Kan jag säga upp mig när jag är sjukskriven?

2021-07-05 i Sjuk
FRÅGA |HejLäste från en av era klienter som frågade om man kan säga upp sig fast man är sjukskriven Min fråga är densamma. Är långtidssjukskriven från mitt nuvarande jobb.Detta är andra gången inom 4 år som jag blir sjukskriven av samma anledning.Har bestämt mig för att jag vill säga upp mig.Mitt jobb får inte göra mig sjuk.Är fortfarande sjukskriven Kan jag säga upp mig fast jag är sjukskriven?
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagen om anställningsskydd och kollektivavtalLagen om anställningsskydd (LAS) innehåller regler om arbetstagares rätt till uppsägning. Lagen är till de flesta delar semidispositiv, vilket innebär att den kan avtalas bort genom kollektivavtal förutsatt att kollektivavtalet har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation (2 § tredje och fjärde stycket LAS). I din fråga framgår det inte om ett kollektivavtal finns på arbetsplatsen eller inte, och därför kommer jag utgå ifrån LAS uppsägningsregler när jag besvarar frågan. Om din arbetsplats har ett kollektivavtal kan eventuellt andra villkor avseende uppsägning ersätta vissa regler som finns i LAS.Uppsägning under sjukskriving Som arbetstagare kan du säga upp dig även när du är sjukskriven. Då räknas uppsägningstiden som vanligt, d.v.s. från den dagen då du meddelar arbetsgivaren att du vill säga upp dig. Det är viktigt att göra detta skriftligt för att undvika missförstånd exempelvis avseende datumet för uppsägningen. Sjukpenning och uppsägning Eftersom du är sjukskriven antar jag att du får ut sjukpenning av Försäkringskassan då sjuklön endast betalas ut av arbetsgivaren i 14 dagar (7 § lag om sjuklön). Rätten till sjukpenning regleras i socialförsäkringsbalken (SFB). Sjukpenning är arbetsbaserad och förutsätter att den försäkrade arbetar (27 kap. 2 §). Men rätten till sjukpenning kvarstår även om man säger upp sig förutsatt att det finns ett så kallat SGI-skydd (6 kap. 10 § SFB). Detta skydd gäller under den tid då en arbetstagare har rätt till sjukpenning (26 kap. 17 § SFB). Om du har rätt till sjukpenning på grund av att du inte kan arbeta till följd av sjukdom har du alltså fortfarande berättigad att behålla din sjukpenning efter du har sagt upp dig. Detta SGI-skydd gäller i högst tre månader efter du har sagt upp dig (26 kap. 18 §). Jag rekommenderar att du hör av dig till Försäkringskassan innan du säger upp dig för att säkerhetsställa att du inte kommer förlora din sjukpenning. Som arbetssökande eller arbetslös har du också rätt till sjukpenning i vissa fall, du kan läsa mer om hur du gör ansökan om sjukpenning när du är arbetssökande om du klickar här: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/arbetssokande/sjukpenningDet är mycket viktigt att du skriver in dig hos arbetsförmedlingen samma dag du blir arbetslös (när uppsägningstiden är slut) så att du inte förlorar din SGI- skyddade sjukpenning, du kan läsa mer om hur du skriver in dig hos arbetsförmedlingen om du klickar här:https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/arbetslos--- vad-hander-nu/nar-du-blir-arbetslosUppsägningstid Som huvudregel gäller anställningsavtal tillsvidare (kallas också ibland för fast anställning) (4 § LAS) och jag utgår ifrån att det i ditt fall rör sig om en tillsvidareanställning. Vid tillsvidareanställning gäller för arbetstagaren minst en månads uppsägningstid (11 § LAS). Detta är en regel som kan avtalas bort genom kollektivavtal, dock är regeln tvingande på en arbetsplats som saknar kollektivavtal vilket innebär att arbetaren har rätt till minst en månads uppsägningstid i dessa fall (2 § andra stycket LAS).SammanfattningSammanfattningsvis kan du säga upp dig när du är sjukskriven och då löper en uppsägningstid som vanligt. Du är berättigad att behålla din sjukpenning efter du har sagt upp dig förutsatt att du inte kan arbeta på grund av sjukdom, men samma dag du blir arbetslös är det viktigt att du skriver in dig hos arbetsförmedlingen för att behålla rätten till SGI-skyddad sjukpenning. Det kan vara bra att höra av dig till Försäkringskassan innan du säger upp dig för att säkerhetsställa att du inte kommer förlora din sjukpenning.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har några frågor kring mitt svar får du gärna kontakta mig på elin.andren@lawline.se. Om du behöver ytterligare hjälp i den fortsatta processen kan du också vända dig till Lawlines ordinarie byråverksamhet. Om detta är något du är intresserad av kan du skicka iväg ett mail till mig så kan jag slussa dig vidare till våra skickliga jurister på Lawline.Med vänliga hälsningar

Uppsägning av visstidsanställning

2020-09-08 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej,Hur funkar det allmänt med visstidsanställningar? Kan man erbjuda en visstidsanställning efter en tidigare? Vi har haft en anställd under en visstidsanställning på 1 år, nu kollar vi på att erbjuda denne personen ett nytt avtal med samma typ, alltså en visstidsanställning under 1 år. Kan man erbjuda visstidsanställningar efter varandra utan att det kan orsaka problem på något vis? Kan man erbjuda någon en visstidsanställning istället för fast anställning efter 6 månader? För en period på t.ex. 1 månad. Likadant med uppsägning under visstidsanställning, om man har avtalat uppsägningstid kan det generera några komplikationer?Vi har ej kollektivavtal.Tack på förhand.
Elin Andrén |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lag om anställningsskyddLag om anställningsskydd (LAS) reglerar anställningsförhållandet. Som utgångspunkt kan inte LAS avtalas bort, dock är LAS semidispositiv. Semidispositiv innebär att denna lag kan, med vissa undantag, avtalas bort genom kollektivavtal (2 § LAS tredje stycket). Eran arbetsplats har inte ett kollektivavtal och därför kan jag utgå från LAS när jag besvarar frågan. Allmänt om visstidsanställningarUtgångspunkten i LAS är att anställningsavtal gäller tillsvidare, dvs att anställningen inte har ett slutdatum (4 § LAS). Dock kan arbetsgivare avtala om tidsbegränsad anställning (5 § LAS). Det finns tre anställningsformer av den senare. Dessa är allmän visstidsanställning, vikariat och säsongsarbete. Uppsägning av visstidsanställningDet utmärkande för tidsbegränsade anställningar är att de upphör när den avtalade tidsperioden tar slut. Som huvudregel kan inte tidsbegränsade anställningar sägas upp i förtid. Arbetsgivaren kan dock förbehålla sig rätten att säga upp arbetstagaren i förtid. Det kan exempelvis formuleras i avtalet som: "Anställning gäller tillsvidare dock längst till och med X (datum)". Då kan arbetsgivaren säga upp anställningen i förtid även fast det är en tidsbegränsad anställning, men det måste alltid föreligga en saklig grund. Om arbetsgivaren vill säga upp visstidsanställningen i förtid utan att det föreligger en saklig grund är det därför viktigt att avtala om uppsägningstid. Exempelvis kan det formuleras som "avtalet löper med en ömsesidig uppsägningstid på 1 månad".SlutsatsDet borde inte generera några komplikationer att avtala en uppsägningstid för visstidsanställning. Tänk på att alltid anteckna era överenskommelser skriftligt och att se till att båda parter förstår innebörden av avtalet. Kan man erbjuda en visstidsanställning efter en tidigare?I LAS finns den så kallade omvandlingsregeln (5 a § LAS). Bestämmelsen innebär att en tidsbegränsad anställning automatiskt kan övergå till en tillsvidareanställning förutsatt att vissa tidskrav är uppfyllda. Det kan orsaka problem att erbjuda visstidsanställningar efter varandra eftersom denna regel kan inträda. -En allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning när en arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod. All tid som arbetstagaren har varit tidsbegränsad anställd hos en arbetsgivare räknas alltså samman. Om tiden sammanlagt överstiger två år under en femårsperiod så övergår anställningen till en tillsvidareanställning.-Omvandlingsregeln tillämpas också när en arbetstagare har varit anställd hos en arbetsgivare i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år under en period då arbetstagaren har haft tidsbegränsade anställningar hos arbetsgivaren i form av allmän visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete och anställningarna följt på varandra. En anställning har följt på en annan om den tillträtts inom sex månader från den föregående anställningens slutdag ( 5 a § LAS andra stycket). Denna regel finns till för att arbetsgivare inte ska kringgå omvandlingsregeln genom att stapla tidsbegränsade anställningar på varandra.Till sist övergår också vikariat till en tillsvidareanställning när en arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren i vikariat i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod ( 5 a § LAS sista stycket).SlutsatsI din situation har arbetstagaren haft visstidsanställning i 1 år. Alltså kan personen bli tidsbegränsat anställd i max 1 år till innan anställningen omvandlas. Man kan alltså erbjuda en visstidsanställning efter en tidigare tidsbegränsad anställning (allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete), men det finns vissa begränsningar i LAS som man måste förhålla sig till för att anställningen inte ska omvandlas till en tillsvidareanställning (se ovan). Du kan också erbjuda en visstidsanställning istället för fast anställning efter 6 månaders anställningstid eftersom omvandlingsregeln inte inträder förrän det har gått sammanlagt två år under en femårsperiod. Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist- Boka tid med en jurist, https://lawline.se/boka.- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.Jag hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Möjligheten till uppsägning vid avsaknad av kollektivavtal

2021-07-01 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Gäller ett anställnings avtal där arbetsgivaren har skrivit i att man ha kollektivavtal och vilket fackförbund sedan visar det sig att det inte stämmer utan bara är lögn. Jag hade aldrig skrivit under anställnings avtalet om det inte var så att han hävdade att han hade kollektivavtal. Vad har jag för möjligheter att avbryta min anställning när jag nu inte har någon trygghet alls om jag kommer få ut min lön?
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagen om anställningsskyddLagen om anställningsskydd (LAS) innehåller regler om arbetstagares rättigheter. Lagen är till de flesta delar semidispositiv, vilket innebär att den kan avtalas bort genom kollektivavtal (2 § tredje stycket LAS). En arbetsgivare får inte i det enskilda anställningsavtalet avtala bort en arbetstagares rättigheter som följer av LAS, dock får anställningsavtalet innehålla bestämmelser som är mer förmånliga än de som framgår i lagen (2 § andra stycket LAS). I mitt svar kommer jag utgå ifrån att det inte finns några mer förmånliga uppsägningsregler i ditt anställningsavtal. InledningSom jag har uppfattat rättsläget finns det två möjligheter för en arbetstagare att säga upp sig med omedelbar verkan, d.v.s utan beaktande av uppsägningstid (om inte något annat har avtalats). Det första alternativet är möjligheten till omedelbar uppsägning enligt 4 § tredje stycket LAS. Det andra alternativet är möjligheten till att häva anställningsavtalet enligt allmänna avtalsrättsliga regler. Tyvärr kommer jag inte kunna ge dig ett klart svar på om dessa alternativ faktiskt går att använda i ditt fall då jag har för lite information om situationen i fråga. Om du säger upp dig med omedelbar verkan trots att du inte har rätt till det kan du bli skadeståndsskyldig gentemot arbetsgivaren. För att vara på den säkra sidan kan du därför istället använda dig av det vanliga uppsägningsreglerna som följer av LAS. Efter genomgången av möjligheten till omedelbar uppsägning kommer jag därför också kortfattat förklara de vanliga uppsägningsreglerna också.Uppsägning med omedelbar verkan enligt LASEn arbetstagare får med omedelbar verkan frånträda sin anställning, om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren (4 § tredje stycket LAS). "Med omedelbar verkan" innbär alltså att ingen uppsägnignstid behöver beaktas. "Väsentligt mån" är ett mycket högt krav, det kan exempelvis handla om att arbetsgivaren inte betalar ut lön i tid, undanhåller arbetsuppgifter från arbetstagaren eller begår brott gentemot arbetstagaren. I ditt fall har arbetsgivaren ljugit för dig, vilket skulle kunna vara en omständighet som föranleder rätt till omedelbar uppsägning enligt paragrafen. Hävande av anställninsavtalet enligt allmänna avtalsrättsliga reglerEn part i ett antställnignsatalet har rätt till att med stöd av allmänna avtalsrättsliga regler om avtalets ogiltighet häva ett anställningsavtal utan att beakta LAS särskilda regler om uppsägningen, exempelvis behöver inte reglerna om uppsägningstid följas. I sådana fall kan anställningen avbrytas med omedelbar verkan. I förarbeten till LAS ( prop. 1981/82:71 s. 11) anges att denna möjlighet finns bland annat om anställningsavtalet har uppkommit under felaktiga förutsättningar. (se rättsfallet AD 1993 nr 137). Att en arbetsgivare har ljugit om väsentliga avtalsvillkor vid ingående av anställningsavtalet borde kunna vara en sådan felaktig förutsättning ( se exempelvis 30 § och 36 § avtalslagen).Uppsägning vid tillsvidare- och tidsbegränsade anställningarSom huvudregel gäller anställningsavtal tillsvidare, dock finns det möjlighet att avtala om tidsbegränsad anställning (4 § LAS). Lite olika uppsägningsregler gäller beroende på vilken typ av anställning det handlar om. Vid tidsbegränsad anställning upphör anställningen att gälla vid anställningstidens utgång, om inte annat har avtalats (4 § LAS). Du har alltså som arbetstagare då inte möjlighet att säga upp anställningen i förtid (om inte annat har avtalats). Om det är fråga om en tidsbegränsad provanställning har du som arbetstagare dock rätt till att säga upp anställningsavtalet i förtid d.v.s innan prövotiden har utgått, om inte annat har avtalats (6 § LAS).Vid tillsvidareanställning gäller för arbetstagaren en månads uppsägningstid (11 § LAS).Sammanfattning Sammanfattningsvis kan du antingen säga upp avtalet med omedelbar verkan eller säga upp anställningsavtalet enligt de vanliga uppsägningsreglerna i LAS (om inte andra mer förmånliga villkor har avtalats). Det negativa med att säga upp avtalet med omedelbar verkan är att du kan bli skadeståndsskyldig gentemot arbetsgivaren om du inte hade rätt till det. Som nämnt ovan är det tyvärr svårt för mig att ge dig ett klart svar i den frågan. Om du är osäker på om du har rätt till omedelbar uppsägning kan det därför vara bra att istället säga upp dig genom det vanliga uppsägningsreglerna. I sådana fall kommer du ha en månads uppsägningstid, dock kan du och arbetsgivaren komma överens om en kortare uppsägningstid om ni vill. Glöm inte att du måste meddela arbetsgivaren din avsikt att säga upp dig. Då kommer uppsägningstiden räknas från den dagen du meddela arbetsgivaren detta. Det är mest fördelaktigt att säga upp dig skriftligt ifall det uppkommer en tvist om anställningen senare. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att situationen löser sig! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en nya fråga. Behöver du ytterligare hjälp kan du också boka tid med en av Lawlines skickliga jurister https://lawline.se/boka. Lawline erbjuder också produkter till fast pris :https://lawline.se/fixed_priceMed vänliga hälsningar,