Dispens om förtida utbetalning av pensionsförsäkring gäller ej avtalspensionsföräskring

2015-08-29 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Jag har en klient som jag hjälper i en svår situation där han efter mångårig sjukskrivning skolat om sig och påbörjat detta arbete. Under sin sjukskrivningsperiod har han tagit smålån för att överleva, samt att han sedan 2000 dras med en relativt stor skuld i samband med en separation och försäljning av en fastighet. Idag kan han inte betala sina lån som tillsammans uppgår till ca 1 MSEK, skulderna för nya för att söka skuldsanering. Han har ett stort sparande i pensionsmedel, varvid ett av dessa sparande är en tjänstepension, han har avslutat sin anställning sedan 2004. Jag har sökt dispens om att denna skall utbetalas för att undvika en total ekonomisk härdsmälta med utmätning av hans lön resterande del av hans liv. Dvs han är idag på obestånd, han har en sjukdomsbild psykiskt, vilket intygats av experter. Skatteverket invänder då att han måste äga sin tjänstepension, och företaget vill inte överlåta den, men ställer sig positiva till att utbetala den om Skatteverket så beviljar vår ansökan. Skatteverket hänvisar till § 17, 18, inkomstskattelagen och hänvisar till att han måste äga sin tjänstepension! Jag kan inte riktigt läsa mig till detta i anvisade paragrafer, jag har bett om ett skriftligt avslag så att jag kan överklaga beslutet.Finns det några prejudikat eller annan argumentation för att lösa denna livsviktiga fråga för min klient. Tacksam för snart svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att du lämnat in en ansökan om dispens för medgivande av förtida utbetalning av pensionssparkonto. Skatteverkets blankett här.

Jag förstår det även som att det är fråga om Inkomstskattelagen (1999:1229) kapitel 58, om penisonssparande.

I Skatteverkets svar hänvisade de till 17-18§§ som just avser möjligheterna till att ansöka om utbetalning (återköp) eller överflyttning av pensionssparmedel. Mer information om Skatteverkets bedömningsgrund finner man på skatteverkets hemsida här.

Som jag förstår regleringen här och möjligheterna till förtida utbetalning (Överlåtelse eller återköp) så gör man en distinktion mellan tjänstepension och privat pensionssparande. Vid tjänstepension står arbetsgivaren som försäkringstagare och arbetstagaren som förmånstagare, emedan alla annan pensionsförsäkring så står man själv som försäkringstagare, IL 58:9.

Dem dispensgrunder som anges i 17-18§§ avser, som jag förstår det, just all annan pensionsförsäkring än just tjänstepension. Det vill säga att dispensmöjligheterna förutsätter att man står som försäkringstagare för pensionsförsäkringen vilket man inte gör vid tjänstepension.

Tyvärr kan jag inte komma till någon annan slutsats än precis som skatteverket påpekar, att klienten du företräder inte "äger" tjänstepensionsförsäkringen och därmed kan de inte lämna dispens för förtida utbetalning. Detta ter sig naturligt om man tar hänsyn till omständigheterna; i annat fall skulle din klient, genom dispensförfarande vid skatteverkets, tvinga ett annat rättssubjekt (företaget) till en tvingande handling.

Jag har försökt hitta praxis på området för att se om frågan prövats tidigare, men det enda jag kan hitta är RÅ 2010 nr. 89, som tyvärr inte behandlar frågan om tjänstepension med däremot berör bedömningsgrunderna för en förtida utbetalning (återköp 18§) och det verkar i vart fall som att din klients personliga förutsättningarna uppfyller kraven för dispens (!) och bör kunna utgöra en bra hänvisning att ta med när man söker dispens. Det är därmed en fråga om vem som "äger" pensionsförsäkringen. Jag ser inget hinder för att arbetsgivaren ska kunna överlåta pensionsförsäkringen till din klient, som därmed skulle kunna ansöka om förtida utbetalning. Men som du beskriver i din fråga så går företaget inte med på det.

Tyvärr får jag uppfattningen att din klient har fastnat mellan "två hårda punkter". Skatteverket kan inte lämna dispens om din klient inte äger försäkringen, och företaget vill inte överlåta pensionsförsäkringen. Men då kan man ställa sig två följdfrågor; (1) kan företaget begära dispens om förtida utbetalning, och alternativt (2) vad om företaget skriftligen utfäster sig en förtida utbetalning av tjänstepensionen om visst belopp förutsatt att skatteverket lämnar dispens?

Jag förslår att du i förstahand vänder dig till Skatteverket och förhör dig om möjligheterna enligt (2), det kan eventuellt lösa behörighetsproblematiken och jag kan inte förutse något hinder i att skatteverket ska kunna lämna dispens med sådan utfästelse som underlag. Frågan har inte blivit prövad tidigare och det kan vara så att 18§ inte tillåter det, det är däremot skatteverket bäst lämpade för att svara på. I annat fall kan ni få ett överklagbart avslag och därefter få frågan prövad.

Sedan skulle ni också kunna undersöka möjligheterna för att få företaget att ansöka om sådan dispens enligt 18§.

Avslutningsvis vill jag säga att efter att ha gå igenom regleringen på det här området får jag känslan av att dispens enligt 18§ är tänkt att endast avse pensionsförsäkring som man själv gjort avsättningar för. Rent principiellt verkar lagstiftaren ha tagit ställning till att pensionsmedel en försäkringstagare själv gjort avsättningar för, ska under mycket restriktiva former, kunna begära förtida utbetalning av. Däremot verkar det inte vara meningen att den möjlighet ska finnas för tjänstepensionsförsäkringar, som per definition ägs och betalas av annan än förmånstagaren. Samtidigt kan man fråga sig vilken bärighet detta principiella ställningstagande "bör" få, när grunderna för dispens är uppfyllda. Lagstiftaren har ju tagit ställning för att under vissa former möjliggöra en förtida utbetalning av pensionsmedel och i en sådan situation kan man fråga sig hur stor roll det spelar vilka pensionsmedel som utbetalas, effekten är densamma (förutsatt att företaget medger en förtida utbetalning).

---

Jag hoppas rådgivningen har varit till hjälp och om något har varit otydligt så är ni varmt välkomna att återkomma till mig på nedanstående kontaktuppgifter

Med vänliga hälsningar

Fredrik Norberg

fredrik.norberg@lawline.se

Fredrik Norberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (541)
2020-10-25 Beskattning av skadestånd
2020-10-14 Beställning av tobak via nätet
2020-09-29 Hur betala skatt på mark i Polen, Lodz?
2020-09-29 Hur kort svarstid får Skatteverket använda?

Alla besvarade frågor (85358)