Kan uppgifter i belastningsregistret gallras ut i förtid?

2021-06-30 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag blev fångad i år för snatteri av väktare som sedan kallade dit polisen. Jag hade snattat smink för ca 700kr och erkände brottet på plats. Jag betalade tillbaka pengarna till butiken för sminket och i följd av det fick jag ett strafföreläggande på 3000kr. Den summan har jag betalt samtidigt som jag fick hem ett brev att ge min signatur till erkännandet (också gjort). Nu ett prick i registret. Har läst att det går ut om 5år, men finns det chans att det kan gallras ut tidigare? Kan jag överklaga eller ringa de? Hur påverkar detta min framtid? Är 19 år.
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer i mitt svar att hänvisa till lagen om belastningsregister. Kan brottet gallras ut tidigare?Precis som du läst så gallras uppgifter om böter ut fem år efter strafföreläggandet (17 § 9 p. lagen om belastningsregister). Det finns inga undantag från denna regel som kan göra att uppgifter gallras ut tidigare. Pricken i ditt belastningsregister kommer dessvärre därför finnas kvar tills tiden på fem år har gått ut.Kan man överklaga eller ringa de?När det gäller uppgifter i belastningsregistret så kan man inte överklaga dessa. Enda sättet att ta bort något ur belastningsregistret tidigare är i princip genom att man blir frikänd från brottet eller att strafföreläggandet undanröjs (16 § lagen om belastningsregister). Du kan alltså inte överklaga pricken i belastningsregistret och därför ser jag inte heller att du skulle nå framgång med att ringa dem.Vem kan begära ut uppgifter ur belastningsregistret?Uppgifterna i belastningsregistret är delvis skyddade för att skydda den enskildes integritet. Men det finns vissa situationer då olika aktörer har rätt att begära ut belastningsregistret. Först och främst har en rad myndigheter rätt att begära ut personuppgifter ur belastningsregistret (6 § lagen om belastningsregister). Det krävs alltid då att skälet för begäran om att ta del av uppgifterna överväger den olägenhet som det innebär för den det berör (7 § lagen om belastningsregister). Som utgångspunkt kan inte privatpersoner begära ut utdrag ur ditt belastningsregister. Undantaget är om det krävs för att pröva en fråga om anställning eller uppdrag i en verksamhet som avser vård eller som är av betydelse för förebyggande eller beivrande av brott (10 § lagen om belastningsregister). Du kan även själv begära ut samtliga uppgifter som finns om dig (9 § lagen om belastningsregister).Hur påverkar detta framtiden?Ibland när man söker arbete så kan arbetsgivaren begära eller efterfråga ett utdrag ur belastningsregistret. Då brukar de vilja att man begär ut ett utdrag själv och skickar in eftersom arbetsgivaren inte själv kan begära dina uppgifter. I den situationen kan en prick i belastningsregistret eventuellt påverka din möjlighet till anställning.Tidigare brott kan även ha betydelse vid straffmätningen om du skulle begå ett nytt brott (29 kap. 4 § Brottsbalken). Vid återfall kan man nämligen få ett hårdare straff än om det var första gången man begick ett brott.Om man vill resa utomlands, utanför EU till länder som kräver visum kan även en prick i belastningsregistret eventuellt komma att påverka möjligheterna att få visum. Det beror dock lite på vilka regler som gäller för visum just i det landet man vill resa till.Men efter att de fem åren har gått ut så kommer pricken i ditt belastningsregister inte längre synas och inte heller kunna påverka din framtid. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Misskötsamhet i anstalt leder till längre straff

2021-06-27 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej, Min fästman har dömts till 2 1/2 år för grovt vapenbrott. När kan han tidigast få komma ut?Tänkte på de Nya reglerna 1 juli 2021.
Leo Pizarro Vargas |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Återfinner inga nya regler som börjar gälla 1 juli 2021 som bör påverka tiden som din fästman har dömts för. Finns två som jag anser är nära men oklart om det är dessa du syftar på. Första är SFS 2021:74 om ändringen i 26 kap. 6a § brottsbalken (BrB). Med denna ändring kan misskötsamhet nu påverka den intagnes tid på anstalten. Nu kan en intagen straffas med längre tid i fängelse om denne inte sköter sina åtagande enligt verkställighetsplanen eller allmänt missköter sig. Detta kan således komma att påverka ifall din fästman skulle missköta sig, denna ändring började däremot gälla 1 maj 2021. Den andra är ett betänkande som har lett till lagändring, "Effektivare hantering av häktningar och minskad isolering" (Betänkande 20/21:juU43). Denna lagändring påverkar inte heller tiden som din fästman ska sitta men denna börjar gälla 1 juli 2021. Utöver dessa återfinner jag ingen som påverkar tiden som din fästman kommer sitta i fängelse. SlutsatsI Sverige sitter man vanligtvis 2/3 av straffet och sedan övergår det till villkorlig frigivning. Således kan din fästman som tidigaste komma ut efter ett år och åtta månader. Hoppas detta svara på din fråga, har du frågor eller ytterligare funderingar är det bara att kontakta Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Krävs åtalsförordnande för att åtala en gärning som är straffri i ett visst land, men motsvarar brott i Sverige?

2021-06-19 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Krävs det förordnande enligt 2 kap. 5 § brottsbalken för att en utlänning som i sitt hemland begått en gärning som är straffri där men som utgör sexuellt utnyttjande av barn (6 kap. 5 §) i Sverige, ska kunna åtalas i Sverige?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I det här fallet har en person begått en gärning i sitt hemland som där inte är straffbar, och inte utgör något brott. För att kunna lagföras i Sverige krävs det att gärningen utgör ett brott mot svensk lag, att svensk domstol har jurisdiktion enligt 2 kap. BrB, samt att det inte föreligger något hinder för åtal i de fallen.För att det ska vara ett brott mot svensk lag krävs det att det inte finns några inskränkningar vad gäller vilka som kan begå brottet, kan bli utsatta för brottet samt var brottet kan begås. I det här fallet är sexuellt utnyttjande av barn ett brott som inte är inskränkt på något sätt.För att kunna lagföras i Sverige för ett brott begånget utomlands krävs det att Sverige har jurisdiktion, vilket följer av 2 kap. Brottsbalken (BrB).I det här fallet är kravet på dubbel straffbarhet inte uppfyllt. Den gärning som begås av utlänningen utgör inte något brott, varför gärningen som huvudregel inte kan bestraffas i Sverige, se 2 kap. 2 § 2st. BrB. I vissa specifika fall kan detta krav dock frångås.Enligt 2 kap. 2 § 4st. BrB gäller inte kravet på dubbel straffbarhet för gärningar som motsvaras av sexuellt utnyttjande av barn, se tredje punkten.Gärningen som begåtts av utlänningen kan rent formellt lagföras i Sverige, dock kräver 2 kap. 2 § 1st. BrB att utlänningen har viss anknytning till Sverige. I ovan fall nämns ingenting om utlänningens anknytning till Sverige. Ifall någon av punkterna i första stycket är uppfyllda har svensk domstol jurisdiktion.För att kunna åtalas för en sådan gärning krävs vidare enligt 2 kap. 5 § BrB att hinder för åtal inte föreligger. I alla fall som en ev. straffbar gärning begåtts utanför riket krävs åtalsförordnande enligt paragrafen, förutom i sex uppställda undantagssituationer då något sådant förordnande inte krävs.Som huvudregel krävs åtalsförordnande för åtal i Sverige i situationen ovan. Det faktum att gärningen är straffri i landet där brottet begåtts är inte relevant ur ett åtalsförordnandeperspektiv.Med vänlig hälsning!

Påverkar prick i registret min framtid?

2021-06-13 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |HejJag har fått en prick i registret för att köra på en väg som var avstängd efter midnatt och en 1000 kronors böter också. Men jag undrar hur detta kommer påverka mitt framtida liv? Jag är bara 15 och körde min a-traktor på den avstängda vägen. Jag undrar om detta kommer påverka mitt gymnasieliv, arbetsliv, valfria tjänstgöringen i armen jag funderar på? Polisen sa att pricken skulle försvinna efter 5 år så jag gissar på att det kanske inte är så allvarligt?
Lucas Gardebrand |Hej! Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Då din fråga inte innehåller några direkta juridiska frågor kommer jag istället att förklara lite av mina egna observationer vad avser prick i registret och dess påverkan på framtiden.När gallras pricken i belastningsregistret?Först och främst är det riktigt att ditt regelbrott kommer gallras, det vill säga tas bort, efter fem år. Efter det kommer det inte synas i ditt belastningsregister. Du kan läsa mer om polisens gallringsregler här.Påverkan i arbetslivetGenom livet kan det finnas vissa tillfällen där man behöver visa upp belastningsregister. Vid vissa anställningar där man jobbar med bank eller barn finns särskilda regler. I ett sådant register syns dock bara brott mot personer och ekonomisk brottslighet. Detta för att skydda allmänheten i de fall det är olämpligt att personen jobbar med ett visst yrke. Detta är inget som blir aktuellt i ditt fall då det är en trafiköverträdelse. Däremot är det många arbetsgivare som begär att man visar upp hela belastningsregistret, trots att det inte är tänkt att ett sådant ska visas för arbetsgivaren. I praktiken sker det dock, särskillt vid förstajobb. Skulle en arbetsgivare begära ett belastningsregister så skulle jag nämna boten för dem redan innan de öppnar brevet, så slipper ni göra en större sak av det. Då framstår du också som ärlig med dina misstag. I ditt fall är det dessutom ett brott som inte överhuvudtaget lär ha med själva arbetsuppgiften att göra. Det hade definitivt ställt till med större problem om du blivit dömd för snatteri och velat jobba i en matvarubutik.Vad avser tjänstgöring i armén sker det att personer nekas då de finns med i belastningsregistret. Det sker dock en prövning från fall till fall. Då din överträdelse får ses som ringa så anser jag att det inte är omöjligt att få tjänstgöra på grund av detta. Där råder jag dig att inte tänka på det hela för mycket utan söka när tiden är inne. Kom ihåg att du kan ansöka när pricken försvunnit med!Påverkan på skola och privatlivPåverkan på ditt gymnasieliv och privatliv kommer vara minimal. Det finns inget att oroa sig för där. Ingen kommer veta att du finns med i belastningsregistret. Det är inget som någon gång talas om i studiesammanhang. Det är heller inget som hindrar dig från att studera. Även livstidsdömda får studera, och detta är bra, med utbildning minskar vi nämligen brottsligheten i samhället! Råd i ditt fallJag råder dig att inte lägga för mycket vikt vid detta. Du verkar ha förstått att det blivit fel och vet hur du ska göra för att undvika att samma sak sker igen. Din självinsikt i att ditt uppförande kan påverka din framtid kommer hjälpa dig att inte hamna på fel spår.Jag hoppas du fick svar på din fråga! Om du har några andra tankar eller funderingar så kan du kommentera nedan. Med vänlig hälsning

Har ordningsvakter större befogenhet än biljettkontrollanter?

2021-06-30 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har läst era svar angående biljettkontrollanter på kollektiva transportmedel och deras befogenheter. Så som jag har fattat det så har kontrollanterna ingen rätt att hålla kvar mig eller hindra mig att kliva av med fysiska medel om jag inte har visat någon biljett. Om jag däremot har visat en falsk biljett så har de denna rätt. Vi råkar ut för kontrollanter ganska ofta här i och de är oftast mycket trevliga och jag har talat om att jag har arbetat med juridik (inte inom detta område) och jag har talat om den här skillnaden på rätt till ingripande mellan om jag visar en falsk biljett eller om jag inte visar någon biljett och det är inte alla som vet om detta! Nu kommer min följdfråga. Om det är en väktare som utför kontrollen, har den då större befogenhet att "gripa" mig/hålla mig kvar i väntan på polis, än en biljettkontrollant som är anställd av trafikbolaget men som inte har befogenhet som väktare?Med vänlig hälsning
Ibrahim Halwachi |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag tolkar att du undrar huruvida väktare har större befogenhet att ''gripa'' dig än en biljetkontrollant. På rak arm kan man säga att ordningsvakter har större befogenheter eftersom de jobbar för polisen och kan omhänderta dig. De får även omhänderta dig för att ta reda på din identitet om du inte kan uppvisa giltig legitimation när du inte har giltigt biljett på exempelvis ett tåg. Vad gäller själva gripandet i en sådan situation råder något som kallas ''envarsgripande''. Detta innebär i praktiken att vem som helst har rätt (i vissa speciella situationer) att gripa personer som har begått brott som har fängelse i straffskalan. Den som grips ska ha påträffats på bar gärning eller på flyende fot. En ordningsvakt och biljettkontrollant jobbar båda med envarsgripanden i sin vardag och har båda rätt till det, skillnaden ligger dock som jag förklarat att ordningsvakter kan kräva dig på din legitimation.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Uppsåt- och oaktsamhetskravet samt olika brottsformer

2021-06-21 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Behöver hjälp med denna skoluppgift: Marina misstänker sin sambo Glenn för att vara otrogen, vilket hon får bekräftat efter att ha anlitat en privatdetektiv. Hon bestämde sig då för att avsluta sitt förhållande med Glenn genom att placera en bomb under hans säng innan hon åker hem till sina föräldrar för att där tillbringa en vecka i lugn och ro. Precis när Glenn kommit hem och när han stiger ur sin bil blir han emellertid påkörd av en bil. Bilens hastighet är så hög att Glenn avlider omedelbart. Föraren av den påkörande bilen, en ung kvinna, blir svårt chockad och bärs av tillströmmande människor in i Glenns och Marinas hus för att hon ska kunna ligga ner och hållas varm för att undvika chock. Man lägger henne i Glenns säng, under vilken bomben efter någon minut exploderar och dödar såväl den kvinnliga föraren som den person som stannat kvar för att se till henne. Vilka brott har begåtts och av vem? Motivera ditt svar och ange lagrum. Läraren säger att det behövs ett systematiskt genomgång av 1 uppsåtet avseende brottet mot glenn och 2 avseende taxichauffören. Förklara skillnaderna i brotten och vad som skiljer i uppsåtsdelen för de. Det finns dessutom delar av brottsbalken som tar upp brott som inte fullbordats eller avbrutit, paragrafer av dem blir tillämpliga här?
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vi på Lawline får tyvärr inte ge vägledning och vara behjälpliga i skoluppgifter. För en tydlig och utförlig redogörelse av uppsåt- och oaktsamhetskravet vill jag emellertid rekommendera boken Kriminalrättens grunder av Asp, Petter; Jareborg, Nils och Ulväng, Markus (2013). Därutöver kan du läsa i brottsbalken (BrB) som reglerar olika brottsformer.Önskar dig en fortsatt trevlig dag!Med vänlig hälsning

Hur länge syns en straffvarning i belastningsregistret?

2021-06-17 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hejsan Lawline! Jag begick ett brott 2019 och fick beslutet förra året som var då ringa stöld men jag fick då en straffvarning så jag blev aldrig dömd för ett straff. Härom dagen sökte jag ett jobb och de ringde mig idag för att lära känna mig lite. Då pratade jag med honom och det gick bra men i samtalets slut så frågade han om mitt personnummer för att kolla upp mitt belastningsregister. Jag gav ut mitt personnummer då han frågade om jag hade prick vilket jag inte har, så ganska lugn över det så kommer chocken om att han kunde se min straffvarning angående ringa stöld, vilket ställde till det lite. Jag minns inte helt men det lät som att han sa att de skulle vara synligt i 5 år då jag begick brottet som minderårig. Min fråga till er hur länge är det synligt och om han har rätt? Hur allvarligt är det att det är synligt för framtida sökningar av arbetsgivare. Kan jag komma undan med det på något sätt?Tack så mycket.
Lucas Gardebrand |Hej! Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!När gallras pricken i belastningsregistret?En straffvarning syns mycket riktigt i belastningsregistret. En straffvarning som du fått innan du fyllt 18 gallras efter tre år. Efter det kommer det inte synas i ditt belastningsregister. Du kan läsa mer om polisens gallringsrutiner här.Påverkan i arbetslivetGenom livet kan det finnas vissa tillfällen där man behöver visa upp belastningsregister. Vid vissa anställningar där man jobbar med bank eller barn finns särskilda regler. I ett sådant register syns dock bara brott mot personer och ekonomisk brottslighet. Detta för att skydda allmänheten i de fall det är olämpligt att personen jobbar med ett visst yrke.Däremot är det många arbetsgivare som begär att man visar upp hela belastningsregistret, trots att det inte är tänkt att ett sådant ska visas för arbetsgivaren. I praktiken sker det dock, särskillt vid förstajobb. När en arbetsgivare begärt ditt register så som precis skett skulle jag varit uppriktig med vad som står där i redan innan rekryteraren kollar upp detta. Då får du en chans att förklara din inställning till vad som hänt, annars finns en stor risk att rekryteraren gör en egen bedömning och då kanske inte ger dig chansen att ge din syn på saken. Genom att berätta innan framstår du också som ärlig med dina misstag. Är det så att du söker jobb i en butik eller liknande så kan såklart ett stöldbrott ställa till det.SlutsatsDin prick i registret kommer gallras om två år, då du fick ett beslut om straffvarning förra året. Sålänge du inte begår nya brott kan du alltså vara lugn med att det inte kommer påverka ditt arbetsliv nämnvärt. Skulle du få frågan inom två år så skulle jag varit ärlig och berättat om brottet. Du kan inte på något annat vis "komma undan med det".Jag hoppas du fick svar på din fråga, har du ytterligare frågor kring denna fråga kan du kommentera nedan. I annat fall är du välkommen åter om du har andra juridiska funderingar i framtiden.Med vänlig hälsning

Hur länge finns villkorlig dom och dagsböter kvar i belastningsregistret?

2021-06-06 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej! Min man straffas med villkorlig dom och dagsböter... hur länge finns domen kvar i polisregister ? Tack för svaret
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga så undrar du hur länge din mans villkorliga dom och dagsböter finns kvar i belastningsregistret.Information om hur lång tid uppgifter finns kvar i belastningsregistret finns i lagen om belastningsregister. Det är påföljden som avgör hur lång tid det dröjer innan en uppgift gallras ut och försvinner från belastningsregistret. Dagsböter finns kvar i fem år efter domen medan villkorlig dom finns kvar i tio år efter domen (17 § p. 4a och p. 9 lag om belastningsregister).Eftersom gallringstiden för villkorlig dom är längre än för dagsböter så är det i tio år som domen kommer att synas i din mans belastningsregister.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,