Vad ska jag göra när jag har blivit utsatt för ett brott?

2021-07-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Mitt namn är S jag bor i Danmark och har skrivit en bok på svenska.Jag har annoncerat boken på webbplatform och fått ett otäckt påhopp av min systers man.Det är påhopp och påstående att jag ljuger och döljer uppgifter om min familj. Där finns också uttalanden som jag uppfattar som hot mot min person.Jag har dokumeterat tråden och undrar vad jag rent juridiskt bör göra.
Lucas Rasmusson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att utgå ifrån informationen som du har gett mig så verkar det som att du har blivit utsatt för olaga hot (4 kap. 5 § Brottsbalken) och eventuellt förtal (5 kap. 1 § Brottsbalken). Då om du har blivit utsatt för ett brott så är det första du ska göra är att anmäla detta till polisen och ge dem den dokumenterade tråden. Då kommer polis och åklagare att inleda en förundersökning (genom att exempelvis samla in bevisning och kontakta dig) och undersöka möjligheten att väcka åtal. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,

Kan kungen åtalas?

2021-07-30 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Tjena! JAg har alltid undrat de hära, är de sant att kungen inte kan åka in i fängelse? Är de helt omöjligt eller finns det undantag alls överhuvudtaget? Om svaret är nej, varför är det så? Han är ju också en medborgare och kan likt oss andra också begå brott ju???
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga handlar om kungen (statschefen) blir regeringsformen (RF) tillämplig. Kungen behöver inte ställas till svars för sina handlingar varken som privatperson eller statschef eftersom han har en så kallad straffrättslig immunitet. Detta gäller dock enbart kungen och inte för övriga i kungafamiljen. Beträffande civilrättsliga ärenden kan kungen däremot ställas till svars, då gäller alltså inte den straffrättsliga immuniteten. Exempel på sådana typer av ärenden är exempelvis skadestånd vid avtalsbrott. (5 kapitlet 8 § RF samt prop. 1973:90 s. 175).Kungen kan dessutom ställas till svars i den internationella brottmålsdomstolen om han skulle göra sig skyldig till brott mot mänskligheten, folkmord, aggressionsbrott eller krigsförbrytelser (10 kapitlet 14 § RF samt Romstadgan). Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Vad ska jag göra om jag utsätts för olovlig identitetsanvändning och förtal?

2021-07-27 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej undrar vad man ska göra om en person öpnar ett facebooks konto med min profil bild .å skickar mejl till min älsta dotter å skriver att jag är pedofil å pundare å säljer knark.å desutom så ringer hon mitt jobb å säger osanningar .allt detta har hon hittat på .å jag vet inte om jag får behålla mitt jobb.å detta är inte första gången.hon har hållit på i över två års tid.så vad ska jag göra???
Roman Szuter |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag rekommenderar att du polisanmäler personen.Av din fråga framgår att en person har öppnat ett Facebook-konto med din profilbild och att hon tar kontakt med din dotter och ditt jobb och sprider osanna saker om dig. Genom att göra detta kan personen ha gjort sig skyldig till två olika brott, nämligen olovlig identitetsanvändning och förtal. Jag kommer nedan att förklara vad dessa brott innebär och avslutningsvis kommer jag ge dig råd om hur du borde gå tillväga i denna situation.Olovlig identitetsanvändningAv 4 kap. 6 b § brottsbalken (BrB) framgår följande:Den som genom att olovligen använda en annan persons identitetsuppgifter utger sig för att vara honom eller henne och därigenom ger upphov till skada eller olägenhet för honom eller henne, döms för olovlig identitetsanvändning till böter eller fängelse i högst två år.Exempel på identitetsuppgifter är bilder. Personen i fråga använder sig alltså olovligen av dina identitetsuppgifter om hon har en bild på dig, i vilken du kan identifieras, som profilbild på Facebook. Detta räcker och det krävs alltså inte att personen använder sig av andra uppgifter, exempelvis av ditt namn eller dylikt. Vidare måste personen utge sig för att vara dig. Så är fallet när det finns en risk att någon på grund av identitetsuppgifterna vilseleds och tror att det är du som äger Facebook-kontot. Genom att ha din bild som profilbild på Facebook är det sannolikt att denna risk föreligger.Det sista som krävs är att den olovliga användningen leder till skada eller olägenhet för dig. Med skada menas ekonomisk skada, vilket inte borde vara aktuellt i ditt fall. Däremot är det sannolikt att personens förfarande leder till olägenhet för dig. Det krävs, trots att det inte anges uttryckligen i lagrummet, att olägenheten ska vara påtaglig. Av förarbeten till lagen framgår att olägenhet kan föreligga när någon utger sig för att vara en annan person genom att upprätta ett falskt användarkonto på sociala medier, vilket hos den drabbade kan inge en påtaglig känsla av utsatthet och obehag. I sådana situationer borde olägenheten anses vara påtaglig.FörtalAv 5 kap. 1 § BrB framgår följande:Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter. Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar.Du nämner att personen bland annat har skrivit till din dotter att du är en pedofil och pundare och att du säljer knark. Hon utpekar dig alltså såsom brottslig i dessa meddelanden. Hon ringer också till ditt jobb och berättar osanna saker om dig. Det krävs inte att hon utpekar dig som brottslig utan det räcker med att hon utmålar dig som klandervärd i ditt levnadssätt. Med det menas att hon sprider nedsättande uppgifter om dig som är avsedda att utsätta dig för andras missaktning. Eftersom du nämner att du inte vet om du får behålla ditt jobb antar jag alltså att hon vid samtal med ditt jobb utmålar dig såsom brottslig eller klandervärd i ditt levnadssätt.Det finns emellertid ett undantag till regeln, nämligen om den som utpekar dig var skyldig att uttala sig eller om det annars var försvarligt att lämna uppgifterna. Vid bedömning om det var försvarligt att lämna uppgifterna ska man bland annat beakta hur allvarliga påståendena är, till vem och i vilken situation eller med vilket syfte uppgifterna lämnades, vem som avsågs med uppgifterna och vem som lämnade dem. Det ska i samband med bedömningen göras en intresseavvägning mellan å ena sidan det allmänna intresset av att uppgifterna lämnas och å andra sidan den utpekades intresse av att inte bli utpekad som brottslig eller klandervärd. Vidare krävs det att uppgifterna är sanna eller att personen som lämnade uppgifterna hade skälig grund för dem. Det är personen som utpekar dig som måste bevisa att uppgifterna är sanna eller att hon åtminstone hade skälig grund att uppge dem som sanna.Personen som det är fråga om här har på eget initiativ tagit kontakt med din dotter och med ditt jobb. Utifrån vad du har angett antar jag att personen gör det just i syfte att utsätta dig för andras missaktning. Det rör sig alltså inte om att personen har varit skyldig att lämna uppgifterna och jag har mycket svårt att se att det skulle ha varit försvarligt att lämna uppgifterna, detta också med hänsyn till att de är osanna och att det har pågått i över två års tid. Om det skulle vara så att uppgifterna är sanna kan det ändå anses ha varit oförsvarligt att lämna dem.Det är också möjligt att personen genom sitt förfarande har istället för förtal av normalgraden gjort sig skyldig till grovt förtal, där påföljden är böter eller fängelse i högst två år (5 kap. 2 § BrB). När man bedömer om förtalet är att anse som grovt tar man hänsyn till bland annat uppgifternas innehåll och sättet för spridningen. Bland annat ska beaktas om spridningen skedde på ett sätt som syftat till att ett stort antal personer tog del av uppgiften, om spridningen var riktad till närstående eller bekanta till den utpekade personen eller om spridningen skedde på ett sådant sätt att den utpekade med lätthet kunde identifieras och återfinnasVad bör du göra?Min rekommendation är att du polisanmäler personen och uttrycker en önskan om att åklagaren ska väcka åtal. Olovlig identitetsanvändning är ett så kallat angivelsebrott, vilket innebär att du måste anmäla det till polisen eller åklagaren för att åklagaren ska kunna inleda förundersökning och väcka åtal (4 kap. 11 § BrB). Förtal är som huvudregel ett målsägandebrott däremot. Detta innebär att du själv kan behöva väcka åtal mot personen och föra talan (5 kap. 5 § BrB). Vid målsägandebrott får åklagaren väcka åtal endast om det anses vara påkallat från allmän synpunkt. Vid bedömning om åtal är påkallat från allmän synpunkt tar åklagaren hänsyn till bland annat om uppgifterna har lämnats till personer som känner den utpekade, exempelvis familj, arbetsgivare och arbetskamrater. Eftersom personen i fråga har spridit uppgifterna till din dotter och till jobb finns det en god chans att åtalet anses vara påkallat från allmän synpunkt, varvid åklagaren kan liksom i fråga om olovlig identitetsanvändning åtala personen efter att du har anmält det.Om det skulle visa sig att åklagaren inte anser att åtalet är påkallat från allmän synpunkt eller om hen av någon annan anledning bestämmer sig för att inte väcka åtal kan du själv väcka ett så kallat enskilt åtal genom att stämma personen i fråga. Om det skulle komma till det rekommenderar jag att du anlitar en jurist som kan biträda dig. Att ha i åtanke är att du får stå för rättegångskostnaderna om du förlorar vid enskilt åtal - detta till skillnad från åtal som drivs av åklagaren där det istället är staten som får stå för kostnaderna.Med detta sagt rekommenderar jag att du i första hand polisanmäler personen och ser om åklagaren väcker åtal. Om det skulle visa sig att åklagaren inte gör det kan du då besluta om du istället själv vill väcka enskilt åtal eller inte.Jag hoppas att det löser sig för dig! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Vinna mål i domstol

2021-07-25 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Min syster har stulit min katt och lämnat bort henne. Jag har Agria försäkring och kan bevisa att katten är min. Kan jag vinna denna tvist i domstol?
Linn Gustafsson |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Rättsprocesser är såväl dyra som tids- och energikrävande och tyvärr kan man inte garantera att man kommer vinna framgång i ett ärende när det når domstolen. På grund av detta är det absolut bäst om man kan lösa konflikter utanför rättssalen. Straffrättsligt är det givetvis brottsligt att stjäla, vilket innebär att din syster gjort något klandervärt genom att ta din katt. Det kan däremot inte garanteras att du får rätt i domstol i och med att det måste finnas bevisning som styrker din berättelse och som lämnar andra versioner av händelsen utom rimligt tvivel. Här bedömer domstolen trovärdigheten av det man säger, så även om man har rätt så vinner man inte alltid framgång i målet. Har du ytterligare funderingar eller komplementerande frågor så är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Vänliga hälsningar,

När en husrannsakan får genomföras

2021-07-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Får en polis hota med husrannsakan om jag inte gör som polisen vill
Josefine Ljungberg Palm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad är en husrannsakan?En husrannsakan är en undersökning som görs i syfte att söka efter föremål som kan ha betydelse som bevis men kan även användas i syfte för att söka efter någon som ska gripas, anhållas eller häktas.Det är vanligen förundersökningsledaren som fattar beslut om husrannsakan, 28 kap. 4 och 5 §§ rättegångsbalken.När får husrannsakan göras?Regler om när en husrannsakan får genomföras återfinns i 28 kap. rättegångsbalken.En husrannsakan får utföras om det finns anledning att anta att brott har begåtts på vilket fängelse kan följa, 28 kap. 1 § rättegångsbalken.Polisen kan få utföra en husrannsakan för att eftersöka föremål som kan tas i beslag, förvar eller för att utforska omständigheter som kan vara av betydelse för brottsutredningen eller fråga om förverkande, 28 kap. 1 § rättegångsbalken. Polisen kan även ha rätt att genomföra husrannsakan hos annan än den som är misstänkt för brott men det krävs då antingen att brottet har begåtts på den platsen, den misstänkta gripits där eller om det finns synnerlig anledning att man vid en sådan husrannsakan ska påträffa föremål som kan tas i beslag, förvar eller att annan utredning om brottet kan vinnas samt vid fråga om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet 28 kap. 1 § andra stycket rättegångsbalken.Polisen måste därtill alltid göra en proportionalitetsbedömning innan en husrannsakan utförs. Syftet med att genomföra en husrannsakan måste stå i proportion till den olägenhet eller skada som en sådan innebär för den enskilde.I ditt fallDå du i din fråga inte uppger några omständigheter kring händelsen eller vad som kan föranlett polisens hot om en sådan är det svårt för mig att avgöra hur det ligger till i din situation. Förhoppningsvis ger ovan redogörelse för när en husrannsakan får genomföras tillräcklig vägledning för att du ska fått svar på din fråga.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Griftefridsbrott

2021-07-29 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej! Vad skulle straffet vara för "munging"?https://www.urbandictionary.com/define.php?term=munging
Anna von Fircks |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Att öppna annans grav eller göra skada eller ofog på kista, urna, grav, de dödas vilorum eller på gravvård är brott mot griftefriden enligt Brottsbalken (1962:700)16 kap. 10 § . Det räcker med att öppna graven för att brottet ska anses fullbordat. Straffskalan för brottet är böter till fängelse i högst två år. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning

Ny lag om störande musik

2021-07-25 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag undrar om den nya lagen från 1 juli 2021 att man kan få böter om man spelar för hög musik även innefattar den musik som spelas i ens hem? Är lagen tillämplig om det bara är de som befinner sig i hemmet som hör musiken eller måste musiken vara så pass hög att allmänheten störs? Likaså, måste någon från allmänheten ha anmält hög störande musik för att lagen skall vara tillämplig? Tack!
Minella Kurjakovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Från och med den 1 juli 2021 kan polisen på plats bötfälla den som spelar hög och störande musik på allmän plats, till exempel från en bil. Brottet klassas som förargelseväckande beteende och kan ge 1000 kr i böter. Med allmän plats avses en plats som är upplåten för eller annars frekventeras av allmänheten. Som exempel kan nämnas en väg, en gata, ett torg eller en annan plats. En sådan plats kan vara upplåten för allmän samfärdsel eller kan annars användas allmänt för färd. Platser där en allmän marknad eller auktion hålls omfattas. Tåg, båtar, hotell, restauranger och liknande lokaler är allmänna platser i den mån och under den tid som allmänheten äger tillträde till dem. En gärning som utförs på en enskild plats men inför offentligheten, t.ex. i ett fönster åt gatan, uppfyller kravet på offentligen. Detsamma gäller att någon på en enskild plats t.ex. genom radio eller cd-spelare för oljud som stör dem som uppehåller sig på en allmän plats. Gäller lagen även musik som spelas i hemmet? Det är teoretiskt möjligt att spela musik från till exempel en lägenhet på ett sådant sätt att det skulle kunna ses som förargelseväckande. I ett rättsfall från år 1935 ansåg domstolen att en man som hade sin bostad vid ett torg skulle dömas för förargelseväckande beteende. Han hade spelat musik högt från öppet fönster så att ett möte på torget stördes, vilket varit hans syfte (NJA 1935 s. 409). I praktiken är det nog ovanligt att man får böter för att man spelar hög musik i sitt egna hem. Att spela musik i sitt egna hem är inte direkt på allmän plats, varför böter inte utges i lika stor utsträckning som vid allmän plats. Givetvis kan, en granne som håller högljudda fester om nätterna med flit, utgöra förargelseväckande beteende eftersom det kan anses störa allmänheten. Musiken måste givetvis vara så pass hög att den stör allmänheten för att lagen ska bli tillämplig. I normala fall brukar anmälan göras av någon som upplever musiken mycket störande för allmänheten. Hoppas du fick svar på dina frågor. Har du fler frågor är du välkommen att skicka in dem till oss på Lawline!

Får jag flytta min f.d. partners kvarlämnade egendom?

2021-07-21 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Jag har en fd flickvän som har bott hos mig som inneboende i några veckor i min hyrda lägenhet och hon flyttade ut för några veckor sedan. Hon betalade ingen hyra och stod inte på hyreskontraktet och hon bor nu i en egen lägenhet, där hon också är skriven.Hon har ett antal garderober med kläder, hygienartiklar och annat kvar i min lägenhet och jag vill att hon hämtar sina saker. Hon har dessutom en nyckel till min lägenhet som jag vill ha tillbaka. Jag har vid flera tillfällen skrivit till henne att hon får komma och hämta sina tillhörigheter men hon vägrar göra detta. Då jag inte vill att hon kommer in i lägenheten utan att jag vet om det, funderar jag på att byta ut låset. Även om jag byter ut låset ska hon självklart få komma och hämta sina saker, men jag vill att vi i så fall avtalar en tid då jag kan släppa in henne.Kan jag göra mig skyldig till att hindra henne på något sätt om jag byter ut låset? Tänker jag rätt angående att ge henne tillgång till lägenheten på detta sättet? Ett alternativ hade kanske varit att låta en flyttfirma frakta bort allt till hennes nya boende. Har jag i så fall rätt att göra detta? Eller måste detta beställas av henne, då det inte är mina saker?
Linn Gustafsson |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Den situationen du beskriver kan vara knepig att ta sig ur på rätt sätt i, men jag ska nedan redogöra för vad som gäller samt för min rekommendation för dig. För att besvara din fråga kommer jag använda mig av hyreslagen (12 kap. jordabalken) och brottsbalken. Byta lås eller flytta hennes tillhörigheterDet är inte tillåtet att göra sig av med egendom som annan lämnat i sin lägenhet, dvs. inte kasta, sälja eller förflytta från platsen om inte personen i fråga uttryckt att detta är okej. Gör man detta riskerar man att göra sig skyldig till olovligt förfogande (10 kap. 4 § brottsbalken). Man kan även begå brott genom att köra hem sakerna till personen utan dennes godkännande eftersom man genom att förflytta egendomen rubbar ägarens besittning om sakerna. Det låter kanske märkligt, med tanke på att man egentligen endast för egendomen till sin ägare, men om det inte skett på rätt sätt kan det ändå utgöra egenmäktigt förfarande (8 kap. 8 § brottsbalken). Genom att byta lås kan eventuellt olovligt förfogande bli aktuellt igen eftersom att du har viss egendom i din besittning och förfogar över den på ett sådant vis som orsakar att den rättmätige ägaren berövas sin rätt och besittning till egendomen. På samma sätt kan detta göras gällande mot henne i och med att hon har din nyckel i sin besittning och förfogar över den på ett sätt som avskär dig från besittningen till den. Att lämna kvar egendom mot din viljaAtt lämna sin egendom i din bostad på det beskrivna sätt som din f.d. flickvän gjort är inte heller tillåtet om man ombetts att flytta den. Detta kan utgöra egenmäktigt förfarande eftersom din besittning till bostaden rubbas av att användbarheten begränsas (8 kap. 8 § brottsbalken). Enligt hyreslagen är det även så att egendom som en hyresgäst lämnar kvar i bostaden tillfaller hyresvärden om denne inte inom tre månader efter anmaning, eller annars sex månader, hämtar sin egendom. Detta skulle innebära att du har rätt att göra vad du vill med egendomen efter denna period. I och med att hon däremot inte betalade hyra till dig är det svårt att hävda att det varit ett hyresförhållande er emellan och att hyreslagen därav skulle vara tillämplig, varför detta kanske inte är av relevans för din aktuella situation. Vad kan du göra?Det du kan göra är att ansöka om en handräckning hos kronofogdemyndigheten. På detta sätt kommer din f.d. flickvän uppmanas att hämta sakerna och i annat fall kommer de hämtas av kronofogden på hennes bekostnad. Ett annat alternativ är att kontakta din f.d. flickvän och sätta en tidsfrist för hur lång tid hon har på sig att hämta sakerna innan du upprättar en polisanmälan om egenmäktigt förfarande. Slutsats och rekommendationHur jobbigt den än låter så får man alltså inte flytta sakerna på eget bevåg, men man får inte heller lämna sina saker hos någon mot dennes vilja om man dessutom uppmanat personen att hämta sakerna. Det bästa, billigaste och enklaste sättet att lösa konflikter som dessa är att komma överens. Att föra en rättsprocess kostar pengar, tid och energi och man kan inte heller veta hur utfallen blir, vilket innebära att man aldrig kan garantera att man får rätt i frågor som dessa. Om det inte är möjligt att komma överens så rekommenderar jag att du ansöker om en handräckning hos kronofogden eller upprättar en polisanmälan efter att du meddelat henne om den tidsfrist du ger henne att hämta sina saker. Har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,