Ärver man skatteskulder?

2020-04-14 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Om det inte finns några pengar i dödsboet vem betalar då skatteskulden?
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En grundregel inom svensk rätt är att man inte ärver någons skulder. Om det inte finns pengar i dödsboet som täcker skatteskulden, behöver därför inte dödsbodelägarna betala skatten med egna pengar. Skatteskulden kommer istället att restföras till Kronofogden och skrivs av efter fem år. I det fall dödsboet får brev från Kronofogden om "skuld att betala" eller likande, innebär det att det finns en skuld registrerad för den avliden och den som är förrättare för dödsboet får brevet. Därmed är det dödsboet som står med i Kronofogdens register och inte den som får brevet. Men om det är så att dödsbodelägarna redan har delat upp den avlidens tillgångar mellan sig, innan den avlidens skulder var betalda, ska dödsbodelägarna lämna tillbaka så mycket av tillgångarna till dödsboet att det täcker skulden. Vidare är dödsbodelägarna solidariskt betalningsansvariga, vilket innebär att de måste täcka upp för varandra om någon av dem hunnit göra sig av med tillgångar att denne inte kan betala tillbaka sin andel av skulden. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Föräldrar får under sin livstid sälja/ge bort sin egendom

2020-03-31 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Hej, min sambos pappa är död sedan länge. Nu har även hans farmor avlidit och vi fick nu reda på att hon 1999 sålde sin sommarstuga till min sambos faster och hennes barn utan att vi fick reda på något. Kan man verkligen göra så? Borde inte min sambo ha rätt till sin avlidna pappas del?Med vänlig hälsning,
Josefin Tegnvallius Boklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Under sin livstid har man rätt att göra vad man vill med sina tillgångar. Man har rätt att sälja dem eller ge bort dem till vem man vill. Det finns ingen lag här som säger att man måste behandla sina barn lika. Har man däremot gett bort egendom till ett av sina barn under sin livstid kan detta komma att räknas som ett förskott på arv (6 kap 1 § ärvdabalken). Ifall man har gett en gåva till sitt barn presumeras detta vara ett förskott på arv om inget annat framkommer. Du skriver dock att farmor sålde sin sommarstuga till ett av sina barn och barnbarn. Ifall de har betalat för sommarstugan och t.ex. tagit över eventuella lån är det troligtvis alltså inte frågan om ett förskott på arv. Här beror det alltså på hur omständigheterna vid överlåtelsen såg ut. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vad täcker kyrkoavgiften och begravningsavgiften?

2020-03-27 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Hej! Min man dog nu i februari! Begravningsbyrån har tagit betalt för kistbärare 6500kr och för jordbegravning 4000kr, fast vi tillhör svenska kyrkan, det ingår ju i kyrkoavgiften vi betalar! Är detta verkligen rätt?
Nathalie Ottosson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Kyrkoavgift eller begravningsavgift?Medlemmar i Svenska kyrkan betalar varje år en medlemsavgift som kallas för kyrkoavgift. Syftet med kyrkoavgiften är främst att bekosta arbetet i den lokala församlingen eller pastoratet. En liten del av kyrkoavgiften går vidare till stiften och Svenska kyrkans nationella nivå. Exempel på lokalt arbete som en församling bedriver kan vara sociala aktiviteter, underhåll av kyrkobyggnader och konfirmationsundervisning. Som medlem i Svenska kyrka har man rätt till en begravningscermoni i en kyrka med en präst. Enligt Svenska kyrkan ska även processionsbärning av kista ingå. Begravningsavgiften däremot är en obligatorisk avgift som alla skattskyldiga i Sverige måste betala för i samband med den årliga deklarationen. Begravningsavgiften täcker kostnaderna för en gravplats, underhåll av kyrkogårdar och begravningsplatser, samt förvaring och transport av kista till krematorium eller begravningsplats (9 kap. 6 § Begravningslagen). Begravningsavgiften inkluderar dock inte kostnader för den individuella begravningen. Enligt Svenska kyrkan ingår gravsättning av kista eller urna i begravningsavgiften. SlutsatsDet verkar alltså som att både kistbärning och jordbegravning kan täckas av kyrkoavgiften respektive begravningsavgiften. Jag skulle därför råda dig att kontakta begravningsbyrån och fråga vad deras avgift avser och varför den inte täcks av kyrkoavgiften och begravningsavgiften. Ett tips kan även vara att kontakta er egen församling då de är experter på vad som gäller hos dem och kan ge individuella råd till just dig. Med vänliga hälsningar,

Kommer isländsk lag om arvsskatt att vara aktuell vid svensk arvsfördelning?

2020-03-09 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag har dubbelt medborgarskap, isländskt och svenskt. Jag har bott i Sverige i 30 år men har tillgångar på Island i form av mark och pengar på banken. Jag förstår att de tillgångar jag har i Sverige omfattas av svensk lag vid min bortgång men hur skulle det bli med arvskatt på mina tillgångar på Island? Island tillämpar arvskatt.Jag har tre barn varav ett bor i Sverige och övriga på Island. Ingen make eller sambo. Tack på förhand!
Catarina Franco Edlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilka bestämmelser gäller mellan Sverige och Island?När det gäller vilket nordiskt lands lag som är aktuell vid fördelning av arv gäller artiklarna 21-38 i arvsförordningen (650/2012), artikel 2 i den nordiska arvskonventionen (SÖ 2015:1), samt det tredje kapitlet i lagen (2015:417) om arv i internationella situationer. Arvsförordningen är en EU-förordning, men gäller ändå i förhållande till Island för att artikel 20 beskriver att den lag som är aktuell enligt förordningen ska tillämpas oavsett som det är en EU-medlemsstats lag eller inte.Svensk lag kommer att gälla:Ifall du inte har skrivit i ditt testamente att du önskar att en särskild lands lag ska vara aktuell på ditt arv, t.ex. isländsk rätt eller liknande, är huvudregeln i enligt artikel 21.1 arvsförordningen att den lag som är aktuell för arvet ska vara lagen i det land där den avlidne hade hemvist vid sin död. Din hemvist är Sverige, för att du har bott där i 30 år, vilket innebär att svensk lag kommer att gälla. Detsamma gäller enligt artikel 2 i den nordiska arvskonventionen. Det tredje kapitlet i lagen om arv i internationella situationer har särskilda bestämmelser, men de är inte aktuella i det här fallet.Enligt artikel 23 arvsförordningen ska den svenska lagen styra arvet i sin helhet. Vart tillgångarna finns har alltså ingen betydelse. Den svenska rätten ska särskilt reglera allt från överföring av tillgångar till arvingar och ev. testamentstagare, men också förmågan att ärva, arvets uppdelning och ansvaret för skulderna. I svensk rätt gäller inte arvsskatt vid överföring av arv, vilket framgår av 8 kap. 2 § inkomstskattelagen. Att den isländska rätten har en bestämmelse om arvsskatt ska alltså inte påverkas av att vissa tillgångar finns på Island.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur ska bostadsrätt värderas, när delägare pga arv vill bli utköpt?

2020-04-08 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Om jag ärver en halv bostadsrätt dvs 50 procent och den andra halva ägd av min fars sambo.Finn inga testamenten inbördes mellan dem och om jag nu säljer min del till pappas sambo .är det då priset som den värderas till i nutid eller det priset den var värd då pappa gick bort ?mvh
Liv Stålhammar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Eftersom du har ärvt din pappas del av bostaden innebär detta i praktiken att din pappas sambo köper ut dig från bostadsrätten (dvs att du säljer din del till henne). Det är marknadspriset som din pappas sambo kommer betala för att köpa ut dig. Jag hoppas du fick svar på din fråga, Med vänlig hälsning,

Villkora testamente

2020-03-29 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Kan man begränsa arvet till sitt enda barn så att pengarna endast kan användas till köp av boende?
Ayub Akbari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är möjligt att "begränsa" eller villkora ett arv genom att upprätta ett testamente där dina villkor eller förbehåll uttrycks. Det framgår dock av 7 kap. 1 § ÄB att hälften av en bröstarvinges arvslott utgör dennes laglott och man har alltid rätt att få ut sin laglott oavsett vad ett testamente har för villkor. Om ett testamente kränker bröstarvinges rätt till att få ut sin laglott så måste bröstarvingen påkalla jämkning av testamentet, 7 kap 3 § första stycket ÄB.Sammanfattningsvis är det möjligt att villkora ett testamente till att endast avse bostadsköp, men skulle bröstarvingen påkalla jämkning av testamentet så har hen fortfarande rätt till sin laglott.Hoppas det var svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Förlorar man sin arvsrätt till sina biologiska föräldrar om man adopteras?

2020-03-12 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Om en vuxen man adopteras av två adoptanter förlora denna vuxna man sin arvsrätt till sin biologiska familj, eller kan han fortfarande komma tillbaka in i den biologiska familjen och kräva sin arvs rätt, "en del av kakan" efter sin adoption?
Maya Hempel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vid en adoption anses den adopterade vara barn till de som har adopterat. Den vuxna mannen kommer alltså likställas med adoptanternas biologiska barn. Det innebär att de rättsliga banden med de biologiska föräldrarna upphör och att man som adopterad förlorar arvsrätten efter dessa. Som adopterad ärver man alltså enbart av adoptivföräldrar och deras släktingar. (Reglerna om detta finns i 4 kap 21 § föräldrabalken och i ärvdabalken).Jag hoppas att du fått svar på din frågaVänligen,

Måste jag betala skatt på arvet i Storbritannien om jag bor i Sverige?

2020-03-08 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag har ärvt en fastighet och pengar i Storbritannien, men jag är bosatt i Sverige sedan många år tillbaka.Måste jag betala skatt på arvet i Storbritannien?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Sverige tillämpar inte någon arvsskatt, men Storbritannien tillämpar en arvsskatt på 40% när värdet överstiger 325 000 pund.Detta är en internationell privaträttslig fråga, eftersom det är en fråga som sträcker sig över två länder. Därför behöver vi i första hand bedöma om svensk lag ska tillämpas eller brittisk lag. Med tanke på att Sverige är en del av EU tillämpas Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 (Succesionsförordningen), när en svensk medborgare avlidit. Enligt artikel 21 i förordningen är huvudregeln att man ser till vart den avlidne bodde vid tidpunkten för dess bortgång. Om den avlidne bodde i Storbritannien innan denne avlidit, så är det Storbritanniens lag som kommer tillämpas.Storbritannien är i sig inte medlem i denna förordning, men förordningen är universal och gäller alla länder oavsett, då arvsskatten ska betalas i det fall personen som avlidit varit permanent boende eller lämnat kvarlåtenskap (exempelvis en bostad) i Storbritannien. Du nämner att arvet kommer från Storbritannien, där det tillämpas arvsskatt. Av den anledningen kommer du att behöva betala en arvsskatt till Storbritannien på 40% om värdet överstiger 325 000 pund.Jag hoppas du har fått svar på din fråga!Önskar dig en trevlig helg!Med vänlig hälsning,