Är det straffbart att importera SARMs?

2021-07-16 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej är det straffbart importera sarms till Sverige? Till exempel ostraine och ibutamore
Amanda Rydberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga regleras framför allt i lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel (DopningsL)1 § DopningsL beskriver att lagen gäller för medel som innehåller syntetiska anabola steroider, testosteron och dess derivat eller tillväxthormon. Kemiska substanser som ökar produktion eller frigörelse av testosteron och dess derivat eller av tillväxthormon. En del SARMs (Selective androgen receptor modulator) innehåller exempelvis testosteron och tillväxthormoner vilket gör att de därför omfattas av dopningsL. 2 § DopningsL beskriver att medel som omfattas av lagen inte får användas för annat än medicinskt och vetenskapligt ändamål och får inte föras in i landet, säljas eller brukas. På din fråga om det är straffbart att importera så beskriver 3 - 3a §§ DopningsL att det är straffbart att uppsåtligen bryta mot reglerna i 2 § DopningsL och att det kan resultera i böter eller fängelse. Är Ostarine och Ibutamore dopningspreparat? Om de SARMs du vill importera inte innehåller tillväxthormoner, steroider och testosteron så är de inte klassat som dopingpreparat. Angående de preparat du nämner i din fråga så omfattas Ibutamore av 1 § DopningL då den ger effekt av frisättning av tillväxthormon. Ser man till Ostarine så namnges den inte på Expertgruppens förteckning över substanser som utgör dopningsmedel enligt lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel. Även substanser som inte finns upptagna i förteckningen kan ändå utgöra dopningsmedel enligt lag. För att du ska kunna importera Ostarine till Sverige så krävs det att det inte är klassat som ett dopingpreparat eller att det är ett läkemedel. Slutsats Det är därför straffbart för dig att importera Ibutamore. Ostraine är mer osäkert så jag rekommenderar att du kontaktar tullverket och läkemedelverket för att få besked om det är tillåtet att importera. Hoppas du fick svar på din fråga Mvh

Jag råkade rycka i en främlings dörrhandtag, har jag begått ett brott?

2021-07-12 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |hej! har jag gjort något brott?skulle till vän kl 3.00. eftersom han bor 3 våning han var inte hemma ja går hem. ja kommer ner till våning 1. tappar mina nycklar o mobil. brevid dörr. ja råkar öppna hennes brevlåda och rycka i hennes dörr genom reflex. ja hålla i emot eftersom. hon ville öppna kolla vem det var. ja fick panik. ja sprang iväg. hon trodde ja försökte bryta sig in i lägenhet. behöver ja vara orolig? detta hände 4 veckor sen.
Benjamin Lindholm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt omständigheterna som du har angivit kan jag konstatera att du inte oroa dig för att bli dömd för ett brott. Det grundläggande inom straffrätten är att en gärningsman måste ha haft en avsikt att begå ett brott för att kunna åläggas skuld för gärningen. Detta brukar refereras till som det subjektiva rekvisitet vid bedömning av om brott har begåtts eller ej. Trots att du rent faktiskt kan ha orsakat personen obehag så har du inte haft någon avsikt att skrämma henne, bryta dig in i lägenheten eller dylikt, varför du inte kan betraktas ha gjort dig skyldig till ett brott. Ett tips för framtiden är såklart att inte springa iväg, utan stanna upp, förklara misstaget och be om ursäkt. Men rent lagligt har du sannolikt inget att oroa dig för! Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänliga hälsningar,

Försvinner uppgifter om sexualbrott från belastningsregistret?

2021-07-08 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag kollade reglerna om gallring från belastningsregistret och slogs av en oroande tanke. Om någon har blivit dömd för sexbrott mot barn, gallras dessa domar också ut efter 10 år, som många andra grova brott, och syns sedan inte i de utdrag som t.ex. förskolor och skolor begär från anställda? Eller finns det speciella regler för den typen av brott? Jag letade på nätet men lyckades inte hitta någon information om det. Med vänlig hälsning,
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om belastningsregistret och hur uppgifter däri gallras finns stadgade i lag om belastningsregister. Vad är belastningsregistret?Belastningsregistret är ett register som bland annat ska innehålla uppgifter om den som ålagts påföljd för brott genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot (3 §). Uppgifterna i belastningsregistret finns inte alltid kvar utan gallras efter en viss tid. Hur länge en viss uppgift finns kvar i registret beror på vilken påföljd man ålagts för brottet.När gallras uppgifterna?Om en person blivit dömd till ett fängelsestraff är huvudregeln att uppgiften om brottet gallras från belastningsregistret tio år efter frigivningen. Vid fängelsestraff räknas alltså inte gallringstiden efter tidpunkten för brottet eller för domen utan från frigivningen från fängelset.Skyddstillsyn och villkorlig dom gallras enligt huvudregeln tio år efter domen eller beslutet, alternativt fem år efter domen eller beslutet om personen vid tidpunkten för brottet var under 18 år.Böter gallras enligt huvudregeln fem år efter domen, beslutet, godkännandet av strafföreläggandet eller föreläggandet av ordningsbot (17 §). Det finns dock kompletterande bestämmelser som gör att uppgifter om ett visst brott kan finnas kvar längre än den tid som huvudregeln föreskriver. Om en person döms till en ny påföljd för ett nytt brott under tiden som det fortfarande finns uppgifter om personen i belastningsregistret ska ingen av uppgifterna gallras så länge någon av dem ska finnas kvar i registret. Detta gäller dock inte om påföljden för det nya brottet är penningböter (18 §). Om en person finns med i belastningsregistret och begår ett nytt brott som förs in gallras alltså ingen av uppgifterna – den tidigare införda uppgiften kan alltså bestå under längre tid om man begår fler brott. Det finns dock en maxgräns för hur länge en uppgift får finnas med i belastningsregistret. En uppgift måste gallras senast 20 år efter den dom eller det beslut som föranledde att uppgiften fördes in i registret. När det gäller fängelsestraff blir denna maxgränsen, med dagen för domen som utgångspunkt för tidsberäkningen, endast aktuell om tidsfristerna för fängelsestraff också gått ut, dvs tio år efter frigivningen (18 § andra stycket). SammanfattningEn uppgift som finns med i belastningsregistret ska gallras efter en viss tid vilket är beroende av vilken påföljd personen ålagts för brottet. Det finns sedermera regler som gör att uppgiften kan vara kvar i belastningsregistret under längre tid om personen begår nya brott, och det finns även regler som föreskriver en maxgräns på 20 år för hur länge en uppgift får finnas med i belastningsregistret innan den måste gallras. Det innebär att även grova brott så som mord, sexualbrott eller liknande brott också kommer att gallras från belastningsregistret efter en viss tid. Det finns inga specialbestämmelser för den här typen av brott, utan alla brott följer samma regelverk förutom att gallringstiden för en uppgift beror på vilken påföljd som ålagts för brottet. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vad händer när barn yngre än 15 år begår brott?

2021-07-01 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |En elev på 14 år hade enligt en lärare sagt "jävla X, ska slå sönder henne" Läraren i fråga var inte på plats. Skolan har polisanmält händelsen. Vad kan hända? Enligt elev så stämmer detta påsyende inte.
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige blir ett barn straffmyndig vid 15 års ålder, 1 kap. 6§ Brottsbalken. Anledningen bakom detta är att barnens rättigheter och skyldigheter baseras på barnens ålder tillsammans med mognad inom svensk rätt. 15 år har ansetts vara en sådan ålder där barnet har förmåga att överblicka lagen och har ett någorlunda starkt konsekvenstänk. Se t.ex. rättsfallet NJA 1998 s. 693.Då eleven är 14 är denne inte straffmyndig. Utredningar mot barn under 15 år görs istället enligt lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. När utredningen är klar kan sociala myndigheter fatta beslut om åtgärder, såsom olika stöd- och vårdinsatser.Det finns möjlighet för en domstol att pröva skuldfrågan genom en s.k. bevistalan. Däremot blir detta aktuellt först vid allvarliga brott såsom mord eller grov våldtäkt. Bevistalan får bara ske om den den begärs av socialnämnden, Socialstyrelsen eller barnets vårdnadshavare. Ifall bevistalan begärs får åklagaren väcka sådan om det krävs ur allmän synpunkt. I den bedömningen värderas om bevisningen hade varit tillräcklig för ett motsvarande åtal mot en straffmyndig person. I detta fall rör det sig dock inte om en sådan allvarlig brottslighet som aktualiserar en bevistalanOm du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Vilka uppgifter visas i belastningsregisterutdraget för arbete med barn med funktionsvariation?

2021-07-15 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Jag har sökt jobbet som en personlig assistent och arbetsgivaren vill ha ett utdrag ur belastningsregistret. Jag fick en varning för försök till stöld 2019. Kommer detta synas i belastningsregistret?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du skriver att du ska arbeta som personlig assistent förutsätter jag att du ska arbeta med människor med en funktionsvariation. Om man ska arbeta som personlig assistent till en person med funktionsvariation som är under 18 år måste arbetsgivaren enligt lag kontrollera arbetstagarens belastningsregister (1 § lag om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder). Ett sådant krav finns inte om man ska arbeta som personlig assistent åt en vuxen person, därför förutsätter jag i mitt svar att du ska arbeta med en person som är under 18 år.Vilka uppgifter syns i utdraget från belastningsregistret?Det finns olika utdrag att begära från sitt belastningsregister beroende på vilken verksamhet man ska arbeta inom. Blanketten för utdrag för arbete med barn med funktionsvariation hittar du här. I det registerutdraget som görs för arbete med barn med funktionsvariation finns uppgifter om du fått påföljd för följande brott:- Mord- Dråp- Grov misshandel- Människorov- Alla sexualbrott- Barnpornografibrott- Grovt rån Om en sådan påföljd även inkluderar något annat brott kommer även uppgifter om det brottet att finnas med i utdraget. En uppgift om en varning för försök till stöld finns således inte med i utdraget från belastningsregistret vid arbete med barn med funktionsvariation.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Hur kommer uppgifter in i belastningsregistret och när försvinner de?

2021-07-12 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Om ett brott läggs ner p.g.a brott kan styrkas försvinner då alla uppgifter i brottsregistret
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att antingen inget åtal har väckts mot dig eller att ett åtal har lags ner. SvarKortfattat, om du inte har ålagts en påföljd för brott i en domstol eller något annat liknande så bör det inte finnas några uppgifter om dig i belastningsregistret (samma sak som "brottsregistret"). Uppgifter som kan finnas i misstankeregistret bör tas bort efter att det inte väckts åtal eller att åtalet lagts ner. Uppgifter i belastningsregistretBelastningsregister är detsamma som brottsregistret, som det ofta kallas i folkmun. Regler om belastningsregistret finns i lag om belastningsregister. Belastningsregistret innehåller bland annat information om den som ålagts påföljd för brott genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot eller fått åtalsunderlåtelse (3 § lag om belastningsregistret). Även domar meddelade i utlandet kan föras in i registret. När det gäller din fråga förefaller inte ditt fall passa in under något av alternativen till att föras in i belastningsregistret. Det finns därav troligen inte några uppgifter om dig i belastningsregistret.Uppgifter i misstankesregistret Det finns potentiellt uppgifter om dig i misstankeregistret. Regleringen om misstankeregistret finns i lag om misstankeregister. Polisen skall föra ett register med uppgifter om dem som är skäligen misstänkta för brott (1 § lag om misstankeregister). Uppgifter i registret skall gallras om exempelvis, inget åtal har väckts eller om ett åtal har lagts ned (13 § lag om misstankeregister). Om det funnits uppgifter om dig i misstankeregistret bör de tas bort inom en snar framtid efter att åtalet eller förundersökningen lagts ner. Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Är det tillåtet att fotografera hur man vill på allmän plats?

2021-07-02 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej, det är en person som alltid tar en massa fotografier på ett torg i närheten av vart jag bor. Jag har sagt åt honom att jag inte vill vara med på bilderna men han bryr sig inte om det. Han säger att bilderna inte är på mig utan på hela torget och att det är tillåtet att fotografera på allmän plats. Vad gäller i situationen?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är tillåtet att fota och filma hur man vill på en allmän plats. Detta innefattar även personer som befinner sig på platsen. Det finns dock begränsningar i denna rätt i Brottsbalk (1962:700). I 4 kap 7 § Brottsbalken anges att en person som utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande på ett sätt som är ägnat att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, gör sig skyldig till ofredande. Ofredande är ett brott som omfattar väldigt många situationer och som även kan omfatta fotografering/filmning om det sker på ett kränkande sätt. Om man fotograferar någon på en allmän plats på ett störande eller hänsynslöst sätt och man syftar till att kränka personen i fråga, så kan man alltså göra sig skyldig till ofredande. Kränkande fotografering är ett brott som kan aktualiseras och som regleras i 4 kap 6a § Brottsbalken. Kränkande fotografering innebär att man i smyg fotograferar/filmar någon som befinner sig i privata utrymmen. Brottet kränkande fotografering gäller visserligen inte allmänna platser, utan privata utrymmen men omfattar situationer då någon befinner sig på en allmän plats och fotograferar/filmar in i ett privat utrymme. Sammanfattningsvis är det tillåtet att fotografera och filma vem man vill på allmänna platser så länge detta inte sker på ett sätt som är ägnat att kränka personen som blir fotograferad/filmad. I din situation verkar det som att fotografen syftar till att fotografera torget och inte till att fotografera dig på ett kränkande sätt. Fotografen bryter inte mot lagen på något sätt genom sitt agerande. Om han å andra sidan hade varit väldigt närgången när han fotograferat dig eller om det skett i syfte att kränka dig hade brottet ofredande kunnat aktualiseras. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Får man skjuta ett luftgevär i ett detaljplanerat område?

2021-06-30 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Får jag skjuta med ett effektbegränsat luftgevär (dvs licensfritt och under 10 joule) i min trädgård i detaljplanerat område givet att jag har ett bra kulfång och är över 18 år.
Sara Hrnic |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Enligt 3 kap. 6 § 2 st Ordningslagen är det endast tillåtet att skjuta med ett luftgevär i ett område som omfattas av detaljplan om man är över 18 år. Så länge vapnet är effektbegränsat och därmed licensfritt och du är över 18 år får du därmed skjuta i din trädgård, trots att denna omfattas av detaljplan. Jag hoppas detta besvarade din fråga!Hälsningar,