FrågaÖVRIGTÖvrigt31/01/2023

Uppdraget som testamentsexekutor - Vad gäller?

Rörande testators vilja att jag, inte dödsbodelägare, genom testamente förordnat mig att hantera bouppteckning, bodelning, begravning och övrigt som kan inefattas. Jag vill avsluta bouppteckningen snarast, har skickat kallelse m rek brev. Nu finns det en dbo delägare som vill skjuta upp förfarandet och vill på egen hand skicka in en ansökan om anstånd. Är detta görligt ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,


UTREDNING


Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är ärvdabalken (ÄB). Och såvitt jag förstår har du blivit utsedd att agera testamentsexekutor. Följande kan anföras.


Testamentsexekutor - Vad gäller?


I 19 kap. 20 § 1 st. ÄB sägs, på något ålderdomlig svenska, att förordnande att vara testamentsexekutor skall, såvitt ej annat framgår av testamentet, anses innefatta bemyndigande att företaga alla för boets utredning erforderliga åtgärder. Det innebär i klartext att en testamentsexekutor ungefär har den behörighet som tillkommer en boutredningsman enligt 19 kap. 12 § ÄB. Noterbart är i och för sig att det av testamentet kan framgå att testamentsexekutorn bara ska ha vissa begränsade uppgifer, eller såsom du uttrycks i bestämmelsens andra stycke, ”förordnats att endast i viss del verkställa utredningen efter den döde”. Testamentsexekutorn är då en s.k. specialexekutor. Men i förevarande fall verkar du har blivit förordnad att handla på det sätt som avses i första stycket, vilket innebär att du är en s.k. generalexekutor. Och till skillnad från en boutredningsman har du i egenskap av generalexekutor har du rätt att företräda boet i alla avseenden.


Bouppteckning - Vad gäller?


Enligt 20 kap. 1 § 1 st. ÄB ska en bouppteckning förrättas senast tre månader efter dödsfallet, om inte Skatteverket efter ansökan inom samma tid med hänsyn till boets beskaffenhet eller av annan särskild orsak förlänger tiden. Bouppteckningen utgör en inventering av den avlidnes tillgångar och skulder som de var vid tidpunkten för dödsfallet, se 20 kap. 4 § 1 st. ÄB, och behöver endast skrivas under av bouppgivaren och förrättningsmännen, vilket ska ske samma dag som förrättningen äger rum, se 20 kap. 6 § ÄB. Bouppgivare är den person som vårdar egendomen eller i övrigt bäst känner till dödsboet, Det är också hon som ansvarar för att kalla övriga. Enligt 20 kap. 2 § 1 st. ÄB gäller nämligen att dödsbodelägare som har egendomen i sin vård, boutredningsman eller testamentsexekutor ska bestämma tid och ort för bouppteckning samt utse två kunniga och trovärdiga gode män att förrätta den. Samtliga delägare ska kallas i god tid till förrättningen. Och då du är testamentsexekutor är det också du som ansvarar för ovanstående, inte dödsbodelägarna.


Arvskifte - Vad gäller?


Arvskifte förrättas av arvingar och universella testamentstagare, se 23 kap. 1 § 1 st. ÄB.  När arvet ska fördelas mellan arvingarna upprättas en skifteshandling. Arvskiftet är ett avtal mellan dödsbodelägarna om hur arvet ska fördelas och här ska samtliga dödsbodelägare skriva under handlingen, se 23 kap. 4 ÄB. Det föreligger alltså ett formkrav för den här typen handlingar, vilket i praktiken innebär att boet inte kan skiftas genom en muntlig överenskommelse. Om en dödsbodelägare av någon anledning vägrar att skriva på skifteshandlingen, om dödsbodelägarna inte är eniga om hur arvet ska fördelas mellan dem eller om någon önskar att en utomstående person ska vara ansvarig för arvskiftet är det tillräckligt att en av dödsbodelägarna hos domstol (en tingsrätt som första instans) begär att en skiftesman ska utses, se 23 kap. 5 § ÄB. Tingsrätten kommer då att utse en oberoende sådan, vilken ska arvoderas av dödsboet. Har en boutredningsman eller testamentsexekutor redan utsetts kommer denne automatiskt att agera skiftesman. Genom det här tvångsmedlet kan dödsboet få till ett relativt snabbt avslut eftersom skiftesmannens huvudsakliga uppgift är att just värdera kvarlåtenskapen och fördela denna på dödsbodelägarna vid en uppkommen tvist.


Avslutande ord och ytterligare rådgivning


Sammanfattningsvis och mot bakgrund av den tidigare framställningen kan sägas, som svar på din faktiska (och enda) fråga, att den aktuella dödsbodelägarens inplanerade åtgärder inte är görliga.


Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.


Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.


Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.


Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Övrigt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”