Vad innebär övergrepp i rättssak?

2021-05-15 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Är det övergrepp i rättssak eller olagligt om man ber sin vän dra tillbaka sitt vittnesmål från brottsplatsen om man är målsägande?
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att hänvisa till brottsbalken (BrB) som innehåller regler om brott och straff. Vad innebär övergrepp i rättssak? Övergrepp i rättssak innebär att någon genom våld eller hot om våld angriper annan för att hen bland annat avlagt ett vittnesmål. Detsamma gäller om någon med annan gärning, som medför lidande, skada eller olägenhet, eller med hot om en sådan gärning angriper annan för att hen avlagt vittnesmål (17 kap. 10 § BrB). Avgörande för bedömningen är således hur du framför din önskan om att din vän ska dra tillbaka sitt vittnesmål. Om det sker utan hot, förtäckta hot, våld eller andra gärningar som kan medföra lidande, skada eller olägenhet för din vän så finns det inget du behöver oroa dig för. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. För ytterligare vägledning eller funderingar är du självklart varmt välkommen att återkomma med en ny fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan jag få en prick i registret utan att en polisanmälan har gjorts?

2021-05-11 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej, om jag skulle snatta exempelvis smink i en butik och sedan bli påkommen men ingen polis tillkallas, kan jag då få en prick endå?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Med en "prick" avses att man är registrerad i det s.k. belastningsregistret. För att registreras i brottsregistret så ska man ha dömts för ett brott, fått en ordningsbot från polisen eller liknande (3 § Lag om belastningsregister). Pricken finns kvar i belastningsregistret i ett antal år, beroende på vilken påföljd man döms till (17 § Lag om belastningsregister), Om du skulle bli påkommen med att snatta smink men ingen polis tillkallas till platsen är det ytterst tvivelaktigt att du skulle få en prick i registret. Detta eftersom polis oftast tillkallas om en anmälan ska upprättas. Det finns dock inga hinder för att upprätta en polisanmälan i efterhand. Du kommer då att få kännedom om detta. Sammanfattningsvis kan du enbart få en prick i registret om du har dömts för ett brott eller fått en ordningsbot från polisen, Hoppas du fick svar på din fråga.Vänligen,

Vilket utdrag från belastningsregistret behövs inom personlig assistans?

2021-05-07 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag ska arbeta med personlig assistans men är dömd (har överklagat domen) för ringa misshandel...fick böter...kommer de synas i de registret jag tar ut? Vilket register ska jag ta ut för de?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du beskriver att du ska arbeta med personlig assistans utgår jag från att du kommer att arbeta med människor med funktionsvariation. När man ska arbeta som personlig assistent till ett barn under 18 år måste du begära ut ett utdrag ur belastningsregistret och uppvisa för arbetsgivaren (1 § lag om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder). För att arbeta som personlig assistent för vuxna finns inget lagstadgande om att begära utdrag från belastningsregistret. Jag utgår i mitt svar från att du kommer att arbeta som personlig assistent till ett barn som är under 18 år.Vilket register ska jag begära ut och vilka uppgifter syns?Om du ska arbeta som personlig assistent åt ett barn med funktionsvariation ska du beställa ett begränsat utdrag från belastningsregistret som heter "Utdrag för arbete med barn med funktionsnedsättning". Det hittar du på Polisens hemsida. I det aktuella utdraget kommer finnas uppgifter om du fått påföljd för:- mord- dråp- grov misshandel- människorov- alla sexualbrott- barnpornografibrott- grovt rånOm påföljden även inkluderar något annat brott kommer även uppgifter om det brottet med i utdraget.SammanfattningRinga misshandel finns inte med bland de uppgifter som belastningsregisterutdraget för arbete med barn med funktionsnedsättning visar. Jag vill också nämna att domen inte kommer finnas i belastningsregistret alls om utgången i målet ändras i hovrätten och du frikänns. Som jag tolkar din fråga har domen ännu inte vunnit lagakraft. Om du däremot blir dömd kommer uppgiften finnas med i ditt belastningsregister (men inte det begränsade utdraget för arbete med barn med funktionsnedsättning som beskrivits ovan). Som privatperson har man möjlighet att ta del av hela sitt belastningsregister kostnadsfritt en gång per kalenderår. En sådan begäran ska göras skriftligen till Polismyndigheten (9 § lag om belastningsregister).Jag hoppas du fick svar på din fråga! Undrar du något mer går det bra att ställa en fråga till. Har du praktiska frågor om hur man begär ut utdrag från belastningsregistret kan du läsa mer på polisens hemsida där du även hittar kontaktuppgifter du kan använda dig av.Med vänliga hälsningar

Har jag rätt att få uppgifter gallrade?

2021-04-30 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag har tidigare varit dömd för ett brott. Detta skedde när jag var under 18 år och är nu 28 år. På lexbase och mrkoll.se så finns domen fortfarande kvar att köpa trotts att gallringstiden har gått ut enligt polisens hemsida. Har dem verkligen rätt att ha kvar domen på sin sida? Och hur går jag tillväga för att få uppgifterna raderade? Har varit i kontakt med lexbase redan för ett årsen utan svar på deras Mail.
Fredrik Anstrin |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!De hemsidor som du hänvisar till tillhandahåller allmänna handlingar, vilka i ditt fall förvaras hos polismyndigheten mfl. Enligt svensk rätt föreligger ingen särskild rätt att få uppgifter gallrade hos myndigheterna, som huvudregel. Regleringen tar snarare sikte på att myndigheterna säkerställa att handlingar förvaras på ett sätt som överensstämmer med offentlighetsprincipen. När det gäller belastningsregistret föreligger emellertid vissa undantag.Gallring regleras främst i arkivlagen. Enligt 10 § arkivlagen gäller att handlingar får gallras, så länge vissa ändamål beaktas. Bestämmelsen understryker också att lagen är subsidiär i förhållande till andra lagar, vilket innebär att annan lag har förtur om det uppstår en regelkonflikt. Detta för oss till lag om belastningsregister, som stadgar att gallringen av uppgifter beror på den påföljd som följt det aktuella brottet. Enligt 17 § är huvudregeln att sådana uppgifter ska gallras efter 10 år. Det är alltså sannolikt att det är som du säger, att du har rätt att få uppgifterna gallrade hos myndigheterna. Vad gäller företagen som har kvar uppgifterna är det snårigare. Både Lexbase och Mrkoll skriver på sina hemsidor att de gallrar när gallringstiden löpt ut. De bör stå vid sitt ord och gallra, med andra ord. Om de inte gör det är mitt råd att kontakta polisen och/eller undersöka möjligheten att få saken prövad i domstol.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Sexarbetare försvårar upptäckt av sexköp

2021-05-14 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej! Om jag skulle sälja sex och att jag fixar så att männen som köper sex av mig har kontakt med mig och betalar på ett sätt så att det blir svårare för polisen att sätta dit dessa män. Begår jag något brott då eftersom jag försvårar polisens arbete? Jag säljer sex för att jag vill det, ingen tvingar mig men jag vill inte förlora kunder ifall polisen på något sätt skulle få reda på att de köpt sex av mig och typ försöker spana på männen.
Isak Henriksson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.Så som jag förstår din fråga så finns det ingen del av ditt agerande som är brottsligt.Jag hoppas detta besvarar din fråga

Skattebrott och brott mot utlänningslagen, vad gäller?

2021-05-09 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Utlänningslagen säger att man inte får anställa icke EU/EES medborgare utan arbetstillstånd. Skattelagstiftningen säger att man skall betala skatt och avgifter vid alla anställningar. I mitt fall har jag vägrat anställa icke EU medborgare men betalat ut ersättning privat då jag såg det som enda möjligheten för att inte komma i kläm både mot arbetarna från Moldavien och huvud entreprenören (kunden). Inga nya uppdrag togs är värt att notera. Jag menar att jag inte kan bli anklagad och dömd för försvårande av skattekontroll eller bokföringsbrott då det saknas ett anställningsförhållande och att det är kunden som är den verkliga arbetsgivaren genom att ta emot arbetarna. Mitt bolag fick förskottsbetalning från kunden lr värt att notera men då visste inte jag att det kom arbetare som inte hade rätt att arbeta. Tacksam för er rådgivning.
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGI vissa delar bereder din ärendebeskrivning vissa tolkningssvårigheter, men såvitt jag förstår verkar du, inom ramen för viss näringsverksamhet, förse byggentreprenörer med arbetare. I ett fall vägrade du formellt att anställa en tredjelandsmedborgare, en person från Moldavien, varför dennes lön betalades ut svart. Vidare skriver du ovan "…men då visste inte jag att det kom arbetare som inte hade rätt att arbeta", en mening som framstår något förbryllande eftersom jag utgår ifrån att det är du som arbetsgivare svarar för den faktiska rekryteringen av de personer som sedan hyrs ut och i det här fallet till den aktuella kunden, huvudentreprenören. Under förutsättning att anställningsavtalen träffas med dig kan det redan nu konstateras att det inte föreligger några anställningsförhållanden mellan dina medarbetare som du hyr ut och din slutkund. I förhållande till arbetarna är du att betrakta som arbetsgivare och i din relation till huvudentreprenören ses du som uppdragstagare varför denne i sin tur blir din uppdragsgivare. Det bör vidare noteras att ett anställningsavtal uppstod när du lät personen från Moldavien utföra arbete för din kunds räkning. Anställningsavtal är formlösa avtal, vilket innebär att dessa kan ingås muntligt, skriftligt och konkludent (underförstått/genom parternas ageranden). Att lönen betaldes ut svart kan naturligtvis få vissa straff- och/eller skatterättsliga konsekvenser, men det får ingen bäring på den civilrättsliga bedömningen av om ett anställningsförhållande har uppstått eller inte. Oavsett vilket undrar du vad som gäller i det här avseendet och huruvida du kan ha gjort dig skyldig till något brott. Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga följer enligt nedan.Utlänningslagen (UtlL).Skattebrottslagen (SBL). Socialavgiftslagen (SAL).Skatteförfarandelagen (SFL).Jag kan naturligtvis ha missuppfattat något. Glädjande är därför att du också har beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål behandlas dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge någorlunda träffsäkra svar. Den fortsatta framställningen kommer därför att bli något generell till sin karaktär.Allmänna hållpunkterDe brott som torde ligga närmast till hands är skattebrott alternativt skatteförseelse. I skattebrottslagen sägs att den som på annat sätt än muntligen uppsåtligen lämnar oriktig uppgift till myndighet eller underlåter att till myndighet lämna deklaration, kontrolluppgift eller annan föreskriven uppgift och därigenom ger upphov till fara för att skatt undandras det allmänna eller felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas till honom själv eller annan döms för skattebrott till fängelse i högst två år (2 § SBL). Om brottet är att anse som ringa döms istället gärningsmannen för skatteförseelse till böter (3 § SBL). Skattebrott är ett så kallat farebrott, vilket innebär att det inte är nödvändigt att ett skatteundandragande faktiskt har ägt rum, utan det är tillräckligt om gärningen ger upphov till fara för att så kan komma att ske. Brottet fullbordas när en oriktig uppgift lämnas till Skatteverket eller annan myndighet eller när tidpunkten för att lämna en föreskriven uppgift inträder utan att skyldigheten har fullgjorts. Detta betyder att det inte uppställs något krav på en faktiskt genomförd förmögenhetsöverföring (prop. 1995/96:170 s. 157). Det ska vidare noteras att skattebrott är ett uppsåtligt brott, vilket innebär att brottet inte kan begås genom oaktsamhet (vårdslöshet).Däremot kan gärningsmannen, vid ett oaktsamt agerande, ha gjort sig skyldig till andra brott, exempelvis brottet vårdslös skatteuppgift. I lagtexten uttalas nämligen att den som på annat sätt än muntligen av grov oaktsamhet lämnar oriktig uppgift till myndighet och därigenom ger upphov till fara för att skatt undandras det allmänna eller felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas till honom själv eller annan döms för vårdslös skatteuppgift till böter eller fängelse i högst ett år (5 § 1 st. SBL). Det här brottet förutsätter en konkret fara, vilket betyder att det måste göras sannolikt att förhållandena varit sådana att det förelegat en beaktansvärd risk för att skatter eller avgifter skulle ha påförts för lågt eller tillgodoräknats för högt. Bedömningen ska göras utifrån tidpunkten då handlingen kommit in till Skatteverket och straffansvar inträder redan om felet i fråga inte skulle vara upptäckbart vid en sedvanlig granskning.Bedömningen i förevarande fall, vad gäller?Jag vet egentligen alldeles för lite för att kunna göra en adekvat bedömning varför vårt kommande telefonsamtal är ett mycket välkommet inslag. Men så här långt och utifrån din ärendebeskrivning torde dessvärre påståendet om att slutkunden skulle vara den som formellt bär arbetsgivarrollen kunna avfärdas, vilket även påpekades inledningsvis. Anställningsavtalen sluts ju med dig och/eller din näringsverksamhet. Att dina medarbetare i praktiken blir arbetsledda på plats av huvudentreprenörens representanter förändrar inte den bedömningen. Lönerna utbetalas av dig och löner är en avgiftspliktig ersättning enligt socialavgiftslagen. I den nyss nämnda lagen stadgas nämligen att löner, arvoden, förmåner och andra ersättningar för arbete är avgiftspliktiga och detsamma gäller annat som utges med anledning av ett avtal om arbete, dock inte pension (2 kap. 10 § SAL). Och arbetsgivaravgifter ska betalas på avgiftspliktig ersättning för arbete i Sverige (2 kap. 4 § 1 p. SAL) och med arbete i Sverige avses förvärvsarbete i verksamhet här i landet (1 kap. 6 § 1 st. SAL). Märk väl att när ersättningen som någon erhåller under ett kalenderår uppgår till minst 1 000 kr är den (du) som betalat ut ersättningen skyldig att ämna kontrolluppgifter till Skatteverket (jfr 15 kap. 8 § 1 p. SFL). Det måste även framhållas att ditt handlande kan utgöra ett brott mot utlänningslagstiftningen eftersom den som uppsåtligen eller av oaktsamhet har en utlänning anställd som inte har rätt att vistas i Sverige eller har rätt att vistas här men saknar föreskrivet arbetstillstånd kan dömas till böter eller, om omständigheterna är försvårande, till fängelse i högst ett år (20 kap. 5 § 1 st. UtlL). Härutöver gäller att en fysisk eller juridisk person som har en utlänning anställd ska betala en särskild avgift om de nyss nämnda grunderna kan göras gällande. Och detta oavsett om arbetsgivaren befinns skyldig till brott mot utlänningslagen (20 kap. 12 § 1 st. UtlL).Avslutande ord och ytterligare rådgivningMen låt oss inte gå händelserna i förväg utan istället gå igenom alla relevanta sakomständigheter i lugn och ro på telefon.Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering av ärendet bör läggas upp. Jag kommer därför att ringa dig nu på tisdag den 11/5 kl 13.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Tidigare dömd för brott, lättare att dömas igen?

2021-05-01 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej, om jag redan är dömd för brott och får en ny anmälan på mig, som inte är samma typ av dom som ev väntar, att säga om ett hemfridsbrott, rattfylleri väger någonting i ett misshandelfall, att jag blir lättare dömd för att jag är dömd sen tidigare?
Josefine Ljungberg Palm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om du är misstänkt för ett brott har du rätt att betraktas som oskyldig tills motsatsen har bevisats, detta följer av oskuldspresumtionen. Enligt praxis ska det i brottmål vara ställt bortom rimligt tvivel för en fällande dom. Du blir alltså inte lättare dömd bara för att du tidigare begått en brottslig gärning och dömts för den.Däremot kan påföljden för det nya brottet bli annorlunda.Som utgångspunkt ska rätten fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse, exempelvis skyddstillsyn och villkorlig dom.Om det finns fängelse i straffskalan för brottet du begått finns skäl för fängelse i det avseendet att du tidigare begått brott och att detta då ses som ett återfall i brottsligheten.Men om rätten finner att skäl för fängelse ändå inte föreligger kan villkorlig dom eller skyddstillsyn bli aktuellt.Villkorlig dom är vanligare för förstagångsbrottslighet och skyddstillsyn döms oftare ut vid upprepad brottslighet, båda ses som lindrigare påföljd än fängelse.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur länge finns man i belastningsregistret om fängelsestraff omvandlats till villkorlig dom?

2021-04-29 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Om man blir dömd till 3 månaders fängelse men det blir omvandlat till samhällstjänst istället. Kommer det visas 10 år i belastningsregistret eller bara 5?
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Svaret på din fråga regleras i Lag (1998:620) om belastningsregister.Vad är belastningsregistret?Belastningsregistret innehåller bland annat uppgifter om den som genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott, se 3 § lag om belastningsregister. Har man dömts för brott förekommer man alltså i belatsningsregistret.När gallras uppgifter från belastningsregistret?Uppgifter om personer som dömts för brott tas bort exempelvis när personen avlider (se 16 §) eller efter viss tid. Enligt 17 § så gallras uppgifter ("prickar") som uppkommit när dom meddelats för brott med vilkorlig dom som påföljd 10 år efter domen. Om personen var under 18 år när den begick brottet så gallras uppgiften 5 år efter domen.Så om personen var 18 år när brottet begicks så finns uppgiften i belastningsregistret i 10 år. om personen istället var under 18 år så gallras den istället efter 5 år. Jag hoppas detta besvarar din fråga. Tveka inte på att höra av dig igen om jag varit otydlig eller om du har fler frågor.