Omfattas funktionsnedsatta av skyddet för hets mot folkgrupp?

2021-02-07 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej! Omfattas funktionsnedsatta av hets mot folkgrupp-lagen? Till exempel, någon skriver på Facebook att alla hörselskadade är psykopater och pedofiler.
Martin Carleheden |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hets mot folkgrupp regleras i 16 kap. 8 § BrB. Man skall hota eller uttrycka missaktning för en folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck.Funktionsnedsatta omfattas inte av skyddet för hets mot folkgrupp.Med vänlig hälsning!

Är det olagligt att begära eller lämna särskild ersättning för uthyrning av bostadslägenhet?

2021-01-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej jag hyr en lägenhet svart först var det lagligt men nu är det svart. Och han jag hyr av har förstahandskontrakt med en hyresvärd. Han tar inget extra i hyra för mig men jag tänkte hyra ut denna i 3dje hand och hyra ut lägenheten för den dubbla hyran alltså för 6000. Personen som skulle hyra av mig vet att det är svart. Vad skulle hända med mig om jag skulle göra detta och bli påkommen? Alltså för att förtydligande jag hyr den svart av en person som hyr den lagligt och jag tänkte hyra ut den svart till någon annan. Kan personen som har hyrt av mig svart i några månader sätta dit mig för detta utan att det händer hen någonting? Mvh tack för hjälpen
Atefa Jafary |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Aktuellt lag för att besvara din fråga är jordabalken (JB).Inledningsvis bör noteras att det inte är olagligt för hyresgästen att hyra ut lägenheten i andra hand under förutsättning att godkännande från hyresvärden eller bostadsrättsföreningens styrelse föreligger (12 kap 39 § första stycket JB och 7 kap. 10 § bostadsrättslagen). hyresvärdenDen som begär, träffar avtal eller tar emot särskild ersättning för att hyra ut en bostadslägenhet döms till fängelse i högst två år. Om brottet däremot är att anse som ringa döms till böter eller fängelse i högst sex månader (12 kap. 65 § första stycket JB). Situationen som du beskriver skulle kunna falla inom bestämmelsens tillämpningsområde bland annat med tanke på den höga hyran och är alltså olagligt. HyresgästenDen som lämnar en särskild ersättning för att hyra en bostadslägenhet döms till böter eller fängelse i högst två år. I ringa fall ska det inte dömas till ansvar (12 kap. 65 b § JB). Det är alltså olagligt även för en hyresgäst att hyra en bostadslägenhet till en särskild ersättning. Jag hoppas du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga.Vänligen,

Hur länge kan man finnas i misstankeregistret?

2021-01-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej! Det är så att jag fick veta att jag förekommer mistankeregistret, när jag ansökte min medborgareskap. Innan dess visste jag ingenting om att jag förekommer mistänkeregistret. Det Som jag är misstänkt är bidragsbrott. Nu har det gått 2.8 år sedan, från det datumet jag blev inskriven i mistankeregistret. Ingen åtal har väcktes och jag skulle inte heller veta något om det inte vore pga min medborgarskap ansökan. Min fråga är då hur länge får man stå i misstanke registret utan någon åtal väcks?Tacksam för svar
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Regler om misstankeregistret återfinns i lag (1998:621) om misstankeregister. I lagens 13 § framgår att uppgifter i registret ska gallras bland annat om en förundersökning i ärendet har lagts ner utan att åtal väckts. Gallring innebär att uppgiften tillhörande ett arkiv avlägsnas eller förstörs.Du skriver i frågan att åtal för brott du är misstänkt för aldrig har väckts. Om det fanns en förundersökning avseende brottet du är misstänkt för och denna har lagts ner ska din uppgift alltså tas bort. Någon definitiv bortre tidsgräns för när uppgifterna ska gallras finns dock inte i lagen.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Kan kungen åtalas utomlands?

2021-01-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej! Kan svenska Kungen åtalas för brott han begår i till exempel USA av amerikansk domstol?
Ellinor Wåhlin Dahlberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Den svenska kungen har i egenskap av statschef straffimmunitet (5 kap. 8 § regeringsformen). Våra lagar gäller dock endast vår jurisdiktion, i USA till exempel gäller deras lagar. Det beror på så vis på hur lagarna ser ut i utlandet. Andra faktorer som kan spela in kan även vara hur allvarligt brottet är, eller om det andra landet är med i EU eller andra internationella samarbeten.Statschefen har med andra ord inte en absolut, global straffimmunitet, så teoretiskt sett kan han bli åtalad i utlandet.Jag hoppas du är nöjd med svaret!Vänligen,

Får en minderårig bjudas på lite alkohol hemma?

2021-02-05 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Får man som förälder låta sitt barn dricka små mängder alkohol hemma vid tex middagen
Frida Fahlgren |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Då din fråga rör alkohol blir alkohollagen tillämplig. Som utgångspunkt gäller att alkohol inte får säljas till någon som inte har fyllt 20 år och inte serveras till den som inte har fyllt 18 år (3 kap. 7 § alkohollagen). Det innebär att man inte får handla på Systembolaget förrän man fyllt 20 eller serveras alkohol på barer, restauranger m.m. förrän man är 18 år.Det finns dock ett undantag som säger att det är tillåtet att bjuda den som inte uppnått föreskriven ålder på en mindre mängd alkohol om det sker på platsen och under ordnade förhållande samt att det med hänsyn till personens ålder och utveckling och omständigheterna i övrigt framstår som försvarligt (3 kap. 9 § tredje stycket alkohollagen). Undantaget gäller inte serveringsställen, utan snarare en sådan situation som du beskriver, att en underårig bjuds på lite alkohol till middagen hemma. Beroende på personens ålder och huruvida de övriga förutsättningarna är uppfyllda kan det alltså vara okej att bjuda på en liten mängd alkohol.Jag hoppas att detta besvarade din fråga!Vänliga hälsningar,

Hets mot folkgrupp

2021-01-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej! Är det brottsligt att klä ut sig till jihadist och gå runt i stan med en IS flagga samtidigt som man hyllar de?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Det agerandet du beskriver kan utgöra hets mot folkgrupp enligt 16 kap 8 § brottsbalken (BrB). Vilket medför att sådant agerande kan vara brottsligt. brott mot allmän ordning enligt andra delar av 16 kap BrB kan bli aktuella. Hoppas att det var svar på din fråga!

Spridande av osanning på arbetsplats

2021-01-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej vilja ställa en fråga åt min vänJag skulle vilja höra hur man kan gå vidare med falska rykten om sexuella trakasserier från en person på jobbet. Man har gjort en sk utredning på jobbet där man tagit in Previa som utredare som i sin tur friat min vän från alla anklagelser. Företaget har inte gjort många rätt i detta fall då man aldrig under 3 års tid då dessa anklagelser har pågått inte pratat med min vän en enda gång utan bara kvinnan ifråga. Man har idag bestämt sig för att omorganisera på företaget och köpt ut min vän.Vännen känner en stor frustration då kvinnan samt hennes man( som också jobbar på företaget) fortfarande går och sprider falska rykten och företaget inte gått ut med att det är falska rykten som sagts om min vänKan man göra nåt som gör att detta får ett slut.
Fredrik Holmström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så som jag tolkar din fråga så vill du veta om det är något man kan göra åt ryktena, och inte det faktum att din vän inte längre jobbar på företaget. Detta gör att frågan går från att vara arbetsrättslig, nämligen vad din vän hade kunnat göra för att få tillbaka sin anställning eller dylikt, till att röra straff och ansvar för dem som sprider ryktena. Detta är även den enda analys jag känner att jag kan göra med informationen i frågan, och därför är det detta som jag tar sikte på. Så, vad kan din vän här göra angående dessa rykten? Din vän kan i detta fall enbart handla retroaktivt mot saker som sagts och gjorts mot denne, och kan alltså inte "få slut" på ryktena på ett proaktivt sätt. Däremot kan ju såklart retroaktiva sanktioner mot den som sprider rykten påverka deras handlingsmönster i framtiden och på så sätt ändra deras beteende. Jag kommer svara tvådelat på frågan i detta avseende: Dels kommer jag svara på om något brott kan ha begåtts, och sen om din vän kan få någon form av kompensation för dessa handlingar. Detta är en straffrättslig och civilrättslig uppdelning. Angående det straffrättsliga:Svenska brott och deras potentiella straff återfinns i brottsbalken (BrB). Frågan är här om den tidigare arbetskamratens handlingar motsvarar kriterierna för en specifik brottsbestämmelse. Detta beror såklart på vad som sagts, hur detta sagts och framför allt ifall det funnits några ytterligare element som inte finns med i frågeställningen. Det brott som bäst stämmer in med uppgifterna i frågan är förtal (5 kap. 1 § BrB). Till detta döms man om man utpekar någon som brottslig, eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Detta förutsätter att arbetskamraten spridit en uppgift till andra än din vän som varit ägnad att få dessa att anse mindre om din vän. Sexuella trakasserier kan absolut gå härunder. Det spelar här ingen roll om uppgiften är sann eller osann. Om arbetskamraten hade en juridisk skyldighet att lämna uppgiften eller annars med hänsyn till omständigheterna det var försvarligt att lämna uppgiften så kan de inte dömas till ansvar om uppgiften var sann eller de hade skälig grund för att den var sann. Vad som är försvarligt beror på vad som sagts, var och när det sagts, samt i vilket syfte det sagts. Alltså: det är först ifall arbetskamraten visar att det var försvarligt att lämna uppgiften som det blir relevant om den är sann. Ett försvarligt scenario hade t.ex. varit om en anställd arbetar som HR-representanter på ett företag där två anställda har en relation, och företaget har en policy att relationer på företaget måste delges (såklart förutsatt att det är något sådant som förekommit). I detta fall torde vara försvarligt att meddela företaget att man har misstankar att någon ofredat någon annan på arbetsplatsen (6 kap. 10 § BrB sexuellt ofredande) eller ofredande (4 kap. 7 § BrB) eller annars utfört handlingar som inte accepteras på arbetsplatsen. I detta stadium blir det relevant att utreda om uppgiften var sann eller personen hade fog att anta att den var sann. Eftersom det finns en utredning som säger att det var osant så kan vi här för enkelhetens skull utgå från det. I detta fall krävs att arbetskamraten hade skäl att tro att den var sann. Om så är fallet här kan jag inte svara på om jag saknar information. Vad som spelar roll är bl.a. om arbetskamraten vidtagit steg för att försäkra sig om sanningshalten, hur allvarliga anklagelserna är (i detta fall allvarliga) och hur angeläget det var att uppgifterna lämnades. Ett annat brott som beroende på omständigheterna skulle kunna ha förekommit är utpressning (9 kap 4 § BrB). Detta förutsätter att arbetskamraten utövat olaga tvång för att bereda sig vinning av din vän till skada för denne. Olaga tvång kan ske genom hot om s.k. menligt meddelande, vilket kan vara uppgifter av sexuell natur (4 kap. 4 § BrB). Detta förutsätter såklart tillkommande omständigheter som inte står i frågan. Angående det civilrättsliga:Enligt skadeståndslagen 2 kap 1 § (SKL) ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållas personskada eller sakskada ersätta skadan. En personskada kan vara av psykisk art (5 kap. 1 SKL). Även sjukvårdskostnader eller andra kostnader för den skadelidande ersätts, som t.ex. terapikostnader. Om det är så att arbetskamraten döms till brott som innefattar ett angrepp mot dennes person el. dyl. ska skadan som kränkningen innebär ersättas (2 kap. 3 SKL). Även här förutsätter reglerna att det inte funnits en plikt att agera så som man gjort, samt att man uppsåtligen eller av vårdslöshet måste ha begått handlingen. Enligt 2 kap. 6 § SKL så ska särskild hänsyn tas till om handlingen varit förnedrande eller varit ägnat att väcka allmän uppmärksamhet. Detta är de skäl som kan ge de som lämnat uppgifterna nån form av sanktioner. Viktigt att poängtera är att förtal inte går under allmänt åtal (5 kap. 5 § BrB) och därför måste målsäganden själv åtala under enskilt åtal (man får alltså inte hjälp av åklagare). Genom att skicka in en stämningsansökan till behörig tingsrätt (generellt den närmst där den skadelidande bor) så kan man starta en process om saken. Att gå in på de processuella reglerna här hade tyvärr blivit för långt, men om ni vill ha ytterligare hjälp så kan ni boka tid med jurist hos lawline eller ställa en till fråga!Hoppas detta svar var till hjälp, MVH

Hur vet jag vilka trafikförteelser som är registrerade på mig?

2021-01-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |jag vill veta vilka trafikförseelser som är regisrerade på mig
Josefine Lovborg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att din fråga handlar om hur du begär ut uppgifter om trafikförseelser. Det är i belastningsregistret som du kan finna de trafikförseelser som har en påföljd.Belastningsregistret är ett brottsregister som förs av polismyndigheten. Exempel på trafikförseelser som hamnar i belastningsregistret: En ordningsbot för t.ex. en fortkörning är en påföljd för ett brott som har begåtts. Eftersom böterna ses som en påföljd registreras det i polisens belastningsregister.Om du går in på polisens hemsida kan du därigenom beställa ut ditt belastningsregister. Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline. Tack för din fråga!Hälsningar,