Vem ska sköta min brors kvarlåtenskap och vem tar hand om begravningen?

2019-05-21 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Min bror har avlidit. Han har inga barn. Jag har hittat ett testamente som det står att all min kvarlåtenskap ska gå till xxx. Det är till hans xfru.Vad jag förstår så innebär det allt som han ägde. Saker, medel på banken osv. Innebär det också att det är hon som har hand om begravningen också?Är det hon som betalar räkningar? Säger upp lägenhet odyl.
Mimmi Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag beklagar sorgen och hoppas att jag ska kunna vara till hjälp. För att svara på din fråga kommer jag att använda mig av ärvdabalken (ÄB) och begravningslagen.Det stämmer som du skrivit att din brors exfru kommer att ärva allt efter din bror eftersom han upprättat ett testamente (ÄB 9 kap. 1 §). När din bror dog så bildades ett dödsbo av hans kvarlåtenskap. Eftersom din bror har lämnat all sin kvarlåtenskap till sin exfru är det hon som ärver honom och det innebär också att hon är dödsbodelägare över din brors dödsbo. Som huvudregel är det också hon som ska ta hand om dödsboet och detta innefattar bland annat att betala räkningar och säga upp lägenheten (ÄB 18 kap. 1 § första stycket). Om din brors exfru av någon anledning inte vill detta kan hon ansöka om en boutredningsman som gör detta istället (ÄB 19 kap. 1 §).Vad gäller begravningen så betalas den ofta ur själva dödsboet och därför skulle jag tro att din brors före detta fru har hand om begravningen också (begravningslagen 5 kap. 2 § andra stycket). Med det sagt skulle jag rekommendera att ni tar kontakt med en begravningsbyrå för hjälp eftersom det ofta är svårt att sköta detta själv. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga men har du fler funderingar får du gärna återkomma. Vänligen,

Vad är skillnaden mellan att ärva något med full äganderätt och med fri förfoganderätt?

2019-05-19 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Har genom inbördes testamente ärvt makens hus " med full äganderätt". Vad är skillnaden mellan detta och " fri förfoganderätt"?
Mimmi Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att svara på din fråga kommer jag använda mig av ärvdabalken (ÄB). Om du ärvt huset med fri förfoganderätt hade det inneburit att du får förfoga över huset som du vill, men med vissa undantag. Till exempel hade det inte varit tillåtet att skänka bort en stor del av huset i gåva och det hade heller inte varit tillåtet att testamentera bort huset som du vill. Detta beror på att om din make hade arvingar så kommer de att ärva huset när du, som fått ärva huset med fri förfoganderätt, gått bort. Med andra ord innebär det att du hade haft rätt till huset under din livstid men att dina arvingar inte har rätt att ärva huset efter dig, utan det ska gå till din makes arvingar (ÄB 3 kap. 2 § första stycket). Att du har ärvt huset med full äganderätt innebär alltså att du inte behöver ta hänsyn till din makes arvingar och kan testamentera bort det som du vill. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Har du flera funderingar får du gärna återkomma. Allt gott!

Vem tillfaller tillgångarna efter dödsfallet?

2019-05-13 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Min son har avlidit. På dödsdagen hade han 5 kronor på kontot och över 200 000 kronor i skulder. Det är bl a till kronofogen och andra inkassoföretag.Efter dödsfallet fick han lön, semesterersättning och livförsäkring utbetalt. Och han kommer att få skatteåterbäring.Vem ska ha pengarna som kom in efter dödsfallet? Ska skulderna betalas med dom? Eller får vi föräldrar dom? Han hade ingen familj.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Inledningsvis får jag börja med att beklaga dödsfallet. I samband med att din son avlidit upprättas ett dödsbo. Dödsboet är kvarlåtenskapen efter den avlidne, innefattande både tillgångar och skulder. Ett dödsbo är en egen juridisk person. Eventuella skulder och inkomster som kommer in efter dödsfallet tillfaller dödsboet.Pengarna som inkommit efter dödsfallet tillhör således dödsboet och ska användas för att betala dödsboets skulder. Om det efter att skulderna är betalda finns något över, kommer det att delas ut i form av arv till efterlevande. Om tillgångarna inte räcker för att betala skulderna kommer dödsboet att gå i konkurs; i praktiken innebär det att skulderna betalas till den del det går och sedan avskrivs de. Det går enligt svensk rätt inte att ärva skulder. Om dödsboet går i konkurs finns det tyvärr inga tillgångar kvar varför ingen efterlevande får ta del av dem.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Ärva trots skulder?

2019-05-12 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Hej! Har ärvt ca 80 000 svkr av min far. Har skulder hos kronofogden. Hur kan jag ändå få tillgång till dessa pengar som verkligen behövs?
Lisa Olsson |Kronofogden har enligt 4 kap. 2 § utsökningsbalken rätt att utmäta egendom, vilket även innefattar arv. Arvet kan endast utmätas om det inte finns undantag, till exempel om det är angivet i ett testamente att ditt arv inte ska kunna bli utmätt 5 kap 5 § samma balk. Detta vekar inte aktuellt i ditt fall, då du troligen skulle fått reda på om något sådant var angivet i ett testamente. Man skulle även kunna överlåta arvet till ens syskon eller barn och upprätta ett arvsavtal enligt 17 kap. 2 § samma balk. För att ett sådant avtal skulle fungera måste en avsägelse av arvet ske innan arvskiftet, alltså innan pengarna fördelas. Annars kan borgenärerna kräva tillbaka egendomen/pengarna då det kommer betraktas som en gåva istället. I din fråga verkar det som du redan fått pengarna och då kan det alltså vara försent, men om det inte är fallet och arvskiftet ännu inte är avklarat finns det en möjlighet. Med vänlig hälsning

Arvinges ansvar för förvaltning av dödsbo

2019-05-20 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Hej, Min ena förälder har avlidit och vi har inte haft någon kontakt sedan mina föräldrar skildes för snart 50 år sedan. Det finns inga andra arvingar utöver mig och mitt syskon, nu har vi blivit kontaktade och ombedda att hantera dödsboet, dvs ordna begravning, säga upp och tömma lägenhet etc. Vi är inte intresserade av att sköta detta, vi har ingen band till vår förälder och för oss känns detta som en helt okänd person. Har vi några skyldigheter att göra det? Vad skulle hända om vi helt enkelt inte agerar i denna frågan?
Alice Baum |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arvingars ansvar för förvaltningen av dödsboetPrecis som du anger är utgångspunkten att arvingar blir dödsbodelägare när arvlåtaren går bort (18 kap. 1 § Ärvdabalken, ÄB). Eftersom du och ditt syskon är de enda kvarvarande arvingarna blir ni också de enda dödsbodelägarna. Det innebär att det är ni i egenskap av dödsbodelägare som har ansvar för att förvalta den avlidnes kvarlåtenskap, ordna begravning med mera. Som dödsbodelägare kan man även blir ersättningsskyldig om man av uppsåt eller oaktsamhet tillfogar någon annan skada genom förvaltningen av dödsboet (18 kap. 6 § ÄB). Det skulle därför tänkas vara möjligt att total vägran att ta hand om ett dödsbo som man är dödsbodelägare i, kan leda till skadeståndsansvar om man genom sin bristande förvaltning av dödsboet tillfogar någon annan skada. Detta eftersom man som dödsbodelägare har ansvar för förvaltningen av den avlidnes skulder och tillgångar. Ansök om boutredningsman om ni ej vill förvalta dödsboetKänner du och ditt skyskon dock att ni inte vill ta hand om förvaltningen av dödsboet, finns det alltid möjlighet att vid tingsrätten ansöka om att en boutredningsman istället ska ha hand om förvaltningen av kvarlåtenskapen. Det är dödsbodelägarna, det vill säga du och ditt syskon, som gör ansökan om att rätten ska förordna om en boutredningsman (19 kap. 1 § ÄB). Har inte en bouppteckning gjorts, ska uppgifter dödsbodelägarna och er respektive hemvist anges i ansökan (19 kap. 2 § ÄB).Det kan även vara bra att veta att tingsrätten tar ut en avgift om 900 kr vid en ansökan om boutredningsman.Vidare är det så att om inte boutredningsmannen kan få ersättning för sitt arbete från de medel som finns kvar i dödsboet, är det ni som sökt om boutredningsman som solidariskt ansvarar för att betala boutredningsmannens ersättning (19 kap. 19 § andra stycket). Sammanfattningsvis blir mitt råd till dig att det i ditt fall nog är bäst att ansöka hos tingsrätten om en boutredningsman, om det inte är så att ni vet med er att det inte finns tillgångar nog i dödsboet för att täcka boutredarens ersättning. Hoppas du fick svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar

Fråga om gammalt fideikommissförordnande

2019-05-15 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Har ärvt nämda horn och undrar vem som ärver det efter mig då jag bara har söner. Har kusiner med döttrarMin mamma ärvde ett dryckeshorn som Gustaf Nyström (Elsas pappa) fick för insatser vid vägbyggande. Arvet är ett fideikommiss, dvs arvet går enligt speciella regler. I det här fallet ska den ärvas av den äldsta flickan/kvinnan i varje generation efter Elsa. Så här står det i texten i det dokument som ligger hopvikt i hornet:"Det silfverbeslagna horn, som Loos Kommun förärat mig såsom minne af Vägbyggnaden mellan Loos och Färila, vare efter mig min dotter Elsas egendom och gånge såsom fideikommiss till hennes äldsta quinnliga ättling i hvarje led eller i brist däraf äldsta manliga sådan.Gefle den 1 September 1890Gust Nyström"
Lukas de Bruin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Så kallad fideikommiss, alltså ett förordnande om att viss egendom ska kvarbli i släkten och gå i arv på visst sätt, gäller ej längre i Sverige. Enligt en lag från 1963 kallad lagen om avveckling av fideikommiss har sådana gamla förordnanden tappat rättslig verkan. Det betyder att det dokument som ligger i hornet numera endast har historiskt värde, det binder ej längre efterföljande arvingar.Eftersom fideikommiss inte längre gäller betyder det att hornet efter din död ska gå arv enligt de vanliga reglerna i ärvdabalken. Det betyder att om du inte har upprättat ett testamente så kommer all din egendom, hornet inkluderat, att tillfalla dina söner gemensamt.För det fall fideikommisset hade varit giltigt så angavs det i dokumentet att hornet skulle tillfalla äldsta kvinnliga ättling eller om sådan saknades den äldsta manliga. Om du vill ära Gustaf Nyströms önskan i detta avseende så skulle du kunna upprätta ett testamente där du förordnar att hornet ska tillfalla din äldsta son, vilket då får samma effekt som om fideikommisset fortfarande gällde. Men du måste som sagt inte göra så. Du kan även låta bli att förordna om hornet vilket då leder till att dina söner ärver det gemensamt eller till och med testamentera bort det till någon helt annan, exempelvis någon av dina kusiners döttrar.Med vänliga hälsningar

Entledigande av testamentsexekutor

2019-05-13 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Kan jäv uppstå då testamentsexekutorn är samboende med syster till legatarie?samtliga dödsbodelägare vill entlediga testamentsexekutorn pga hans inkompetens, utdragande av tid samt osämja med dödsbodelägarna. Hur går vi tillväga
Tora Odin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Först och främst beklagar jag den uppkomna situationen. Jag kommer här nedan att redogöra först på vilka lagliga grunder ett entledigande är möjligt, för att därefter förklara hur ni ska gå tillväga i praktiken.Ärvdabalken reglerar dessa situationerRegler om uppdraget som testamentsexekutor finns i 19 kap Ärvdabalken (ÄB). Av 19 kap 5 § stycke 2 framgår att en testamentsexekutor ska entledigas från sitt uppdrag om han inte anses lämplig eller av annan särskild orsak bör skiljas från uppdraget. En testamentsexekutor uppgift är att opartiskt iaktta de olika rättsägarnas intressen. Finns det anledning att anta att en jävssituation föreligger så att personen i fråga inte agerar objektivt kan det därför utgöra skäl för entledigande. Andra grunder som kan motivera ett entledigande är att det föreligger starka motsättningar mellan boutredningsmannen och rättsägare i dödsboet eller att förvaltningen tar omotiverat lång tid. I erat fall förstår jag det som att processen just har dragit ut väldigt på tiden. För det fall förvaltningen tar omotiverat lång tid spelar det ingen roll om det beror på felaktiga vidtagna åtgärder eller underlåtenhet att vidta de åtgärder som borde vidtas. I erat fall är dessutom samtliga dödsbodelägare överens om att vilja entlediga testamentsexekutorn. Det faktum att han varken verkar sköta förvaltningen opartiskt eller med tillräcklig kompetens, i kombination med att han saknar alla dödsbodelägarnas förtroende talar för ett entledigandeYtterligare en möjlighet att entlediga en testamentsexekutor finns i 19 kap 5 § st 3. Där stadgas att testamentsexekutorns uppdrag ska upphöra om testamentet anses ogiltigt. Utifrån din beskrivning framgår det inte om det föreligger några tvivel kring själva testamentet. Skulle det dock göra det kan det vara bra att veta att även detta förhållande alltså utgör en grund för entledigande.Hur går ni nu tillväga?En begäran om entledigande av testamentsexekutorn kan göras av någon vars rätt är beroende av utredningen, vilket ni dödsbodelägare ju är. Denna begäran ska lämnas till tingsrätten på den ort där den avlidne hade hemvist vid sin bortgång. Hoppas att du fått svar på din fråga! Är det något som framstår som oklart i mitt svar är du välkommen att maila mig på tora.odin@lawline.se. Annars får jag önska stort lycka till!Vänligen,

Hur fungerar arvsrätten i England?

2019-05-07 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Hej!Hur fungerar det med arvsrätt i England? Har man laglott även där eller kan man testamentera bort hela sin kvarlåtenskap? Finns det någon myndigthet där som man kan vända sig till för att få fram eventuell bouppteckning och testamente på sina släktingar?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I England finns inget regelverk som syftar till att säkerställa arvingars arvsrätt, det vill säga det som i Sverige kallas för laglott. Det innebär alltså att varje person har möjlighet att testamentera bort all sin egendom om så önskas, och därmed också förhindra eventuella arvingar från att ta del av arvet.På den brittiska statens hemsida står det att de sätt som du kan finna testamenten på är antingen hemma hos personen i fråga, hos personens advokat eller på London Probate Department som är den domstolsavdelning som handhar ärenden rörande testamenten. I övrigt verkar det dessvärre inte finnas någon specifik myndighet som en kan vända sig till gällande detta. Dock fann jag en databas där du kan söka efter testamenten – vad jag förstår är det enbart testamenten tillhörande avlidna personer som går att finna där dock.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,