Får belastningsregister krävas för arbete inom äldreomsorg?

2020-04-29 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej! Undrar om en dom för vållande till annans kroppsskada med dagsböter som påföljd syns i det belastningsregister/brottsregister man måste lämna om man söker arbete inom äldreomsorgen? Vilket av ovannämnda register får arbetsgivaren kräva av en arbetssökande?
Erika Redelius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om detta finns i lagen om belastningsregister (BRL).Vad får arbetsgivaren kräva?Belastningsregister och det du refererar till som brottsregister är samma sak, och brukar vara helt okej att kräva ut för arbeten som innefattar vård (10 § BRL). Arbetsplatsen kan i så fall själva kräva ut dina uppgifter ur belastningsregistret.Syns domen i belastningsregistret?I belastningsregistret finns alla brott någon dömts till och fått en påföljd (3 § 1 p. BRL). Detta inkluderar böter och således kommer brottet du nämner att vara listat i registret. Uppgifter i belastningsregistret försvinner dock efter ett antal år. Bötesbrott försvinner 5 år efter domen, så beroende på när brottet begicks är det möjligt att det inte längre finns kvar i registret (17 § 9 p. BRL). Om det gått mer än 5 år sedan domen kommer det alltså inte att synas för arbetsgivaren. Om det gått mindre än 5 år kommer det istället att stå med.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur många gånger kan man polisanmäla utan att det blir trakasserier?

2020-04-28 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hur många gånger kan man anmäla en person till soc eller polisen och det blir nedlagt varje gång? När blir det trakasserier?
Sohail Niknejad |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!De brotten som kan bli aktuella är falsk angivelse eller falsk tillvitelse enligt 15 kap. 6-7 §§ brottsbalken. För att en polisanmälan ska utgöra falsk angivelse enligt 15 kap. 6 § brottsbalken måste anmälaren ha pekat ut en person som skyldig till ett brott och dessutom haft som avsikt att angivelsen ska leda till ett åtal. Anmälan ska vara någorlunda allvarlig och det ska finnas en risk att någon faktiskt tror på vad som påstås i anmälan, dessutom ska det vara ett brott allmän åklagare kan väcka åtal för (se vidare RH 2007:57). Att personen anmält en annan för ett brott och det blivit nedlagt varje gång skulle kunna tala för att anmälaren är medveten om att den anmälde är oskyldig, speciellt om det är samma brott som anmäls flera gånger. Skulle det anmälningarna inte nå upp till falsk angivelse, kan det istället handla om falsk tillvitelse enligt 15 kap. 7 § brottsbalken. Kraven för falsk tillvitelse är nästan samma som de för falsk angivelse, skillnaden ligger i att anmälan inte är avsedd till att leda till åtal utan bara att vara besvärande för den som blir anmäld. Särskilt i situationer som kan uppfattas som trakasserier kan detta brott bli aktuellt. Sammanfattningsvis kan man säga att det beror på en del omständigheter som inte framgår från din fråga. Upplevs anmälningarna som trakasserier skulle något av dessa brott kunna vara aktuella och därmed kan man vända sig till polisen för att få hjälp.Med vänliga hälsningar,

Kan man ansöka till polishögskolan om man har prickar i registret?

2020-04-27 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag har två prickar i registret för två dumma onödiga grejer jag gjort (snatteri och olovlig körning). Min fråga är om man ens kan ansöka till polishögskolan eller gå deras yrkesförberedande kurser med dom prickarna i registret eller måste dom försvinna först?
Fanny Eriksson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Kan man söka till polishögskolan om man har prickar i registret?Det korta svaret på din fråga är ja! Eftersom du blivit dömd för två brott enligt svensk lag finns du alltså med i belastningsregistret. Detta utgör dock inte ett hinder från att du kan söka till polishögskolan.För att bli antagen till polishögskolan så finns måste man uppfylla vissa krav. Det krav som är mest relevant i din situation är säkerhetsprövningen, där bland annat lojalitet och pålitlighet testas. I säkerhetsprövningen görs en registerkoll i bl.a. belastningsregistret och en intervju. Jag kan inte med säkerhet säga hur mycket det faktum att du blivit dömd för brott kommer påverka dina möjligheter att få en godkänd säkerhetsprövning. Men att finnas med i belastningsregistret behöver inte automatiskt innebära att du inte kan bli polis.Alltså finns det inget hinder från att söka till polisskolan bara för att du finns med i belastningsregistret. Eftersom du blivit dömd för brott kommer detta dock tas upp under antagningen. Däremot är det svårt att avgöra exakt hur stor vikt det kommer få då det görs en individuell bedömning från fall till fall.Jag rekommenderar dig att höra av dig till Polisens rekryteringsmyndighet om du vill ha mer information!Kan man gå deras yrkesförberedande kurser om man har prickar i registret?Här kan jag inte ge dig ett ja eller nej svar. I vissa utbildningar kan det förekomma antagningskrav att man inte ska finnas med i t.ex. belastningsregistret. Men återigen så rekommenderar jag dig att istället att ta kontakt med de som håller i utbildningen för ett mer konkret svar.Hoppas du fått svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar,

Bidragsbrott i normalgraden

2020-04-22 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej jag misstänks för bidraga brott. Men vissa dagar måste jag ha vabbat för att jag måste ha min son varann torsdag till måndag och det var hans pappas idé. Beloppet jag måste betala tillbaka är 39000 ink ränta. Vad kan hända med mig?
Jakob Westling |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bidragsbrott är ett s.k specialbrott och hittas här. Att det är ett specialbrott innebär endast att det inte skrevs in i brottsbalken utan är sin egna lag. Bidragsbrott kan delas in i tre grader. Ringa, brott av normalgraden och grovt bidragsbrott. Vilken påföljd som kan förväntas beror på hur grovt brottet bedöms vara. Summan borde i ditt fall, i enlighet med praxis, innebära att brottet klassificeras som bidragsbrott av normalgraden. Graden påverkas dock inte enbart av summan utan andra omständigheter kan ha betydelse och det kan därför även vara fråga om grovt bidragsbrott.Graderna ser ut såhär:Ringa brott - böter eller fängelse i max 6 månaderBrott av normalgraden - fängelse i högst 2 årGrovt brott - fängelse i lägst 6 månader och högst 4 år. Dock kan det ses som vilseledande när det står fängelse. Svenska domstolar utdömer generellt ut fängelsestraff om inte straffet uppgår över ett 1 års fängelse. Domstolar har ett speciellt sätt att reda ut vilket straff som ska införas:När en domstol bestämmer påföljden för ett brott beaktar den en rad av olika faktorer varför det inte är möjligt att i förväg säga en exakt påföljd. Först är som sagt påföljden beroende av hur brottet rubriceras. Sedan kan det även ha betydelse ifall du är ostraffad sedan tidigare. Är du inte ostraffad är det också av vikt vad för typ av brott du i så fall har begått tidigare. Generellt kan dock sägas att domstolen, då fängelse ingår i straffskalan för brotten, i första hand tittar på om det finns tillräckliga skäl för fängelse. Domstolen eftersträvar nämligen att helst inte döma ut ett frihetsberövande straff, något som framgår av 30 kap. 4 § brottsbalken, se här. Ifall straffvärdet för ett brott, vilket kan förklaras som hur mycket ett brott är värt i fängelsetid och som tar sin utgångspunkt i brottets straffskala, understiger 1 års fängelse så gäller en presumtion mot fängelse. Varpå det istället kan bli aktuellt med villkorlig dom eller skyddstillsyn i kombination med böter eller enbart böter. Överstiger istället straffvärdet 1 år gäller en presumtion för fängelse. Det kan dock forfarande bli aktuellt med villkorlig dom eller skyddstillsyn i kombination med böter. Mycket avgörs beroende av de personliga förhållandena och omständigheterna i det enskilda fallet. Är det ett bidragsbrott av normalgraden är enligt praxis - böter och villkorlig dom det mest troliga.

Är lossande av skruvar på en cykel skadegörelse?

2020-04-29 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej!Om någon lossar skruvar till styre eller hjul på en cykel, kan detta räknas som skadegörelse?Är det skillnad om det faktiskt slutar i att en olycka sker pga detta eller om man upptäcker det i tid?Detta händer regelbundet vid en skolas cykelparkering
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är inte fråga om skadegörelseFör att ett handlande ska rubriceras som skadegörelse ska det vara fråga om att man förstör eller skadar egendom (12 kap. 1 § brottsbalken, BrB). Eftersom cykeln (eller cykeldelarna) inte skadats eller förstörts skulle jag inte säga att lossandet av skruvarna skulle rubriceras som skadegörelse. Jag kan dock tänka mig andra brott som handlandet skulle kunna rubriceras som. Det beror dock på vilket syfte gärningsmannen haft med handlandet och det beror även på, som du är inne på, om en olycka sker eller inte.Handlandet kan rubriceras som egenmäktigt förfarande eller vållande till kroppskadaSäg att det är någon som bara vill "busa" och inte skada andra. Då hade nog brottet egenmäktigt förfarande varit för handen. Det finns tre olika fall som konstituerar egenmäktigt förfarande, (8 kap. 8 § första stycket BrB). Fall 1 definieras i första meningen, fall 2 i andra meningen och fall 3 i tredje meningen. Här blir fall 2 relevant, nämligen att "någon utan tillgrepp, genom att fästa eller bryta lås eller annat sätt, olovligen rubbar någons besittning och därigenom vållar skada eller olägenhet". Personen har utan tillgrepp (den har inte tagit skruvarna eller cykelstyret osv), på annat sätt än att fästa eller bryta lås (lossat skruvar) orsakat en avsevärd svårighet för cykelägaren att använda cykeln så som den var innan.Har dock cykelägaren inte märkt de avlossade skruvarna, cyklat iväg och en olycka inträffat, kan brottet vållande till kroppsskada aktualiseras för gärningsmannen. I lagtexten heter det "Om någon av oaktsamhet orsakar annan person sådan kroppskada som inte är ringa döms den för vållande till kroppsskada" (3 kap. 8 § BrB). Detta förutsätter dock att gärningsmannen inte lossat skruvarna i syfte att skada någon. Handlandet skulle även kunna rubriceras som misshandel eller försök till misshandelOm syftet med lossandet av skruvarna varit att skada cykelägaren blir misshandel eller försök till misshandel aktuellt och inte egenmäktigt förfarande alternativt vållande till kroppsskada. Misshandel föreligger när någon med uppsåt (vilket i detta sammanhang grovt förenklat kan sägas vara när någon avsiktligen gör något) tillfogar annan kroppsskada (3 kap. 5 § BrB). För att det ska vara fråga om misshandel ska alltså cykelägaren inte ha märkt de lossade skruvarna, cyklat iväg och skadats. Om cykelägaren märkt de avlossade skruvarna och inte skadats skulle försök till misshandel kunna bli aktuellt (3 kap. 5 § jämte 3 kap. 11 § samt 23 kap. 1 § BrB). Det kan dock nämnas att det inte får vara fråga om en ringa misshandel för att ansvar för försök till misshandel ska kunna aktualiseras.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Förbud mot att attackera civila i krig och väpnade konflikter - folkrätt

2020-04-27 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej, jag håller på att skriva en uppsats om Nürnberg rättegångarna och håller just på att gå igenom de dömdas åtal. Jag hittade en bra sida trialinternational.org men vid vissa ställen där de listar "charges" nämner de "Protection of civilians" och "Protection of civilian objects".Jag har letat runt men kan inte hitta något som definierar dessa i det sammanhanget som ett brott eller "charges". Ett exempel på vad jag menar: https://trialinternational.org/latest-post/alfred-rosenberg/ (se den grå rutan längst upp till höger) Jag vet inte om jag har missförstått något eller om detta är rätt ställe att fråga efter hjälp gällande detta men jag hoppas någon kan hjälpa mig.
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inom folkrätten ingår det som kallas internationell humanitär rätt (IHL). Det består främst av internationell sedvanerätt samt traktat i form av konventioner som ger uttryck för sedvanerätten. I tilläggsprotokoll 1 till Genèvekonventionerna (som anses vara väl etablerad sedvanerätt) ingår det som kallas protection of civilians and civilian objects. Det vill säga skyldigheten att i krig och väpnade konflikter göra distinktion mellan civila/civila objekt och kombattanter/militära mål. Den grundregeln kallas distinktionsprincipen och du hittar den i artikel 48 i första tilläggsprotokollet till Genévkonventionerna (Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977). Skyldigheten att skydda civilbefolkningen följer av artikel 51 i tilläggsprotokollet. För civila objekt gäller artikel 52. Definition av civilbefolkning och civila objekt hittar du i artikel 43 och 50 respektive 52 (2). Observera att Civila och objekt definieras motsatsvis. Vad man gör i protokollet är alltså att definiera vad som är kombattanter och vad som är militära mål. Det som inte är kombattanter eller militära mål är alltså civila respektive civila objekt och således förbjudna att attackera. Min gissning är att då protection of civilians/civilian objects står under "charges" menas att åklagarna i Nürnbergrättegångarna har gjort gällande att de åtalade brutit mot skyldigheten att inte attackera civila och civila objekt. Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp! Lycka till med uppsatsen! Med vänliga hälsningar,

Får man åka utomlands om man är dömd för ett brott och finns i belastningsregistret?

2020-04-27 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hejsan, jag har dömts för bidragsfusk och finns nu i belastningsregistret. Får jag åka utomlands??
Fanny Eriksson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina fråga!Får du åka utomlands?Det generella svaret på din fråga är ja! Det finns inga direkta hinder från att resa utomlands enbart för att du finns med i belastningsregistret eller tidigare blivit dömd för ett brott.Däremot behövs det olika tillstånd, som t.ex. visum för att få lov att resa in i vissa länder. I ditt fall kan ett visum påverka dina möjligheter då du kan komma att få svara på frågor om du blivit dömd för något brott. Ett ja på den frågan behöver dock inte automatiskt innebära att du nekas att resa dit. Det kommer rent generellt göras en mer individuell bedömning och beroende på vilket land du vill åka till så kan du fortfarande få resa dit. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Föreslå brott på skämt

2020-04-20 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej,Min pojkvän menar att det är olagligt att på skämt föreslå statskupp. Stämmer detta?
Sofia Granberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om ansvar för olika brott finns i Brottsbalken (BrB). Att försöka genomföra en statskupp kan vara brottet uppror, som finns i BrB 18 kap 1 §. Där ingår att med vapen eller andra våldsamma medel försöka omstörta statsskicket. Även förberedelse och stämpling (att planera med någon annan) till uppror är olagligt enligt BrB 18 kap 7 §. Det krävs dock uppsåt - det vill säga att man ska kunna visa att någon faktiskt haft avsikt att genomföra brottet. Det ska även ha funnits en konkret fara för att brottet skulle genomföras för att man ska kunna döma någon för förberedelse eller stämpling. Att på skämt prata om exempelvis en statskupp uppfyller inte dessa krav eftersom det inte varit allvarligt menat. Man har inte faktiskt haft för avsikt att starta ett uppror, och det har inte funnits någon konkret fara för att man skulle fullborda brottet.Det är därför inte olagligt att på skämt föreslå en statskupp. För att man ska dömas till ansvar krävs att man på allvar planerar för att genomföra brottet och faktiskt har tänkt begå handlingen.Hoppas du fick svar på din fråga!