Får obehöriga gå igenom min gård med stöd i allemansrätten?

2021-04-02 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej,Jag bor på och äger en gård. Jag har märkt att det går folk in på gården förbi stall och andra byggnader 30 m från mitt hus och genom mina hagar, är det ok?, eller kan man säga att de får gå i hagarna men inte genom mitt gårdcentrum för att komma dit. Vi använder hela vårt gårdscentrum och vill inte ha obehöriga där.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga berör gränsdragningen mellan den privata hemfridszonen och allemansrätten, så nedan ska jag i grova drag gå igenom hur dessa förhåller sig till varandra och hur det kan påverka din situation.

I Sverige har vi en lagstadgad rättighet att ha tillgång till naturen (2 kap. 15 § regeringsformen och 7 kap. 1 § miljöbalken), denna rätt kallas för allemansrätten. Innebörden av allemansrätten är att man får gå nästan överallt i naturen, inklusive på annans mark, under förutsättning att man inte stör eller förstör. Allmänheten får alltså inte ta sig sådana friheter att markägaren tillfogas någon nämnvärd olägenhet eller skada. Detta undantag från allemansrätten finns till för att inte äventyra markägarens hemfrid och gäller framförallt den s.k. hemfridszonen.

Hemfridszonen är det området närmast fastigheten. Det finns dessvärre inga tydliga regler om hur stort området som omfattas av hemfridszonen är, men syftet är att de boende ska ha rätt till sitt privata och ostörda område, så man ska ta hänsyn till det ändamålet när man bedömer hur stort område som ska vara del av hemfridszonen.

Om någon beträder annans tomt och det inte kan bedömas falla inom allemansrätten, kan den göra sig skyldig till hemfridsbrott (4 kap. 6 § brottsbalken). Hemfridsbrott föreligger om någon "olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad, vare sig det är rum, hus, gård eller fartyg". Inkräktaren kan dömas till böter (eller undantagsvis fängelse). Till gård, som i ditt fall, räknas såväl avskilda gårdsplaner där inga utomstående får vara såväl som mindre villaträdgårdar m.m. Sådan mark nära bostadshus som dessutom är skyddad med häckar eller staket för att avskärma från insyn är väldigt skyddad och kan nästan aldrig bedömas vara en del av allemansrätten.

Det fall du beskriver är en typisk intressekonflikt mellan å ena sidan dina intressen som markägare och å andra sidan allmänna intressen i form av allemansrätten. Tyvärr finns det ingen klarhet i hur man som privatperson ska bedöma sin mark eller var man ska söka vägledning i och med att det finns väldigt få domstolsavgöranden som tydliggör frågan.

Markägare kan ibland försöka skydda sin mark genom att sätta upp skyltar som förbjuder gångtrafik. Sådana skyltar får dock endast sättas upp med tillstånd från kommunen (utom i fall där det är uppenbart att allmänheten inte får passera).

Jag skulle rekommendera att i första hand prata med de som vistas på din gård och be dem ta andra vägar, i många fall kommer man långt med det. Om det inte löser något rekommenderar jag i andra hand att kontakta din kommun för att utreda eventuella möjligheter att få sätta upp skyltar/stängsel eller dylikt.

Sammanfattningsvis kan man inte förbjuda folk från att vistas på mark man äger om det är tillåtet enligt allemansrätten. Däremot begränsas allemansrätten av äganderätten, vilket innebär att du inte ska behöva utstå att någon brukar din gård på ett sätt som stör dig som ägare. Är detta ett fortsatt problem efter att du pratat med de som brukar använda din mark, så skulle jag rekommendera att höra av dig till din kommun för att ta reda på vad som gäller din gård mer exakt.

Har du ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till Lawline!
Linn Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2099)
2021-10-11 Bostadsarrende och hus på gemensamt ägd mark
2021-10-05 Måste man fråga grannar innan poolbygge?
2021-10-04 Krav på säkerhetsbeslag eller andra skydd på öppningsbara fönster
2021-09-30 Överlåta sin andel av en fastighet till någon annan

Alla besvarade frågor (96379)