Kontrollavgift vid parkering

2010-12-31 i ÖVRIGT
FRÅGA |Förra fredagen var det klass 2 varning och snökaos i Luleå. Min hustru kunde därför inte parkera på anvisade parkeringsplatser då de var oplogade. Akademiska hus är ägare till dessa platser och tydligen anslutande väg där min hustru parkerade Lulebo som är vårt kommunala fastighetsbolag. Vi funderar om vi kan hävda Force Major och få den parkeringsbot som utdelats ogiltigförklarad? Personligen kan man tycka att sunt förnuft borde råda och det lär väl varit ett antal hundra som parkerat fel ute vid LTU denna dag. Tacksam för ett svar på denna fråga. Kan tilläggas att det svar som hon fått från Lulebo var rätt spydigt och de hävdar att det inte åligger dem att lösa snöskottning och att det bara är att betala böter lydigt och snällt.
Andreas Vinqvist |Hej, Enligt 10 § Lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering får avgift för felparkering inte tas ut, om det med hänsyn till omständiheterna i samband med den olovliga parkeringen framstår som uppenbart oskäligt att ta ut avgiften. Paragrafen är tillämplig då försummelsen berott på någon oförutsebar omständighet som ej är av bagatellartad natur. Som exempel på sådan situation har angetts egen eller nära anhörigs sjukdom, men även andra situationer kan komma ifråga. Jag tror dock inte att ni med framgång kan hävda paragrafen i ert fall för att undslippa betalning. När man parkerar har man en skyldighet att kontrollera att man får parkera på platsen. Att parkeringsplatsen är översnöad ger ej rätt att parkera utanför anvisat område. Lulebo har således rätt att kräva er på betalning trots omständigheterna den aktuella dagen. Vänligen,

Utanför Lawlines verksamhetsområde

2010-12-15 i ÖVRIGT
FRÅGA |A har utfärdat ett löpande skuldebrev till B. Detta skuldebrev blir sedan stulet av en tjuv som i sin tur överlåter det till en intet ont anande C. När C på förfallodagen kräver A har B redan informerat honom att skuldebrevet stulits. Har C rätt att kräva A på pengarna? Har B möjlighet att få tillbaka skuldebrevet från C?
Joel Dahlquist |Hej! Detta verkar vara en typisk konstruktion på en övnings-/tentamensfråga i grundläggande förmögenhetsrätt, jag har till och med själv svarat på den vid något tillfälle under mina studier. Lawlines syfte är att hjälpa människor med verkliga juridiska problem, inte att underlätta studier. Vänligen

Hur lång tid tar det att få svar från Lawline

2010-11-07 i ÖVRIGT
FRÅGA |Hej! För en vecka sen ställde jag en fråga till Lawline, jag fick också bekräfta att frågan kommit fram. Sedan dess har jag inte hört något fran Lawline. Kommer inget svar som t. ex din fråga blev tyvärr inte besvarad, eller kan jag ännu förvänta något svar.
Lina Radovic |Lawline förbehåller sig rätten att inte besvara alla inkommande frågor. Har vi inte möjlighet att besvara din fråga meddelar vi dig detta via e-post. Då en fråga tidigare besvarats och finns i vår databas på hemsidan kommer vi inte att besvara frågan på nytt utan endast hänvisa till detta svar. Då det bara gått en vecka finns det fortfarande chans att du får din fråga besvarad. Tiden för svar är beroende på frågan komplexitet och lawlines arbetsbelastning. Läs mer under fliken "årdgivning". En tips är att ta en titt i vårt arktiv med redan besvarade frågor. Kanske har du svar på din fråga redan där. Lycka till.

Avsluta uppdrag som god man

2010-10-03 i ÖVRIGT
FRÅGA |Visst har man, rätt att med angivande av visst datum, begära befrielse från att vara god man då dessutom huvudmannen skickat överförmyndaren ett brev om att ej önska ha kvar sin gode man. Då kan väl det väl inte gälla att man måste vara kvar (=livet ut) tills ny god man hittats?
Emelie Gärde |Hej! 11 kapitlet i Föräldrabalken, hädanefter FB, innehåller rättsregler vad gäller godmanskap. Enligt 11 kapitlet 19 § stycke 1 FB skall godmanskapet upphöra när huvudmannen inte längre har behov av en god man. Beroende på bakgrunden till varför en god man har tillsatts gäller olika regler vad gäller entledigande. Beslut om att godmanskap enligt 11 kapitlet 4 § FB skall upphöra fattas av rätten. I övriga fall fattas beslutet av överförmyndaren. När en god man vill avsluta sitt uppdrag så har den gode mannen enligt 11 kapitlet 19 § stycke 2 FB rätt att _på begäran bli entledigad_ från sitt åtagande. Beslut om entledigande fattas då av överförmyndaren. Om godmanskapet för huvudmannen skall fortsätta och inte upphöra helt som regleras i stycke 1 är dock den gode mannen skyldig att kvarstå till dess en ny god man har utsetts för honom/henne. Du kan således inte välja att avgå med angivande av visst datum om inte en ny god man har utsetts. Först när detta har gjorts får du lämna ditt åliggande. När du har slutfört ditt uppdrag skall du genast anmäla det till överförmyndaren. Länk till Föräldrabalken: https://lagen.nu/1949:381#K11 Med vänliga hälsningar

Trafikförordningen - parkering

2010-12-20 i ÖVRIGT
FRÅGA |Parkering närmare än 10 meter bakom en T-korsning där fordon endast kan köras in, alltså inte ut varför ingen sikt är skymd. Är detta straffbart? Hoppas frågan går att förstå
Natalie Lindqvist |Enligt kap 3 kap. 53 § Trafikförordningen stadgas att man ett fordon inte får stannas eller parkeras i en vägkorsning eller inom ett avstånd av tio meter från en korsande körbanas närmaste ytterkant. Man får alltså inte parkera närmare än 10 meter från en T-korsning, såtillvida det inte finns någon skylt uppsatt som medger att man får parkera där. Om du vill veta mer om reglerna för parkering se länk nedan: http://www.goteborg.se/wps/wcm/connect/ec4c5d8042186785a93dab6f1cf2ff43/stanna_o_parkera.pdf?MOD=AJPERES&%3BCACHEID=ec4c5d8042186785a93dab6f1cf2ff43 Med Vänlig Hälsning Natalie Lindqvist

texttolkning

2010-11-13 i ÖVRIGT
FRÅGA |Har en fråga om ordet dock´s betydelse i avtalstext. Här ett ex: A = krav som skall utföras B = händelse som skall inträffa Om tidpunkten för A inte avtalats skall A utföras när så avkrävs, dock inte förrän B inträffat. När kan det tidigast avkrävas att A utförs?
Mathias Gunnervald |Hej, Textens innebörd är att A inte behöver utföras och inte heller kan krävas innan B har genomförts. Detta såvida inte tidpunkten för A reglerats genom avtal, då är avtalets innehåll gällande. Texten ifråga blir alltså aldrig aktuell så länge tiden för A har reglerats i avtal. Vänligen,

Övrigt

2010-10-04 i ÖVRIGT
FRÅGA |Du arbetar som nybliven biträdande jurist vid Bondhålas advokatbyrå, då Carl kommer instörtande med andan i halsen och vilt viftande med ett papper, som han håller i handen.Pappret visar sig vara ett avtal mellan Carl, som är potatisodlare med ekologisk inriktning, och Solrosen AB, grossist i frukt och grönt. Avtalets innehåll mynnar ut i att Carl skall leverera 800 kg potatis till ett pris av 2:50/kg. Carls upprördhet beror på att han, enligt egen uppfattning, avtalat att sälja sin potatis till ett pris av 4:50 kr/kg.Carl berättar följande. Under en god lunch tillsammans med Solrosens representant Ture Glassig kom man överens om att Solrosen skulle betala 4:50 kr/kg. Efter lunchen gick de gemensamt upp på Solrosens kontor, där ett avtalsförslag presenterades och priset skrevs in. Då Glassig klumpigt nog välte en kopp kaffe över avtalet, fick det skrivas om. Detta gjordes av en medhjälpare på Glassigs kontor. När det nyskrivna avtalet lades fram för Carl, skrev han under utan att läsa avtalet en gång till. De hade ju varit helt överens. Nu kräver Solrosen leverans enligt avtalet och Carl behöver Din hjälp att klara sig ifrån avtalet. Hur vill Du lägga upp Din talan om ogiltighet? Motivera ditt svar väl och ange relevanta lagrum!
|Hej! Vänligen notera att Lawline inte är till för att besvara tenta- och övningsfrågor! Vi hjälper personer med verkliga juridiska problem. Med vänlig hälsning, Emma Bengthsson

Övrigt

2010-10-01 i ÖVRIGT
FRÅGA |Hej! Min bästa vän köpte en liten kyldisk från en fruktaffär. Hon som sålde den hade inte frågat chefen om det var OK, vilket nu visar sig att chefen inte accepterade detta. Ingen av oss vet vad vi ska göra nu. Är butiken bunden till avtalet? Eller kan avtalet brytas?
|Hej! Exakt samma fråga har redan blivit besvarad av Lawline tidigare. Jag vill också upplysa om att vi inte har för avsikt att hjälpa till att besvara tenta- eller övningsfrågor. Lawline finns till för att rådgiva människor med verkliga problem! Med vänlig hälsning, Emma Bengthsson