Rotavdrag - debitering

2015-11-11 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Rotavdrag. Gäller fönsterbyte. Har accepterad rotavdrag med arbetskostnad max 4 timmar. Den verkliga arbetskostnad var 2 timmar för snickare + 1 timme medhjälpare. Firman fakturerar 8 timmar arbetstid med följande förklaring:"Vi kan vidarebefodra sms trafiken mellan dig och Patrik. Jag har läst eran sms konversation. Ett utdrag "Tar max en dag så max 4 timmar efter ROT + material". "Det har du svarat OK på".Jag har givetvis accepterad rotavdrag men att underlaget för rotavdrag skulle beräknas på den verkliga arbetskostnaden.Kan man tolka deras förklaring att jag har accepterad skattefusk? Enl. min mening är detta fråga om löpande räkning med takpris men de har annan åsikt. Prisskillnad enl. min beräkning är c:a 1800 kr i jämförelse med deras skattefuskplanering.Ber om tips hur hantera frågan.Med vänlig hälsning J.Patera
Yvette Lind |Hej J. PateraTack för att du vänder dig till Lawline med din frågeställningDet är lätt att det kan bli missförstånd/uppstå oklarheter när kommunikation sker via sms (eller annan skrift) som i detta fall. Jag kan se hur ni båda resonerat i detta fall.Till att börja med vill jag först kort klarlägga hur ROT-avdraget fungerar. ROT-avdrag dras av direkt på kostnaden av företaget som anlitats för uppgiften till skillnad från andra skatterättsliga avdrag som först betalas ut med skatten. Du betalar 50% av den verkligen kostnaden, dvs. istället för 10 timmar betalar du 5 timmar som ett exempel. Det tolkar jag även ha skett i detta fall. "Tar max en dag så max 4 timmar efter ROT + material" betyder att den faktiska arbetskostnaden rimligen bör ha varit 8 timmar. Du debiterades alltså för 4 timmar vilket stämmer med regelverket. Om du fortfarande känner att du inte är nöjd rekommenderar jag dig att kontakta företaget muntligen för att försöka redan ut situationen. Som jag förstår dig menar du att det borde ha skett på löpande räkning och du vill veta exakt hur lång tid det verkliga arbetet tog? Om du fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till konsumentombudsmannen för rådgivning. Men som jag kan se det från den info jag fått ser det skatterättsliga förfarandet ut att vara riktigt.

Gåvor till allmännyttiga ändamål

2015-11-03 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Har en styrelse i en båtklubb befogenhet att fatta beslut om att skänka pengartill t ex flyktinghjälpen ?Är det inte en sak för ett årsmöte ?
Olivia Åman |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt 10 kap. 8 § i Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar får styrelsen besluta om gåvor till allmännyttiga ändamål, så länge det med hänsyn till ändamålet och omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Vad som anses skäligt bedöms genom att det med hänsyn till föreningens ställning skall vara en gåva av ringa betydelse. Huruvoda gåvan är av ringa betydelse eller inte avgörs genom en skälighetsbedömning, 10 kap. 2 §. Sammantaget innebär detta att det är tillåtet för styrelsen i en ekonomisk förening att besluta ge en gåva till allmännyttiga ändamål, så länge gåvan är av ringa betydelse med hänsyn till föreningens totala tillgångar. Jag hoppas du fått svar på din fråga. Med vänliga hälsningar

Retroaktiv skattelagstifning

2015-10-10 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej, Min bror påstår att gåvo- och arvsskatten är på gång tillbaka och att den då kommer verka retroaktivt. När den avskaffades flyttades datumet tillbaka något för att tsunamikatastrofens offer skulle omfattas men åt andra hållet, skulle det, rent hypotetiskt, vara lagligt att införa en skatt säg 2017-01-01 och i ett svep omfatta alla gåvor som gjorts från 2016-01-01? Låter helt bisarrt i mina öron och jag försöker övertyga brodern som kör med "Vågar du chansa?". Har ni något bra svar jag kan ge till honom? (Jag har i kontakter med Skatteverket och Finansdepartementet iallafall fått fram att något sådant förslag inte finns i dagsläget så jag undrar mer hypotetiskt om budgetförhandlingar nästa höst skulle omfatta detta.)
Erik Blomquist |Hej och tack för din fråga!Nej, det är enligt grundlag (2 kap. 10 § 2 st. RF) förbjudet att ta ut skatt för något som inte var föreskrivet vid den tidpunkten den skatteutlösande händelsen inträffade. Det finns visserligen några undantag, men dom är mycket sällsynta och inte aktuella idag; till exempel krig och svår ekonomisk kris. Det är även möjligt att ta ut skatt retroaktivt om regeringen lämnat ett sådant förslag, men det är då endast möjligt att "backa" tiden till dess att förslaget lämnades. I dagsläget finns inget sådant förslag och det är således inte grundlagsenligt att beskatta en gåva som sker idag.

Tjänstepension och efterlevandeskydd

2015-08-18 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej. Tackar jätte mycket till Soroosh Parsa som gav mig svar på min fråga gällande pension/kvarlevande mm.Det jag har fått reda på sedan dess är att min styvfar hade en tjänstepension och allmän pension. Och att han också bad min mamma någon tid innan han gick i pension atr skriva sin namnteckning på och sa atr de gällde pensionen ifall han går bort.Vad kam det ha varit?
Soroosh Parsa |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din styvfar anses inte som ägare till de pengar som finns i hans allmänna pension förrän de har betalats ut i form av pension. Den allmänna pensionen går alltså inte att föra över till en efterlevande, utan de pengarna fördelas i form av arvsvinster till andra pensionssparare i systemet. Vad gäller tjänstepensionen, får jag anta att han har tecknat ett efterlevandeskydd för din mor. Det går alldeles utmärkt för henne att ta del av de pengarna i så fall.Det ni behöver göra är att ta kontakt med den "valcentral" som han tillhörde. Jag nämner några sådana så kanske ni hittar det på något papper. För privatanställda tjänstemän finns exempelvis Collectum, för privatanställda arbetare finns Fora, för statligt anställda SPV och för anställda i kommun, landsting, region osv. finns Pensionsvalet och Valcentralen.Kan ni inte hitta den rätta valcentralen, får jag hänvisa er till hans tidigare arbetsgivare som kan ha information om hans tjänstepension.Hör av dig om något är oklart.Vänligen

Online-erbjudanden

2015-11-05 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Alla erbjudanden på nätet med gratis pengavinster, det kan väl inte vara gratis att gå med på sådana avtal?
Khashayar Kiavash |Hej Bernt och tack för din fråga.Med "gratis att gå på med sådana avtal" förmodar jag att du undrar om man inte behöver betala något själv för eventuella vinster som kan uppkomma. Först och främst ska det konstateras att många av de erbjudanden du syftar till oftast är ren lurendrejeri. De anordnar en låtsas-tävling och därefter ber de dig fylla i emailadress och liknande för att kunna skicka spam-brev till denna. Dessa "gratistävlingar" får alltså tas med en nypa salt.Däremot föreligger ju det självfallet tävlingar som faktiskt är anordnade av företag som är ärliga i sin marknadsföring. Det kan handla om många olika tävlingsformer; allt från att lösa korsord till där de bara slumpar fram en vinnare. Om vinnaren ska behöva skatta för den vinst han får beror på om det är slumpen som avgör om man vinner tävlingen eller inte. I rättspraxis har man ansett att om vinnaren har utfört en viss intellektuell prestation (exempelvis lösa korsord), så är det inte att anse som en slump och därmed ska den vinst (som ska värderas till marknadsvärdet enligt 61 kap. 2§ Inkomstskattelagen, IL) som köparen erhåller beskattas i inkomstslaget tjänst, 8 kap 4§. IL. Där varierar skattesatserna beroende på dina andra förvärvsinkomster, men nästan i alla fall erläggs en kommunal skattesats som varierar beroende på vilken kommun man bor i (den ligger vanligtvis runt 30%). Däremot stadgar 8 kap 3§ IL. att lotterivinster är skattefria. Här är det som ovan nämnt slumpen som avgör, varför vinnaren inte erhåller en skattpliktigt intäkt och därmed alltså inte behöver beskattas för denna. Detta gäller även för lotterier som är anordnande inom EES-området.Inkomskattelagens 8 kap. hittar du här.Med vänlig hälsning,

Skattskyldig i Sverige efter att ha varit bosatt utomlands

2015-11-02 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Om jag uppfyller kriterier för SINK ,endast fritidsbostad i Sverige etc,Skriver ut oss ,fru och jag på fem år.Blivande pensionärer med god tjänstepension. Återskrivning till Sverige efter denna tid,problem eller formalia?? MVH Thailandboende
Isabel Ekström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fundering handlar om skattskyldighet i Sverige. Detta regleras huvudsakligen i Inkomstskattelagen (IL) men också i andra lagar såsom Lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK).Enligt huvudregeln, 3:3 IL, är man obegränsat skatteskyldig i Sverige om man 1) bor i Sverige, 2) stadigvarande vistas i Sverige eller 3) om man har väsentlig anknytning till Sverige och tidigare har bott här. Man är då skatteskyldig i Sverige enligt inkomstskattelagens regler för alla sina inkomster både från Sverige och från utlandet, se 3:8 IL. Om man inte uppfyller något av kriterierna för att bedömas som obegränsat skatteskyldig enligt IL, kan man ändå bli skatteskyldig i Sverige för vissa inkomster. Exempelvis för sådana inkomster som räknas upp i SINK, se 3§ SINK och 5§ SINK.Om man därefter flyttar tillbaka till Sverige uppfyller man återigen kriterierna för att anses som ”obegränsat skatteskyldig” och man beskattas då återigen enligt IL:s regler. Frågan om en viss inkomst skall hänföras till den period som man är obegränsat skatteskyldig eller inte avgörs genom att inkomsten skall beskattas när den är disponibel, detta följer av praxis. Exempelvis: Om du flyttar tillbaka till Sverige den 1 maj, kommer alla inkomster som du får efter den 1 maj att beskattas enligt IL:s regler. Detta skall inte innebära några problem utan du kommer endast behöva ha viss kommunikation med skatteverket. Om du har ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarfältet nedan. Lycka till.

Dispens om förtida utbetalning av pensionsförsäkring gäller ej avtalspensionsföräskring

2015-08-29 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Jag har en klient som jag hjälper i en svår situation där han efter mångårig sjukskrivning skolat om sig och påbörjat detta arbete. Under sin sjukskrivningsperiod har han tagit smålån för att överleva, samt att han sedan 2000 dras med en relativt stor skuld i samband med en separation och försäljning av en fastighet. Idag kan han inte betala sina lån som tillsammans uppgår till ca 1 MSEK, skulderna för nya för att söka skuldsanering. Han har ett stort sparande i pensionsmedel, varvid ett av dessa sparande är en tjänstepension, han har avslutat sin anställning sedan 2004. Jag har sökt dispens om att denna skall utbetalas för att undvika en total ekonomisk härdsmälta med utmätning av hans lön resterande del av hans liv. Dvs han är idag på obestånd, han har en sjukdomsbild psykiskt, vilket intygats av experter. Skatteverket invänder då att han måste äga sin tjänstepension, och företaget vill inte överlåta den, men ställer sig positiva till att utbetala den om Skatteverket så beviljar vår ansökan. Skatteverket hänvisar till § 17, 18, inkomstskattelagen och hänvisar till att han måste äga sin tjänstepension! Jag kan inte riktigt läsa mig till detta i anvisade paragrafer, jag har bett om ett skriftligt avslag så att jag kan överklaga beslutet.Finns det några prejudikat eller annan argumentation för att lösa denna livsviktiga fråga för min klient. Tacksam för snart svar.
Fredrik Norberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du lämnat in en ansökan om dispens för medgivande av förtida utbetalning av pensionssparkonto. Skatteverkets blankett här. Jag förstår det även som att det är fråga om Inkomstskattelagen (1999:1229) kapitel 58, om penisonssparande.I Skatteverkets svar hänvisade de till 17-18§§ som just avser möjligheterna till att ansöka om utbetalning (återköp) eller överflyttning av pensionssparmedel. Mer information om Skatteverkets bedömningsgrund finner man på skatteverkets hemsida här. Som jag förstår regleringen här och möjligheterna till förtida utbetalning (Överlåtelse eller återköp) så gör man en distinktion mellan tjänstepension och privat pensionssparande. Vid tjänstepension står arbetsgivaren som försäkringstagare och arbetstagaren som förmånstagare, emedan alla annan pensionsförsäkring så står man själv som försäkringstagare, IL 58:9.Dem dispensgrunder som anges i 17-18§§ avser, som jag förstår det, just all annan pensionsförsäkring än just tjänstepension. Det vill säga att dispensmöjligheterna förutsätter att man står som försäkringstagare för pensionsförsäkringen vilket man inte gör vid tjänstepension.Tyvärr kan jag inte komma till någon annan slutsats än precis som skatteverket påpekar, att klienten du företräder inte "äger" tjänstepensionsförsäkringen och därmed kan de inte lämna dispens för förtida utbetalning. Detta ter sig naturligt om man tar hänsyn till omständigheterna; i annat fall skulle din klient, genom dispensförfarande vid skatteverkets, tvinga ett annat rättssubjekt (företaget) till en tvingande handling. Jag har försökt hitta praxis på området för att se om frågan prövats tidigare, men det enda jag kan hitta är RÅ 2010 nr. 89, som tyvärr inte behandlar frågan om tjänstepension med däremot berör bedömningsgrunderna för en förtida utbetalning (återköp 18§) och det verkar i vart fall som att din klients personliga förutsättningarna uppfyller kraven för dispens (!) och bör kunna utgöra en bra hänvisning att ta med när man söker dispens. Det är därmed en fråga om vem som "äger" pensionsförsäkringen. Jag ser inget hinder för att arbetsgivaren ska kunna överlåta pensionsförsäkringen till din klient, som därmed skulle kunna ansöka om förtida utbetalning. Men som du beskriver i din fråga så går företaget inte med på det. Tyvärr får jag uppfattningen att din klient har fastnat mellan "två hårda punkter". Skatteverket kan inte lämna dispens om din klient inte äger försäkringen, och företaget vill inte överlåta pensionsförsäkringen. Men då kan man ställa sig två följdfrågor; (1) kan företaget begära dispens om förtida utbetalning, och alternativt (2) vad om företaget skriftligen utfäster sig en förtida utbetalning av tjänstepensionen om visst belopp förutsatt att skatteverket lämnar dispens? Jag förslår att du i förstahand vänder dig till Skatteverket och förhör dig om möjligheterna enligt (2), det kan eventuellt lösa behörighetsproblematiken och jag kan inte förutse något hinder i att skatteverket ska kunna lämna dispens med sådan utfästelse som underlag. Frågan har inte blivit prövad tidigare och det kan vara så att 18§ inte tillåter det, det är däremot skatteverket bäst lämpade för att svara på. I annat fall kan ni få ett överklagbart avslag och därefter få frågan prövad. Sedan skulle ni också kunna undersöka möjligheterna för att få företaget att ansöka om sådan dispens enligt 18§.Avslutningsvis vill jag säga att efter att ha gå igenom regleringen på det här området får jag känslan av att dispens enligt 18§ är tänkt att endast avse pensionsförsäkring som man själv gjort avsättningar för. Rent principiellt verkar lagstiftaren ha tagit ställning till att pensionsmedel en försäkringstagare själv gjort avsättningar för, ska under mycket restriktiva former, kunna begära förtida utbetalning av. Däremot verkar det inte vara meningen att den möjlighet ska finnas för tjänstepensionsförsäkringar, som per definition ägs och betalas av annan än förmånstagaren. Samtidigt kan man fråga sig vilken bärighet detta principiella ställningstagande "bör" få, när grunderna för dispens är uppfyllda. Lagstiftaren har ju tagit ställning för att under vissa former möjliggöra en förtida utbetalning av pensionsmedel och i en sådan situation kan man fråga sig hur stor roll det spelar vilka pensionsmedel som utbetalas, effekten är densamma (förutsatt att företaget medger en förtida utbetalning).---Jag hoppas rådgivningen har varit till hjälp och om något har varit otydligt så är ni varmt välkomna att återkomma till mig på nedanstående kontaktuppgifterMed vänliga hälsningarFredrik Norbergfredrik.norberg@lawline.se

Allmän pension vid dödsfall

2015-08-18 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Min pappa, ensam 67 år dog nu, ogift, dvs skild inget testamente. ser att det finns en stor allmän pension på de oranga kuverten.Vad händer med den allmänna pension som han sparat.
Soroosh Parsa |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det belopp som framgår i det orangea kuvertet var avsett för din far, men han anses inte som pengarnas ägare förrän de har betalats ut i form av pension. Pengarna kommer att fördelas i form av arvsvinster till andra pensionssparare i systemet. Du kan alltså inte ta del av hans pension.Vänligen