jag ha vabbat för att jag måste ha min son varann torsdag till måndag och det var hans pappas idé. Beloppet jag måste betala tillbaka är 39000 ink ränta. Vad kan hända med mig?
Jakob Westling |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bidragsbrott är ett s.k specialbrott och hittas här. Att det är ett specialbrott innebär endast att det inte skrevs in i brottsbalken utan är sin egna lag. Bidragsbrott kan delas in i tre grader. Ringa, brott av normalgraden och grovt bidragsbrott. Vilken påföljd som kan förväntas beror på hur grovt brottet bedöms vara. Summan borde i ditt fall, i enlighet med praxis, innebära att brottet klassificeras som bidragsbrott av normalgraden. Graden påverkas dock inte enbart av summan utan andra omständigheter kan ha betydelse och det kan därför även vara fråga om grovt bidragsbrott.Graderna ser ut såhär:Ringa brott - böter eller fängelse i max 6 månaderBrott av normalgraden - fängelse i högst 2 årGrovt brott - fängelse i lägst 6 månader och högst 4 år. Dock kan det ses som vilseledande när det står fängelse. Svenska domstolar utdömer generellt ut fängelsestraff om inte straffet uppgår över ett 1 års fängelse. Domstolar har ett speciellt sätt att reda ut vilket straff som ska införas:När en domstol bestämmer påföljden för ett brott beaktar den en rad av olika faktorer varför det inte är möjligt att i förväg säga en exakt påföljd. Först är som sagt påföljden beroende av hur brottet rubriceras. Sedan kan det även ha betydelse ifall du är ostraffad sedan tidigare. Är du inte ostraffad är det också av vikt vad för typ av brott du i så fall har begått tidigare. Generellt kan dock sägas att domstolen, då fängelse ingår i straffskalan för brotten, i första hand tittar på om det finns tillräckliga skäl för fängelse. Domstolen eftersträvar nämligen att helst inte döma ut ett frihetsberövande straff, något som framgår av 30 kap. 4 § brottsbalken, se här. Ifall straffvärdet för ett brott, vilket kan förklaras som hur mycket ett brott är värt i fängelsetid och som tar sin utgångspunkt i brottets straffskala, understiger 1 års fängelse så gäller en presumtion mot fängelse. Varpå det istället kan bli aktuellt med villkorlig dom eller skyddstillsyn i kombination med böter eller enbart böter. Överstiger istället straffvärdet 1 år gäller en presumtion för fängelse. Det kan dock forfarande bli aktuellt med villkorlig dom eller skyddstillsyn i kombination med böter. Mycket avgörs beroende av de personliga förhållandena och omständigheterna i det enskilda fallet. Är det ett bidragsbrott av normalgraden är enligt praxis - böter och villkorlig dom det mest troliga.

Kan man omhänderta enligt LOB även om personen är nykter?

2020-04-19 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej kan man omhänderta enligt LOB om personen inte har druckit men uppfyller ändå kriterierna dvs 1.Inte kan ta hand om sig.2. Utgör fara för sig.3. Utgör fara för andra.
Andreas Broman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är LOB? LOB står för lagen om omhändertagande av personer m.m. LOB syftar till att ge polisen befogenhet att omhänderta tillfälligt berusade personer som anses ej kunna ta hand om sig själva. Men för att kunna göra detta krävs det att ett antal rekvisit är uppfyllda. Se 1 § LOB. Den första är att personen faktiskt är berusad, antingen av alkohol eller av annat berusningsmedel (droger, överdosering av medicin m.m.) till den grad att personen inte kan ta hand om sig själv eller utgör fara för sig själv eller för andra.Så nej, polisen har inte rätt enligt LOB att omhänderta en person enligt den lagen om man inte har druckit eller är påverkad i den grad som nämndes ovan. Det räcker således inte att man uppfyller dem andra kriterierna som du nämnde i din fråga.Finns det någon annan möjlighet för polisen att omhänderta en person i liknande situationer?Förutom LOB så finns det även grund för polisen att omhänderta en person om den "genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna". Är detta uppfyllt kan polisen ha rätt att placera personen i arrest i högst sex timmar. Se 13 och 16 §§ polislagen. Men för att detta ska bli aktuellt krävs att personen stör den allmänna ordningen, till exempel att efter polisens uppmaningar vägrar lugna ned sig eller lämna en allmän plats. Det räcker givetvis inte bara att vara högljudd. Dock är det här en bedömning som polisen gör i förhållande till tid på dygnet, sammanhang och övriga omständigheter.Generellt sätt så ska polisen alltid välja det alternativet som är minst ingripande för en enskild men samtidigt uppnå önskat resultat.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Betalning av böter för offentlig urinering

2020-04-12 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag blev tagen av polisen på fyllan när jag urinerade på offentlig plats. jag nekade boten, men i efterhand nu vill jag erkänna. Kam jag göra något, eller kommer de ringa mig innan de går till domstol? För vi hade något kort förthör och jag minns inte riktigt vad jag sa om det. Men vill göra rätt för mig och erkänna o betala. Kan jag göra något?
Jakob Osmo |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bötesbeloppet för offentlig urinering är 800 kr. Du kan hindra att ditt ärende går till domstol genom att erkänna brottet och betala bötesbeloppet. Det gör du genom att kontakta polisen och berätta att du vill betala din bot. Polisen kommer berätta för dig på vilket konto du ska sätta in pengarna. När du har betalat boten, så är ärendet avslutat och kommer inte gå till domstol.Jag rekommenderar att du betalar boten så snabbt som möjligt. Om polisen har tagit dig på bar gärning så är det ingen mening att gå vidare till domstol. Det kommer bli mycket svårt att motbevisa polisens påståenden.Hoppas att du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!Vänligen,

Brott inom specialstraffrätten

2020-04-09 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej,Vilket eller vilka av följande brott regleras inom specialstraffrätten?A. TrafikbrottB. VåldtäktC. SkattebrottD. BedrägeriE. NarkotikabrottTack
Egzon Kalludra |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline!Den centrala författningen rörande brott och brottspåföljder är brottsbalken. Utanför brottsbalken finns annan straffrättslig reglering, så kallad specialstraffrätt. Av exemplen på brott du skrev i din fråga är följande brott de som regleras inom specialstraffrätten:- trafikbrott (lag om straff för vissa trafikbrott),- narkotikabrott (narkotikastrafflagen) och- skattebrott (skattebrottslagen).Tänk på att som utgångspunkt är det inte av betydelse huruvida något är reglerat i brottsbalken eller i specialstraffrätten eftersom de allmänna regler som finns, till exempel om krav på uppsåt eller oaktsamhet, gäller som huvudregel även utanför brottsbalken. Hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor kan du ställa dem här.Vänligen,