Vad gäller vid samägande av fastighet och en delägares bortgång?

Hej! Min mor har en familjemedlem som god man för hennes ekonomi. På senaste tiden har min familjemedlem gått i tankarna om att köpa hus tillsammans med min mor, då hon kan stå för kontantinsatsen. De bor inte tillsammans idag. Jag är rädd att min familjemedlem inte ser risken av att låsa in arvspengar i den framtiden egendomen, vad händer när min mor går bort? Hur skiljer man på vilka pengar som är vems? Familjemedlemmen som är god man är också bröstarvinge precis som jag. Behöver man ordna något innan deras köp utav nya bostaden?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Godmanskap regleras i 11-12 kap. föräldrabalken (FB). En god man ska, i den utsträckning som följer av förordnandet, bevaka rätten för den personen som han/hon företräder och förvalta tillgångar (12 kap. 2 § första stycket FB). Det ska ske omsorgsfullt och personen ska alltid handla på det sätt som bäst främjar den enskilde (12 kap. 3 § FB). 

Vad gäller vid fastighetsköpet?

Jag tolkar det som fastighetsförvärvet i fråga (om det görs) ska göras gemensamt med både den gode mannens och din mors egendom. Om köpet genomförs innebär det att fastigheten kommer att ägas av båda med samäganderätt enligt lagen om samäganderätt (SRL). Enligt 1 § SRL gäller att en viss lott tillkommer personerna som samäger egendomen. Huvudregeln är att egendomen ägs med hälften var, men en annan fördelning kan avtalas. Det resulterar i att din mor kommer äga en viss andel i huset, och den gode mannen kommer äga en andel.

En möjlighet för att klargöra villkoren för samäganderätt är att upprätta ett samäganderättsavtal. Ett sådant avtal kan upprättas för särskilda frågor kring förvaltningen av huset. Det också klargöra hur stora andelar respektive ägare äger.

Vad händer om din mor går bort? 

När din mor går bort kommer hennes andel i fastigheten samt hennes övriga egendom ingå i dödsboet, vilket ska fördelas till arvingar enligt den legala arvsordningen och/eller eventuellt testamente. När en av delägarna till samägd egendom går bort kommer dennes arvingar att träda in som nya ägare för den avlidnes andel, enligt reglerna i ärvdabalken (ÄB). Eftersom både du och den gode mannen är bröstarvingar är det ni som träder in i första hand enligt den legala arvsordningen (2 kap. 1 § ÄB). 

En  delägare till egendom begära att egendomen ska tvångsförsäljas (6 § SRL). Villkor om försäljning och tvångsförsäljning kan även regleras i samäganderättsavtal.

Sammanfattning

Om fastighetsköpet görs kommer det att uppstå samäganderätt mellan din mor och den gode mannen, vilket det finns bestämmelser om i samäganderättslagen. Villkor för samägandet samt ägandeförhållanden kan regleras i ett samäganderättsavtal, och detta går i så fall före samäganderättslagen. Vid din mors bortgång kommer hennes arvingar, däribland du, träda in som delägare i hennes andel i fastigheten enligt reglerna i ärvdabalken.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Anna SalanderRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning