Kan man omhänderta enligt LOB även om personen är nykter?

2020-04-19 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej kan man omhänderta enligt LOB om personen inte har druckit men uppfyller ändå kriterierna dvs 1.Inte kan ta hand om sig.2. Utgör fara för sig.3. Utgör fara för andra.
Andreas Broman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är LOB? LOB står för lagen om omhändertagande av personer m.m. LOB syftar till att ge polisen befogenhet att omhänderta tillfälligt berusade personer som anses ej kunna ta hand om sig själva. Men för att kunna göra detta krävs det att ett antal rekvisit är uppfyllda. Se 1 § LOB. Den första är att personen faktiskt är berusad, antingen av alkohol eller av annat berusningsmedel (droger, överdosering av medicin m.m.) till den grad att personen inte kan ta hand om sig själv eller utgör fara för sig själv eller för andra.Så nej, polisen har inte rätt enligt LOB att omhänderta en person enligt den lagen om man inte har druckit eller är påverkad i den grad som nämndes ovan. Det räcker således inte att man uppfyller dem andra kriterierna som du nämnde i din fråga.Finns det någon annan möjlighet för polisen att omhänderta en person i liknande situationer?Förutom LOB så finns det även grund för polisen att omhänderta en person om den "genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna". Är detta uppfyllt kan polisen ha rätt att placera personen i arrest i högst sex timmar. Se 13 och 16 §§ polislagen. Men för att detta ska bli aktuellt krävs att personen stör den allmänna ordningen, till exempel att efter polisens uppmaningar vägrar lugna ned sig eller lämna en allmän plats. Det räcker givetvis inte bara att vara högljudd. Dock är det här en bedömning som polisen gör i förhållande till tid på dygnet, sammanhang och övriga omständigheter.Generellt sätt så ska polisen alltid välja det alternativet som är minst ingripande för en enskild men samtidigt uppnå önskat resultat.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Betalning av böter för offentlig urinering

2020-04-12 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag blev tagen av polisen på fyllan när jag urinerade på offentlig plats. jag nekade boten, men i efterhand nu vill jag erkänna. Kam jag göra något, eller kommer de ringa mig innan de går till domstol? För vi hade något kort förthör och jag minns inte riktigt vad jag sa om det. Men vill göra rätt för mig och erkänna o betala. Kan jag göra något?
Jakob Osmo |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bötesbeloppet för offentlig urinering är 800 kr. Du kan hindra att ditt ärende går till domstol genom att erkänna brottet och betala bötesbeloppet. Det gör du genom att kontakta polisen och berätta att du vill betala din bot. Polisen kommer berätta för dig på vilket konto du ska sätta in pengarna. När du har betalat boten, så är ärendet avslutat och kommer inte gå till domstol.Jag rekommenderar att du betalar boten så snabbt som möjligt. Om polisen har tagit dig på bar gärning så är det ingen mening att gå vidare till domstol. Det kommer bli mycket svårt att motbevisa polisens påståenden.Hoppas att du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!Vänligen,

Brott inom specialstraffrätten

2020-04-09 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej,Vilket eller vilka av följande brott regleras inom specialstraffrätten?A. TrafikbrottB. VåldtäktC. SkattebrottD. BedrägeriE. NarkotikabrottTack
Egzon Kalludra |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline!Den centrala författningen rörande brott och brottspåföljder är brottsbalken. Utanför brottsbalken finns annan straffrättslig reglering, så kallad specialstraffrätt. Av exemplen på brott du skrev i din fråga är följande brott de som regleras inom specialstraffrätten:- trafikbrott (lag om straff för vissa trafikbrott),- narkotikabrott (narkotikastrafflagen) och- skattebrott (skattebrottslagen).Tänk på att som utgångspunkt är det inte av betydelse huruvida något är reglerat i brottsbalken eller i specialstraffrätten eftersom de allmänna regler som finns, till exempel om krav på uppsåt eller oaktsamhet, gäller som huvudregel även utanför brottsbalken. Hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor kan du ställa dem här.Vänligen,

När föreligger ett straffbart förstadium till brott?

2020-04-05 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Föreligger det ett straffbart förstadium till fullbordat brott när En person har tänkt ut en mordplan men har varken yppat något om sina tankar eller iövrigt vidtagit någon åtgärd som har med den uttänkta planen att göra.Eller:När en person förvarar frivilligt ett skjutvapen åt en annan person fullt medveten om attden andre har för avsikt att inom kort utföra ett mord med vapnet.Tack
Johanna Olander |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag kommer först att besvara din fråga om det är straffbart att tänka ut en mordplan utan att i övrigt vidta några åtgärder. Sedan kommer jag besvara din andra fråga om förvaring av skjutvapen åt en annan person med vetskap om att denne planerar att använda vapnet för att utföra ett mord. Utgångspunkten är avsikter och tankar inte är kriminaliseradeEnbart en avsikt att i framtiden göra någonting som är brottsligt är inte kriminaliserat. Det är med andra ord inte straffbart att tänka ut en mordplan utan att vidta några övriga åtgärder. Om mordplanen däremot har kommit till uttryck på något sätt kan det vara straffbart. Detta gäller exempelvis om man berättar om sina planer för en annan person, då man kan göra sig skyldig till stämpling (23 kap. 2 § andra stycket BrB). För att dömas till stämpling räcker det inte att man allmänt pratar om att begå ett brott, utan det krävs att man tillsammans med någon annan fattar ett faktiskt beslut att begå brottet. Att förvara ett skjutvapen kan vara straffbart som förberedelse till brott Om man förvarar ett skjutvapen åt en annan person som har tänkt utföra ett brott med vapnet kan man dömas för förberedelse till brottet (23 kap. 2 § första stycket BrB). För detta krävs att man gör en så kallad "förberedelsehandling". En sådan handling kan exempelvis vara att man skaffar, tar emot eller förvarar någonting som ska användas som hjälpmedel vid ett brott. Det krävs dessutom att man har uppsåt till handlingen, vilket är detsamma som att man gör någonting avsiktligen. Man måste alltså med andra ord ha varit mer eller mindre medveten om att förberedelsehandlingen kunde leda till brott. Man kan inte dömas för förberedelse till alla typer av brottFörberedelse till brott är inte alltid straffbart, utan det krävs att det uttryckligen står i lagtexten att ett visst brott är straffbelagt redan på förberedelsestadiet. I din fråga tar du upp mord som exempel, och i det fallet är förberedelse straffbart (23 kap. 2 § första stycket och 3 kap. 11 § BrB).Om brottet fullbordas kan man istället dömas för medhjälpEn förutsättning för att kunna dömas för förberedelse är att själva brottet (i detta fall mordet) inte har skett. Brottet har med andra ord inte fullbordats ännu. Om personen som man förvarar skjutvapnet åt fullbordar brottet genom att utföra mordet döms man istället för medhjälp till mord (23 kap. 4 § BrB och 3 kap. 1 § BrB). För att kunna dömas för medhjälp krävs att man på något sätt har medverkat till brottet. Detta kan man göra antingen genom att exempelvis ge råd till den som utför brottet, eller som i ditt exempel genom att förvara vapen. Att förvara vapen utan tillstånd är alltid straffbart Avslutningsvis vill jag också säga att förvaring av skjutvapen kräver tillstånd (2 kap. 1 § vapenlagen). Förutom att eventuellt göra sig skyldig till förberedelse eller medhjälp till brott kan man alltså också bli dömd för vapenbrott på grund av förvaringen (9 kap. 1 § vapenlagen). SammanfattningFör att sammanfatta är det alltså aldrig straffbart att endast tänka ut en mordplan utan att faktiskt göra någonting. För att det ska vara straffbart krävs att man har berättat om sin plan för någon annan och bestämt sig för att genomföra brottet. Man gör sig då skyldig till stämpling till mord. Att förvara ett skjutvapen åt en person som tänker utföra ett mord med vapnet är straffbart som förberedelse till mord, förutsatt att brottet inte genomförs. Om personen utför mordet kan man istället straffas för medhjälp till mord. Genom att förvara vapnet utan vapentillstånd kan man också göra sig skyldig till vapenbrott. Hoppas att du har fått svar på dina frågor!Vänligen,

Hur länge finns en dom kvar i belastningsregistret?

2020-04-15 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Jag fick en dom för grov misshandel som skedde när jag var 18 år, 2014. Jag minns ej vilket straff jag fick exakt förutom nån slags övervakning och skadestånd. Hur länge kommer domen vara kvar på mitt belastningsregister?
Josefine |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Lagen som vi kommer att behöva gå in och titta i just rörande din fråga är lagen om belastningsregister. När man får en dom mot sig så skall den precis som du säger registreras i belastningsregistret (3 § Lag om belastningsregister).Hur länge en uppgift som förs in i registret kommer att vara kvar är helt beroende av vilken påföljd man får för brottet man har begått. I ditt fall fick du en övervakning som påföljd. Då kommer domen att finnas kvar i 10 år från det att domen har blivit meddelad (17 § Lag om belastningsregister). Din dom som kom 2014 kommer därför att ligga kvar i belastningsregistret till 2024. Jag hoppas nu att jag har kunnat besvara din fråga! Allt gott! Vänliga hälsningar,

Uttryck för täckningsprincipen

2020-04-10 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej,Vilken eller vilka av följande satser ger uttryck för täckningsprincipen?A. Inget brott utan lag.B. För att en gärning ska vara brottslig krävs, förutom att alla objektiva rekvisit är uppfyllda, också att den subjektiva sidan är uppfylld (t.ex. att uppsåt föreligger).C. Åklagaren har bevisbördan och ska fullt ut bevisa att brott har begåtts.D. En gärning ska som huvudregel bedömas efter den lag som gällde när gärningen begicks.E. Ingen skall dömas ohörd eller i varje fall skall en tilltalad alltid få möjlighet att yttra sig över ett åtal.Tack
Egzon Kalludra |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline!B är svaret på din frågaB ger uttryck för täckningsprincipen. Det krävs alltså att huvudsaklig överensstämmelse ska råda mellan uppsåt/oaktsamhet och den otillåtna gärningen så som det är angivet genom de olika rekvisiten för otillåten gärning.De övriga satsernaA. Satsen ger uttryck legalitetsprincipen som också kan uttryckas genom de latinska uttrycken "nullum crimen sine lege" (inget brott utan lag) samt "nulla poena sine lege" (inget straff utan lag) (1 kap. 1 § brottsbalken). C. I brottmål har åklagaren den fulla bevisbördan. Beviskravet som måste uppnås för en fällande dom är att det är "ställt utom rimligt tvivel". Den tilltalade betraktas således som oskyldig till dess att motsatsen bevisats av åklagaren, vilket kallas för oskuldspresumtion.D. En gärning ska bedömas enligt den lag som gällde när gärningen begicks, och inte enligt den nya lagen om en ny lag har tillkommit. Meningen ger uttryck för den grundlagsstadgade principen om förbud mot retroaktiv strafflagstillämpning, som är en av utgångspunkterna inom legalitetsprincipen (2 kap. 10 § regeringsformen). Grundsatsen har utvecklats i lag om införande av brottsbalken (BrP) (5 § andra stycket BrP).E. Grundsatsen ger uttryck för kontradiktionsprincipen. Denna princip uttrycks inte i rättegångsbalken, men framgår indirekt i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen eller EKMR). Satsen är en beskrivning av vad som avses med begreppet "rättvis rättegång" i artikel 6 EKMR.Hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor kan du ställa dem här. Vänligen,

Straffbara brott vid försöksstadiet

2020-04-07 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej,Vilket eller vilka av följande brott är straffbart på försöksstadiet?A. SkadegörelseB. VåldtäktC. Kränkande fotograferingD. BedrägeriE. Ringa stöld
Egzon Kalludra |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline!Brotten som du frågar om regleras i brottsbalken (BrB). För att ett brott ska vara straffbart vid försök måste det vara särskilt stadgat. Om det stadgas att ansvar kan dömas för försök hänvisas det i respektive bestämmelse till brottsbalkens kapitel om försök, förberedelse, stämpling och medverkan till brott (23 kap. BrB). I respektive bestämmelse i respektive kapitel stadgas vilka av brotten i som är straffbara vid försök.A. SkadegörelseDet döms till ansvar för försök till skadegörelse och grov skadegörelse (12 kap. 5 § BrB). B. VåldtäktVåldtäkt är ett av brotten i kapitlet om sexualbrott som är straffbart vid försöksstadiet (6 kap. 15 § BrB).C. Kränkande fotograferingGenom en motsatsvis läsning framgår det att försök till kränkande fotografering inte är straffbart (4 kap. 10 § BrB). D. BedrägeriAvseende detta brott stadgas det att försök till bedrägeri och grovt bedrägeri döms till ansvar. Ett flertal andra brott i kapitlet är också straffbara vid försök enligt bestämmelsen (9 kap. 11 § BrB).E. Ringa stöldDet föreligger straffansvar vid försök till stöld och grov stöld, däremot inte vid ringa stöld. Ett flertal andra brott i kapitlet är också straffbara vid försök (8 kap. 12 § BrB). Hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor kan du ställa dem här.Vänligen,

Är det olagligt att köpa en klänning för ett pris och sedan sälja den dyrare?

2020-04-05 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har köpt en klänning från en speciell kollektion för 500 kr som är helt slutsåld (bara efter en halvtimme) just nu och har varit de i en gammal kollektion också. Kan jag sälja den dyrare eller ej? Jag menar då 700 kr, i och med att den är helt slut såld och jätte efterfrågad. Eller är det fel? För det sista jag vill är att begå något olagligt. Kan annars bara returnera den. Tack på förhand!
Emma Liberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är vanligt att företag och privatpersoner köper in en vara och säljer den dyrare. Det är lagligt och du har inget att oroa dig för.Det skulle endast kunna vara olagligt om klänningen är en kopia och du försöker lura köpare att den är från kollektionen eller om du säljer känningen till flera personer men skickar den inte till någon utan behåller klänningen och pengarna själv. I dessa fall kan man göra sig skyldig till bedrägeri.Så länge du inte försöker lura någon när du säljer klänningen är det alltså fullt lagligt att sätta ett högre pris.Hoppas du fått svar på din fråga!