Hur länge finns man i belastningsregistret om fängelsestraff omvandlats till villkorlig dom?

2021-04-29 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Om man blir dömd till 3 månaders fängelse men det blir omvandlat till samhällstjänst istället. Kommer det visas 10 år i belastningsregistret eller bara 5?
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Svaret på din fråga regleras i Lag (1998:620) om belastningsregister.Vad är belastningsregistret?Belastningsregistret innehåller bland annat uppgifter om den som genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott, se 3 § lag om belastningsregister. Har man dömts för brott förekommer man alltså i belatsningsregistret.När gallras uppgifter från belastningsregistret?Uppgifter om personer som dömts för brott tas bort exempelvis när personen avlider (se 16 §) eller efter viss tid. Enligt 17 § så gallras uppgifter ("prickar") som uppkommit när dom meddelats för brott med vilkorlig dom som påföljd 10 år efter domen. Om personen var under 18 år när den begick brottet så gallras uppgiften 5 år efter domen.Så om personen var 18 år när brottet begicks så finns uppgiften i belastningsregistret i 10 år. om personen istället var under 18 år så gallras den istället efter 5 år. Jag hoppas detta besvarar din fråga. Tveka inte på att höra av dig igen om jag varit otydlig eller om du har fler frågor.

Vilken säkerhetsklass kommer straffet avtjänas i?

2021-04-28 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag fick ett fängelse straff på 1 år 3 månader för frihetsberövande det betyder att jag sitter 2/3 av mitt straff. Vilket betyder 10 månader och har redan suttit 2 månader 20 dagar. Min fråga är i vilken säkerhetsklass kommer jag att avtjäna straffet? Mina 7 månader 10 dagar ? Tack i förhand
Natalin Kabro |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förmågan att inte rymma samt huruvida det har förelegat fritagningsförsök avgör vilken säkerhetsklass en anstalt har, inte i hur många månader man avtjänar sitt straff. Det betyder att varje klient bedöms individuellt för att den ska hamna på rätt anstalt.Säkerhetsklass 1Denna klass är den högsta säkerhetsklassen med slutna anstalter. Anstalter i säkerhetsklass 1 utrustas för att klara mycket riskfyllda intagna. De är speciellt anpassade för intagna som Kriminalvården anser har en särskilt hög risk för rymning eller fritagning.Säkerhetsklass 2Dessa anstalter har lägre säkerhetsnivå eftersom risken för rymning/fritagning är mindre. Anstalter inom denna kategori kan ha olika former av övervakning samt kontroll. Säkerhetsklass 3Anstalterna i denna säkerhetsklass saknar egentliga rymningshinder.Hoppas det var svar på din fråga!Vänligen,

Anmäla en polis för eventuellt tjänstefel

2021-04-25 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Kan man anmäla en polis för tjänstefel? Min son på 13 år med autism/adhd har hamnat i bråk med en 9 årig tjej på skolgården. Fritids har ringt tjejns pappa som är polis som i sin tur kallade polispatrull på skolan. Tjejen slog min son men han har aldrig slagit tillbaka. Hon uppfattade som att han hotade hon ocj hennes familj men min son nekar. Polisen som kom på plats har kroppsvisitera min son utan nån anledning eller tillåtese från oss. Min son är så chockad av hela händelse. Får polisen göra så? Tacksam för svar
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det går naturligtvis att anmäla en polis för tjänstefel. Huruvida polisen sedan har begått tjänstefel är en annan sak. I brottsbalken finns ett kapitel om tjänstefel m.m. För att anses som tjänstefel krävs att polismannen uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosatt vad som gäller för uppgiften som polis ska dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. Om gärningen med hänsyn till gärningsmannens befogenheter eller uppgiftens samband med myndighetsutövning i övrigt eller till andra omständigheter är att anse som ringa ska han eller hon inte dömas till ansvar (20 kap. 1 § första stycket brottsbalken). Polislagen innehåller i sin tur allmänna bestämmelser om polisverksamhetens syfte, polisens uppgifter och om polisens skyldigheter och befogenheter. Polisen ska upprätthålla ordning och säkerhet vilket innebär att polisen ska förhindra att brott begås, att utreda begångna brott samt att övervaka den allmänna ordningen och ingripa för att ställa till rätta, när ordningen störs. Ingripanden i enskilda fall kan ske för att trygga enskilda personers säkerhet. Det innebär att polisen i princip endast ska ingripa vid överträdelser av brott eller klara ordningsregler (1 § polislagen). Polisens huvudsakliga uppgifter framgår av (2 § polislagen). All polisverksamhet kan ytterst sägas syfta till att motverka brott. Polisens verksamhet är framförallt händelsestyrd vilket innebär att ingripanden sker vid akuta händelser som påkallar polisiär närvaro.Det finns sedan allmänna principer för polisingripanden. En polisman som har att verkställa en tjänsteuppgift ska under iakttagande av vad som föreskrivs i lag eller annan författning ingripa på ett sådant sätt som är försvarligt med hänsyn till åtgärdens syfte och övriga omständigheter. Måste tvång tillgripas ska detta ske endast i den form och den utsträckning som behövs för att det avsedda resultatet ska uppnås (8 § polislagen). Allt polisarbete ska därmed iaktta en särskild behovs- och proportionalitetsprincip. Behovsprincipen innebär att ett polisingripande endast får göras om ingripandet är nödvändigt för att polisen ska kunna fullgöra sina åligganden, exempelvis för att avvärja eller undanröja en aktuell fara eller ordningsstörning. Proportionalitetsprincipen tar sikte på det intrång som polisingripandet medför för den som utsätts för det eller för något annat motstående intresse och innebär att detta intrång inte får stå i missförhållande till ingripandets syfte. Vad gäller kroppsvisiteringen får en polis som med laga stöd eller annars omhändertar eller avlägsnar någon i anslutning till ingripandet kroppsvisitera denne i den utsträckning som behövs (19 § polislagen).Om du känner att din son har blivit felaktigt behandlad av polisen kan du anmäla det. Polisen är en myndighet som står under tillsyn. Du kan då gå till närmaste polisstation och anmäla händelsen eller ringa till polisen på telefonnummer 114 14. Huruvida polismannen har begått tjänstefel är svårt att säga, det beror på hur situationen som helhet såg ut. Av vad du beskrivit framstår polisens agerande som oproportionerligt med tanke på att det rör sig om barn. Att din son även har autism försvårar saken ytterligare, även om polisen förmodligen inte var medveten om det vid tillfället. Jag tycker dock att situationen som helhet tyder på att polismannen har begått tjänstefel mot din son, även om det är ringa. Att påkalla polispatrull mot en barn och att sedan utföra kroppsvisitation på honom framstår som oproportionerligt. Hoppas du fick svar på din fråga!

Pandemilagen

2021-04-25 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej! Omfattas stadsvandringar utomhus i Stockholm av begränsningarna om 8 personer enligt pamdemilagen? Tack!
Ebba Frisk |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Pandemilagen innebär att butiker och gym måste sätta en gräns för hur många som får vara där samtidigt. Lagen innebär också att det är förbjudet att fler än åtta personer samlas på träffar som är öppna för alla. En allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska begränsas till högst 8 deltagare. Utöver detta får inte fler än åtta personer vara på privata fester eller möten i festlokaler. Undantag gäller för begravningar. Vid överträdelser av lagen kan man behöva betala böter eller få fängelse i högst sex månader.Jag kan inte med full säkerhet säga att stadsvandringar omfattas av pandemilagen men med allra största sannolikhet gör dom det. Skulle ett stort antal människor samlas på en stadsvandring skulle det antagligen bryta mot lagen. Sammanfattningsvis rekommenderar jag er att inte samlas fler än 8 personer. Oavsett om det är en sammankomst som regleras av pandemilagen gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd, vilket bland annat innebär att vi ska umgås i en mindre krets och hålla avstånd.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan man envarsgripa en person för grovt förtal?

2021-04-29 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Kan väktare frihetsberöva enligt envarsgrip på brottsrubriceringen förtal?Envarsgrip får ju nyttjas när fängelse finns med i straffskalan för det brott envarsgripandet rör och individen själv skall ju inte göra någon egen bedömning hurvida brottet är ringa eller grovt etc. Detta skall ju lämnas åt åklagare. 2 § Om brott som avses i 1 § är grovt döms för grovt förtal till böter eller fängelse i högst två år.Förtal kan ju således leda till fängelsestraff och bör därav vara en godkänd anledning till ett eventuellt envarsgrip då gripande part ej skall göra någon egen bedömning utav brottets allvarlighetsgrad utan enbart rubriceringen. Skulle gärna höra hur ni tänker/ser på detta och om ni eventuellt har koll om det finns någon praxis/prejudikat kring just detta ellet om det finns något jag missar i mitt resonemangMvh nyfiken blivande jurist
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer regler ur rättegångsbalken (RB) och brottsbalken (BrB) att tillämpas.InledningJag uppfattar att din fråga är om en väktare får lov att envarsgripa en person som är misstänkt för förtal. När en privatperson (väktare) som inte är polis griper en annan person kallas detta för envarsgripande.Får en väktare envarsgripa en person för misstänkt förtal?EnvarsgripandeVem som helst får lov att gripa en person som har påträffats att utföra ett brott som kan ge fängelse i straffskalan. Personen ska gripas på bar gärning eller flyende fot och skyndsamt överlämnas till polisen (24 kap. 7 § 2 st. RB). Detta kallas för ett envarsgripande, då envar får lov att gripa en misstänkt person. Personen som envarsgriper en misstänkt måste ha en konkret indikation på att den gripne är misstänkt. Detta innebär att personen som envarsgriper exempelvis är ett vittne till det misstänkta brottet. Den som envarsgriper en annan ska inte enbart kolla på den formella straffskalan utan även ta i beaktande om det finns mildrande och skärpande omständigheter. I doktrin har det uttryckts att den som envarsgriper en person sannolikt går fri från ansvar om den som griper inte har koll på straffskalan för brottet eller reglerna om envarsgripande. För det som kan hända om en person envarsgriper en annan är att denna kan göra sig skyldig exempelvis till brottet ofredande (4 kap. 7 § BrB). Typiska situationer där envarsgripande används är vid butiksstölder eller i samband med biljettkontroller i kollektivtrafik.Förtal eller grovt förtalDen som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller på annat sätt lämnar uppgifter om personen som är ägnade att utsätta personen för andras missaktning dömes för förtal till böter (5 kap. 1 § 1 st. BrB). Om förtalet är grovt så kan en person dömas för grovt förtal till böter eller fängelse i högst två år (5 kap. 2 § 1 st. BrB). För att det ska anses vara grovt ska det särskilt beaktas om gärningen hade till syfte att medföra allvarlig skada, dess spridning och sättet uppgiften spreds på (5 kap 2 § 2 st. BrB). Förtal och grovt förtal är så kallade målsägandebrott vilket innebär att det är målsägaren som ska åtala (5 kap. 5 § BrB). En målsägare kan ange brottet till en åklagare som då måste göra en särskild åtalsprövning huruvida detta anses påkallat från allmän synpunkt.SammanfattningMin slutsats är att grovt förtal har fängelse i straffskalan vilket innebär att var och en får envarsgripa en person som har påträffats att begå ett grovt förtal. Personen ska dock gripas på bar gärning eller flyende fot och skyndsamt överlämnas till polisen. Det kan precis som din fråga indikerar uppstå praktiska problem då endast grovt förtal har fängelse i straffskalan. Alla har inte koll på skillnaderna och i doktrin har det uttryckts att den som envarsgriper en person sannolikt går fri från ansvar om den som griper inte har koll på straffskalan för brottet eller reglerna om envarsgripande. Typiska situationer där envarsgripande används är vid butiksstölder eller i samband med biljettkontroller i kollektivtrafik. Det kan därför hävdas att envarsgripande i en förtalssituation inte är proportionerlig även om en lagteknisk möjlighet finns. Har tyvärr inte hittat någon praxis som rör förtal. Hoppas du fick lite mer klarhet i din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Straffas för att man inte vill vaccineras?

2021-04-28 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej!Finns det något laga stöd att kräva straffavgift om man inte vill ha det vaccin som man erbjuds? Tack!M v hRille
Ebba Frisk |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om man kan straffas för att man inte vill vaccineras med ett visst vaccin.I 2 kap. 6 § första stycket Regeringsformen är varje medborgare gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp. Ett exempel på "påtvingat kroppsligt ingrepp" är just vaccination. I Sverige kan man alltså inte bli tvingad till att vaccinera sig men däremot är det vanligt att rekommendationer ges. Det finns alltså ingen som kan kräva någon form av straffavgift om du inte vill vaccinera dig med det vaccin som erbjuds.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Ansvar för intrång i förvar och förtal?

2021-04-25 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej! Min svärmor är en psykoterapeut. För några år sen råkade hon öppna ett brev adresserad till mig från sjukhuset. Hon såg att jag hade en diagnos som jag inte har berättat för henne. Några år senare skriver hon ett mail och berättar om min diagnos för resten av familjen utan min tillåtelse. Bröt hon mot någon lag?
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SvarDin svärmor kan ha gjort sig skyldig till intrång i förvar, 4 kap. 9 § Brottsbalken (BrB) och även potentiellt till förtal, 5 kap. 1 § BrB.Intrång i förvarEnligt 4 kap. 9 § BrB kan en person göra sig skyldig till intrång i förvar genom att olovligen bryta ett brev. Av det som framkommer i din fråga så verkar det vara klarlagt att din svärmor brutit upp ett brev som var adresserat till dig utan din tillåtelse. Din svärmor kan då ha gjort sig skyldig till ett brott gällande detta. Påföljderna för intrång i förvar är böter eller högst två år i fängelse, men den vanligaste påföljden bör vara böter. FörtalEnligt 5 kap. 1 § BrB kan en person göra sig skyldig till förtal genom att lämna en uppgift som är ägnad att utsätta någon för andras missaktning. Din svärmor kan ha gjort sig skyldig till förtal när hon spridit uppgifter om din diagnos till resten av din familj om det var avsett att sprida missaktning för dig. Möjligheten att din svärmor kan dömas för förtal är dock inte särskilt stora, då uppgiften hon spridit var endast inom er familj och uppgiften faktiskt var sann. Preskription av brottDet framgår inte exakt hur många år sedan detta inträffade men detta kan påverka vad din svärmor kan åtalas för. Olika brott har olika preskriptionstider. Preskriptionstiden för förtal är två år och för intrång i förvar är tiden fem år, 35 kap. 1 § BrB Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.se

Kan jag byta mitt målsägandebiträde?

2021-04-16 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej, Är målsägarbiträde och advokat samma sak? Utöver det, kan jag byta sådan person om jag känner att han/hon är inkompetent och hur gör jag det i så fall?
Joanna Guardado |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tänkte besvara din fråga genom att först gå igenom begreppet målsägandebiträde och därefter avslutar jag med att gå igenom under vilka villkor man kan få igenom ett byte av biträde.MålsägandebiträdeEtt målsägandebiträde kan man bli tilldelad när man blivit utsatt för vissa brott. Målsägandebiträdets uppgift är att tillvarata målsägandens intresse i målet och lämna stöd och hjälp enligt 3§ Lagen om målsägandebiträde. Ett målsägandebiträde är ofta en advokat men kan också vara en biträdande jurist som arbetar vid en advokatbyrå, se 4§ i Lagen om målsägandebiträde.Byte av målsägandebiträdeDu kan begära att få byta målsägandebiträde men det krävs särskilda skäl för att rätten ska bevilja en sådan begäran, se 4§ 3st i Lagen om målsägandebiträde. Särskilda skäl förutsätter i princip att det föreligger omständigheter som försvårar målsägandebiträdets uppdrag att tillvarata dina intressen i rätten. Det är inte helt lätt att byta målsägandebiträde men om du anser att ditt nuvarande målsägandebiträde inte kan tillvarata dina intressen på bästa sätt och det i sin tur eventuellt leder till samarbetssvårigheter och liknande kan det finnas möjlighet att byta. Jag rekommenderar dig att vända dig till en annan advokat/advokatbyrå som kan tänka sig ta över och då också hjälpa dig att försöka få igenom ett byte.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,