FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt06/01/2023

Framtidsfullmakt och förvaltarskap - Vad gäller?

Min fru har alzheimer och bor på särskilt boende. Gemensamt äger vi fast och lös egendom (jag står som ensam ägare för fastigheten, men vi har gemensamma lån på ungefär 1/4 av husets beräknade bruttoförsäljningspris). Min fru klarar inte av några som helst ekonomiska frågor och kan inte underteckna en handling (möjligen m.h.p.p.). Självklart har min fru giftorätt och vi har två adopterade söner som ärver oss utan några förbehåll när vi båda gått bort. I dagsläget betalar jag alla driftskostnader, men fastighetsunderhåll delas på båda. Inför en eventuell situation där jag går bort före henne eller på annat sätt förlorar förmågan att företräda oss - hur skall jag handla idag för att skydda vår egendom? Är framtidsfullmakt än väg (men det borde väl innebära att jag fortfarande lever)? Kort och gott - hur skall jag handla?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,


UTREDNING


Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är lagen om framtidsfullmakter och föräldrabalken (FB).


Framtidsfullmakt - Vad gäller?


I det följande utgör alla paragrafer hänvisningar till lagen om framtidsfullmakter. En framtidsfullmakt är en fullmakt som någon (huvudmannen, fullmaktsgivaren) ger åt en fysisk person (mellanmannen, fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren för det fall denne på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser, 1 §. Framtidsfullmakten får omfatta ekonomiska och personliga angelägenheter och fullmaktshavaren ska bevaka fullmaktsgivarens, dvs. din, rätt i de angelägenheter som framtidsfullmakten omfattar, 2 §. Det kan handla om alltifrån att för huvudmannens räkning ingå olika typer av avtal och göra ansökningar till att sköta om mer vardagliga företeelser som att säkerställa att räkningar blir betalda och att medel finns tillgängligt för huvudmannens dagliga uppehälle. Men även ombesörjandet av kapitalplaceringar och annan förmögenhetsförvaltning kan ingå i förordnandet. Det är således du som ensidigt bestämmer hur uppdraget ska utformas och vilka angelägenheter fullmakten ska omfatta, 5 § 3 p.


När det gäller sedan gäller formkraven kan anföras. Förutom att fullmakten måste manifesteras i skrift ska fullmaktsgivaren i två vittnens samtidiga närvaro skriva under handlingen och vittnena ska ha kännedom om att handlingen är en framtidsfullmakt och bekräfta handlingen med sina underskrifter, 4 §. Av uppenbara skäl får inte fullmaktshavaren ha varit vittne. Detsamma gäller den som är under 15 år eller på grund av en psykisk störning saknar insikt om betydelsen av en vittnesbekräftelse. Inte heller får make, sambo eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till huvudmannen eller dennes syskon vara vittne, 4 § 3 st. vari det hänvisas till reglerna om testamentsvittnen i 10 kap. ärvdabalken (ÄB).


En framtidsfullmakt som uppfyller de ovan nämnda formkraven träder i kraft när huvudmannens situation är såsom den beskrevs inledningsvis i 1 §. Om du inte bestämmer att ikraftträdande ska prövas en domstol (en tingsrätt) kommer fullmaktshavaren att avgöra den här frågan, se 9 §. I samband med detta måste denne underrätta de närmaste släktingarna om fullmaktens innehåll, se 10 §. Vidare är fullmaktshavaren skyldig att, i den mån det går, samråda med dig i viktiga frågor, exempelvis vid avyttring av egendom, 15 §. Utgångspunkten är att uppdraget hela tiden ska fullgöras i enlighet med dina intressen och önskemål och det ska även framhållas att framtidsfullmakten inte heller är oåterkallelig varför det står dig fritt att återkalla denna om du så önskar, se 6 §.


Om du i framtidsfullmakten inte utser någon särskild granskare åligger det fullmaktshavaren att lämna en redovisning över uppdraget, men det behöver inte göras mer än en gång per år, se 24 §. Även överförmyndaren kan begära en sådan redovisning och övriga upplysningar om fullmaktsförhållandet och de vidtagna åtgärderna och kan härutöver besluta att framtidsfullmakten helt eller delvis inte får användas, se 25-26 §§. Det sistnämnda kan aktualiseras om fullmaktshavaren gör sig skyldig till missbruk eller allvarlig försummelse eller annars visar sig vara oförmögen att ta till vara dina intressen. Och ett sådant beslut gäller omedelbart. Överförmyndarens beslut kan dock överklagas till tingsrätten. I undantagsfall kan mellanmannen till och med bli skadeståndsskyldig när denne visat bristande omsorg om huvudmannens intressen eller svikligen utnyttjat sitt uppdrag till skada för huvudmannen. Från praxis kan hovrättsfallet RH 1995:136 nämnas.


Sammanfattningsvis i den här delen kan sägas att en framtidsfullmakt torde vara ett ypperligt instrument för det fall din hälsa skulle försämras avsevärt. I synnerhet nu när din hustru verkar vara ganska illa däran. Om du exempelvis skulle vilja utse båda dina söner till fullmaktshavare kan följande vara värt att nämna. I lagens förarbeten uttalas att om fullmaktsgivaren (du) så önskar bör han eller hon kunna ange i framtidsfullmakten att flera fullmaktshavare endast ska få utöva uppdraget tillsammans, exempelvis beträffande vissa särskilt angivna frågor. Det får dock förutsättas att detta sker endast undantagsvis eftersom det riskerar att leda till att framtidsfullmakten förlorar sin verkan om en av flera utpekade faller ifrån. Dessutom behöver risken för konfliktsituationer tas i beaktande av fullmaktsgivaren, se prop. 2016/17:30 s. 35 f.


Förvaltarskap - Vad gäller?


Om du skulle gå bort före din hustru är min uppfattning, i vart fall utifrån din ärendebeskrivning, att en förvaltare bör utses. Enligt 11 kap. 4 § 1 st. FB gäller att om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, ska rätten, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för honom eller henne. Ett sådant beslut får inte meddelas utan samtycke av den för vilken godmanskap ska anordnas, om inte den enskildes tillstånd hindrar att hans eller hennes mening inhämtas. I grunden kräver alltså godmanskap att din hustru lämnar sitt samtycke. Huruvida hon är medveten och/eller skulle ha förmåga att göra detta kan jag av förklarliga skäl inte avgöra. Därutöver ska tilläggas att din hustru måste lämna sitt samtycke till de rättshandlingar (åtgärder) som en god man avser att vidta, exempelvis vid försäljning av fast egendom, se 11 kap. 5 § FB.


Om ovanstående inte är aktuellt, vilket jag misstänker kommer att vara fallet, torde det enklaste som sagt vara att ansöka om ett förvaltarskap. I 11 kap. 7 § 1 st. FB anges att om någon som befinner sig i en sådan situation som anges i 4 § i samma kapitel (se stycket ovan) är ur stånd att vårda sig eller sin egendom får rätten besluta att anordna förvaltarskap för honom eller henne. Vid förvaltarskap behöver inget godkännande från huvudmannen (din hustru) inhämtas, men domstolen (en tingsrätt) ska inhämta läkarintyg eller annan likvärdig utredning om dennes (hennes) hälsotillstånd innan beslut om förvaltarskap fattas. Vidare ska förvaltaruppdraget anpassas till den enskildes behov i varje särskilt fall och får begränsas till att avse viss egendom eller angelägenhet eller egendom överstigande ett visst värde.


Jämte detta ska sägas att en närstående alltid kan utses till förvaltare och förslagsvis tar någon av era söner på sig det uppdraget. Kravet enligt lag är att den som utses till förvaltare ska vara en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person. Föreslår den enskilde, alltså din hustru, att en viss person ska agera förvaltare, exempelvis en utav era barn eller någon annan, ska den personen förordnas om han eller hon är lämplig och vill åta sig uppdraget, se 11 kap. 12 § 1 st. FB. I förordnandet kan (bör) det bestämmas vad förvaltaren får göra inom ramen för uppdraget. Ansökan kan göras av överförmyndaren, personen själv eller någon nära anhörig och därefter fattar tingsrätten ett beslut. Domstolen får även överlåta åt överförmyndaren att närmare bestämma uppdragets omfattning. Viktigt att framhålla är att den som utses till förvaltare kommer ensam ha rådighet över din hustrus egendom och företräder därmed henne i alla de angelägenheter som omfattas av uppdraget, se 11 kap. 9 § 1 st. FB.


Såvitt jag kan bedöma är ett förvaltarskap sannolikt det allra bästa för din hustru om ditt frånfälle skulle inträffa före hennes. Och förslagsvis utses någon av er söner till förvaltare, om de är lämpliga för uppdraget vill säga.


Avslutande ord och ytterligare rådgivning


Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.


Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.


Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.


Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”