Får ett utvidgande av åtal ske under slutpläderingen?

2021-07-28 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Enligt 45:5 rättegångsbalken får åklagaren mot samme tilltalade utvidga åtalet till att avse annan gärning om rätten med hänsyn till vissa omständigheter finner det lämpligt. Jag undrar om åklagaren får utvidga åtalet enligt denna bestämmelse så sent som i slutpläderingen? (Frågan förutsätter att den åtalade under huvudförhandlingen har erkänt att han har begått den handling som åklagaren först i sin slutplädering vill "ha med" i åtalet.)
Marc Linderoth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om processen i domstol finner du i rättegångsbalken (RB).Som jag förstår din fråga undrar du om åklagaren (i enlighet med 45 kap. 5 § första stycket RB) kan justera åtalet även under slutpläderingen.Utgångspunkten är att ett väckt åtal inte kan ändras, vilket är viktigt att ha i åtanke när det uppstår oklarheter vid tolkning av olika processrättsliga regler. Väckt åtal får utvidgas, om det med hänsyn till omständigheterna är lämpligt. I lämplighetsbedömningen är en vanligt bedömningsfaktor om det behövs ytterligare förundersökning eller inte. Väckt talan får ändras i enlighet med 45 kap. 5 § första stycket RB ske såväl muntligen som skriftligen (45 kap. 6 § RB). Det finns inga uttalade regler för exakt hur en ändring får ske. Istället måste en helhetsbedömning av omständigheterna i varje enskilt fall göras. Även om det inte finns några regler måste varje åtalsutvidgning vara tydlig och uttrycklig, på så sätt att såväl rätten som motparten uppfattar uttalandet som ett utvidgdande av åtalet. Det anses vara ett krav på att det för den tilltalade framstår som klart att en sådan justering har skett. I NJA 1974 s 454 ansågs det inte tillräckligt för en åtalsjustering att åklagaren i sin sakframställning endast omnämnde en ny omständighet. Även om en justering sker muntligen, måste nämligen både yrkanden och grunder preciseras på samma sätt som vid en stämningsansökan.Det är alltså inte möjligt att ställa upp en generell regel för när en sådan justering får ske, främst med hänsyn till hur mycket som kan skilja sig från fall till fall. Istället är det avgörande om det är lämplig med hänsyn till de enskilda omständigheterna och om rätten och motparten uppfattat uttalandet som en faktisk utvidgning. Att den tilltalade har erkänt den gärning som åklagaren vill justera till kan vara en omständighet som talar för att det är lämpligt. Uppstår oklarheter efter ett uttalande från åklagaren, bör rätten utöva s k materiell processledning, dvs vägleda genom att ställa ytterligare i syfte att söka få klarhet i vad åklagaren vill åstadkomma.Hoppas du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du vill ha mer specifika svar på din situation.Vänligen,

Hur man kan ansöka om särskild handräckning vid olovlig besittningsrubbning

2021-06-30 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Vår granne lägger sin båt vid älvskanten, på vår mark, trots att vi sagt nej flera gånger samt var tydlig med det vid köpet av deras stuga. Vi har alltid ägt marken mellan deras stuga och älven, i 50 år minst. Vad kan vi göra då han inte lyssnar? Vi har tagit i denna fråga flera gånger.
Sophia Engdahl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över vad ni kan göra åt att er granne lägger sin båt på er mark trots att ni flera gånger påtalat att hen ej har rätt till detta. Eftersom er granne inte lyssnat då ni tidigare påtalat detta kommer jag nedan gå igenom vad ni kan göra för att föra ärendet vidare och juridiskt fastslå er rätt.Tvistemål i domstol eller ansökan om särskild handräckningEn möjlighet givetvis är föra ärendet vidare vid en tingsrätt. Ett alternativ till detta är dock att ansöka om särskild handräckning hos KFM (4 § lag om betalningsföreläggande och handräckning) (BfL). Särskild handräckning är en form av summarisk process hos kronofogdemyndigheten (KFM) som används för att hantera olovliga besittningsrubbningar och brukar ofta vara enklare och billigare för både sökanden och svaranden än en process vid domstol. Man kan ansöka om särskild handräckning bland annat då någon olovligen vidtagit en åtgärd med sökandens fasta eller lösa egendom, vilket skett i ert fall då er granne olovligen utnyttjar er mark för att lägga sin båt.Vid särskild handräckning förekommer en viss begränsad prövning. När ansökningen kommit in till KFM ska myndigheten först pröva om den är uppenbart ogrundad. Är så fallet ska den genast avslås. Som huvudregel gäller att sökanden ska styrka de omständigheter hen åberopar till stöd för sin ansökan. Om svaranden inte bestrider sökandens ansökan ska enbart sökandens framställning av omständigheterna läggas till grund för prövningen. Om svaranden bestrider ansökan görs istället en bevisvärdering mellan vad svaranden och sökanden anför (39 § BfL). Sökanden ska till sin ansökan bifoga eventuella skriftliga bevis och andra uppgifter som styrker hans talan (15 § andra stycket BfL). Om sökanden inte tror att detta är tillräckligt för att övertyga KFM om att en besittningsrubbning ägt rum kan även vittnesattester inges (40 § BfL). Du skriver att ni länge ägt marken samt påtalat för er granne flera gånger även innan de köpte sin fastighet att hen inte har rätt att använda er mark för att lägga sin båt. Sådan förhållandevis begränsad bevisning som krävs från sökanden vis särskild handräckning borde då inte vara allt för svårt att förebringa.Skulle man vara besviken med utslaget i ett mål om särskild handräckning kan det överklagas till tingsrätten inom en treveckorsfrist från avgörandet (55 § BfL). Det finns alltså fortsatt en möjlighet att ta ärendet vidare till domstol om ni inte skulle vara nöjda med utslaget från KFM.Här finns en blankett för ansökan om särskild handräckning om det är något ni skulle vilja undersöka vidare: https://kronofogden.se/kfm9042.htmlJag hoppas att du fick lite vägledning kring hur ni kan föra ärendet vidare!Med vänlig hälsning

Överklaga till hovrätten

2021-06-29 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej, Jag undrar om det finns statistik på hur ofta åklagare överklagar en friande dom? Det handlar om en stöld i butik (omkring 4000kr) tingsrätten gav en friande dom. Det fanns dock skiljaktiga meningar där rådmannen och en utav nämdemännen ansåg att det fanns tillräckligt med bevisning. Min fråga är alltså, hur ofta överklagar åklagaren sådanna fall?
Aya Alwan |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Det finns ingen känd statistik avseende hur ofta åklagare överklagar en friande dom. Men det brukar vara ganska vanligt att det görs om tingsrätten friar helt. Ibland krävs det prövningstillstånd för att hovrätten ska ta upp målet. Det går inte heller att förutse hur domstolen dömer i de enskilda fallen. Jag hoppas du fick svar på din fråga

Vad kostar det att anställa en advokat?

2021-06-28 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Vad kostar det, att få hjälp av en jurist/advokat en timme med administrativa avgifter inkluderat i priset , i Sverige idag, som medelpris.Fredrik Swanström
Adam Stannervik |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Detta svar kommer vara väldigt generellt då jag inte vet något specifikt om dina behov eller om vad du behöver en advokat/jurist till. Priset ska vara skäligt. Det finns inte någon fast prislista för advokattjänster utan en advokat väger in en mängd olika faktorer vid prissättningen, bland annat hur lång tid ärendet kommer att ta och hur komplicerat det är samt hur skicklig advokaten är. Enligt de vägledande reglerna för god advokatsed ska det arvode en advokat sätter vara skäligt. Det betyder förenklat att en advokat inte får ta ut ett pris som är oskäligt med hänsyn till arbetet som ska göras. Här kan du läsa mer om detta.Det är väldigt svårt att säga exakt vad en advokat kommer att kosta i timmen. Det kan kosta 1500 – 2500 kr men det kan även kosta så mycket som 6000 kr i timmen. Försäkring. Om du ska anställa en advokat bör du kolla om du har ett rättsskydd inkluderat i din hemförsäkring och på så sätt kan få hjälp med advokatkostnaderna. Hoppas detta gav dig svar på din fråga. Vänligen,

Hur går en rättegång till

2021-07-26 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag är 16 år och kommer bli 17 i år. I juni var jag och en vän som jag nu inte har kontakt med på väg till Coop på lunch rasten när vi väl var på väg så sa hon till mig att vi skulle stjäla och jag kände ett tryck över att inte säga nej så jag hände med på det. När vi var i butiken tog jag alla varor och gick till snabb kassan. Jag skannade ett par varor och sedan tog ner resten av varorna i en påse. varorna jag hade i påsen var ett värde på ungefär 170 kr medans min vän blev tagen med varor på ungefär 600 kr så de blir tillsammans ungefär 770 kr men på polisförhöret så berättade jag sanning och det jag sa blev för det mesta sagt av säkerhetsvakterna medans min väns berättelse ofta ändrades och hon sa att allt var mitt initiativ och att hon inte visste vad som hände dock så såg man att hon vid snabbkassan var fullt medveten vad som hände. Jag ska till tingsrätten den 27 denna månaden och har aldrig varit där så vad händer nu?
Anneli Alchahin |Hej, tack för din fråga! Jag har uppfattat din fråga så att du undrar hur en rättegång går till. Jag vill först tydliggöra att jag inte kan svara på om du/ni kommer dömas för ringa stöld (jfr. 8 kap 1 och 2 §§ Brottsbalken), utan det komma domstolen avgöra.Det som kommer hända är att domstolen kommer få höra på era versionen av händelsen, samt eventuella vittnen och bevisupptagning (exempelvis video, bild, kvitto, etc.) och sedan får även ni uttala er om det är något ni vill tillägga i slutändan. Sedan avgör domstolen om ett brott har begåtts eller inte. Jag skulle varmt rekommendera att kolla in denna sida (här) som har en video som förklarar hur en rättegång går till och vilka parter som finns, samt domstolens egna hemsida som förklarar hur en huvudförhandling går till (här). Kan nämna att i och med att det är ringa stöld kommer en offentlig försvarare inte utses eftersom en offentlig försvarare förordnas om det aktuella brottet har fängelse i 6 månader som lindrigaste påföljd (21 kap. 3a § Rättegångsbalken). Ringa stöld regleras i 8 kap. 2 brottsbalken. Där stadgas att straffskalan för ringa stöld är böter eller fängelse i upp till sex månader. Det kan vara bra att veta att brukar oftast finnas vittnesstödjare i tingsrätten som kan förklara och berätta hur det kommer gå till och svara på frågor som du har. Dessutom burkar domaren ofta tala om ordningen och vad som kommer att hända etc. Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Rätten till en försvarsadvokat.

2021-06-29 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej,. För 6 månader sen var polisen i uniform och sökte mig i mitt hem. Vet att jag var misstänkt för ett brott, var i källaren och målade, grannen berättade att dom frågat hen om jag bodde där,. Sen dess har jag inte hört något mer,. Blev stoppad av polis för körkortskontroll och dom önskade mig en bra dag och sen inget mer med det. Trodde dom skulle plocka in mig men inte det. Om man är misstänkt borde man bli efterlyst eller höra av dom igen,. Bör jag skaffa en advokat?
Aya Alwan |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Om du är misstänkt för ett brott ska du förordnas en advokat och du ska inte själv behöva skaffa en egen advokat. Rätten till en försvarsadvokat regleras i rättegångsbalken (RB). En offentlig försvarare ska förordnas på begäran av den misstänkte om denne är misstänkt för ett brott, för vilket inte stadgat ett lindrigare straff än fängelse i sex månader (21 kap. 3 a § RB). När du har blivit delgiven misstanke för brott kan du när som helst vända dig till förundersökningsledaren som antingen är åklagare eller polis eller till den tingsrätt där huvudförhandlingen ska hållas för att begära en offentlig försvarare (24 kap. 1 § RB). Eftersom du inte har blivit delgiven misstanke så behöver du inte agera än så länge. Jag hoppas att du fick svar på din fråga

Får man själv välja vilken anstalt man ska placeras på?

2021-06-28 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej, Jag har har fått 3 månader för brottet ja begick, min advokat har överklagat domen men han sa att ja kan bara fördröja inställning så då frågar ja här Kan jag ställa in mig vilken anstalt ja vill alltså innan hovrätten bestämmer själva anstalt
Sara Hrnic |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Som jag tolkar din fråga undrar du över om man själv får bestämma vilken anstalt man ska placeras på. Om så inte är fallet och jag har missuppfattat din fråga är du välkommen att höra av dig till oss igen så ska vi återigen försöka besvara din fråga. Du får lägga fram önskemål om vart du vill bli placerad, däremot har du ingen rättighet att få välja. Det är kriminalvården som har bestämmanderätten över vilken anstalt du kommer att placeras på. Du kan däremot, även när du fått placering och blivit antagen, ansöka om förflyttning till annan anstalt. Jag hoppas detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen!Hälsningar,

Åklagarens objektivitetsplikt

2021-06-23 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Det sägs att även Åklagare skall ta hänyn till den misstänkte.Vilka regler finns för detta? VG ge länkar
Felicia Hauzenberger |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Åklagare ska iaktta objektivitetsprincipen vilket, bland annat, betyder att åklagaren ska förhålla sig objektivt till frågan om en misstänkt är skyldig eller inte. Objektivitetsprincipen kommer till uttryck på olika ställen i lagen. I 23 kap. 4 § rättegångsbalken anges det bland annat att förundersökningen ska bedrivas på ett objektivt sätt vilket, enligt lag, innebär att undersökningsledaren ska beakta både sådant som talar för att den misstänkte är skyldig samt sådant som talar för att den misstänkte inte är skyldig. Objektivitetsprincipen anges även i 45 kap. 3 a § rättegångsbalken där det uttryckligen står att en åklagare ska agera på ett objektivt sätt även efter att åklagaren har väckt åtal. Att en åklagare ska "ta hänsyn till den misstänkte" kan med andra ord innebär att man som åklagare även ska iaktta sådant som talar emot den misstänktes skuld. Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att återkomma till oss. Du kan boka tid på Lawlines hemsida (https://lawline.se/boka). Med vänliga hälsningar