Lagfartskostnad vid gåva

2015-07-27 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hur mycket kostar lagfart. Jag skall skänka en fastighet tillmina 3 döttrar. Tax,värdet är 807000.
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Lagfartskostnad beror på vilken typ av överlåtelse (köp, byte eller gåva) som det handlar om. Vid köp betalar man stämpelskatt baserad på det högsta av köpeskillingen och taxeringsvärdet, lag om stämpelskatt 9§. Stämpelskatten är 1,5 %, lag om stämpelskatt 8§. Vid gåva betalar man dock normalt ingen stämpelskatt men det utgår en expeditionsavgift på 825 kronor.Här kan du läsa mer om stämpelskatt http://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Andra-agare/Stampelskatt-och-avgifter/Hoppas att detta besvarade din fråga.Vänligen

Flytt av värdepapper till investeringssparkonto

2015-03-31 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Jag har fått hem papper av CSN som ska skickas in för att de ska ta ett beslut om jag kommer bli återbetalningsskyldig direkt för de lån och bidrag jag fått utbetalat under 2013. Kort sammanfattat så hade jag ett fribelopp på ca 60 000 under våren och 75 000 under hösten 2013. Jag tjänade totalt ca 75 000 kr under hela året så inkomsten är inget problem.Problemet är att jag i maj månad flyttade mina fondpengar från ett sparkapitalkonto till ett investeringssparkonto efter råd med min bank. Anledningen till detta var att det var bättre ränta osv på det kontot samt att jag i framtiden inte skulle behöva oroa mig över att skatta på de fondvinster jag har gjort eftersom skatten på alla fondvinster jag gjort fram till dess skulle dras under 2013. Jag tänkte inte mer på det än att det lät bra och genomförde denna flytt av pengar.CSN har nu fått skatteverkets uppgifter om att jag har gjort en kapitalvinst på ca 100 000 kr, vilket gör att de menar att jag har överskridit mitt fribelopp. Men dessa fondvinster är egentligen fördelade över 20 år tillbaka i tiden och inte endast under 2013. Dock realiserades alla vinster under 2013 i samband med flytten av pengar.Har verkligen CSN rätt att kräva att jag betala tillbaka delar eller hela lånet nu direkt trots att jag bara gjort en överföring av pengar som vuxit i många många år?Om de inte har rätt, hur ska jag göra för att överklaga? Ringde upp CSN men personen jag pratade menade att jag inte har någon rätt till att slippa betala.
Ola Silvén |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Genom att du har gjort en vinst under det året har du överskridit ditt fribelopp. Fribeloppet är den maxgräns för vad du får tjäna samtidigt som du får studiemedel från CSN. Med inkomst räknas lön, pengar du tjänar i ditt företag och kapitalvinster.Även om du bara flyttade över fonderna till investeringssparkontot anses det som en avyttring 44 kap. 8 a § inkomstskattelagen (IL), här. Vid avyttringen uppstår det en kapitalvinst som är en inkomst. Att du ägt fonderna över flera år spelar tyvärr ingen roll utan vinsten hänförs till det år fonderna avyttras. Av 5 kap 1 § Studiestödslagen, här, framgår det att om en studerande fått för högt studiemedel på grund av att hans överskott i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital överstigit den inkomst som lagts till grund för beräkningen av studiemedel, ska det som betalats ut för mycket krävas tillbaka. CSN har alltså rätt att kräva tillbaka delar av ditt lån. Ett investeringssparkonto är en jättebra skatteform för ditt långsiktiga sparande. Men i ditt fall var bankens råd ett riktigt bottennapp när de inte beaktade effekterna av flytten till kontot. Vänliga hälsningar,

Beräkning av stämpelskatt

2015-02-05 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej kan du hjälpa mig att beräkna Emmas beskattningskonsekvenser:Exempel. Göte är 75 år och överväger att överlåta sin helägda villafastighet till sin dotter Emma som är 20 år. Göte förvärvade fastigheten 1995 för 500 000 kr och fastigheten har idag ett marknadsvärde på 1 200.000kr. Befintliga lån på fastigheten är för närvarande 400.000 kr. Utgå från ett taxeringsvärde för 2013 på 500.000 kr.Redogör för beskattningskonsekvenserna om Göte överlåter fastigheten för marknadsvärdet 1 200.000 kr?Visst är det så att Emma ska betala stämpelskatt enligt 8 § stämpelskattlag med 15kr /1000 = 1,5 stämpelskatt av egendomens värde? Dvs 1 200 000 x 0,015= 18 000kr9§ stämpelskattlagSka man välja det högsta värdet dvs köpeskillingen eller taxeringsvärdet.I detta fallet är det köpeskillingen på 1 200 000 kr vs taxeringsvärde 500 000 kr?Stämmer dettaMvh My
Ola Silvén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Förvärv av fast egendom som sker genom köp är skattepliktigt enligt 4 § Lag (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter, här. Stämpelskatten är 1,5 % av egendomens värde 8 §. Värdet av den fasta egendomen motsvarar det högsta värdet av köpeskillingen eller taxeringsvärdet 9 §. I Emmas fall är köpeskillingen högre än taxeringsvärdet vilket gör att stämpelskatten blir 1,5 % av köpeskillingen. Emmas stämpelskatt blir, som du räknade ut helt rätt, 1 200 000 * 0,015 = 18 000 kr. Vänliga hälsningar,

Blandad gåva av bostadsrätt

2015-01-28 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Jag köpte en bostadsrätt av min bror för 150 tkr för 5 år sedan. Min bror ansåg att borätten då var värd 1,2 milj men av broderlig omsorg gav han mig en rabatt på över 1 MSEK!Beskattas rabatten som vinst eller kan rabatten betraktas som gåva så att jag slipper skatt?
Sara Andersson |Hej och välkommen till Lawline,Som du redan verkar vara införstådd i är gåvor skattefria enligt 8:2 Inkomstskattelagen (IL) (lagen hittar du här) medan kapitalvinster är skattepliktiga enligt 42:1 IL. Kapitalvinster på bostadsrätter tas upp till tjugotvå trettiondelar (46:18) och beskattas i inkomstslaget kapital med en skattesats på 30 % (65:7 IL).Överlåtelsen till dig utgör en så kallad "blandad gåva". För bostadsrätter tillämpas delningsprincipen vilket innebär att du anses ha gjort ett köp till den del som du betalat för (150 tkr) men fått en gåva till den överstigande delen upp till marknadsvärdet. Om din brors uppfattning om lägenhetens marknadsvärde vid gåvotillfället varit riktig har du således erhållit en gåva om 1,05 mkr (1,2 mkr – 150 tkr). Den utgift som du hade vid köpet av fastigheten (150 tkr) beskattas inte hos dig utan tvärt om, gav möjligtvis upphov till avdragsrätt det år som köpet gjordes. Gåvan om 1,05 mkr beskattas inte heller hos dig eftersom gåvor är skattefria enligt vad som redan sagts inledningsvis.Överlåtelsens karaktär i form gåva får skattemässiga konsekvenser för dig först när du säljer bostadsrätten. Enligt den så kallade "kontinuitetsprincipen" (44:21 IL) kommer du att inträda i "samma skattemässiga situation" som din bror befann sig vid överlåtelsetillfället gällande bostadsrättens anskaffningskostnad. Det sagda får betydelse för dig av den anledningen att den ersättning som du erhåller för bostadsrätten vid försäljning ska minskas med utgifterna för avyttringen samt omkostnadsbeloppet (44:13). I omkostnadsbeloppet ingår anskaffningsvärdet. Anskaffningsvärdet kommer då att beså av både den ersättning som du betalat för bostadsrätten samt den ersättning som din bror ursprungligen betalat för den. Konsekvensen av denna ordning blir att den kapitalvinst som du kommer att betala skatt på vid försäljningen blir mindre än om enbart den ersättning som du betalat för lägenheten hade inräknats i anskaffningsvärdet. Denna ordning är alltså skattemässigt fördelaktigt för din del.Hoppas mitt svar varit dig behjälplig. Du är välkommen att återkomma till oss om du skulle undra över något ytterligare,Med vänlig hälsning

Försäljning eller gåva vid överlåtelse av bostadsrätt?

2015-05-22 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Vi äger en bostadsrätt tillsammans med vår dotter. Hon äger 15% och vi 85%.Inköpspriset var 1.510.000 och vi har ett gemensamt lån på 1.100.000.Marknadsvärdet är 2.400.000 om man tittar på nyligen sålda likadana lägenheter i samma förening.Om vi överlåter bostadsrätten till henne och hon tar över lånet själv, räknas det som en försäljning eller gåva?Tacksam för svar.
Julia Ekerot |Hej, och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga! Frågan rör om det är en försäljning eller gåva. Inkomstskattelagen (1999:1229) (IL) är tillämplig i fallet. Vi kan börja konstatera att övertagande att ett lån räknas som ersättning, vilket innebär att bostadsrätten har överlåtits till ett pris motsvarande lånet (vilket enligt er fråga uppgår till 1.100.000 kr). Ersättningen som har givits är alltså 1.100.000 kr. I er fråga framgår det även att marknadspriset är 2.400.000 kronor. Därför har det skett en överlåtelse till ett pris som understiger marknadsvärdet. Inom skatterätten finns en princip som kallas delningsprincipen. Om man underlåter egendom till ett pris under marknadsvärdet kan delningsprincipen tillämpas. Delningsprincipen innebär att en transaktion delas upp i två delar, alltså delas upp i försäljning och gåva. Delningsprincipen tillämpas på lös egendom, och en bostadsrätt räknas som lös egendom. Därför blir delningsprincipen tillämplig i detta fall. Ett liknande fall har behandlats i RÅ 2009 not 48, där domstolen tillämpade delningsprincipen på en försäljning av en bostadsrätt till ett pris under marknadsvärdet. Det sker alltså en uppdelning i försäljning och gåva. För att det ska räknas som en gåva, krävs att tre gåvokriterier är uppfyllda. Det krävs en gåvoavsikt, en förmögenhetsöverföring samt att transaktionen har skett frivilligt. När det sker överlåtelser till underpris till närstående, råder en presumtion som säger att gåvokriterierna är uppfyllda. I er fråga framgår dessutom även att gåvokriterierna är uppfyllda, eftersom ni vill ge bort bostadsrätten till er dotter mot en ersättning som motsvarar lånet. Det resulterar i en förmögenhetsöverföring som är frivillig.Därför kommer alltså överlåtelsen resultera i en del som räknas som försäljning, och en del som räknas som en gåva. Försäljningsdelen motsvarar den ersättning som erlagts, vilket i detta fall blir 1.100.000 kronor. Resterande del räknas som en gåva. Eftersom er dotter redan äger 15% räknas återstående del som en gåva.Skattefrågor kan med fördel ställas till skatteverket. Deras rådgivning är gratis, och ni når dem på 0771-567 567.Vänliga hälsningar

Sambo köpa in sig i bostadsrätt

2015-02-21 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej! Min sambo flyttade in i min bostadsrätt för ca ett halvår sedan. Nu funderar vi på olika lösningar gällande att hon ska bli en del av bostadsrätten. Den köptes av mig för 1 840 000, nybyggd. Marknadsvärdet idag borde ligga mellan 2 300 000 - 2 550 000. Jag har lån på ca 1 500 000 i dagsläget. Vi har funderat på olika alternativ och skulle gärna få veta vad som blir konsekvenserna av dessa. I alla alternativ räknar vi med att köpa ny bostadsrätt under 2015-2016. Det ena att hon köper in sig på 50%. Kan jag sälja 50% av ursprungspris eller måste det vara marknadsvärde? Hur fungerar det då med skatter, uppskov, lån, osv och vem bestämmer marknadsvärde? Jag ger hälften i gåva. Hur blir det då med lånen, skatter, procent av ägande osv? Hur blir det om vi väntar och köper en ny bostadsrätt tillsammans och jag går in med tex 700 000 och hon med 300 000 och bostaden kostar 3 miljoner. (Vi vill äga lika stor del alltså 50/50) Detta är några exempel vi klurat på. Finns det fler alternativ eller smidigare lösningar av dom frågor vi redan har, skriv gärna ner dom. Hoppas det går att ge svar på frågorna!
Linnea Ranvinge |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Skatterättsligt är det marknadsvärdet man utgår från när det gäller försäljning av bostadsrätt (delningsprincipen, se RÅ 1988 ref. 22). Om du överlåter halva bostadsrätten till din sambo för en ersättning som motsvarar eller överstiger marknadsvärdet kommer hela överlåtelsen att ses som ett köp skatterättsligt. Det innebär att du får skatta för kapitalvinsten (22 % i skatt när det gäller bostadsrätt, se 46 kap. 18 § och 65 kap. 7 § IL). Om du överlåter andelen utan ersättning utgör överlåtelsen istället en gåva och då gåvoskatten är avskaffad i Sverige kommer ingen skatt att utgå (8 kap. 2 § inkomstskattelagen, IL). Detta förutsätter dock att en gåvoavsikt föreligger, att denna är frivillig samt att en förmögenhetsöverföring sker (vilket verkar vara uppfyllt i det här fallet). Din sambo tar då över din skatterättsliga situation avseende andelen, vilket innebär att hon kommer att få skatta i framtiden även för den värdeökning bostaden hade under den tid då du ägde den. Om ersättning däremot betalas i samband med överlåtelsen, men understiger marknadsvärdet kommer en uppdelning att göras. En del kommer då att utgöra en gåvorättslig del (skattefri) och en del kommer att utgöra köp (kapitalvinstbeskattning). När det gäller lånen ses dessa som en del av köpeskillingen om de tas över till hälften av din sambo, vilket är viktigt att komma ihåg vid bedömningen av om överlåtelsen hamnar över eller under taxeringsvärdet. Du har således ingen skyldighet att sälja andelen till en ersättning som motsvarar marknadsvärdet, men konsekvenserna varierar beroende på vilken ersättning som sätts. När det gäller marknadsvärdet utgörs det normalt sett av det sannolika försäljningspriset vid en försäljning på den allmänna marknaden. För att ta reda på det är det vanligt i praktiken att anlita en värderingsman.Avseende uppskov blir utfallen aningen olika beroende på om du överlåter 50 % av din nuvarande bostadsrätt till din sambo innan ni förvärvar den nya bostaden eller om du säljer hela den bostaden själv och ni sedan förvärvar en ny bostadsrätt tillsammans. Uppskov är en möjlighet att skjuta upp skatten tills det att ni säljer den nya bostadsrätten. Därmed slipper ni skatta när ni säljer den nuvarande bostadsrätten. För att få uppskov krävs att du säljer en bostad som varit din permanentbostad och förvärvar en ny bostad inom en viss tid (se 47 kap. IL). Uppskovsbeloppet måste vidare uppgå till minst 50 000 kr (d.v.s. kapitalvinsten för den bostad du säljer). Noteras bör dock att den skattskyldige varje år måste ta upp en schablonintäktmotsvarande 1,67 % av uppskovsbeloppet och skatta kapitalvinst på denna del. Men, då blir skattesatsen enbart 0,5 % per år istället för en skattesats på 22 % av hela kapitalvinsten vid försäljningen. Den skatten skjuts istället på framtida försäljning av den nyförvärvade bostaden.Skillnaden i det här fallet ligger i huruvida din andel i den nya bostaden kommer att kosta mer eller mindre än den andel du säljer i din befintliga bostadsrätt. Om du säljer hela bostaden själv och sedan förvärvar 50 % av den nya bostaden är det högst troligt att den nya bostaden för dig kommer att kosta mindre (du går från 100 % ägande till 50 %). Om du däremot först säljer halva bostaden till din sambo och sedan förvärvar 50 % av en ny bostadsrätt kommer troligen den senare ersättningen att vara högre (förutsatt att du inte begär att de två försäljningarna ska läggas ihop, men då blir resultatet detsamma som om du hade sålt hela bostaden själv, se ställningstagande från skatteverket). För möjligheten till uppskov innebär det följande (se 47 kap. 7 § IL). I det första fallet, d.v.s. om din halva av ersättningen för den nya bostaden understiger den köpeskilling du sålde din del av ursprungsbostaden för, kan inte skillnaden mellan de två ersättningarna vara lika med/större än din kapitalvinst. Är så fallet medges inte uppskov. Om däremot ersättningen är större för din nyförvärvade del än ersättningen för bostaden du sålde medges uppskov alltid motsvarande kapitalvinsten. Dock finns ett uppskovstak på 1,45 mkr multiplicerat med den skattskyldiges andel av den sålda bostaden (se 47 kap. 7 § 2 st. IL).Viktigt att poängtera i sammanhanget är också den familjerättsliga sidan av situationen. Enligt sambolagen utgör all egendom som förvärvats för gemensamt bruk s k samboegendom, vilken ska delas lika vid en eventuell separation. Det kan medföra att om du använder vinsten från din sålda bostadsrätt och investerar den i en ny bostad kommer denna nya bostad att anses införskaffad för gemensamt bruk, vilket innebär att din sambo får rätt till halva bostaden vid en eventuell framtida separation. Såvida inte din sambo erlägger halva köpeskillingen för den nya bostaden (alternativt köper in sig i din befintliga bostadsrätt för en ersättning motsvarande dess marknadsvärde) kan det därför rekommenderas att ni upprättar ett samboavtal som reglerar situationen.Jag hoppas du fått svar på dina funderingar. Vid fler frågor, tveka inte att skicka in en ny fråga!Vänliga hälsningar,

Skatt för dödsbo

2015-02-02 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej! Min make avled april 2014. Han hade två barn i tidigare äktenskap. Bouppteckning och arvsskifte är klara. Jag undrar hur det blir om det visar sig att maken får restskatt 2015? Ska jag betala hela summan, eller ska särkullbarnen också betala?
Victor Sundh |HejNär någon avlider tar dödsbodelägarna (Du och de båda barnen av allt att döma) ansvaret för dödsboets tillgångar och skulder. Delägarna ansvarar även för att lämna in dödsboets deklaration. Dödsboet finns kvar tills alla tillgångar i boet har skiftats, vilket verkar ha skett här. Dödsboet är dock skattemässigt avslutat först när skattedeklarationen är inlämnad och eventuellt över- eller underskott är reglerat. Skulle det bli ett underskott, dvs restskatt, ansvarar dödsbodelägarna solidariskt för skulden. Var och en av dödsbodelägarna är alltså skyldig att betala så stor del av skulden som motsvaras av arvslotten. Skatteverket skulle dock kunna rikta kravet mot endast någon av delägarna som då måste se till att betala in skulden, men har då en regressrätt (rätt att återkräva belopp som överstiger vad just den personen skulle ha betalt) gentemot övriga delägare. Svaret på frågan är alltså att ni delar på skulden.

Beskattning av investeringssparkonto - begränsat skattskyldig

2015-01-25 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Vilka skatteregler gäller för beskattning av vinster i ISK (Investeringssparkonto) om man är utflyttad och begränsat skattskyldig? Gäller Schablonbelopp eller måste man betala skatt som en icke ISK depå?
Linnea Ranvinge |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Begränsat skattskyldiga är inte skattskyldiga för alla sina inkomster i Sverige (och från utlandet), utan är endast skattskyldiga gällande de områden som omnämns i 3 kap. 18 § inkomstskattelagen (IL). Här nämns inte investeringssparkonto (ISK). Utdelning på ISK ska istället beskattas med kupongskatt enligt kupongskattelagen (KupL) när det gäller begränsat skattskyldiga (se ställningstagande från skatteverket). Varken schablonintäkt eller ränta beskattas avseende ISK om ägaren är begränsat skattskyldig. Kapitalvinst vid försäljning av delägarrätter på ett ISK beskattas inte heller, med undantag för kontrofrämmande tillgångar (se 3 kap. 19 § IL).Skattesatsen enligt KuL är 30 % (se 5 § KupL), såvida inte dubbelbeskattningsavtal föreligger mellan Sverige och det aktuella landet vilket begränsar Sveriges beskattningsrätt till en lägre skattesats. Detta gäller således enbart utdelning på ISK. Om personen i fråga däremot övergår från att vara obegränsat skattskyldig till att bli begränsat skattskyldig under året, ska beskattning ske för schablonintäkt på ISK under den del av året som personen varit obegränsat skattskyldig.Hoppas du fått svar på dina funderingar och annars är du mer än välkommen att skicka in en ny fråga.Vänliga hälsningar,