F-skatt, betalningsförseningar

2014-05-21 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej. Jag har en enskild firma sen 2011. I vintras fick jag barn som blev inlagda med dropp och jag kunde inte jobba. Har läkarintyg. Jag ringde skatteverket och med min försening på momsen på 16 tusen kr. De sa muntligt i telefon att jag fick skjuta upp den. Väl hemma igen ser jag att de skickat det till kronofogden. Jag betalade. Senare nu under våren skulle jag betala 34 tusen i skatt. Jag väntade på två rotavdrag från själva skatteverket. Med de pengarna skulle jag betala dem 34 tusen kr. Nu är det ärendet hos kronofogden igen. Jag har betalat 2000 kr innan förfallodagen och även meddelat detta. Så fort jag får min rot betalar jag resten. Anledningen till att en rot inte kommit är för att jag missat ett brev där skatteverket begär underlag för roten i form av bevis på faktura samt när det inbetalades. Detta brev upptäcktes för sent. Kan skatteverket dra in min f-skatt pga detta?
Denise Peters |Hej och tack för din fråga! Detta regleras i Skatteförfarandelagen (SFL), här. I 9:4 SFL med hänvisning till 9:1 st 2 SFL räknas de villkor upp som kan medföra en återkallelse av din f-skatt. I punkten 3 b nämner man att det faktum att man inte betalat in skatter och dylikt i tid är grund för återkallelse i den mån det inte är obetydligt. Vad som utgör en obetydlig summa har kommenterats av Skatteverket i dess allmänna råd, SKV A 2012:06, här. Man nämner här att förseningar med belopp som överstiger 20 000 kr eller fyra eller fler brister/uteblivna betalningar är tillräckligt för att ses som betydligt. Det finns alltså grund för att dra in din f-skatt så jag råder dig att ta kontakt med Skatteverket, förklara din situation och begära anstånd även för detta belopp. Detta gör du genom att fylla i en blankett som du finner tillsammans med mer information här.Lycka till!  

Deklarera - dödsboet eller dödsbodelägarna?

2014-04-30 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej Vi är 7 syskonbarn som fått ärva en jordbruksfastighet av en gammal far/morbror. vi har nu sålt fastigheten med skog och allt lösöre för 800 000 kronor. Hur blir det med ev skatt på detta. Ska dödsboet skatta eller är det vi 7 som ska ta upp det till beskattning i våra deklarationer nästkommande år.
Beatrice Rohdin |Hej och tack för din fråga,Avgörande för ifall ni som privatpersoner eller dödsboet ska deklarera försäljningen är ifall arvskifte skett innan eller efter försäljningen. Har försäljningen skett innan skiftet ska dödsboet deklarera inkomsten och i annat fall ska ni som privatpersoner göra det. Ett dödsbo är ett eget skattesubjekt och beskattas i stort sett som fysiska personer. De skattesatser som gäller för fysiska personer gäller således även dödsbon (de första åren) och grundavdrag medges det första året boet existerar. Vänliga hälsningar,

Beskattning av bostadsuthyrning

2014-03-21 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Frågan gäller uthyrning av bostad. Enligt kontrakt är hyran 5000 kr/månad. Hyresgästen envisas dock med att bara betala 3000 kr/månad. Jag har alltså fått 36000 kr på ett år och det skulle väl innebära att det inte blir någon skatt enligt reglerna. Men enligt kontraktet skulle årshyran bli 60000 kr och då skulle jag bli skattskyldig. Så, vad gäller? Ska jag redovisa det som jag borde få eller det som jag i verkligheten får?
Haris Catovic |Hej! Tack för din fråga!I inkomstslaget kapital, vilket är det inkomstslag som inkomster på bostadsuthyrning ska hänföras till, ska inkomster tas upp som intäkt det beskattningsår då inkomsterna kan disponeras, 41 kap. 8 § inkomstskattelagen (IL). I detta fall har du under beskattningsåret kunnat disponera över 36.000 kr. Att avtalet med hyresgästen stipulerar att hyresersättningen är högre än den ersättning som du faktiskt har erhållit saknar betydelse. Du ska alltså i detta fall redovisa 36.000 kr som skattepliktig intäkt.Lycka till! 

Företrädaransvar i AB

2013-10-31 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Min make och hans bror startade ett AB ihop och bestämde sig för att sätta bolaget i konkurs då de fick för stora skulder. Jag undrar nu när och hur länge de eventuellt kan hållas personligt ansvariga för bolagets skatteskulder? Det är de enda skulder som de inte hört något om efter avslutad konkurs. Övriga fordringsägare har godtagit ackordet och tingsrätten har fastställt konkursen.
Emelie Svensson |I enlighet med 59 kap. 13 § skatteförfarandelagen (SFL) (https://lagen.nu/2011:1244#K59P13S1) kan företrädare för en juridisk person tillsammans med den juridiska personen bli skyldiga att betala den skatt eller de avgifter som de uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har betalat. Detta kallas för företrädaransvar. Det kan vanligtvis vara svårt att bevisa uppsåt eller grov oaktsamhet, men på det här området tillämpar domstolarna uppsåtsrekvisitet som ett medvetenhetsrekvisit: om företrädarna visste om, eller borde vetat om, att bolagets skatt hade förfallit, då är uppsåtsrekvisitet uppfyllt. Betalningsskyldigheten startar från det att skatten är förfallen till betalning, dvs. från dagen efter förfallodagen. Det innebär att det är möjligt att vänta till sista dagen med att betala, men om företrädarna väntar till dagen efter blir de personligt ansvariga för all skatt som har förfallit fram till dess.Den enda möjlighet företrädarna har för att undgå företrädaransvaret är att de "vidtar åtgärder för en samlad avveckling av den juridiska personens samtliga tillgångar". Det innebär är att företrädarna antingen måste ansökan om konkurs, företagsrekonstruktion, betalningsinställelse eller likvidation. I det här fallet har din make och hans bror ansökt om att försätta aktiebolaget i konkurs. Så länge de har gjort det senast på förfallodagen så undgår de företrädaransvaret enligt 59 kap. 13 § SFL.Lycka till!Med vänliga hälsningar,

Skatt vid lån av pengar

2014-05-21 i SKATTERÄTT
FRÅGA |det är så här jag behöver låna 60000 av en vän i kontanter innan mitt lån är beviljat. sen när jag ska betala tbx så kommer jag skicka det över internet banken, kan det bli någon skatte smäll/problem för den typ av summa pengar ???
Ida Walhagen |Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Den enda skatten som kan komma i fråga på en sådan transaktion är om ni avtalar om någon ränta på lånet. I så fall ska du dra av räntekostnaden i inkomstslaget kapital, medan din vän istället ska ta upp motsvarande belopp som en inkomst av kapital, se 42 kap. 1 § inkomstskattelagen.Hoppas att detta besvarade din fråga!Vänligen

ROT-avdrag vid dold samäganderätt

2014-03-30 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej,Jag har gjort renoveringsarbete på min lägenhet under 2013. Detta har jag begärt ROT-avdrag för men problemet är att jag inte har betalat tillräckligt med skatt under året. Jag står som formell ägare till lägenheten men delar på banklånen med min far. Inofficiellt eller mellan mig och honom så äger han 10 % av lägenheten och officiellt äger jag hela lägenheten. Kan jag då skriva över ROT-avdraget så att han kan göra avdraget eller krävs det att hans ägarandel är registrerad någonstans? Om det inte går skulle det gå att föra in honom som delägare i lägenheten officiellt nu i efterhand och skriva över avdraget? Vore mycket tacksam för svar! Vänliga hälsningar
Lovisa Hedlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!Det du beskriver låter som en dold samäganderätt, dvs att din far äger fastigheten tillsammans med dig trots att detta inte manifesterats utåt på något sätt. Skatteverket har i sitt ställningstagande 131 913846-09/111 anfört att dold samäganderätt inte kan ge rätt till ROT-avdrag. För att en dold samägare ska få rätt till avdrag krävs det att äganderätten synliggörs genom avtal och inskrivning hos inskrivningsmyndigheten. Då ges dock endast avdrag för arbeten utförda tiden efter inskrivningen. Vänligen

Skattskyldighet vid utskiftning och försäljning av egendom i dödsbo

2013-11-08 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Ett dödsbo där det finns en fastighet, tax värde är 1 360 000. Ett av barnen vill överta fastigheten. Ska han köpa fastigheten från dödsboet? Eller överta det genom arv? De är fem syskon. Om man skiftar ut fastigheten tar man då upp den ev vinstskatt som blir om han försäljer fastigheten (till taxvärdet) som en kostnad i dödsboet. Han skulle få "köpa" fastigheten till taxeringsvärdet, sen får han betala till de andra i arvskiftet.
Thomas Hefner |Hej,När egendom skiftas ur ett dödsbo blir man inte skattskyldig. Om egendomen säljs av dödsboet blir dödsboet skattskyldigt för eventuell kapitalvinst. Notera att om en fast egendom säljs för mindre än taxeringsvärdet räknas det, enligt praxis, som gåva och då är man inte skattskyldig för någon kapitalvinst. Lagrumshänvisningar: Inkomstskattelagen 4:1, 44:3, 44:21. Lagen hittar du https://lagen.nu/1999:1229

Personligt ansvar för aktiebolags skatteskulder

2013-10-02 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej, Jag skulle behöva hjälp med att bevisa tom okt att jag inte var ansvarig för ett AB som försattes i konkurs och att jag därför ej ska bli personligt betalnings ansvarig för bolagets skulder. Skulderna är arbetsgivaravgifter samt moms. frågorna jag ska bestrida är: Vilken funktion hade du o bolaget- arbetsområde, ansvarsområde etc? Jag var firmatecknare så jag skrev på saker och försökte fylla i k10 när jag deklarerade. Jag var även närvarande vid möte med revisorer och revisionen. C var företagsledare C ansvarade för bolagets administration Jag fick reda på företagets skulder i samband med att jag fick detta brev sep 2013. Det är därför jag skriver detta för att avsäga mig personligt betalnings ansvar för företagets skulder då jag endast stod på firman men inte drev den, saknade helt kännedom om att firman ej betalat skatt och arbetsgivaravgift under tre års tid. Jag har ingen koll på utbetalningar som företaget har gjort. Skulderna är förmodligen riktiga och det är hemskt beklagligt att C som drev företaget inte betalat dessa. Jag och C startade firman för att ha den tillsammans, jag skulle syssla med kosmetika och han skulle bedriva bygg arbete. Jag fick anställning i samma veva och kunde därmed inte driva mitt företag då jag fick en fast tjänst men stod kvar som firma tecknare. Jag har enbart skrivit på papper, öppnat bankkonto för att jag var den enda som kunde göra det som firmatecknare. Jag har aldrig tagit någon som helst utdelning sedan firman startades.
Pierre Olsson |Hej!Enligt Skatteförfarandelagen 59 kap 13§ så kan en företrädare för ett aktiebolag bli personligt betalningsansvarig för företagets skatteskulder. Med ”företrädare” avses främst styrelseledamöter och VD. Även så kallade ”faktiska företrädare” som haft maktpositioner i bolaget utan att vara legala företrädare kan dock omfattas av ansvaret. Om du är styrelseledamot eller VD så kommer du antagligen att få ansvara för skulderna trots att du inte varit aktiv i bolaget (se NJA 1974 s. 297). Att du säger att du var den ende firmatecknaren i bolaget tyder på att du hade en sådan position eftersom det normalt är VD och styrelse som har firmateckningsrätt.Om du endast är en så kallad särskild firmatecknare, alltså någon som bemyndigats firmateckningsrätt av styrelsen så verkar det däremot som att du kan komma undan ansvar (Handledning för företrädaransvar s. 22). Skatteverket kommer dock i första hand att gå på vad som är registrerat i bolagsverkets register och det ställs stora krav på eventuell motbevisning. Om du står registrerad som VD eller styrelseledamot i Bolagsverkets register så har du alltså ett svårt utgångsläge även om uppgiften är felaktigt.Med andra ord vad gäller bevisningen så är det alltså främst registret som är relevant. Förutom det är det bra om du kan hitta dokument från bolaget som styrker att du varit varken legal eller faktisk företrädare. Sådana dokument kan vara t.ex. protokoll från styrelsemöten, bolagsstämmor, avtal etc. Även vittnen kan användas som bevis. Det är tyvärr inget jag kan hjälpa dig med men det är naturligtvis fullt möjligt att anlita juridisk expertis som kan bistå dig. Se vidare här http://www.nordialaw.com/sv/verksamhetsomraden/skatt. Tänk dock på att du inte kan få ersättning för en sådan kostnad.Om Skatteverket ändå beslutar att hålla dig ansvarig för skatteskulderna så kan du i sista hand överklaga beslutet till domstol (Skatteförfarandelagen 67 kap 2§). Tänk dock på att även om du vinner så får du stå för dina rättegångskostnader själv eftersom det är en förvaltningsprocess.Skatteförfarandelagen hittar du https://lagen.nu/2011:1244Handledning för företrädaransvar hittar du här http://www.skatteverket.se/download/18.70ac421612e2a997f85800032340/1301921098728/44304.pdfMed vänliga hälsningar