Får min arbetsgivare avsluta min anställning på grund av sjukfrånvaro?

2019-07-27 i Sjuk
FRÅGA |Hej! Jag har av olika skäl varit sjukskriven ca 2-4 dagar/månad de senaste månaderna och undrar om jag kan bli avskedad för detta? (Jag jobbar inom vården och är timanställd) Tack på förhand!
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Begreppet "avskedad"Begreppet avskedande innebär inom arbetsrätt att arbetstagare omedelbart skiljs från sin anställning, utan uppsägningstid. Detta får endast ske om arbetstagaren grovt åsidosatt sina åligganden gentemot arbetsgivaren. Det förekommer i enstaka fall, misshandel på arbetsplatsen, stöld eller förskingring hos arbetsgivaren är exempel på grunder för avskedande. Det begreppet som oftare används när en arbetstagare slutar på arbetsgivarens begäran är "uppsägning". Detta innebär att din sjukskrivning inte skulle utgöra grund för avsked.Grund för uppsägning, personliga skälEnligt lagen om anställningsskydd (LAS) måste en uppsägning från arbetsgivare alltid ske på saklig grund. I ditt fall aktualiseras typen "personliga skäl". Personliga skäl innebär att arbetstagaren inte har fullgjort sitt arbete enligt avtal, eller på något sätt misskött sina åtaganden. Arbetstagaren måste ha haft en rimlig möjlighet att veta vad som krävs innan man som arbetsgivare kan säga upp någon av personliga skäl. Arbetstagaren kan, trots försök till att uppfylla sin del av avtalet, misslyckas med att leverera en god insats. Exempel på situationer i denna kategori är långvarig sjukdom. Det är dock viktigt att komma ihåg två månaders-regeln i 7 § 4 st. LAS, vilken stadgar att arbetsgivaren får grunda uppsägning endast på omständigheter som denne känt till i mer än två månader. Det är dock inte troligt att det skulle anses korrekt att din arbetsgivare säger upp dig på grund av din sjukfrånvaro utan att ha en dialog med dig kring åtgärder och eventuell rehabilitering.Eftersom timanställning inte är en lagstadgad anställningsform är det extra viktigt vad som står i ditt anställningsavtal. Kolla därför upp om det finns några speciella villkor inskrivna i avtalet rörande uppsägning och uppsägningstid.Mitt svar är förutsatt att din anställning inte är en provanställning, då arbetsgivaren har möjlighet att avsluta provanställningen oavsett orsak för detta.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Rätt till sjukersättning som timanställd?

2018-12-14 i Sjuk
FRÅGA |Hej!Jag jobbar extra som timanställd på ett sjukhus sedan 1,5 år tillbaka. Nu har jag ex antal inbokade arbetspass framöver men har fått influensan och varit tvungen att hittills sjukskriva mig 3 av dessa pass. Har jag rätt till sjukersättning?Mvh
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rätten till lön vid sjukdom finns reglerat i lag (1991:1047) om sjuklön (här). Den första dagen är en karensdag och de efterföljande 13 dagarna betalar arbetsgivaren ut sjuklön, därefter är det Försäkringskassan som betalar. Som timanställd är sjuklönen avsedd att motsvara den inkomstförlust som uppstår på grund av sjukdomen, vilket innebär att det endast är inkomstbortfall som hänför sig till arbetsminskning på grund av sjukdomen som kompenseras. Som timanställd innebär det att du har rätt till sjuklön för de timmar som din arbetsgivare bett dig att arbeta, det vill säga de timmar som finns på ditt schema. Efter den första dagen, karensdagen, har du alltså rätt till sjukersättning.Vänligen,

När får min arbetsgivare avbryta min provanställning?

2019-03-03 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej, jag blev avskedad här om dagen från min provanställning i en matbutik. Deras anledning var att jag hade haft för hög sjukfrånvaro. Dom sa att jag hade varit borta två tillfällen för mycket mot vad man får. Det står i mitt infopapper från butiken att "vid högst 3 frånvarotillfällen så kan det krävas en utredning". Dom har ej gjort någon utredning, inte bett om ett läkarintyg, eller ens gett mig en varning. Dom sa bara att gränsen har passerats och där med säger dom upp mig. Får det gå till så? Har man rätt att säga upp en anställd pga sjukdom utan någon form av utredning? Dom sa även att för Min skull så formulerade dom uppsägningspappret så att det bara ska se ut som att min provanställning löpte ut. Jag misstänker att dom skrev så för egen vinning.
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglering kring provanställning finns i lag om anställningsskydd, LAS, (här).Både arbetsgivaren och du som arbetstagare har möjlighet att avbryta provanställningen innan den upphör, för detta behöver inget skäl ges. Avbrytandet kan göras när som helst under provanställningen, detta framgår av 6 § LAS (här). Arbetsgivaren har dock en skyldighet att underrätta arbetstagaren om ett avbrytande av en provanställning senast två veckor i förväg. Det finns inte heller några särskilda formkrav, t.ex. krav på skriftlig uppsägning eller liknande, som behöver iakttas vid avbrytandet.Detta innebär att din arbetsgivare hade rätt att avbryta din provanställning utan att ange något giltigt skäl för detta, ett sådant beslut kan grundas på t.ex. hög sjukfrånvaro. Notera att det gäller andra, "hårdare" regler för en vanlig anställning, till skillnad från en provanställning som i ditt fall. Det framgår inte av din fråga om det finns ett kollektivavtal mellan dig och din arbetsgivare, reglerna i LAS är nämligen semidispositiva vilket innebär att kollektivavtalet gäller före LAS, om ett sådant finns.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänligen,

Sjuklön vid timanställning

2018-11-08 i Sjuk
FRÅGA |Hej!Jag är timanställd, men har skift som jag är upplagd på. Vad gäller då vid sjukdom? Har jag rätt till sjuklön för timmarna som jag egentligen skulle ha jobbat?
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rätten till lön vid sjukdom finns reglerat i lag (1991:1047) om sjuklön (här). Den första dagen är en karensdag och de efterföljande 13 dagarna betalar arbetsgivaren ut sjuklön, därefter är det Försäkringskassan som betalar. Som timanställd är sjuklönen avsedd att motsvara den inkomstförlust som uppstår på grund av sjukdomen, vilket innebär att det endast är inkomstbortfall som hänför sig till arbetsminskning på grund av sjukdomen som kompenseras. Som timanställd innebär det att du har rätt till sjuklön för de timmar som din arbetsgivare bett dig att arbeta, det vill säga de timmar som finns på ditt schema.Vänligen,