FrågaÖVRIGTÖvrigt08/03/2023

Vem är det som bestämmer att en framtidsfullmakt ska börja att gälla?

Framtidsfullmakt: Min Mamma har ställt ut en framtidsfullmakt till min Pappa. Nu är dessvärre inte min Mamma tillräknelig längre och klarar sig inte själv utan vi vill flytta henne till ett demensboende. För att kunna söka boende behöver vi ett beslut från biståndshandläggaren. I kontakt med henne säger hon att Mamma själv måste göra ansökan vilket inte är möjligt i hennes tillstånd. Vi vill därför att Pappa gör ansökan med hänvisning till framtidsfullmakten. Innan vi gör det vill vi stämma av det mer er ifall det skulle finnas några fallgropar i fullmaktens formuleringar. Helst vill jag bifoga en kopia av fullmakten till er men det verkar inte vara så att man kan bifoga en fil. I fullmakten står det ett antal punkter där Pappa har rätt att företräda Mamma. En av punkterna lyder: "företräda mig i personliga ärenden såsom, var jag skall bo, rätt till bistånd/bidrag m.m." Sista paragrafen i fullmakten lyder: Lagval Jag förordnar att svensk lag skall vara tillämplig på denna framtidsfullmakt. Samtliga juridiska frågor, t.ex ikraftträdande, giltighet, tillämpning, tolkning, upphörande, återkallelse,redovisning m.m, ska prövas enligt svensk lag. Svensk domstol skall vara ensam behörig att pröva frågorna. Som jag förstår det så är det fullmaktshavaren som bestämmer när den skall träda ikraft och enligt min logik bör Pappa kunna företräda Mamma i ansökan till biståndshandläggaren men man vet ju aldrig. 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,


UTREDNING


Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är lagen om framtidsfullmakter. I det följande är alla paragrafer hänvisningar till den nyss nämnda lagen om ingenting annat anges.


Allmänt om framtidsfullmakter


En framtidsfullmakt är en fullmakt som någon (huvudmannen, fullmaktsgivaren) ger åt en fysisk person (mellanmannen, fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren för det fall denne på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser, 1 §. Framtidsfullmakten får omfatta ekonomiska och personliga angelägenheter och fullmaktshavaren ska bevaka fullmaktsgivarens, dvs. din mammas, rätt i de angelägenheter som framtidsfullmakten omfattar, 2 §. Det kan handla om alltifrån att för huvudmannens räkning ingå olika typer av avtal och göra ansökningar till att sköta om mer vardagliga företeelser som att säkerställa att räkningar blir betalda och att medel finns tillgängligt för huvudmannens dagliga uppehälle. Men även ombesörjandet av kapitalplaceringar och annan förmögenhetsförvaltning kan ingå i förordnandet. Det är således din mamma som ensidigt bestämmer (eller tidigare har bestämt) hur uppdraget ska utformas och vilka angelägenheter fullmakten ska omfatta, 5 § 3 p.


När det gäller sedan gäller formkraven kan anföras. Förutom att fullmakten måste manifesteras i skrift ska fullmaktsgivaren i två vittnens samtidiga närvaro skriva under handlingen och vittnena ska ha kännedom om att handlingen är en framtidsfullmakt och bekräfta handlingen med sina underskrifter, 4 §. Av uppenbara skäl får inte fullmaktshavaren ha varit vittne. Detsamma gäller den som är under 15 år eller på grund av en psykisk störning saknar insikt om betydelsen av en vittnesbekräftelse. Inte heller får make, sambo eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till huvudmannen eller dennes syskon vara vittne, 4 § 3 st. vari det hänvisas till reglerna om testamentsvittnen i 10 kap. ärvdabalken (ÄB).


Din huvudsakliga fråga - Vad gäller?


En framtidsfullmakt som uppfyller de ovan nämnda formkraven träder i kraft när huvudmannens situation är såsom den beskrevs inledningsvis i 1 §. Om huvudmannen inte bestämmer att ikraftträdande ska prövas en domstol (en tingsrätt) kommer fullmaktshavaren att avgöra den här frågan, 9 §. I samband med detta måste denne underrätta de närmaste släktingarna om fullmaktens innehåll, vilket följer av 10 §. Vidare är fullmaktshavaren skyldig att, i den mån det går, samråda med huvudmannen i viktiga frågor, exempelvis vid avyttring av egendom, 15 §. Utgångspunkten är att uppdraget hela tiden ska fullgöras i enlighet med huvudmannens intressen och önskemål och det ska även framhållas att framtidsfullmakten inte heller är oåterkallelig varför det står huvudmannen fritt att återkalla denna om han eller hon så önskar, se 6 §.


Ovanstående innebär, i vart fall såvitt jag kan bedöma och utifrån aktuell formulering, att endast en domstol kan bestämma när fullmakten ska träda i kraft. Ovan uppger du att bestämmelsen i fråga lyder ”Samtliga juridiska frågor, t.ex ikraftträdande, giltighet, tillämpning, tolkning, upphörande, återkallelse, redovisning m.m, ska prövas enligt svensk lag. Svensk domstol skall vara ensam behörig att pröva frågorna.”. Med viss juridisk kreativitet går det möjligen (dock fortfarande ytterst tveksamt) att argumentera för att din mamma endast hade för avsikt att låta en domstol pröva de här frågorna i händelse av en uppkommen tvist, men att din pappa i övrigt och i egenskap av fullmaktshavare skulle få fatta det formella beslutet avseende ikraftträdandet. Men min uppfattning är ändå, återigen givet formuleringen, att endast en domstol är behörig att pröva frågan om ikraftträdandet. Fullmakten kan enligt min mening inte förstås på något annat sätt. Annars borde din mamma rimligtvis och uttryckligen ha angett att hennes make, dvs. din pappa, skulle ha rätt att besluta om när fullmakten ska börja att gälla, vilket också är brukligt på det här området. Så har dock inte skett varför slutsatsen, som svar på din faktiska (och enda) fråga, lyder att det här spörsmålet måste hänskjutas till domstol.


Avslutande ord och ytterligare rådgivning


Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.


Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.


Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.


Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Övrigt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000