Försäljning av bostadsrätt efter samboseparation

2014-12-17 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo ska nu separera.I somras så köpte vi en gemensam bostadsrätt för 625 000kr Nu så har vi kommit överens om att hon flyttar hem igen och jag bor kvar.Dock så har vi renoverat väldigt mycket så värdet idag på lägenheten är 820 000kr (enligt senaste värderingen)Vi har skulder på lägenheten idag på 664 000kr där lånen står på båda 50/50.Om jag nu tar på mig hela den skulden, vad skulle jag behöva köpa ut henne för om det ska bli juridiskt rätt.Ska jag räkna bort summor som "Mäklararvode samt skatt på vinsten" för den smällen kommer jag ju få ta själv när jag bestämmer mig för sälja. Eller har hon rätt till hela brutto vinsten?Vad är korrekt liksom?
Thommy Södergård Åkesson |Hej och tack för din fråga!Om ni gör på så sätt att du tar på dig hennes skuld, har du i princip betalat henne 332000 kr. Skillnaden mellan detta och värdet av hennes andel i lägenheten (410000 kr) blir 78000 kr, vilket blir vad du får betala henne på annat sätt. När det gäller skattefrågan, är det ju du som äger bostadsrätten när du väl säljer den. Du kommer självklart att få dra av de kostnader du har haft för att skaffa lägenheten på skatten, vilket inkluderar den skuld du tog på dig från din före detta sambo och de pengar du gav då du köpte ut henne. Om du sålde lägenheten för 820000 kr skulle du åtminstone få dra av de 625000 kr den är köpt för. Du får också dra av förbättringsutgifter, vilket är de kostnader som lagts ned på era renoveringar (men bara den kostnad du har lagt ned; resten av kostnaden är för övrigt redan "täckt" av avdrag i och med att du har betalat din före detta även för värdeökningen), samt försäljningsutgifterna (t.ex. mäklararvode).Det blir med andra ord så att hela vinsten tillfaller dig (hon har ju fått sin del då du köpte ut henne), och du får dra av alla kostnader för anskaffande och dylikt. Därmed skall du inte dra av något av skattekostnaderna och dylikt när du "köper ut" din före detta, utan genom att du har betalat henne både för värdet från början och värdeökningen kommer du, eftersom du får dra av dina omkostnader i skatten, endast att beskattas för den vinst du verkligen har gjort.Lycka till, och hoppas att svaret var till hjälp!Hälsningar,

Stämpelskatt vid förvärv genom arv?

2014-11-24 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej! Vi är 3 syskon som efter att vår mor nu har gått bort kommer att ärva hennes del av fastigheten som hon och hennes sambo ägde gemensamt. (50/50). Vi har förstått att vi måste ansöka om lagfart för våra delar av fastigheten. Utgår det samma avgifter för lagfart vid arv som vid förvärv? Vilken summa baseras det I så fall på? Måste man göra en värdering av fastgheten? Tacksam för svar.
Lovisa Hedlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Lagfartsavgift utgår i enlighet med lag om stämpelskatt som du finner https://lagen.nu/1984:404. Stämpelskatt ska enligt 4 § utgå vid förvärv av fastighet genom köp eller byte. Andra förvärv, t.ex. förvärv genom arv, är således inte skattepliktiga.  Vänligen

Skattemässig hantering av dricks

2014-10-23 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Kan arbetsgivaren bestämma över min dricks,  jobbar på en restaurang?
Matilda Karlsson |Hej! Tack för din fråga.Dricks är att betrakta så som en gåva från gäst eller kund. Det finns idag inga direkta rättsliga regleringar gällande hur dricks ska hanteras. Frågan ligger även utanför det område som Hotell- och restaurangfacket agerar inom. Hur dricksen ska fördelas på arbetsplatsen kommer således att bestämmas av arbetskollegorna. Det är dock vanligt att arbetsgivaren har åsikter om hur dricks ska samlas in och fördelas mellan de anställda. Här kan sägas att det inte finns någon rättslig reglering som ger stöd för att arbetsgivaren ska ha bestämmanderätten gällande dricksen.De regleringar som man ska tänka på och beakta gällande dricks är de skattemässiga. Enligt Skatteverket gäller att om arbetsgivaren bestämmer över och förvaltar de pengar som kommer in genom dricks ska dessa tas upp så som intäkt hos företaget och därmed deklareras och beskattas. Bestämmer arbetsgivaren hur fördelningen ska ske kan detta i Skatteverkets ögon således innebära att dricksen är att betrakta så som lön. I en sådan situation är arbetsgivaren skyldig att beskatta dricksen samt betala sociala avgifter, likt fallet för annan lön till arbetstagaren.Det ska även tilläggas att oavsett om det är arbetsgivaren eller arbetstagarna som har beslutat om hur dricksen ska fördelas på arbetsplatsen är arbetstagaren skyldig att uppta dricksen i inkomstslaget tjänst när det är dags för deklaration.Vänligen,

Fråga om personalliggare

2014-07-30 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hejsan! För några månader sedan fick vi besök av skatteverket för en kontroll av personalliggaren. Jag hade då glömt att stämpla in. Skatteverket har då bestämt att min arbetsgivare ska betala en kontrollavgift på 2000kr. Min chef har utan att fråga mig dragit dessa pengar från min lön då han tycker att det var mitt fel och att jag borde betala summan. Har han rätt att göra detta?Mvh Jennie
Simon Adolfsson |Hej.Enligt 39. kap 11 § Skatteförfarandelagen (2011:1244) är det den som driver verksamheten som ska se till att verksamma personer inom verksamheten dokumenteras i en s.k. personalliggare. Detta gör att den kontrollavgift som kan tas ut av skatteverket när nödvändig dokumentation/personalliggare ej förts, enligt 50 kap. 3 - 4 §§, drabbar arbetsgivaren och inte arbetstagaren. Visserligen kan det vara så att du och din arbetsgivare kommit överens om att det är du som arbetstagare som ska stå för denna kontrollavgift om det rent faktiskt är ditt ansvar att stämpla in. Detta framgår inte av din fråga och jag tror inte heller att ni gjort det.Min uppfattning är då att din arbetsgivare inte haft rätt att dra av dessa pengar från din lön. Här finner du skatteförfarandelagen.Hoppas mitt svar var till någon hjälp och tveka inte att höra av dig igen för fler frågor.Mvh,

Utdelning på näringsbetingade andelar

2014-11-30 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej Jag äger ett AB ETTAN. AB:et har också en annan äger som äger prefernsaktier. Denna ägare är ett AB TVÅAN.Om ETTAN delar ut udelning så kommer jag att betala skatt på utdeling enligt 3:12, men betalar TVÅAN skatt på sin utdelning.ETTAN är onoterat
Karl-Johan Holmér |Hej och tack för din fråga!Vid utdelning på så kallade näringsbetingade andelar beskattas inte mottagaren, information från skattverket finns här.Aktuell bestämmelse i ett fall som detta är inkomstskattelagen (IL) 24 kap. 13 § som anger förutsättningarna för att en andel ska behandlas som näringsbetingad. För det första ska ägarföretaget vara en sådan juridisk person som räknas upp i 13 §, t.ex. ett svenskt aktiebolag som inte är ett investmentföretag (p. 1). För det andra ska villkoren i 14 § vara uppfyllda.IL 24 kap. 14 § anger att andelen ska vara en kapitaltillgång. Vad som utgör kapitaltillgångar definieras i IL 25 kap. 3 § st. 2. Skattemässigt är det skillnad om en aktie är en kapitaltillgång eller lagertillgång. Aktier behandlas som lagertillgång om det ägande företaget yrkesmässigt bedriver handel med värdepapper. En aktie som inte är en lagertillgång är en kapitaltillgång.Vidare anger IL 24 kap. 14 § de tre situationer då andelen behandlas som näringsbetingad. Enligt p. 1 gäller detta när andelen inte är marknadsnoterad. Onoterade andelar är andelar som inte är marknadsnoterade på det sätt som anges i IL 48 kap. 5 §. Detta innebär att aktierna inte ska vara noterade på svensk eller utländsk börs. Är aktierna inte noterade på börs ska de inte heller vara "föremål för kontinuerlig allmänt tillgänglig notering på grund av marknadsmässig omsättning".Är dessa omständigheter uppfyllda ska AB TVÅAN inte beskattas för utdelning från AB ETTAN. Detta följer av att näringsbetingade andelar enligt IL 24 kap. 17 § inte ska tas upp till beskattning (observera att undantag finns i IL 24 kap. 18 § angående utdelning från investmentföretag och 20 § som anger att utdelning på marknadsnoterade andelar ska tas upp om de upphör att vara näringsbetingade inom ett år från det att andelen blev näringsbetingad hos innehavaren).Det kan noteras att 3:12-reglerna som du nämner numer återfinns i IL 57 kap.Vänliga hälsningar

Skatterätt - förseningsavgift

2014-11-12 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej,Jag har hamnat i en lite tråkig situation med förseningsavgift pga. utebliven deklaration. Jag fick ett brev med föreläggande om avgift på 2000kr den 6 oktober. Min fråga är, är inte skatteverket skyldiga att skicka ut en varning redan i första stadiet på 1000kr? Jag fick endast en på 2000kr först.Detta kom som en chock för mig då jag var helt säker på att jag deklarerat, är normalt sett väldigt skötsam med sådant..
Mattias Vilhelmsson |Hej Robin! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline.Förseningsavgift som institut regleras i Skatteförfarandelag (2011:1244). I 48 kap. finns regler om förseningsavgifter. i 1 §  sägs att man ska ta ut en förseningsavgift om man inte har deklarerat i rätt tid. I 5 § sägs att storleken på förseningsavgiften för dig blir 1 000 kr. I 7 § regleras situationen kring flera förseningsavgifter, vilket du har fått i.o.m att beloppet är på 2 000 kr. Av regeln följer att du ska få ett föreläggande om 2 000 kr tre månader efter att du skulle betala in den första förseningsavgiften. Av din fråga följer att du inte har fått något första föreläggande (på 1 000 kr) varför skatteverket verkar ha gjort fel i ditt fall. Det första föreläggande för din del kan, och ska, endast vara på 1 000 kr. 

inkomster från brottslig verksamhet beskattningsbara?

2014-09-23 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej,Jag har två frågor som jag har läst på mycket på sistone och tänkt på väldigt mycket när jag har bott i Tyskland och har sett. Dock tycker jag att det har varit lite svårt att få en förståelse när jag juridiskt har försökt förstå.Mina frågor: 1. Beskattas inkomst från brottslig verksamhet? Bör den göra det? 2. Beskattas inkomst från försäljning av sexuella tjänster? Bör den göra det?I Tyskland är dessa "brott" vanliga, rättare sagt det verkar ha lite mer "slappare" regler och har hört och sett att kommuner stöttar för sexuella tjänster och kan tom sponsra verksamheten. Hur är det i Sverige enligt beskattningsrätten för dessa två frågor?
Beatrice Rohdin |Hej och tack för din fråga!Jag tänker börja med att besvara din första fråga ifall inkomst från brottslig verksamhet är beskattningsbar eller inte. Det finns ett rättsfall från 1991 som behandlar frågan och där gör man skillnad på pengar som influtit på grund av ren brottslig verksamhet och pengar som influtit genom en brottslig verksamhet som är en del av en legal. Fallet heter RÅ 1991 ref. 6.Domstolen konstaterade att pengar som man anskaffar genom ren brottslig verksamhet inte är beskattningsbara. Anledningen till detta är att verksamheten inte kan betraktas som en förvärvskälla och utgör således ingen verksamhet som kan resultera i beskattning. Anledningen härtill är bland annat att man inte kan se rent brottsliga förvärv som en vinst, då de i regel ska förverkas enligt Brottsbalken. Vidare bygger skattskyldigheten på bokföring och bokföring sker ju inte vid brottslig verksamhet. Vad som räknas som ren brottslig verksamhet är t.ex. tillgreppsbrott. Regeringsrätten framhöll dock att brottslig verksamhet som är en del av en legal bör medföra skattskyldighet. Som exempel nämns vissa narkotikainnehav som faktiskt är legala genom t.ex. recept, och den brottsliga verksamheten utgörs då av illegal försäljning av narkotikan. År 2011 kom en ny dom från HFD - HFD 2011 ref. 80 - som talade om att det inte finns något belägg i inkomstskattelagen att inte beskatta inkomster från brottslig verksamhet oavsett om de härrör från en ren brottslig verksamhet eller inte. All inkomst från brottslig verksamhet är således beskattningsbar. Domen undanröjde således fallet från 1991 och stadgar ny praxis.Din andra fråga behandlas i RÅ 1982 1:20. Inkomst från försäljning av sexuella tjänster är att betrakta som en näringsverksamhet, således en förvärvsinkomst som är skattepliktig. Det gamla rättsfallet från 1982 fastslogs i KamR Sthlm mål nr.  2231-06 19/3-07 och är således gällande praxis.Jag hoppas du fick din fråga besvarad.Vänliga hälsningar

Skatteskyldighet pensionsförsäkring

2014-07-13 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej!Min fråga: Jag betalar en Livs- och Pensionsförsäkring på Channel Islands som jag ska avsluta och ta ut innestående beloppet i en klumpsumma. Blir jag skatteskyldig för beloppet om jag ber dom överföra beloppet till min bank i Sverige? Den totala summan är ca 400,000 SEK, vilken jag kommer att betala månadsvis, tills jag fyller 60 (om ca 6 år), till ett annat pensionssparande (Managed Saving Account), registrerat i Isle Of Man. När jag är 60 börjar MSA betala ut månadsvis pension till mig och detta är väl skattepliktigt i Sverige? Jag är Svensk medborgare men har varit utskriven från Sverige sen 1999, han ingen anknytning i Sverige mer än ett bank konto. Ska flytta tillbaka till Sverige i december 2014. Tack på förhand.
Märta Ahlén |Hej och tack för att du vänt dig till oss på Lawline med din fråga!Frågan gäller vilka de skatterättsliga konsekvenserna blir av att överföra behållningen från en utländsk pensionsförsäkring till ett svenskt bankkonto innan medlen omplaceras. Vissa ”flyttningar” av pensionsförsäkringar är absolut möjliga numera utan omedelbara skattekonsekvenser. Jag noterar att försäkringsvillkoren inte verkar uppta någon klausul om utbetalningstid eftersom pensionen kan utfås i en klumpsumma....En försäkring ska anses som en pensionsförsäkring givet att kriterierna i 58 kap. En försäkring ska anses som en pensionsförsäkring givet att kriterierna i 58 kap. 4, 6 samt 8-16b §§ Inkomstskattelagen (1999:1229) (IL, se:https://lagen.nu/1999:1229) är uppfyllda (58 kap. 2 § IL). Dessa villkor innebär bl.a. följande: ett krav på var försäkringen förmedlats (4 §), att den medför rätt till ålders-, sjuk-, eller efterlevandepension (6 §) och inget annat, har en begränsad förmånstagarkrets vad gäller efterlevandepension (13 §). Vidare får enligt 10 § ålderspension inte börja utbetalas innan den försäkrade fyllt 55 år (tidigare utbetalningar kräver dispens från Skatteverket). Uppfyllelsen av dessa krav kunde diskuteras i ditt fall, dock blir det redundant om vi ser till kravet i 11 § om hur pensionen ska betalas ut. Ålderspension får enligt 11 § inte betalas ut under kortare tid än fem år (tre år före 65) och under de första fem åren endast med samma eller stigande belopp vid varje utbetalningstillfälle. Utbetalningsvillkoren har tillkommit för att förhindra utbetalning av engångsbelopp. (Vidare är förfoganderätten till försäkringen starkt begränsad. Bl.a. får inte en sådan försäkring pantsättas (16 §). Överlåtelse (17 §) eller återköp får endast ske i vissa uppräknade undantagsfall (18 §)). I Skatteverkets, SKV:s, ställningstagande Dnr 131 3184-06/111 Utländsk försäkring som pensionsförsäkring, uttalade SKV rörande sättet för ”pensionens” utfående att: ”Kravet på periodiska utbetalningar under en viss tidsperiod är av avgörande betydelse för pensioneringssyftet. Det förekommer att det i utländska försäkringar ingår ett engångsbelopp i ett pensionsförsäkringsavtal som också omfattar periodiska utbetalningar. Enligt Skatteverket bör engångsbeloppet och de periodiska utbetalningarna i detta fall ses som en helhet, även om de ingående delarna skulle vara olika försäkringar.Det bör sålunda vara möjligt att under vissa omständigheter ta ut ett visst belopp som ett engångsbelopp och resten som löpande pension utan att försäkringen förlorar sin karaktär av p-försäkring som huvudsakligen avser ålderspension. En förutsättning för detta är dock att engångsbeloppet står i rimlig proportion till de periodiskt utfallande beloppen. T.ex. skulle en utländsk försäkring som enligt försäkringsvillkoren berättigar till ett kapitalbelopp som motsvarar ca 25 % av försäkringens värde kunna godtas om de utfallande beloppen i övrigt utgår periodiskt och därigenom i huvudsak tjänar ett pensionsändamål. Försäkringar med engångsbelopp kombinerat med endast obetydliga periodiska utbetalningar kan inte anses huvudsakligen avse ålderspension. En försäkring som enbart avser engångsbelopp kan enligt Skatteverket inte anses uppfylla kravet på att tjäna pensionsändamålet och bör därför inte godtas som p-försäkring enligt 58 kap. 5 § IL.”Mot den bakgrunden står det klart att det engångsbelopp som du skulle ta ut från din ”livs- och pensionsförsäkring” på Channel Islands inte vore att betrakta såsom utfallande från en pensionsförsäkring i 58 kap. IL:s mening.I det läget, där det inte kunnat fastställas att det handlar om en pensionsförsäkring i IL:s mening, rör det sig istället om en kapitalförsäkring. ”Kapitalförsäkring” är negativt bestämt till en livförsäkring som inte uppfyller de utförliga villkoren för pensionsförsäkring, se 58 kap. 2 § 2 st. IL. Utbetalning från en kapitalförsäkring ska inte inkomstbeskattas i Sverige (se Skatteverket: https://www.skatteverket.se/privat/skatter/vardepapperforsakringar/forsakringar/avkastningsskattpautlandskalivforsakringar/kapitalforsakringfran2012.4.3684199413c956649b57c4b.html).På utländska kapitalförsäkringar utgår dock avkastningsskatt (30 %) på skatteunderlaget (så länge som inte försäkringen tecknats före 1997 och inga premier erlagts efter 1997). Avkastningsskattens funktion är att beskatta den årliga avkastningen i försäkringssparandet. Syftet är att skatten ska ersätta kapitalskatten på faktisk utgående ränta, utdelning och kapitalvinst (prop. 1992/93:187, s. 166). Se mer om detta i regeringens proposition 2011/12:1 Budgetpropositionen för 2012, avsnitt 6.13.4.1. Beskattning av kapitalförsäkring (se: http://www.regeringen.se/sb/d/14250/a/175529). Skyldig att betala avkastningsskatt är – enligt 2 § 1 st. 7 p. Lag (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel (se:http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-1990-661/) i dess nya lydelse per den 1 juni 2014 – obegränsat skattskyldiga i Sverige som tecknat en kapitalförsäkring i ett utländskt livförsäkringsföretag (se även prop. 2011/12:1s. 363). Möjlighet till nedsättning för skatt som redan erlagts i utlandet finns (10a §).I dagsläget kan du inte anses obegränsat skattskyldig i Sverige. Obegränsat skatteskyldig anses den som är bosatt (har sitt hem här, är folkbokförd här), som stadigvarande vistas här (uppehåller sig i landet minst 6 mån i följd med endast kortare avbrott) eller har ”väsentlig anknytning till Sverige” (har familj, tillgångar, bostad o dyl. här). Kriterierna för skattskyldighet kan du läsa mer om här: http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2014.2/2635.html. Om obegränsat skattskyldig ska samtliga inkomster, oavsett varifrån de kommer, beskattas i Sverige (med reservation för vad som kan följa av t.ex. föreliggande skatteavtal). Detta följer av 3 kap. 3 § och 3 kap. 8 § IL. Som jag ser det är du inte obegränsat skattskyldig i Sverige nu eftersom anknytningen måste anses ha gått förlorad i och med att du inte varit skriven eller boende här på 15 år. Överföringen till ett svenskt bankkonto utlöser alltså inte, såvitt jag förstår och precis som du anade, beskattning i dagsläget. Emellertid, när MSA månadsvis börjar betala ut pension till dig, om ca 6 år som du beskriver det, borde detta vara skattepliktigt i Sverige. Du är idag Svensk medborgare och anger att du kommer tillbaka till Sverige i december 2014 och lyfta pension här. Då torde du bli att anse som ett svenskt obegränsat skatteskyldigt skattesubjekt igen. (Sverige har härvid ett dubbelbeskattningsavtal med Isle of Man till undvikande av dubbelbeskattning:http://data.riksdagen.se/dokumentstatus/sfs-2008-1303/html.)Jag vill lägga till att frågan är komplicerad och skulle råda dig att konsultera en erfaren skattejurist i detta eftersom det rör sig om en ganska stor summa pengar. Den kontakten kan vi på Lawline hjälpa till med att förmedla. Återkom till mig på martaahlen24@gmail.comom du har uppföljande frågor eller vill anlita juridiskt ombud. Jag önskar dig lycka till!Vänligen,