När gallras uppgifter från belastningsregistret?

2020-05-01 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej!Tog ett utdrag ur belastningsregistret på mig själv, och när jag var ung och dum som hade jag lite skit för mig som jag blev dömd för, bla brott mot knivlagen och våld och hot mot tjänsteman samt misshandel, detta skedde i runda slängar mellan år 2000 till 2010,men allt detta fanns med i utdraget, hur länge ska detta förfölja mig? Jag har ju sonat mitt brott(aldrig dömd till fängelse) jag har ju helomvänt mitt liv sen 10år tillbakaTacksam för svarMed vänliga hälsningar
Sabrina Curan |Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga regleras främst i lag om belastningsregister.När gallras belastningsregistret? De uppgifter som finns i belastningsregistret är uppgifter om den som fått en straffpåföljd för brott genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot (3 § lag om belastningsregister). När dessa uppgifter gallras beror på vilken påföljd du fick för brottet. Till exempel gällande påföljden fängelsestraff försvinner uppgifterna tio år efter frigivningen. Har du däremot fått böter försvinner uppgifterna fem år efter domen (se 17 § lag om belastningsregister).Slutats När dessa uppgifter gallras beror på vilken påföljds som tilldelats. I och med att du inte skrev det i din fråga är det svårt för mig att besvara vad som gäller i just ditt fall. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Gallring av uppgifter från belastningsregister

2020-04-30 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag undrar: Om man döms för ett brott och tar sitt straff. Finns det sen en preskriptionstid då ingen (inklusive rättsväsendet) kan se om man gjort det. Jag menar om det går 20 år till nästa brott, blir straffet som för ett förstagångsbrott då? Eller sätts nya straff alltid i relation till gamla?
André Tito |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Brott som registreras i belastningsregister regleras i lag om belastningsregister. Enligt 17 § lag om belastningsregister står det olika tider för när uppgifterna ska gallras. Enligt 18 § andra stycket finns det en ytterst gräns för när sådana uppgifter ska gallras, och det är 20 år. Det framgår inte av lagen om rättsväsendet har tillgång till dessa uppgifter även efter den yttersta gränsen är passerad. Om uppgifterna är gallrade borde även myndigheter tillhörande rättsväsendet inte heller ha tillgång till dem. Att beakta tidigare straff vid nya straff sker med försiktigt för att undvika en dubbelbestraffning. Det vore osannolikt att en domstol skulle beakta ett brott begånget 20 år innan det nya brottet vid straffmätningen. Vanligtvis sker sådant beaktande när brottet sker i nära tid av det nya brottet.Med vänlig hälsning

Kan jag studera till sjuksköterska trots att jag dömts för brott?

2020-04-30 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej,Jag har planer för att plugga till sjuksköterska inom en snar framtid. Men i början av året dömdes jag för köp av sexuella tjänster. Straffet blev endast böter 2500 plus 800 till brottsofferfonden. Jag var med i domstolen. Kan jag fortfarande läsa till sjuksköterska eller måste vänta 5 år tills det pricket försvinner? Kommer själv pricken försvinna ens? Eller det är kört för mig?Hälsningar
Melvin Keric |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din situation som att du nyligen dömts till böter för köp av sexuell tjänst och undrar huruvida detta kan hindra dig från att studera till sjuksköterska samt hur länge domen är synlig i belastningsregistret.Det finns enligt min kännedom ingen svensk utbildning på högskolenivå som begär belastningsutdrag av de studerande. Det finns därmed inget som hindrar dig från att studera till sjuksköterska, med hänsyn till din dom.Enligt 4 kap. 1 § patientsäkerhetslag (2010:659), PSL, ska den som har avlagt en sjuksköterskeexamen få legitimation. Legitimationen ska dock hindras om det föreligger omständigheter som hade kunnat få en legitimerad sjuksköterska att förlora sin legitimation, 8 kap. 3 § PSL. Legitimation att utöva ett yrke inom hälso- och sjukvården ska b.la. återkallas om den legitimerade "i eller utanför yrkesutövningen har gjort sig skyldig till ett allvarligt brott som är ägnat att påverka förtroendet för honom eller henne". För att få legitimationen krävs ett utdrag ur belastningsregistret och det är Socialstyrelsen som gör bedömningen. Gällande din böter, eller "prick", och hur länge den är synlig i registret framgår det av 17 § p 9 Lag (1998:620) om belastningsregister att böter gallras fem år efter domen, beslutet eller godkännandet av strafföreläggandet av ordningsbot. Pricken kommer alltså att försvinna och ej vara synlig fem år efter dagen för domen.Med vänliga hälsningar,

När kan polisen begära att se ID-handlingar?

2020-04-30 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |HejOm jag är ute och går en promenad och polisen kommer efter mig och stanna mig o ber mig visa id handling för han säger att jag såg misstänksam ut och att jag bete mig konstigt, fast jag bete mig vanligt och var ute promenera, har dom rätt göra så?
Hanna Árnadóttir |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar över när polisen har rätt att begära att se id-handlingar. Reglerna kring detta hittar man i Polislagen (1984:387), hädanefter förkortad PL. Inledningsvis ska det nämnas att polisen i allt polisarbete ska iaktta behovs- och proportionalitetsprincipen (8 § PL). Behovsprincipen innebär att ett polisingripande bara ska göras om detta ingripande är nödvändigt, exempelvis för att avvärja eller undanröja en ordningsstörning eller liknande. Proportionalitetsprincipen innebär att det intrång som det innebär för den enskilde att ett ingripande görs, inte får stå i missförhållande till ingripandets syfte. I allt polisarbete gäller även att minsta möjliga tvång eller våld ska användas. Möjligheten för polisen att begära att man ska visa id-handlingar regleras i 14 § PL. I denna sägs att en polisman kan omhänderta en okänd person för identifiering om det finns särskild anledning att anta att han är efterspanad eller efterlyst och med stöd av lag ska berövas friheten vid anträffandet. För att personen ska kunna omhänderta en person med stöd av detta lagrum krävs alltså följande: 1) Att det finns särskild anledning att anta att den okände är efterspanad eller efterlyst - Detta kan vara att dennes utseende stämmer överens med ett uppgivet signalement på den efterlyste. Särskilt anledning att anta innebär att polismannen ska kunna redovisa ett konkret skäl för sin misstanke. 2) Att han med stöd av lag ska berövas friheten vid anträffandet - Exempelvis att denne ska gripas 3) Att han antingen vägrar lämna uppgift om sin identitet eller att det finns anledning att anta att hans uppgift om denna är oriktig- Anledning att anta är ett lågt ställt krav Det har i förarbetena till lagrummet 14 § PL uttalats att detta ska tolkas så att var och en, för sådana fall som avses i paragrafen, är skyldig att på polismans förfrågan lämna uppgift om sin identitet. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Mvh,

Beräkning av dagsbot

2020-04-30 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej,Har åkt dit för olovlig körning (grov), pga indraget körkort, vad kan man räkna med att dagsböterna blir?Har en årsinkomst på 185000 sek.Mvh/Anders
Melvin Keric |Hej och tack för att vänder tid till Lawline med din fråga!Beräkning av dagsbotsbeloppBestämmelser om dagsböter hittas i 25 kap. 2 § BrB. Dagsböter ska bestämmas till ett antal av minst trettio och högst etthundrafemtio. Varje dagsbot ska sedan fastställas till ett visst belopp från och med femtio till och med ettusen kronor. Det lägsta möjliga bötesbelopp är därmed 50 kronor i 30 dagar och det högsta möjliga är 1000 kronor i 150 dagar. Dagsböter bedöms efter vad som är skäligt med hänsyn till den tilltalades inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden i övrigt.Av riksåklagarens riktlinjer, RåR 2007:2, framgår det hur bötesbeloppet ska beräknas.Dagsboten bestäms utifrån den misstänktes beräknade årsinkomst vid tidpunkten när dagsboten ska bestämmas. Med årsinkomst avses inkomst före skatt med avdrag för kostnader för inkomstens förvärvande. I årsinkomsten räknas också in mer kontinuerligt utgående ersättning eller bidrag till den misstänkte. Det gäller t.ex. arbetslöshetsersättning, ekonomiskt bistånd, studiebidrag, bostadsbidrag och underhållsbidrag. Den misstänktes egna uppgifter om sin årsinkomst ska godtas om de framstår som trovärdiga i förhållande till övrig utredning. I frågan nämner du en årsinkomst på 185.000 kronor.Med hänsyn till den statliga inkomstskatten reduceras den beräknade årsinkomsten med 20 procent av den del av årsinkomsten som överstiger den nedre skiktgränsen enligt 65 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229) och med 5 procent av den del av inkomsten som överstiger den övre skiktgränsen enligt samma bestämmelse. Din årsinkomst överstiger inte den nedre skiktgränsen varpå skatten inte blir aktuell.För varje barn, som för sitt uppehälle är väsentligen beroende av den misstänkte, görs avdrag med hälften av prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring.Dagsboten fastställs till en tusendel (1/1000) av det belopp som räknats fram enligt det ovan angivna. Med hänsyn bl.a. till indirekta skatter minskas beloppet ovan med 50 kr.Om den misstänkte för egen del har en nettoförmögenhet (skillnaden mellan tillgångarna och skulderna) som överstiger 1 500 000 kr ökas dagsboten med 50 kr och med ytterligare 50 kr för varje ytterligare fullt 500 000-tal kr. Det är svårt att ge ett bestämt svar på vad du kan räkna med för dagsböter, särskilt då jag inte har all information som krävs, men baserat endast på din årsinkomst bör det gissningsvis hamna någonstans mellan 135-150 kronor x det antal dagar som domstolen bestämmer (lägst 30 och högst 150)Med vänliga hälsningar,

Åtalspreskription vid egenmäktigt förfarande

2020-04-30 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |För 4 år sedan (jag var 20) jobbade jag på posten en sommar och misstog adresserad reklam för vanlig reklam och i slutet på arbetsdagen slängde den reklamen som inte hunnits delas ut. Chefen sa sedan att detta är ett brott som kan gå till domstol och ge en prick i registret. Jag har inte hört från denna chefen på 4 år nu och undrade bara vad det är som gäller i denna situationen? Kan jag fortfarande efter 4 år bli åtalad?
Jessica Konduk |Hej!Tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Adresserad reklam kan troligen likställas med brev. Att kasta eller förstöra brev kan bedömas som egenmäktigt förfarande enligt brottsbalken 8 kap. 8 §, och straffet för detta är böter eller fängelse i högst sex månader. Det är även bra att känna till att agerandet att öppna och läsa någon annans post är ett brott enligt brottsbalken 4 kap. 8 §, och kallas brytande av post- eller telehemlighet. Straffet för detta är böter eller fängelse i högst två år. Det brott som hade kunnat vara aktuellt i ditt fall är egenmäktigt förfarande.Det finns preskriptionstider som åklagare måste förhålla sig till enligt brottsbalken 35 kap 1 § st.1. Åtalspreskription innebär inte förbud mot att väcka åtal, utan mot att påföljd döms ut. Men om en åklagare väcker åtal efter att åtalspreskription inträtt så kan hen göra sig skyldig till obefogat åtal enligt brottsbalken 15 kap. 5 § st. 3. Därför är det osannolikt att en åklagare väcker åtal för brott när åtalspreskription har inträtt.Preskriptionstiden för att väcka åtal för brottet egenmäktigt förfarande är 2 år, därför har det gått för lång tid för att du ska kunna dömas för brott! Enligt min bedömning kommer inget åtal att väckas mot dig för brottet egenmäktigt förfarande, vilket var det relevanta brottet enligt omständigheterna som du beskriver. Även om åtal hade väckts tidigare framstår det inte som att du haft något uppsåt till att begå brott vilket hade gjort det svårt att fälla dig.Om något är oklart i mitt svar kan du mejla mig, jessica.konduk@lawline.seVänligen,

Vad har jag för rättigheter och vad har banken för skyldigheter vid transaktion från utlandet?

2020-04-30 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej jag har en enkel juridisk fråga.Jag sålde mitt hus som jag har i hemlandet och dokumenterade transaktionen samt hämtade bevis till banken för att få pengarna överförda till sverige. Alla paper var korrekta men bankpersonalen i sparbanken nekade förfrågandet då de misstänkte penningtvätt. Då pengarna var låsta i turkiet så gick vi ner dit med familjen och hämtade med oss 200 tusen i kontakter för att senare lägga in det i bankkontot. Pengarna var fortfarande legitima och de fanns ingen indikationer att de kom ifrån illegala verksamheter.Då valde banken att frysa våran konton vilket ledde till att familjen hamnade i ekonomiskkollaps och vi kunde inte betala räkningar samt mat.Vi tog kontakt med en eko advokat som inom två veckor lyckades låsa upp kontot och även få alla pengar som fanns efter vi sålde huset att kunnas överföras in till vårt bankonto.Undrar om vi har juridskrätt att stämma sparbanken för allt vi gick igenom och även för den personen som skötte beskedet för diskriminering.Vi har sålt hus i hemlandet tidigare och använt oss av samma dokumentationer utan några bekymmer men den här gången så var det som om de hade någon form av agg mot oss.
Sabrina Curan |Hej! Stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Frågan är huruvida din bank kan neka dig som kund att använda deras tjänster på det vis du önskar, i detta fall genom att inte tillåta att en utländsk överföring sätts in på ditt bankkonto. Detta är en fråga som regleras främst av penningtvättslagen. Därutöver kvarstår frågan om du har rätt till skadestånd till följd av de olägenheter som har uppstått, vilket regleras av skadeståndslagen (SkL). Jag kommer först att utreda vad lagen säger för att i slutet sammanfatta och förtydliga vad det innebär för dig. Har banken en skyldighet att möjliggöra kunden att ta emot och genomföra transaktioner till utlandet? EU-direktivet 2014/92/EU om tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner, som gäller som svensk lag, berör rätten att öppna och inneha konton inom EU. Rätten innebär att en konsumet har rätt att öppna bankkonto i valfri bank med tillgång till basala funktioner kopplade till bankontot. Detta gäller enbart för konsumenter. Enligt direktivet definieras konsument som en fysisk person som handlar för ändamål som faller utanför hans eller hennes näringsverksamhet, affärsverksamhet, hantverk eller yrke (se art. 2.1 direktiv 2014/92/EU). Det innebär följaktligen att banken inte har någon skyldighet att möjliggöra för dig som specifik kund att motta pengar från utlandet, eftersom det är en tjänst utöver det som direktivet föreskriver. Vad innebär penningtvättslagen?Penningtvättslagen är en lag från år 2017 som är baserad på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv. Lagens syfte är att anpassa den svenska lagstiftningen till EU:s regelverk. Lagen ställer höga krav på banken att inhämta uppgifter från sina kunder. KYC - Know your customer - ska vara en del av arbetet att motverka penningtvätt samt finansiering av terrorism.Penningtvätt definieras som tillgångar, såväl pengar som annan egendom, som härrör från brott alternativt brottslig verksamhet (1 kap. 6 § penningtvättslagen). Finansiering av terrorism definieras som insamling, tillhandahållande eller mottagande av såväl pengar som annan egendom där syftet är att egendomen ska användas till terrorism eller med vetskap om att den är avsedd att användas till terrorism (1 kap. 7 § penningtvättslagen).Varför vill banken inhämta information om denna transaktion?Bankerna har enligt penningtvättslagen krav på att inhämta uppgifter om hur de produkter och tjänster som banken tillhandahåller kan utnyttjas för penningtvätt alternativt finansiering av terrorsim samt hur omfattande risken är för det förutnämnda (2 kap. 1 § 1 st penningtvättslagen). Även geografiska riskfaktorer ska tas i beaktande (2 kap. 1 § 2 st penningtvättslagen). Därav är utlandsbetalningar, inkomster från utlandet samt utlandsvistelser av särskilt intresse för banken. Banken har en skyldighet att ha god kunskap om hur deras kunder använder bankens tjänster och produkter för att förhindra brottslig verksamhet. Den information som inhämtas av kunden behandlas konfidentiellt och omfattas givetvis av banksekretess.Kan du kräva skadestånd? Om bankens handlingar har orsakat sakskada, till exempel ekonomisk skada, eller personskada, till exempel psykisk skada finns det möjligheter till skadestånd (2 kap. 1 § SkL). Det krävs då att banken, uppsåtligen eller av vårdslöshet, orsakat skadan. För att du ska kunna få skadestånd krävs även att skadan ska ha uppkommit genom en aktiv handling som skadevållaren företagit eller genom ansvarsgrundande passivitet från dennes sida. Vidare måste även adekvat kausalitet, ett förutsebart samband mellan situationen och skadan, föreligga för att banken ska vara skadeståndsansvarig. Vad innebär detta för dig? Inledningsvis kan det konstateras att banken inte har någon skyldighet att ge dig möjligheten att ta emot en utlandstransaktion, trots att det rör sig om dina egna pengar. Banken har således haft all rätt att inte bevilja dig din förfrågan. Att du la in en större summa pengar på ditt konto är en röd flagga för banken. Banken har då skyldigheten att utreda varifrån pengarna kommer ifrån. Det är upp till dig att bevisa att pengarna inte har samröre med brottslig verksamhet. Att banken frös era konton under utredningens gång var således inte felaktigt, trots att det medförde väsentlig olägenhet för er. Vad gäller skadeståndet finns det viss möjlighet till skadestånd. Observera dock att vid en eventuell tvist är det du som har bevisbördan. Det innebär att du måste bevis att bankens handlande har orsakat dig skada, vilket ofta är relativt komplext. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Besvarar Lawline skoluppgifter?

2020-04-30 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej,jag håller på att skriva ett skolarbete och undrar om det är olagligt att sprida desinformation på internet? Och vad är straffet i sådana fall? Tack på förhand!Mvh
Sabrina Curan |Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din juridiska fundering. Vi på Lawline arbetar med att besvara juridiska frågor och att därigenom göra juridiken enkel för allmänheten. Däremot besvarar vi inte skoluppgifter. Jag önskar dig dock lycka till med ditt skolarbete! Med vänlig hälsning,