Byggnadsnämnd

2010-09-22 i ÖVRIGT
FRÅGA |Min granne på landet har byggt ett förråd 15kvm 80cm från tomtgränsen jag har sagt att han inte får det.Vart ska jag vända mig.
|Hej, Ta kontakt med din kommuns byggnadsnämnd. Med vänlig hälsning, Annika Winblad von Walter

Inormationsansvar för HIV-smittade

2010-05-18 i ÖVRIGT
FRÅGA |Jag har hört att om man har HIV/AIDS så måste man enligt smittskyddsslagen berätta att man är smittad om man har sex med en person. Gäller det även om man skyddar sig? Vad får man för straff om man inte gör det? Mvh
Oscar Rydén |Hej! Det stämmer att man som HIV-smittad är skyldig att berätta detta för personer som det finns risk att man kan smitta. Smittskyddslagens 2 kap. 2 § 2 st. föreskriver att; ” Den som vet att han eller hon bär på en allmänfarlig sjukdom är skyldig att lämna information om smittan till andra människor som han eller hon kommer i sådan kontakt med att beaktansvärd risk för smittoöverföring kan uppkomma.” HIV/AIDS är enligt lagens bilaga en sådan allmänfarlig sjukdom som åsyftas i paragrafen. Att man skyddar sig torde inte ändra på det faktum att man faktiskt måste berätta om sin smitta, ett skydd är ju som bekant inte helt säkert. Enligt min bedömning finns det alltså trots användning av skydd en beaktansvärd risk för att smittoöverföring kan uppkomma, och därför en skyldighet att informera. Vad gäller eventuella påföljder för att inte lämna information om sin smitta finns inga direkta sanktioner i smittskyddslagen. Det som blir aktuellt är brottsbalkens (BrB) bestämmelser, och då främst brotten mot liv och hälsa i BrB 3 kap. Det finns en rad exempel (om du vill läsa något av dem kan hänvisning göras till bland annat NJA 2004 s. 176) där personer med HIV åtalats efter att ha haft oskyddat samlag utan att informera om sin smitta. I dessa fall har det rörts sig om brotten misshandel, grov misshandel och framkallande av fara för annan (BrB 3 kap. 5 §, 6 §, samt 9 §). Brotten beivras med allt från böter till fängelse upp till 10 år. Hur man straffas för att inte informera om sin smitta beror på en rad omständigheter. För det första måste åtal väckas. För att sedan misshandel ska bli aktuellt måste smittoöverföring skett. Detta krävs dock inte för brottet framkallande av fara för annan, som dessutom endast fordrar oaktsamhet, inte uppsåt, för straffansvar. Om man däremot är öppen med att man är smittad är det självklart upp till varje person att avgöra om man vill ta risken som det innebär att ha umgänge. Mvh,

Samägande till fastighet

2010-05-12 i ÖVRIGT
FRÅGA |kan man ge bort sin andel i en fastighet till sina barn eller någon annan?
Frida Larsson |Enligt 2§ lagen om samäganderätt krävs samtliga delägares samtycke för förfogande över den samägda egendomen i sin helhet. Detta stadgande ger, motsatsvis, också uttryck för regeln om att varje delägare har rätt att förfoga över sin andel i den samägda egendomen, t.ex. genom försäljning eller gåva. Du har därför rätt att ge bort din andel av fastigheten. Ett råd är dock att prata med de personer som du samäger fastigheten med, eftersom de som du ger din andel till kommer ha samäganderätt tillsammans med de nuvarande ägarna och samägandet underlättas om det inte finns någon konflikt mellan dem.

Denuntiation vid återpantsättning

2010-04-29 i ÖVRIGT
FRÅGA |Hur bär man sig åt för att denuntiera pantsättaren vid återpantsättning? Om det krävs rekommenderat brev eller att man på annat sätt får besked om att pantsättaren har tagit del av denuntiationen, vad händer om man inte kan få tag i pantsättaren, t.ex. för att hon inte befinner sig i landet?
Louise Albertson - Witting |Tack för din fråga! Återpansättning innebär att panthavaren återpantsätter panten eller panträtten som säkerhet för egen skuld. Återpantsättningen får enligt huvudregeln inte ske till högre belopp eller på andra villkor är den ursprungliga panten. Återpantsättning regleras i 10 kapitlet 6§ Handelsbalken. I lagkommentaren till nämnda lagrum anges att stadgandet på många sätt är obsolet. Sannolikt kan exempelvis andrahandskravet på underrättande av domstol eller befallningshavare inför en återpantsättning diskuteras. Däremot gäller lagrummets krav på underrättelse av ägaren (eller pantsättaren, om denna är någon annan än ägaren). Panthavaren behöver inte pantsättarens samtycke till återpantsättningen men måste enligt lagstadgandet underrätta pantsättaren om denna för att återpantsättning skall komma till stånd. Underlåtenhet att informera kan leda till skadeståndsskyldighet. Det anges inga specifika krav på hur denuntiationen skall ske ,men för att vara på den säkra sida råder jag dig att skicka denuntiation rekommenderat. Lycka till!

Oaktsamhet vid stöld

2010-07-20 i ÖVRIGT
FRÅGA |Hej jag heter X! Jag köpte en bärbar dator från Expert i Gävle år 2008. Jag erhåller trygghetsförsäkring. För en vecka sedan vart min bärbara stulen när jag satt i parken. Direkt så polisanmälde jag brottet och undrade nu om jag kan få möjligheten att få en ny bärbar från expert. Skulle det se annorlunda ut om min bärbara vart stulen från mitt hem, eller ute på altanen etc? Tack på förhand!
Mikael Söderman |Hej Eftersom jag inte har tillgång till dina försäkringsvillkor kommer detta svar enbart att vara generellt formulerat. Det är vanligt förekommande att det i försäkringsvillkor står att ersättning minskar eller helt utgår om försäkringstagaren varit oaktsam eller liknande. Att lämna något utan uppsikt på en offentlig plats är typiskt sett oaktsamt. Att göra det på en altan är mindre oaktsamt och att göra det i ditt hem skulle mest troligt inte anses vara oaktsamt. Dessa frågor prövas av allmän domstol vid en tvist. Med vänliga hälsningar

Samäganderättslagen - God man

2010-05-18 i ÖVRIGT
FRÅGA |Min fru äger en tredjedel av en fritidsfastighet; hennes syster äger resten. Mamman har nyttjanderätt enligt gåvobrev. Systrarna är oense om i stort sett allt. Kan min fru ensam be tingsrätten att förordna en god man eller måste båda vara ense? Fördelas kostnaderna för den gode mannen i förhållande till andelstalen eller står den som begärt den gode mannen hela kostnaden? Eftersom inget annat är avtalat antar vi att samäganderättslagen är tillämpbar. Tacksam för svar.
Bo Olsson |Hej! Enligt samäganderättslagen (https://lagen.nu/1904:48_s.1) kan rätten på talan av delägare förordna en god man. Detta betyder att din fru ensam kan begära att god man ska utses för fastighetens förvaltning. Enlgt 15 § samäganderättslagen ska kostnaden fördelas i förhållande till andelarna delägarna har i godset. I ditt fall en tredjedel var. Vänligen,

Bestridande av p-bot (kontrollavgift).

2010-05-03 i ÖVRIGT
FRÅGA |Bestrider en p-bot. Anm via tfn svar att apparaten inte tog emot mynt. Bolaget avvisar överklagan, hänvisar till inkasso & tingsrätt. Påstår att vakten gjort en grundlig genomgång av apparaten.
Tor |När en biljettautomat är ur funktion har man skyldighet att uppsöka en annan automat inom parkeringsområdet. Om det inte är möjligt, då det inte finns några i närheten, ska man som du ha gjort, ringa in och få ett kontrollnummer. Om parkeringsautomaten senare konstateras ur funktion, av bolaget blir p-boten (kontrollavgiften, som det formellt heter) vanligen avskriven. Jag antar att du har fått ett kontrollnummer, men att bolaget vid deras undersökning av apparaten inte fann att det var något fel under tidpunkten. Du kan överklaga bolagets avvisan till tingsrätten. Men det är du som då har bevisbördan för att apparatten var ur funktion och att det inte fanns några andra biljettautomater tillgängliga. En process kan bli långdragen och kostsam. Jag vet inte om en biljettautomat anses vara ur funktion om den inte tar emot mynt. Den kanske fortfarande anses vara i funktion om den tar emot kort. Ring bolaget och kolla det först. MVH

Parkeringsautomat ur funktion

2010-04-29 i ÖVRIGT
FRÅGA |Jag har fått en p-bot av Q-park. Jag kunde inte köpa en boiljett eftersom automaten var ur funktion. Ringde då till felanmälan men efter ca 7 minuters väntan i telefonkö var jag tvungen att avbryta samtalet pga ett affärsmöte. La istället en lapp om situationen på instrumentbrädan. Min fråga är: Har jag lagligt stöd i min överklagan? De har ju inte uppfyllt sin del av avtalet eftersom de inte har tagit emot min felanmälan.
Tor |Om parkeringsautomaten är trasig ska du uppsöka annan automat inom parkeringsområdet. Om det inte finns fler automater ska du ringa och anmäla att maskinen är ur funktion. Du får då ett kontrollnummer. Om parkeringsautomaten senare av företaget konstaterats ur funktion blir kontrollavgiften vanligen avskriven. Du kan alltså få ett kontrollnummer som gör att du inte får en p-bot eller kontrollavgift som det formellt heter. Du kan överklaga din kontrollavgift till företaget och förhoppningsvis kan de konstatera att den var ut funktion vid det tillfället. Om inte överklagan godtas kan du givetvis föra en process i tingrsätten, den riskerar dock bli långdragen och kostsam. Men du ska kunna visa att biljettautomaten var ur funktion och även varför du inte ringde och fick en kontrollnummer. Du kan visa på dina samtalslista att du har ringt och väntat i 7 minuter och anledningen till att du inte kunde vänta längre var att du hade möte. Men du måste fortfarande bevisa att den var ur funktion, och även att det inte fanns andra biljettautomater tillgängliga.