Vad gäller när byggnadstillbehör går sönder i en bostadsförening?

2019-10-02 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Vad gäller i en bostadsförening angående byggnadstillbehör?Om en kyl,spisfläkt,Toalettstol eller dyl. går sönder vem betalar?
Patrik Olsson |Hej!Tack för din fråga.Jag utgår från att det är en bostadsförening du bor i och inte en bostadsrättsförening, vilket är lätt att förväxla. Regelverket skiljer sig åt väldigt och det är lag (2018:672) om ekonomiska föreningar som reglerar bostadsföreningar. I bostadsföreningar är riktlinjerna väldigt få då de inte omfattas av bostadsrättslagen och jag rekommenderar att du först och främst läser stadgarna då de är styrande.Det finns alltså ingen lag som reglerar din situation utan frågan löses genom stämman, förhoppningsvis genom reglerade stadgar. Finns inte det så rekommenderar jag att du söker upp en juristbyrå som specialiserat sig åt hyres och bostadsfrågor. Hyresnämnden behandlar tex inte frågor om bostadsföreningar.Hoppas du fått ljus på din fråga.MVH

Får man klippa grannens träd?

2019-09-28 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |JordabalkenVi har under många år besvärats av grannes träd som sträcker sig långt i på vår tomt. För tre år sedan bestämde vi oss för att själva bekosta klippning av överhängande grenverk. Vi följderegelverket enligt Jordabalken med att skicka rekommenderat brev i vilket vi meddelade våravsikt. Det rekommenderade brevet kom i retur eftersom grannen inte hämtat ut det. Vi fullföljdeinte vår avsikt. Nu är trädet ett jättestort parkträd på en liten tomt.Nu har vi på nytt skickat ett rekommenderat brev med samma innehåll. Vad händer om grannenpå nytt inte hämtar ut brevet. Är vi förhindrade att klippa grenverket eller kan vi utan rättsligaåtgärder från grannens sida genomföra klippningen? Grannen har klart och tydligt muntligtklargjort, att han inte har för avsikt att medverka i någon klippning. Vi har angett ett senaste datum för svar. Har vi fullgjort vår skyldighet enligt Jordabalken? Kan vi gå vidare och genomföra denplanerade klippningen.
Erik Olshov |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har rätt i att detta i stora delar regleras i jordabalken (JB). I 3:1 JB kan vi läsa att var och en ska ta skälig hänsyn till sin omgivning vid nyttjande av sin fasta egendom. Detta är alltså utgångspunkten att man ska ta skälig hänsyn till sina grannar och övriga omgivning. I 3:2 JB ser vi att om rot eller gren tränger in på fastighet från område intill denna och detta medför olägenhet för fastighetens ägare, får denne enligt första stycket första meningen utan vidare ta bort roten eller grenen. Grannen har enligt denna bestämmelse en vidsträckt rätt att handla utan att ens på förhand sätta sig i förbindelse med den som äger trädet. God grannsämja tillgodoses dock bäst om åtgärder av förevarande slag genomförs efter samråd mellan berörda parter. Det finns dock en begränsning i andra meningen. Denna säger att områdets ägare ska beredas tillfälle att själv utföra åtgärden, om denna kan befaras medföra skada av betydelse för honom. Din granne ska då få skälig tid på sig att göra detta, vilket tidigare har ansetts vara cirka sex månader.Utgångspunkten är alltså att du får klippa grenarna på grannens träd om de tränger in på din mark. Du måste dock bereda din granne möjlighet att själv utföra åtgärden om det skulle medföra skada av betydelse för honom. Detta är alltså en tolkningsfråga och med den begränsade informationen kan jag inte säga om denna åtgärd skulle medföra betydande skada för din granne. Utgångspunkten är dock att du får klippa grenar som hänger över på din mark. Du får dock inte röra stammen och skulle trädet ta stor skada kan du bli ersättningsskyldig. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Värdering av fastighet

2019-09-19 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej !Jag och min bror har ärvt en fastighet efter våra föräldrar. Min bror vill köpa ut mig. Detta är enda arvet efter våra föräldrar så jag vill att det skall bli rättvist. Hur bestämmer man vad priset för att köpa ut mig blir.
Victoria Najafi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att bestämma vad priset blir för att köpa ut dig, råder jag er till att ta kontakt med en mäklare som värderar fastigheten. Då får ni en överblick om vad marknadspriset är och vad som är rimligast att begära.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, återkom gärna ifall du har fler funderingar!Med vänlig hälsning,

Vad gäller vid försäljning och förvaltning av samägd jordbruksfastighet?

2019-09-16 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag och mina 8 syskon har ärvt ett litet familjejordbruk efter våra föräldrar som avled under förra året och nu undrar jag vad som gäller. Får några syskon bestämma att fastigheten ska renoveras utan att prata med alla? Får de sälja saker utan att fråga? Kan man stycka av mark vid en försäljning även om alla inte godkänner detta? Hur länge ska man vänta på att man ska sälja jordbruksfastigheten, eftersom några syskon använder fastigheten som sin kolonilott. Vi har stora problem med kommunikationen mellan oss, eftersom vissa syskon anser att de har rätt att fatta vissa beslut utan att delge alla syskon.Tacksam för svar!
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningNormalt sett när flera gemensamt äger en fastighet regleras rättigheter och skyldigheter i samäganderättslagen. Lagen är tillämplig i ert fall, däremot ska även lagen om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter tillämpas, vilken ersätter 2-6 § i samäganderättslagen. Samäganderättslagen är dispositiv och kan avtalas bort genom ett samäganderättsavtal, vilket inte är möjligt när det gäller lagen om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter.Lagen om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter ska tillämpas om fast egendom som är taxerad som lantbruksenhet ägs av minst tre gemensamt och ersätter som nämnt ovan 2-6 § i samäganderättslagen (1 §). Så som du beskriver fastigheten i din fråga utgår jag i mitt svar från att den är taxerad som lantbruksenhet och nämnda lag är tillämplig. Skulle så inte vara fallet är det istället samäganderättslagen i sin helhet som tillämpas och du är välkommen att kontakta mig för klargörande om vad som då gäller.Delägarna ska utse en ställföreträdareDelägarna i fastigheten ska utse en ställföreträdare. Valet av ställföreträdare ska för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel anmälas skriftligen till inskrivningsmyndigheten. Anmälan ska vara undertecknad av ställföreträdaren och innehålla en försäkran av honom eller henne på heder och samvete att bestämmelserna i lagen om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter har iakttagits vid valet av ställföreträdare. Om en anmälan inte gjorts ska tingsrätten på orten utse en ställföreträdare efter anmälan av en myndighet eller delägare. Innan en ställföreträdare förordnas ska delägarna ges tillfälle att yttra sig, om det är möjligt. När tingsrätten har förordnat en ställföreträdare, ska detta anmälas till inskrivningsmyndigheten. Delägarna kan när som helst utse en ny ställföreträdare i stället för en ställföreträdare som tidigare har anmälts eller förordnats (2 §). Val av ställföreträdare sker genom röstning. Den som fått flest röster utses till ställföreträdare. Har flera fått lika röstetal, avgörs valet genom lottning (5 § tredje stycket).Ställföreträdaren svarar för den löpande förvaltningen av fastigheten enligt de riktlinjer och anvisningar som delägarna meddelar och har behörighet att företräda delägarna mot tredje man i angelägenheter som rör fastigheten. Ställföreträdaren får däremot inte överlåta fastigheten eller del av den, inteckna eller pantsätta fastigheten upplåta nyttjanderätt eller annan rättighet i fastigheten, om avtalet gäller för längre tid än fem år eller för någons livstid eller om det kan bli förlängt på begäran av nyttjanderättshavaren (3 §). Beslut av delägarnaFör beslut i frågor där ställföreträdaren har behörighet att företräda delägarna gäller den mening som har fått det högsta röstetalet bland de röstande. Varje delägares röstetal räknas efter hens andel i fastigheten. Vid lika röstetal beslutar ställföreträdaren. Det är således tillräckligt med enkel majoritet för beslut om förvaltningen i vilket ställföreträdaren får företräda delägarna. För andra beslut, dvs sådana där ställföreträdaren inte får företräda delägarna (försäljning av fastigheten, inteckning och pantsättning m.m.) krävs det att alla delägare är eniga (5 § första och andra stycket).Försäljning av fastighetenFör att hela fastigheten ska säljas är utgångspunkten att samtliga delägare ska vara eniga (se resonemang enligt ovan). Varje delägare har däremot en möjlighet att hos domstol begära att fastigheten för gemensam räkning säljs på offentlig auktion. Rätten ska dock inte besluta om försäljning om någon av de andra delägarna visar synnerliga skäl för anstånd (13 §). Exakt vad som utgör synnerliga skäl får avgöras i det enskilda fallet, dock är kravet högt ställt. I samäganderättslagen finns en liknande bestämmelse enligt vilken det enligt praxis framkommer att sådant som kan utgöra synnerliga skäl är ett särskilt dåligt konjunkturläge eller sociala skäl (jfr NJA 1974 s. 490). I samäganderättslagen finns regler för hur en tvångsförsäljning på offentlig auktion går till genom utseende av en god man (8-15 § samäganderättslagen).I ert fall ska ni utse en ställföreträdare om så inte skett. Bäst är om ni kan komma överens om att utse en ställföreträdare genom röstning. Om så inte sker kan du vända dig till domstol och begära att en ställföreträdare förordnas. Det är ställföreträdaren som svarar för den löpande förvaltningen, efter röstning bland alla er delägare. För den löpande förvaltningen är enkel majoritet tillräckligt. Renovering är sådant som kan beslutas med enkel majoritet, medan försäljning, avstyckning m.m. måste ni vara eniga om. Beslutet kan inte tas av ett par av delägarna utan ska ske efter röstning.Min rekommendation om ni inte kommer överens är att du vänder dig till domstol för utseende av en ställföreträdare. Det finns ingen tid för hur länge ni ska vänta med att sälja fastigheten. Är ni inte helt eniga om försäljning av den kan du vända dig till domstol och begära tvångsförsäljning. Domstolen kommer i sådana fall att utse en god man som sköter försäljningen. Vill någon/några av delägarna behålla fastigheten kan de lägga bud på den vid auktionen, men det innebär även att utomstående intressenter kan lägga bud på den.Om du vill ha hjälp av en jurist på Lawlines juristbyrå vid kontakt med domstol för att begära att en ställföreträdare utses eller för att begära tvångsförsäljning av fastigheten på offentlig auktion, är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Givetvis får du även kontakta mig om något i svaret ovan är oklart. Du når mig för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Hur sker en giltig gåva av fast egendom?

2019-10-01 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |En anhörig fick för några år sedan en fastighet i gåva och är nu lagfaren ägare! Den anhörige är inte arvtagare. Nu har gåvogivaren avlidit. Kan allmänna arvsfonden ogiltigförklara gåvan?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Denna fråga regleras i Jordabalkens 4 kap. Det gäller samma formkrav för gåva av fast egendom som vid köp (4 kap. 29 § JB). Det är relativt högt ställda formella krav som krävs och om dessa inte iakttas är överlåtelsen inte giltigt (4 kap. 1 § tredje stycket JB). I din fråga verkar det som att överlåtelse har skett och gåvomottagaren är både civilrättslig och offentligrättslig ägare (dvs lagfaren ägare). Enda möjligheten att ogiltigförklara gåvan i det här skedet är att undersöka om formvillkoren i 4 kap. 1 § JB har uppfyllts. Om dessa har bortsetts från så är överlåtelsen ogiltig och fastigheten ska således återgå till dödsboet. Om du vill gå vidare med ditt ärende och få en mer detaljerad utredning är du varmt välkommen att kontakta en av våra verksamma jurister här.Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Behöver man bygglov för återuppbyggnad efter brand?

2019-09-22 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej. Min verkstad brann ner för ett tag sedan. Behöver jag bygglov för återuppbyggnad?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I det här fallet blir plan-och bygglagen (PBL) tillämplig. Det som först kan tas upp är hur stor denna verkstad var. Om den nya byggnaden som du vill uppföra är en friggebod behöver du inget bygglov, men grannesamtycke om den ska placeras inom 4,5 m (även om den tidigare stod inom 4,5 m krävs ett nytt samtycke). Om den nya verkstaden blir lika stor som ett attefallshus behöver du inte bygglov (detsamma gäller angående grannesamtycke), men du har anmälningsplikt för bygget till byggnadsnämnden. Reglerna om friggebod finns i 9 kap. 4 § PBL och för attefallshus i 9 kap. 4 a § PBL.Om verkstaden tidigare varken var en friggebod eller attefallshus gäller bygglovsplikten, enligt 9 kap. 2 § första stycket första punkten PBL. Oavsett om byggnaden tidigare var en "vanlig" byggnad, friggebod eller attefallshus kommer den att räknas som nybyggnad, eftersom den byggnad för vilket det fanns ett bygglov (eller som var bygglovsbefriat) har slutat existera. Allt som kommer att uppföras på marken därefter bli en ny byggnad, och för en ny byggnad måste man titta på vad som gäller, dvs. om den nya byggnaden som man tänker sig bygga kan falla in under de bygglovsbefriade åtgärderna, eller om bygget faller in under bygglovspliktiga åtgärder, och då måste bygglov sökas. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Om grannens ogräs växer in på ens egna tomt, vem är skyldig att ta bort det?

2019-09-18 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej!Grannens ogräs växer in på min tomt.Är de skyldiga att hålla efter sitt ogräs o dyl så att det inte sprider sig till grannar?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I jordabalkens tredje kapitel finns det regler om rättsförhållanden mellan grannar. I 3 kap. 2 § jordabalkenstår det att den granne som drabbas av att rot eller gren tränger in på ens egna fastighet från grannes får ta bort roten eller grenen. Den drabbade grannen måste dock först höra sig för med grannen, som växtligheten kommer ifrån, om du får plocka bort det som är på din sida. Om det är så att växtligheten kommer drabbas väldigt hårt av att man plockar bort på sin sida av fastighetsgränsen måste man först bereda grannen tillfälle att själv ta bort den. Om inte det blir väldigt ringa skada på växtligheten måste man alltså som huvudregel bereda ägaren tillfälle att rensa upp. Vad som är ringa skada kan dock vara svårt att enas om varför det är att föredra att prata med grannen och få dennes samtycke först.Så länge växtligheten inte utgör omedelbar fara för din fastighet är det dock svårt att tala om en speciell skyldighet för din granne att hålla efter sitt ogräs. T.ex. om det hade rört sig om ett stort träd som är i dåligt skick går det att säga att grannen har en skyldighet att underhålla trädet, för att det inte ska falla över på din fastighet och orsaka skador i och med fallet. När det kommer till ogräs är det däremot svårare att dra det till en lika stor skyldighet att hålla efter sitt ogräs. Du behöver i ett sådant fall bevisa att det uppstår en faktisk olägenhet för dig. De rättsfall som finns inom detta ärende har inte behandlat just mindre växtlighet som ogräs, men jag skulle säga att det beror på vad det är för typ av ogräs och vilken påverkan det har på din fastighet. Det som även kan nämnas är den generella regeln om skälig hänsyn mellan grannar, som finns i 3 kap. 1 § jordabalken, och betyder att man ska ta skälig hänsyn till sin omgivning när man nyttjar sin fastighet. Sammantaget skulle jag råda dig att först prata med grannen om den växtlighet som stör din fastighet och påminna om den allmänna hänsynsregeln, om det skulle behövas.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan släkten styra över släktgård?

2019-09-16 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga beträffande uttrycket " taga över släktgården ", om man ärver den efter det att föräldrarna har gått bort! Heter det lika dant om man har köpt släktgården av sina föräldrar och sedan drev den vidare. Finns det någon form av juridisk skillnad i dessa två fall? Är man friare att taga beslut i det senare fallet, om man exempelvis vill testamentera gården till någon närstående vän som ej ingår i släkten, eller för den skull kanske fattar beslutet att sälja gården på öppna marknaden, utan hänsyn till syskon eller övriga släktingar! Är man då "EN FRI MAN" att kunna taga beslut som släkten förmodligen kommer att ogilla. Har man några juridiska förpliktelser mot släktingar, oavsett om man ärvt gården, eller friköpt den medans föräldrarna, eller någon av föräldrarna levde? Jag lägger inga moraliska aspekter i frågan, endast juridiska! Tacksam för svar!
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!InledningJag tolkar din fråga som att du undrar om några juridiska skyldigheter gentemot släktingar kan följa med ägandet av en släktgård.Utredning Enligt min uppfattning kan inga särskilda skyldigheter åläggas den som äger en släktgård enbart baserat på det faktum att gården gått i arv i något visst antal generationer. Jag vet inte varifrån du hämtat formuleringen "taga över släktgården", men jag kan säga att denna formulering med största sannolikhet inte har någon särskild juridisk-teknisk innebörd. När någon väl äger en fastighet är denne fri att förfoga över fastigheten såvida inget annat avtalats, exempelvis genom servitut. Förutsatt att exempelvis du äger gården själv har dina släktingar sålunda inga rättsliga möjligheter att påverka dina beslut avseende den. Sättet du förvärvat gården på, exempelvis genom arv eller köp, spelar enligt min uppfattning ingen roll i detta sammanhang. Du kan alltså exempelvis testamentera gården till vem du vill, förutsatt att ingen laglott kränks genom detta.HandlingsplanEftersom du inte presenterat ett konkret problem kan jag inte komma med en närmare rekommendation till dig. Förutsatt att det rör sig om en gård du äger kan jag dock rekommendera att du förfogar över den på det vis du finner lämpligt med hänsyn till relevanta omständigheter; dina släktingar kan inte komma med några anspråk baserat på att gården ägts av era släktingar tidigare.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning