Vad händer med den avlidna makens skulder?

2021-03-25 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej. Jag undrar vad som gäller när den ena av ett gift par avlider. Om den som avlider har skulder på tex kreditkort. Blir den andra betalningsansvarig? Även om kortet är i den andras namn. Eller är skulderna personliga och skrivs av då?
Hanna Törnsén Fredriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Frågor kring äktenskap och skulder däromkring regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). Huvudregeln i ett äktenskap är att vardera make svarar för sina egna skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Detta innebär att ifall den ena maken avlider med skulder ska de främst räknas av från dödsboet. Om maken däremot inte har tillräcklig enskild egendom för att täcka skulden ska en bodelning upprättas; i den mån maken inte har enskild egendom som täcker skulden ska den istället täckas utifrån det som kan tas från bodelningen. Hoppas detta inbringade mer klarhet i situationen, om inte är du varmt välkommen att höra av dig igen!Bästa hälsningar,

Vem ska bekosta resorna till umgänget med den andra föräldern?

2021-03-12 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Umgänges föräldern har valt att flytta längre bort ifrån boendefamiljen. Kräver nu att boendefamiljen ska vara med och betala resorna. Ca 9mil enkel resa.Vem har rätt och ska betala resorna?Umgänges föräldern har fått chans till mötas upp vid ett visst dags en viss dag. Men väljer inte det alternativet.
Maya Hempel |Hej.Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det är umgängesföräldern som har det främsta ansvaret för kostnaderna för barnets umgängesresor. Om barnet bor tillsammans med endast en förälder ska boendeföräldern ta del av de kostnader som uppstår i samband med barnets resor (6 kap 15 b föräldrabalken - FB). Detta förutsätter att det inte förekommer något växelvis boende (det vill säga ungefär lika mycket tid boende hos båda föräldrarna).Man utgår från att boendeföräldern ska ta del av resekostnader i den mån det är skäligt och avståndet mellan bostadsorterna är relativt stort. Saknar man som boendeförälder den ekonomiska förmågan att bidra till resekostnader ska man inte vara skyldig att göra det. Även under andra omständigheter kan man undkomma kostnadsansvaret. En sådan kan vara om en umgängesförälder utan godtagbar anledning flyttar långt bort. En godtagbar anledning är till exempel om umgängesföräldern fått jobb på annan ort eller liknande. Eftersom jag inte vet alla omständigheter i ert fall har jag svårt att ge ett svar på vem som ska betala för resorna. Jag rekommenderar er, om ni inte kommer överens på egen hand att vända er till Familjerätten i er kommun. De kan hjälpa er att komma fram till en lösning och även att skriva ett avtal kring hur ni ska fördela resekostnaderna. Jag hoppas du fått svar på din fråga! Vänligen,

Jämförelse - sambo och giftermål

2021-03-09 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |en jämförelse mellan att vara sambo respektive att ingå ett äktenskap. på både hur det ingås, vad som gäller under tiden förhållandena består samt vad som händer om det upplöses. Stor Tack
Liv Stålhammar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Till att börja med vill jag säga att jag besvarat frågan generellt; det finns fler regler som hanterar ovanligare situationer inom äktenskapet. Hur ingår man äktenskap?Reglerna om att ingå äktenskap finns i Äktenskapsbalkens 2-4:e kapitel. Till att börja med måste man vara myndig för att få ingå äktenskap (2 kap. 1 § äktenskapsbalk). Man får inte heller ingå äktenskap med någon man är släkt med (i rakt upp eller nedstigande led, dvs kusiner kan gifta sig) eller om ena parten redan är gift med någon annan (2 kap. 3-4 § äktenskapsbalk). När man ska ingå äktenskap kommer en s.k hindersprövning ske. De som vill gifta sig ska begära prövning hos Skatteverket. Paret som begär en hindersprövning ska skriftligen försäkra att de inte är besläktade med varandra (3 kap. 1 § äktenskapsbalk). Om Skatteverket inte finner något hinder mot äktenskapet ska Skatteverket utfärda ett intyg om detta (3 kap. 4 § äktenskapsbalk). Nu har vi kommit så långt att själva vigseln i kyrkan kan utföras. Till att börja med måste det finnas vittnen under ceremonin; minst två stycken krävs. Under vigseln måste båda parterna närvara och uttryckligen säga ja till äktenskapet. Därefter ska prästen förklara dem makar. Om prästen inte skulle vara behörig att viga är vigseln ogiltig (4 kap. 1 § äktenskapsbalken). Efter att vigseln genomförts måste prästen lämna ett bevis till makarna (4 kap. 7 § äktenskapsbalken). Därefter måste prästen underrätta Skatteverket om vigseln och då kommer Skatteverket kolla upp så att en korrekt hindersprövning har skett (4 kap. 8 § äktenskapsbalken). Hur blir man sambo?För att bli sambo krävs ingen typ av registrering eller ceremoni på det sätt som krävs vid ett giftermål. För att man ska vara sambo med någon krävs endast att man stadigvarande ska bo tillsammans i ett parförhållande och ha ett gemensamt hushåll (1 § sambolagen). D.v.s att det måste vara ett par som har ett äktenskapsliknande förhållande. Detta har tidigare definierats som ett par som har sexuell intimitet med varandra. Vidare krävs att man bor där på heltid; har man ett annat boende som en part bor i till och från kan det resultera i att man inte anses vara sambor. Processen för att bli sambo är således mycket smidigare. Vad gäller under tiden förhållandena består?Under tiden förhållandena består är det inte några större skillnader mellan att vara sambo och att vara gifta. En praktisk skillnad är förstås att gifta inte måste bo med varandra för att vara gifta; men sambor måste bo ihop för att anses vara sambor. Andra saker att tänka på är om ett barn kommer till världen. I det fall att de gifta paret får ett barn kommer mannen i förhållandet presumeras vara far till barnet, men är det istället ett sambopar kommer socialtjänsten behöva göra en utredning. Är man i ett samboförhållande bör utredningen dock inte vara särskilt krävande. Vad händer om äktenskapet upplöses?Vad som händer när äktenskapet upplöses (dvs när paret går igenom en skilsmässa) kan till en börja se lite olika ut beroende på om skilsmässan är ett gemensamt beslut och om det finns barn inblandade. Vill båda makarna skiljas kan dem göra det på direkten. MEN om båda makarna vill det så ska de få s.k betänketid innan skilsmässan. Då får man ej skiljas förens betänketiden är över. Om båda makarna vill skiljas men någon av dem bor med (och har vårdnaden över) ett barn som är under 16 år måste betänketid ges innan skilsmässan kan slutföras (5 kap. 1 § äktenskapsbalken). Om bara en make vill skiljas måste betänketid ges innan skilsmässan (5 kap. 2 § äktenskapsbalken). Betänketiden är 6 månader (5 kap. 3 § äktenskapsbalk). När skilsmässan godkänts kan ex-paret begära att en bodelning görs. Som gifta är huvudregeln att man delar upp allt 50 % lika vid en bodelning. Undantaget är om man skrivit äktenskapsförord. I praktiken fungerar det på så sätt att man gör en lista på vad både frun och maken äger (11 kap. 1 § äktenskapsbalken). När man gjort det ser man vad de har för skulder och räknar av den summan mot det motsvarande värdet på listan av ägodelar (11 kap. 2 § äktenskapsbalk). När skuldernas räknats av slår man ihop vad frun och maken äger och därefter delar man lika på allt (11 kap. 3 § äktenskapsbalken). Innebörden blir då att varje part i första hand fysiskt får behålla sina saker och sen får man kompensera varandra ekonomiskt (eller ge bort sina fysiska saker till partnern för att det ska bli rätt) (11 kap. 7 § äktenskapsbalk). En bodelning behöver inte göras direkt utan har i praxis kunnat göras flera år senare. Vad händer om samboförhållandet upplöses?Skillnaden när ett samboförhållande upphör är att ingen process eller betänketid behöver genomföras. Det finns också andra skillnader som har med bodelningen att göra. När en bodelning ska göras mellan sambor måste den göras inom ett år från det att förhållandet upphörde; det finns alltså ett tidskrav som inte existerar vid giftermål (8 § sambolagen). När bodelningen kommer dessutom inte alla parets tillhörigheter ingå. Endast gemensamma bostad och bohag ingår (3 § sambolagen). För att bostaden ska ingå krävs alltså att man köpte bostad med syfte att båda skulle bo där: flyttar en part in i efterhand ingår ej bostaden i en bodelning. Detsamma gäller bohag (dvs möbler, bestick, hushållsmaskiner/produkter m.m). En till skillnad är att när man ska avräkna parternas skulder görs detta i första hand på deras egen enskilda egendom, inte samboegendomen. På så sätt minskar inte samboegendomen på det sätt som egendomen kan göra vid bodelning efter giftermål. Annars är processerna snarlika. Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Skolfråga - besvaras ej

2021-02-28 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |hej jag är en förvirrad elev och har vi vissa begrepp som jag behöver kunna. Jag är inte den smartaste när det gäller att memorera och behöver lätta förklaringar. Det är väldigt viktigt för mig så snälla förklara dessa ord jag inte riktigt förstår. Jag behöver svaren idag så snälla svaraaaa.VårdnadstvistEnsam vårdnadDelad vårdnadFysiskt våldPsykiskt våldUmgängessabotage Egenmäktighet med barnLvu - lagen om vård av ungaÖvervakat umgängeUteblivet umgänge i vårdnadstvistSkyddade uppgifterGrov fridskränkningGrov kvinnofridskränkning Grov fridskränkning av barnHemfridsbrott Ofredande
Cornelia Nilsson |Hej! Först vill jag bara säga tack så mycket för att du väljer att vända dig till oss på Lawline med din fråga.Dessvärre besvarar vi på Lawline inte skolfrågor. Men utifrån de begrepp du nämner, skulle jag istället rekommendera dig att kolla in lagarna Föräldrabalken, Brottsbalken och Lagen om vård av unga (LVU), för att få dina begrepp definierade. Lycka till, och du är varmt välkommen att höra av dig till oss igen om du har andra juridiska frågor som inte rör skolarbete. Vänliga hälsningar,

När är en förälder skyldig att redovisa förvaltningen av ett barns tillgångar till överförmyndaren?

2021-03-22 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |HejsanEn nära familjemedlem har gått bort och bodelning ska ske. Han är inte gift med lever tillsammans i ett samboförhållande och de har ett gemensamt minderårigt barn och de bor tillsammans i hyreslägenhet. Det vi får från banken och alla papper är att att han idag har en större mängdaktier med högt värde samt ett fritidshus med mark som gissningsvis är värderad till 500-1000kkrFritidshuset har han ägt sen innan han träffade sin nuvarande sambo. Det vi känner är en osäkert kring förmyndare och överförmyndare. Med så pass mycket pengar behöver sonen en överförmyndare?Och om det ska finnas en överförmyndare, behöver denne vara med på bodelningen och allt vad det innebär efter begravning?Hur fungerar detta?
Marc Linderoth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar om barnets tillgångar behöver kontrolleras av en överförmyndare, och om överförmyndaren i sådant fall behöver närvara under bouppteckningen. Frågorna regleras främst i föräldrabalken (FB) och ärvdabalken (ÄB). Jag kommer i det följande att beskriva vilka möjligheter ett barn har att bestämma över sin egen egendom, vilka skyldigheter en förmyndare har, samt i vilka situationer det blir aktuellt med en överförmyndare. Avslutningsvis kommer jag kort att beröra närvaron i en bouppteckning.En omyndig person bestämmer inte över sin egendomEftersom föräldrarna inte varit gifta är utgångspunkten att den efterlevande sambon inte ärver den avlidnes tillgångar. Detta innebär att barnet kommer att ärva först (2 kap. 1 § ÄB). Egendomen barnet ärver kommer barnet däremot inte att bestämma över på egen hand. Personer under 18 år är omyndiga, vilket innebär att de saknar rättshandlingsförmåga att ingå avtal som innebär förpliktelser, eller bestämma över sin egendom på egen hand (9 kap. 1 § FB). Istället är det den omyndiges förmyndare som råder över egendomen. Förmyndaren har en skyldighet för att alltid förvalta egendomen på ett omsorgsfullt sätt som bäst gynnar barnet (12 kap. 3 § FB). Vanligtvis är barnets förälder förmyndare åt barnet.När behöver en överförmyndare kontrollera barnets tillgångar?I ljuset av den situationen du beskrivit tänker jag mig att en överförmyndare blir aktuellt i framför allt två situationer.Den första är om värdet på en omyndigs persons tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp. Förmyndaren är i denna situation skyldig att till överförmyndaren redovisa hur barnets tillgångar förvaltas, ett år i taget (13 kap. 2–3 § FB). Överförmyndaren får således möjlighet att kontrollera att förvaltningen av tillgångarna sköts på rätt sätt. Det innebär också att förmyndaren inte får förfoga över tillgångarna fritt. År 2021 är åtta prisbasbelopp 380 800 kr. Om värdet på t ex aktierna överstiger beloppet behöver tillgångarna således redovisas till överförmyndaren.Den andra situationen är när barnet ärver fast egendom. Förvärv av fast egendom för omyndig person måste alltid godkännas av en överförmyndare, oavsett om förvärvet skett genom arv, gåva eller köp (13 kap. 10 § FB). Undantag finns om förvärvet inte är olämpligt med hänsyn till bl a barnets ålder, framtida behov, eller fastighetstypen. Regeln är avsedd att skydda barnet från förpliktelser som barnet har svårt att förstå innebörden av eller har svårt att förhålla sig till, t ex olika former av fastighetsavgifter. Notera att det som sagts ovan om redovisning till överförmyndaren även gäller i denna situation. Om överförmyndaren godkänner att barnet tar emot fritidshuset, är det tillgångarnas totala värde som ska överstiga åtta prisbasbelopp för att en redovisningsskyldighet ska uppkomma.Vem närvarar vid en bouppteckning?Minderåriga barn har ingen rättshandlingsförmåga, och kan därför inte föra sin egen talan vid en bouppteckning av ett dödsbo. De företräds därför av någon annan, s k ställföreträdare. Ställföreträdaren är vanligtvis föräldrarna. Om ställföreträdaren däremot har en del i samma dödsbo måste någon annan företräda barnet i frågor som rör barnets tillgångar. I dessa fall brukar en god man utses för att tillvarata barnets intressen (11 kap. 2 § FB). Den gode mannen ska vårda barnets rätt i boutredningen, bodelning och eventuell arvsskifte, och kommer föra barnets talan under bouppteckningen (15 kap. 1 § FB).SammanfattningOm tillgångarnas värde överstiger 380 800 kr (år 2021) behöver de anmälas till överförmyndaren. Därefter behöver förvaltningen av tillgångarna redovisas till överförmyndaren årligen. Vad gäller fritidshuset måste överförmyndaren godkänna förvärvet. Om ett samtycke ges ska fritidshuset och aktiernas värde räknas samman, och om dessa tillsammans överstiger 380 800 kr gäller samma regler om redovisning till överförmyndaren.Angående bouppteckningen ska överförmyndaren inte vara med. Vanligtvis företräder föräldern barnet i bouppteckningen. Om den efterlevande sambon däremot har en del i samma dödsbo som barnet, behöver en god man utses som kan tillvarata barnets intresse i bouppteckningen.Du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du vill ha mer specifika svar på din situation.Vänligen,

BankId till huvudman med förvaltare?

2021-03-10 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Jag har förvaltare ochar frågat henne om möjlighet till att ett bankid för andra tjänster som än ekonomiska, det går inte att gå in apotekets, mina sidor, men vilket även gäller försäkringskassan och som ex. Finns det verkligheten ingen möjlighet att få bankid till det här t ex?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Till att börja med är BankID personliga. En förvaltare kan exempelvis inte skaffa ett BankID åt någon annan. Den som får förvaltare förordnad för sig förlorar som bekant sin rättshandlingsförmåga inom förvaltarskapets omfattning.Förvaltarskap anpassas efter den enskildes behov och kan begränsas till att avse viss egendom, viss angelägenhet eller egendom överstigande ett visst värde enligt 11 kap. 7 § Föräldrabalken (FB). Den som är ställd under förvaltarskap förlorar sin rättshandlingsförmåga på de punkter som omfattas av förvaltarens förordnande, vilket innebär att denne inte med bindande verkan kan ingå avtal (11 kap. 9 § FB). Banker kan inte utfärda Mobilt BankID till en huvudman med förvaltare, oavsett om förvaltaren själv ger sitt godkännande till detta.Svaret på din fråga blir därför att ett BankID till en huvudman med förvaltare inte är möjligt. Jag vet inte vad de olika myndigheterna har för lösning på detta, men förslagsvis bör dessa kontaktas för ytterligare vägledning.Med vänlig hälsning,

Får man vara förmyndare till sina barn om man har förvaltare alternativt har skuldsanering?

2021-03-05 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Blir jag ensam förmyndare till vårt barn, eftersom min sambo har förvaltare? Får man vara förmyndare om man har skuldsanering?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Föräldrabalken (FB) reglerar frågor kring förmyndarskap, jag kommer därför utgå från denna lag när jag svarar på din fråga. Nedan kommer jag dela upp mitt svar i två rubriker utifrån dina två frågor eftersom förvaltarskapet i sig utesluter förmyndarskapet.En förälder som har förvaltare får inte vara förmyndareEtt förmyndarskap tillkommer i de allra flesta fall de föräldrar som är vårdnadshavare för sina barn men även en domstol kan särskilt förordna sådan. En förälder som är underårig eller har förvaltare får dock inte vara förmyndare. I sådant fall krävs inget entledigande (avsättande) utan förmyndarskapet faller bort i och med anordnandet av förvaltarskapet (10 kap. 1 § och 5 § FB och prop. 1987/88:124 s. 250). När den ena föräldern får förvaltare och inte längre är förmyndare, blir den andra föräldern ensamt förmyndare. Notera dock att rätten kan bestämma att medförmyndare ska förordnas om ensam förmyndare inte anses lämpligen kunna handa förmyndarskapet ensamt (10 kap. 2 § och 8 § FB).En förälder som har skuldsanering kan entledigasUnder förutsättning att ena föräldern har skuldsanering och inte har förvaltare, gäller att förmyndaren kan entledigas på grund av ekonomisk obestånd. Detta måste dock ske genom ansökan till tingsrätten varav rätten kan besluta att förmyndaren ska skiljas från sitt förvaltarskap (10 kap. 10 § och 13 § FB).En sådan ansökan kan göras av överförmyndare, förmyndare, vårdnadshavare, den underåriga själv under förutsättning att hen är 16 år, förmyndarens make, sambo, närmaste släkting alternativt att rätten självmant tar upp ärendet (10 kap. 18 § FB). Om den ena föräldern entledigas från förmyndarskapet blir således den andra föräldern barnets ensamma förmyndare (10 kap. 2 § FB). SammanfattningEn förälder som har förvaltare får inte vara förmyndare och du blir således automatiskt ensam förmyndare till ert barn i och med anordnandet av förvaltarskapet. En förmyndare som har skuldsanering kan avsättas sitt förmyndarskap efter ansökan hos tingsrätten varav rätten beslutar om entledigande. Notera dock att domstol kan besluta om medförmyndare till dig om du inte lämpligen anses kunna handa förmyndarskapet ensamt.Jag hoppas du fått svar på din fråga, om inte är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!Vänligen,

Kan jag återkalla giftorätten i enskild egendom?

2021-02-28 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Huset jag bor i har jag fått ärva. Det är i mitt namn och dessutom har arvlåtaren skrivit att huset är min enskilda egendom som min fru inte har giftorätt i.Nu är jag omgift och jag undrar om det går att få giftorätten att gälla igen. Återkalla giftorätten.
Vilhelm Oxhammar |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline! Såsom jag uppfattat det har du fått ärva en fastighet av någon som villkorat arvet med att fastigheten ska vara din enskilda egendom. Din fråga är om du kan, nu när du har en ny make, kan återkalla giftorätten så att din make får ta del av fastigheten vid en eventuell bodelning. Det går inte att återkalla giftorättenEnl. 7 kap. 2 § äktenskapsbalken. är viss egendom att se som enskild egendom och ingår då inte i en eventuell bodelning. Enl. 4 p. i denna bestämmelse gäller att egendom som ärvts under föreskrift om att den skall vara enskild egendom också är just enskild egendom. När det rör sig om arv är grundprincipen att arvlåtarens vilja ska respekteras så långt som det bara är möjligt. I din situation är det dessvärre så att arvlåtarens vilja om att det ska vara enskild egendom också kommer att slå över er eventuella vilja att få till att egendomen ska vara giftorättsgods. Huset kommer således förbli enskild egendom. Ni kan lösa det på annat sättNågonting som brukar glömmas bort eller vara svårt att förstå att föreskrift om att någonting ska vara enskild egendom inte är samma sak som ett överlåtelseförbud. Vad jag menar med detta är att egendomen förvisso är din enskilda och ska inte ingå i en bodelning, men du har fortfarande rätt att sälja, ge bort, hyra ut, pantsätta, osv, egendomen. Härav har du och din nya make möjlighet att reglera äganderättsförhållandena genom förmögenhetsrättsliga avtal istället för familjerättsliga. Du kan nämligen ge bort, eller sälja del av huset till din make och på så sätt kommer hen få ta del av fastigheten trots att den ärvts som enskild egendom. Att komma ihåg här är dock att om du ger bort hälften av fastigheten till din make, kommer denna hälft inte att vara din makes enskilda. På så sätt kommer du, vid en eventuell skilsmässa eller vid dödsfall få hälften av dennes hälft som du givit bort. Med andra ord får du då 75 % av fastighetens värde vid en skilsmässa eller vid ett dödsfall om du ger bort hälften av fastigheten. Hur ni vill reglera detta är upp till er och det är i grund och botten ingen juridisk fråga. SammanfattningSammanfattningsvis kan ni inte återkalla giftorätten i egendomen. Er bästa möjlighet att se till att båda makar får egendom är genom förmögenhetsrättsliga avtal, t.ex. köpeavtal eller gåvoavtal. För att upprätta dessa rättsenligt bör ni kontakta en jurist som hjälper er. Om ni har några fler frågor är ni välkomna att kontakta mig eller mina kollegor på Lawline så ska vi hjälpa er bäst vi kan. Tack, allt gott!