Har jag rätt att kräva del av makes pengar?

2019-05-31 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Vi är gifta o har inte tänkt ändra på det. Vi har inte skrivit äktenskapsförord. Maken startade ett företag efter att vi gifte oss, det gick bra o nu efter 12 år har han solgt. Är nu ekonomisk oberoende o har slutat arbete vid 53 års ålder, inte planerat hur länge. Jag arbetar fortfarande o vill det o har inget emot att han inte arbetar. Det som är lite känsligt är att jag ibland säger att 1/2 vinst summan har jag rätt till. Han tycker det är hans pengar o att han har gjort sig förtjänt av pengarna. Han är generös, vi reser o lever bra så det är inte det men det stör lite att han tänker så. Jag planerar att arbeta till 65 (52 nu). Om han inte arbetar framöver o pengarna tar slut så finns det inte mycket när jag går i pension. Har jag rätt att kräva att en del är mina pengar? Som sagt, jag får del av pengarna när vi reser etc men det är klart att då han inte arbetar så kommer inget in varje månad. 50% av min utbetalda lön går till gemensamma kostnader. Tack på förhand.
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Den grundläggande principen är att vardera make var för sig äger och ansvarar för sina tillgångar och skulder, äktenskapsbalken 1 kap 3 §. Ett äktenskap innebär alltså inte i sig att pengar eller annan egendom ägs gemensamt av makarna. Däremot blir det annorlunda om ni skulle skilja er. Eftersom ni inte har skrivit något äktenskapsförord ska er respektive egendom efter avdrag för eventuella skulder läggas samman och delas lika mellan er vid en bodelning, äktenskapsbalken 9 kap 1 §, 10 kap 1 § , 11 kap 2 § och 11 kap 3 §. Detta innebär att du vid en eventuell separation skulle ha rätt till hälften av din makes egendom efter avdrag för eventuella skulder. Alltså kan du, så länge ni är gifta, inte kräva att en del av din makes pengar är dina.Hoppas du fått svar på din fråga!

Överföring av delägande i bostadsrätt mellan makar

2019-03-31 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej! Jag och min man äger en bostadsrätt. Nu vill vi båda att den endast skall ägas av mig, makan. Hur går vi till väga?Vi har sedan tidigare ett äktenskapsförord oss emellan och vår tidigare bostadsrätt ägdes bara av makan. När vi köpte nästa bostad skrev vi den på oss båda.Tack!
Johan Heiman |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Bestämmelser om bostadsrätter återfinns i bostadsrättslag (1991:614) (BRL), den hittar du här!Det absolut enklaste formen för att överföra ägandet från din make till dig är att ni upprättar ett gåvobrev. I gåvobrevet anger din make att han vill överlåta sin andel av bostadsrätten till dig. Vid överlåtelse av bostadsrätt gäller ett formkrav enligt 6 kap. 4 § BRL. I den skriftliga handlingen ska anges lägenheten (så att den kan identifieras), köpeskillingen och båda parter ska underteckna handlingen. Notera dock att gåvan anses fullbordad först när bostadsrättsföreningen har underrättats om överlåtelsen se NJA 1993 s. 560. Om tanken även är att din make inte ska ha någon del i bostadsrätten vid en eventuell äktenskapsskillnad måste ni ingå ett nytt äktenskapsförord där det föreskrivs att bostadsrätten utgör din enskilda egendom. Har du några ytterligare funderingar så är det bara att skriva i kommentarsfältet nedan så återkopplar jag så fort jag kan.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Rätt till invändning mot makes köp

2019-03-25 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Min man och jag är gifta sen ett halvår tillbaka. Vi har en gemensam fyraåring. Inget äktenskapsförord. Han vill köpa en dyr elbil för pengar han fått bland annat från en försäljning av en lägenhet han sålde medan vi var sambor. Vi ska även flytta och jag vill att vi lägger pengarna på ett fint/dyrt hus istället medan han vill att vi köper ett billigare hus så han kan köpa den dyra bilen. Jag anser att vi har gemensam ekonomi, vi har inte skrivit nåt papper om det. Jag vill inte att han köper bilen, han har redan en fin bil. Har jag något att säga till om, eftersom vi har gemensam ekonomi? Kan den ena maken köpa vad den vill utan att fråga?
Siri Olsson |Hej tack för att du vänder dig till oss på lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du undrar vad det finns för lagar om egendomsförhållandet i äktenskapet.Principen om särförvaltningUtgångspunkten i äktenskapsbalken gällande egendomsförhållanden är principen om särförvaltning. Principen om särförvaltning innebär att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder, 1 kap. 3 § ÄktB. Det innebär att det är fritt för varje make att använda sina pengar och sälja sin egendom eller köpa en bil. Äganderätten följer alltså med in i äktenskapet. Principen ska skiljas från att egendom samtidigt kan vara giftorättsgods. Egendom som är giftorättsgods ska vid en skilsmässa och efterföljande bodelning delas mellan makarna. Exempelvis en make som är arbetslös får inte rätt att förfoga över den andre makens tillgångar bara pga. ett äktenskap. Emellertid vid en skilsmässa ska tillgångarna dela lika om inget annat är avtalat genom äktenskapsförord eller enskild egendom finns.RådighetsinskränkningarTill principen om särförvaltning finns vissa undantag, de s.k. rådighetsinskränkningar. Rådighetsinskränkningarna innebär att i vissa fall behöver en make samtycke från den andra maken vid ex. försäljning av den gemensamma bostaden, 7 kap. 5 § ÄktB. Syftet med rådighetsinskränkningar är att skydda den ena maken från att bl.a. plötsligt vara hemlös för att den andra har sålt huset, och då krävs därför samtycke. Krävs även samtycke vid försäljning av viss egendom som hör till den gemensamma bostaden, 7 kap 5 § ÄktB. Rådighetsinskränkningarna har därför inte med köp av egendom, utan vid försäljning eller annan upplåtelse. Därmed finns det ingen lag som ger dig rättslig rätt att sätta dig emot vad din man väljer att spendera pengar på. Trots äktenskapet finns alltså fortfarande äganderätten.Vad du och din man kommer överens om gemensam ekonomi och vad ska innebära är alltså upp till er att själva bestämma. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Två syskon är samägare till en fastighet. Fråga bl a, om ett syskons fru har någon rätt i fastigheten

2019-02-09 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej, jag o min bror fick i gåva vår mors fritidshus i början av 2000-talet. Då stod huset på ofri grund. 2006 köpte min bror och jag marken som tidigare arrenderats. Vad gäller: Är fastigheten min brors o min enbart eller äger min brors fru en del av den?Va händer om han dör före henne?
|Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår från att du och din bror gemensamt fick fritidshuset i gåva och att ni och endast ni var ägare till detta samt att ni och endast ni gemensamt förvärvade fastigheten på vilken fritidshuset stod/står. Fruns rätt till del i fastighetenVardera make äger sina tillgångar och skulder (1 kap 3 § ÄktB). Det innebär att frun inte äger någon del i fastigheten enbart för att hon är gift med din bror. Däremot, om hon bidragit ekonomiskt till din brors förvärv av hans del i fastigheten, kan hon ha något som kallas dold samäganderätt (se nedan). Betydelsen av att du och din bror fått fritidshuset i gåva innan fastigheten förvärvadesI och med att ni förvärvade fastigheten kom byggnaden och fastigheten i "samme ägares hand" och därmed blev den ett fastighetstillbehör (2 kap 1 & 4 §§ JB). Eftersom fritidsbyggnaden nu utgör ett fastighetstillbehör spelar det, i princip, ingen roll att du och din bror tidigare fick den i gåva. Gåvan avsåg ju den lösa egendom som utgjordes av fritidshuset och inte den fasta egendom som nu omfattar fritidshuset. Dold samäganderättDold samäganderätt är en rättslig princip som utvecklats i rättspraxis (se NJA 1985 s 97, NJA 2002 s 142, NJA 2008 s 826, NJA 2013 s 242 mfl.). Principen innebär att en make som inte är "öppen ägare", i detta fall avseende fast egendom den make som inte har lagfart, kan ha en latent (vilande) rätt. I ert fall innebär det att din brors fru (förutsatt att kraven för dold samäganderätt är uppfyllda) skulle kunna göra gällande en rätt till en del av fastigheten vid en framtida bodelning dvs om hon överlever din bror eller vid en eventuell skilsmässa. För att dold samäganderätt ska anses föreligga krävs dels att din brors fru bidragit ekonomiskt (kan ske i olika former) dels att egendomen (fastigheten) förvärvats för gemensamt bruk. Betydelsen av dold samäganderätt samt vad som gäller om din bror dör förstOm din brors fru har dold samäganderätt eller inte får betydelse först vid en framtida bodelning eftersom en dold samäganderätt skulle öka hennes och minska din brors andel av giftorättsgodset. Viktigt att veta är emellertid att fastigheten, oavsett om det föreligger dold samäganderätt eller inte, utgör giftorättsgods om den inte är enskild (7 kap 1 & 2 §§ ÄktB). Det innebär att om din bror går bort först så ska den ingå i bodelningen mellan hans dödsbo och frun (10 kap 1 § ÄktB).Mitt råd:Om ni vill säkerställa att du får fastigheten om din bror dör först skulle jag rekommendera dels att den görs till enskild egendom genom ett äktenskapsförord (7 kap 3 § ÄktB) dels att han skriver ett testamente.

Köp med medel som är enskild egendom

2019-05-31 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Jag äger ett fritidshus som är min enskilda egendom. Nu skulle jag vilja köpa till en bit mark till denna fastighet med pengar som också är min enskilda egendom.Vilken dokumentation krävs för att det ska vara juridiskt odiskutabelt att den nya större fastigheten fortsätter att vara min enskilda egendom? Jag tänker att jag och min hustru t.ex. får skriva på någon form av försäkran där vi är överens om att medlen jag betalar den nya marken med är min enskilda egendom, alt. att man mer generellt skriver en daterad sådan försäkran gällande kontot med medlen. Det tillsammans med ett kontoutdrag som visar transaktionen tycker jag själv låter som en klar dokumentation.
AnnaSara Jarius |Hej och tack för din fråga! Enligt äktenskapsbalken (ÄktB) 7 kap. 2 § 6 p. så är även det som träder istället för enskild egendom, även den, enskild egendom. Så eftersom du köper marken med dessa medel så kommer även äganderätten till fastigheten och avkastningen att vara din enskilda egendom. Det är såklart gott tänkt av dig att ha både axel- och livrem och ytterligare klargöra genom ett avtal med din hustru. Däremot blir den inte juridiskt giltig förrän ni registrerat den hos skatteverket i form av ett äktenskapsförord, vilket självklart går bra att göra, men det ska inte behövas. Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Hur blir egendom enskild egendom vid äktenskap?

2019-03-31 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej. Jag tänker gifta mig nu i sommar. Jag vill ha delat egendom. Alltså innan jag gifter vill jag att allt jag äger går till mina barn när jag dör eller om det blir skillsmässa tex huset som jag och min kommande man ska bo i vill jag att det går till arv till mina barn. Hur gör jag då?
Sofia Wedin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill dela upp egendomen mellan dig och din make och inte att egendomen ska vara giftorättsgods (delad egendom). Utan att det som det som du äger nu innan du gifter dig ska tillfalla dig vid en eventuell skilsmässa eller dina barn om du dör och inte tillfalla din make vid sådana situationer. Frågan regleras i Äktenskapsbalken (ÄktB) men också Ärvdabalken (ÄB). Enskild egendom?Om det eventuellt skulle vara så att du vill att egendomen du och din man har ska delas lika mellan er två vid en bodelning måste du inte göra något alls. Då huvudregel är all egendom ni har är giftorättsgods. Giftorättsgodset hälften delas vid en eventuell bodelning oavsett om bodelningen sker på grund av dödsfall eller skilsmässa. En bodelning är en uppräkning av egendomen/tillgångarna samt värdet av egendomen som makarna har. Värdet/Egendomen hälften delas sedan mellan makarna. I bodelningen ska bara giftorättsgods ingå och inte enskild egendom (10 kap. 1 § ÄktB, 11 kap. 1 och 3 § ÄktB och 7 kap. 1 och 2 § ÄktB)Vill du inte att egendomen (eller värdet av den) ska delas på hälften mellan er måste du göra egendomen till något som kallas enskild egendom. Det innebär att egendomen då inte ska ingå vid en bodelning utan bara, i sin helhet, tillfalla dig vid en skilsmässa/din kvarlåtenskap (arvet från dig som ska fördelas på dina arvingar). För att göra egendomen till enskild egendom måste du upprätta ett äktenskapsförord. I äktenskapsförordet ska det framkomma att du vill att egendomen (antigen all egendom du har eller bara delar av den) ska vara enskild egendom, tex. att huset ska vara din enskilda egendom (7 kap. 1, 2 och 3 § ÄktB). Den egendomen du då gör till enskild egendom ska inte ingå i bodelningen eller delas lika på utan bara tillfalla dig vid bodelningen samt ingå i din kvarlåtenskap i sin helhet. Din make/maka kommer då inte ha rätt till din enskilda egendom vid en skilsmässa (7 kap. 1, 2 och 3 § ÄktB). Därför måste du upprätta ett äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord ska vara skriftligt upprättad, båda parterna (du och din man) ska skriva under det och äktenskapsförordet ska registreras till skatteverket (7 kap. 3 § ÄktB). Kommer dina barn ärva?Enligt den legala arvsordningen kommer den efterlevande maken/makan att ärva framför gemensamma barn. Vilket innebär att om barnen i frågan är barn du har tillsammans med din framtida make kommer din make att ärva allt av dig när du dör framför barnen. Barnen får då vänta på efterarv av dig. Efterarvet fördelas när din make senare dör. (3 kap. 1 § ÄB).Men om det skulle vara särkullbarn, barn som inte är gemensamma barn, kommer barnen få ut sitt arv direkt när du dör. Där ärver inte den efterlevande maken utan barnen ärver hela din kvarlåtenskap (där då den enskilda egendomen ingår) direkt när du avlider (3 kap. 1 § ÄB). Därav kommer det fördelningen av arvet beror på i fall det är gemensamma barn eller särkullbarn. Därför för att säkerställa att arvet fördelas som du vill, tex. att huset ska tillfalla dina barn när du dör, bör du upprätta ett testamente. I testamentet skriver du hur du vill att din kvarlåtenskap ska fördelas. Ett testamente ska vara skriftligt skrivet, undertecknat av dig samt bevittnat av två olika vitten samtidigt, som också ska skriva under. Vittnena får bland annat inte vara i upp- eller nedgående släktskap med dig (9 kap. och 10 kap. ÄB). För att besvara din fråga ska du upprätta ett äktenskapsförord för att göra din egendom till enskild egendom. Egendomen kommer då bara tillfalla dig vid en skilsmässa och i sin helhet ingå i din kvarlåtenskap. Vidare bör du upprätta ett testamente för att säkerställa att barnen ärver det som du vill att de ska ärva av dig (oavsett om det är särkullbarn eller gemensamma barn). Hoppas du fick svar på din fråga!

Makes rätt till egendom vid äktenskapsskillnad och arv

2019-03-14 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Jag är gift sen 2011 men särbo sen sept 2016. Då skrevs äktenskapsförord där vars o ens tillgångar är enskild egendom nu och framåt. Vid dödsfall vad sker då? Vi har båda särkullbarn o inga gemensamma. Är det bäst att ta ut skilsmässa eller hur blir det?
Isabelle Nordin |Hej och tack att du vänder dig till Lawline!Då din fråga handlar om tillgångar i och eventuellt efter ett äktenskap blir både äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB) tillämplig. För att dela upp din fråga ska jag först redogöra för vad som kommer att hända vid en äktenskapsskillnad och därefter vad som gäller vid ett eventuellt dödsfall.Äktenskapsskillnad (skilsmässa)Vid äktenskapsskillnad mellan makar ska egendomen i normalfall fördelas mellan dem genom en bodelning. Då både du och din make enbart har enskild egendom finns dock en bestämmelse i 9 kap 1 § ÄktB som föreskriver att någon bodelning inte behöver göras i dessa fall. Viktigt att poängtera är att meningen fortsätter med att förtydliga att detta enbart gäller om inte någon utav makarna vill ha bostad eller bohag, det vill säga det som normalt finns i ett hem, utav den andra maken. Regler om äktenskapsskillnad i övrigt återfinns i 5 kap ÄktB som bland annat föreskriver att ett äktenskap är upplöst när dom på äktenskapsskillnad vinner laga kraft, 5 kap 1 § ÄktB. DödsfallVid dödsfall tillämpas bestämmelsen i 3 kap 1 § ÄB om efterlevande makes arvsrätt. Då ni inte har några gemensamma barn är huvudregeln att du inte kommer att få ta del av något arv om inte särkullsbarnen, dvs. din makes barn, avstår från sin rätt till förmån för digHoppas du fick svar på din fråga!Hälsningar,

Egendom inom äktenskap och den andra makens rätt till egendom

2019-01-22 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej, jag o min bror fick i gåva vår mors fritidshus i början av 2000-talet. Då stod huset på ofri grund. 2006 köpte min bror och jag marken som tidigare arrenderats. Vad gäller: Är fastigheten min brors o min enbart eller äger min brors fru en del av den?
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Du undrar om själva fastigheten endast ägs av dig och din bror eller om hans fru också äger del i fastigheten. Fastighet är jord, vilket framgår av 1 kap 1 § jordabalken. Det är alltså själva marken som är fastigheten, och huset är fastighetstillbehör enligt 2 kap 1 § jordabalken. Du och din bror köpte tillsammans marken 2006. Enligt 7 kap 1§ äktenskapsbalken all egendom som ägs av makar giftorättsgods i den mån det inte är enskild egendom. Enskild egendom kan det vara om man skrivit äktenskapsförord eller om man fått egendom i gåva med villkor att det ska vara mottagarens enskilda. Det framgår inte av din beskrivning om fastigheten kan vara enskild egendom, så därför får vi anta att den är giftorättsgods. Vad detta betyder är egentligen inte att din brors fru äger fastigheten, utan snarare att hon kan ha rätt till den vid en bodelning. Vid bodelning ska nämligen allt giftorättsgods delas jämt mellan makarna. Din brors fru kan då komma att ta över ägandet av fastigheten, eller bli ägare till en del av fastigheten. Men huruvida frun kommer bli delägare beror mycket på hur deras resterande egendom ser ut, och hur de delar upp egendomen mellan sig. Din brors fru kan såklart också bli ägare till fastigheten om hon blir testamenterad den från honom vid hans död, eller om de har gemensamma barn och hon därför som fru får arvsrätt med barnens efterarvsrätt enligt 3 kap 1 § ärvdabalken. Hoppas mitt svar hjälpt dig!