Ärver efterlevande make före arvlåtarens syskon?

2020-03-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |En vän till mig gick bort nyligen. Han var gift, men hade inga barn. Han som gick bort har 2 systrar. Det finns ett äktenskapsförord som säger att all egendom som han och hans maka äger är är enskild egendom. Han hade också upprättat ett testamente där det finns ett legat som tillfaller den ena systern, och testamentet avslutas med " all min övriga egendom ska delas mellan mina arvingar enligt lag". Vilka är hans arvingar enligt lag? Är det systrarna eller är det hans maka?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Makars arvsrätt regleras i 3 kap. 1 § ärvdabalken. Denna arvsrätt går före alla andra arvingars rätt i de olika arvsklasserna, med undantag för om den avlidne endast efterlämnar särkullbarn, vilket dock inte är aktuellt i ditt fall. Detta innebär att din väns make kommer ärva det som din vän efterlämnade i kvarlåtenskap, även det som är enskild egendom.Din väns systrar, som tillhör den andra arvsklassen enligt 2 kap. 2 § andra stycket ärvdabalken, kommer emellertid att ha en efterarvsrätt till det som hans make ärver (se vidare 3 kap. 2 § ärvdabalken). Det medför att din väns systrar kommer ärva en kvotdel av din väns makes kvarlåtenskap vid hens eventuella bortgång.Legatet till den ena systern ska utgå innan boet skiftas och kommer således att gå ur boet innan hans efterlevande make tillskiftas resten av hans kvarlåtenskap (se vidare 11 kap. 2 § ärvdabalken).Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Sambors/makars rätt till bostad som är finansierad av ena parten

2020-03-01 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej,Om Jag ska köpa bostad och ska stå själv för bostaden ( med betalning menar jag). Sen skall flytta ihop med någon och gifta mig, om det skall inte funka bra för oss kommer sambo att få halv av lägenheten om hen har inte betalt något från denna bostad?
Anna Månsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som händer med lägenheten som du köpt om du blir sambo alternativt gifter dig med någon och ert förhållande sedan tar slut. Till en början kommer jag redogöra för vad som gäller i ett samboförhållande. Därefter kommer jag redogöra för hur det ser ut inom äktenskap.Sambors rätt till egendomNär ett samboförhållande upphör är det samboegendomen som delas upp mellan er (8 § Sambolag). Samboegendom utgör den gemensamma bostaden och bohaget om det har införskaffats för att brukas gemensamt (3 § Sambolag). Det viktiga för att avgöra om egendom är samboegendom blir i vilket syfte som föremålet införskaffades och inte vem som är ägare till det. Det vill säga om syftet med köpet var för gemensam användning. Enskild egendom omfattas inte av samboegendom (4 § Sambolag).ExempelOm du köpet lägenheten i syfte att du och din sambo ska bo där, så kommer bostaden utgöra samboegendom trots att det är du som har betalat för hela lägenheten. Här är syftet att ni ska bo där tillsammans. Lägenheten utgör samboegendom och kommer delas lika vid en eventuell bodelningen när samboförhållandet upphör.Om du däremot har köpt en lägenhet för eget bruk och din sambo efter en tid flyttar in hos dig, så anses inte lägenheten vara anskaffad för att ni ska bruka den gemensamt. Syftet när lägenheten köptes var inte att bo där tillsammans med någon. Lägenheten utgör inte samboegendom och kommer inte delas vid en eventuell bodelningen när samboförhållandet upphör. Lägenheten är din egendom.Avtal om att viss egendom inte ska vara samboegendomDet går att undanta egendom från en eventuell bodelning. Du kan skriva ett avtal tillsammans med din sambo om vilken egendom som inte ska tas med vid bodelning och därigenom undanta lägenheten (9 § stycke 1 Sambolag). Avtalet måste vara skriftlig och undertecknas av er båda (9 § stycke 2 Sambolag).Makars rätt till egendomOm du köper en lägenhet och sedan ingår äktenskap med en person så blir utfallet annorlunda. Inom äktenskap utgår man ifrån att all egendom är giftorättsgods om den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Att egendom är giftorättsgods betyder att det är makarnas gemensamma egendom. Din lägenhet kommer till följd av det utgöra er gemensamma egendom så länge den inte är din enskilda egendom. Här spelar det ingen roll när du köpte lägenheten eller i vilket syfte du köpte den.Avtal om att viss egendom inte ska vara giftorättsgodsFör att egendom inom ett äktenskap inte ska vara giftorättsgods måste den vara enskild egendom. Egendom kan göras till enskild genom antingen äktenskapsförord, villkorat i testamente eller gåva (7 kap. 2 § ÄktB). För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt måste det vara skriftligt, daterat, undertecknas av både dig och din framtida make/maka. Äktenskapsförordet måste efter det registreras hos skatteverket (7 kap. 3 § stycke 2-3 ÄktB).SammanfattningSammanfattningsvis har din sambo rätt till hälften av lägenhetens värde om den köptes i syfte att ni båda skulle bo där. Om det istället rör sig om ett äktenskap så är lägenheten er gemensamma oavsett när och i vilket syfte den köptes. Lägenheten kan undantas från en eventuell bodelning. Inom ett samboförhållande görs det genom ett samboavtal och inom ett äktenskap genom äktenskapsförord.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Frågar om hembudsklausuler, arv och testamente.

2020-02-14 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Min bror och jag har fått en fastighet i gåva - som enskild egendom - av våra föräldrar med ovillkorat hembudsskyldighet till den andre gåvotagaren vid "avhändning av sin fastighetsdel". Arv, gåva eller testamente kan ej häva denna hembudsskyldighet. Jag är över 55 år gammal och har varit gift i mer än 20 år med samme man och kan därför enligt gåvoavtalet bestämma genom nytt äktenskapsförord att egendomen skall utgöra min makes giftorättsgods. Vi har ett barn tillsammans. Min bror och jag har gjort en klyvning av fastigheten och det villkorade hembudet lär följa respektive fastighetsdel. Fyra frågor kopplade till mitt frånfälle: 1. Bibehåller vi det tidigare äktenskapsförordet kommer min make ej att ärva min fastighet men kommer min son att ärva denna eller min bror? 2. Ändrar vi äktenskapsförordet så ingår min fastighetsdel i giftorättsgodset och min make o min son delar på mina tillgångar. Men vad händer med fastigheten?3. Om vår son ärver fastigheten kan jag endast genom att ge honom fastigheten i gåva innan min död styra fastigheten som hans enskilda egendom? 4. Förändras situationen på något sätt genom testamente till vår son eller till våra barnbarn?
Binh Tran |Hejsan!Förutsättningar för mitt svarJag förutsätter i mitt svar att det finns en klausul i gåvobrevet som stadgar att du kan, efter 20 år av äktenskap, ändra fastigheten till giftorättsgods. I annat fall, om det inte finns en sådan klausul så finns det ingen möjlighet för dig att ändra fastighetsdelen till giftorättsgods eftersom du har mottagit gåvan med det villkoret. Fråga 1. Din son kommer att ärva din del av fastigheten, inte din bror, dock kommer din son anses vara bunden av hembudsskyldigheten, se "RH 2015:54" där tre bröder ärvde en fastighet. En bror gick bort och dennes sönder ärvde hans del, sönerna ansågs vara bunden av hembudsskyldigheten. Fråga 2. Ingenting kommer att hända med fastigheten om det görs till giftorättsgods. Det är först efter en eventuell bodelning vid äktenskapsskillnaden som ni i sådana fall kommer att dela på den delen av fastigheten. Men dessförinnan så kommer det vara likadant. I fall där bodelningen blir aktuell så kommer din bror ha möjligheten att yrka på hembudsskyldigheten och därmed köpa ut din man (ex-man i fall om äktenskapsskillnad). Fråga 3. Ja, du kan skriva ett gåvobrev till honom precis innan din bortgång om att det ska vara hans enskilda egendom. Du kan även skriva ett testamente, det fungerar lika bra. Det är viktigt att orden "enskild egendom" är med för att det ska gälla samt att substitutet för den enskilda egendomen ska vara enskild. Det finns vissa formkrav vid gåva, en gåvohandling ska upprättas och ska skrivas under av gåvotagare och gåvogivare. I många fall är det lättare att använda testamente så slipper man formkraven för gåva. Fråga 4. Situationen förändras inte. Den som ärver eller får fastigheten i gåva kommer att vara bunden av hembudsskyldigheten enligt gåvobrevet. Om du genom testamente ger det till din son eller dina barnen spelar ingen större roll. Om du vill att det ska ges till dina barnbarn direkt istället för din son så måste du skriva detta i ett testamente. Eftersom enligt arvsordningen så är det dina bröstarvingar (barn) som ska ärva först. Jag hoppas jag har kunnat svara på dina frågor. Finns det oklarheter så hör av dig till Binh.Tran@lawline.se så ska jag försöka förtydliga det. Med vänliga hälsningar.

Hur upprättas ett äktenskapsförord/hyresavtal?

2019-08-02 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej! Min son är sedan ett år gift med en kvinna som också har en son på 8 år. Nu så fungerar ingenting Han jobbar hon får inget jobb men har uppehållstillstånd i två år. Hon ville ha ett avtal så att de kan klarar sig ekonomiskt. Skilsmässa har varit på tal men ligger på is! Min son vill hyra ut deras gemensamma hus.....Hur skulle ett sådant avtal se ut... Har kollat efter mallar men inte hittat nått.
Viktoria Tomsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Först och främst finner jag det oklart vilket avtal du syftar på: äktenskapsförord eller hyresavtal för huset. ÄktenskapsförordOm frågan berör hur ett äktenskapsförord upprättas, behöver ett sådant avtal upprättas skriftligt och undertecknas av båda parterna samt skickas in till Skatteverket för registrering (7 kap 3 § äktenskapsbalken (ÄktB)). I äktenskapsförordet står vad som ska ses som enskild egendom och därmed inte vara föremål för giftorättsgods (gemensam egendom) vid en eventuell bodelning. Hyresavtal samt gemensam bostad Om frågan istället berör hur ett hyresavtal kan se ut, kan du få hjälp utav Lawlines jurister att upprätta ett sådant.- Boka tid med en jurist för 1725 kr/h - ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.- Få gratis telefonrådgivning - ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.Notera dock att sonen kan behöva samtycke av sin maka för att hyra ut gemensam bostad. Det står nämligen föreskrivet i (7 kap. 5 § 3 st. ÄktB) att make inte får, utan den andra makens samtycke, sälja eller hyra ut bostad om bostaden utgör giftorättsgods./Vänligen,

Kan enskild egendom bli giftorättsgods?

2020-03-25 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Min fru har en aktiefond som enskild egendom. Hon vill renovera ett sommarhus hon har som enskild egendom med samma summa men utan att sälja fonden. Kan vi göra fonden till giftirättsgods genom att lägga ned samma summa på sommarhuset av gemensamma pengar?
Caroline Båghammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad säger lagen?Reglerna om makars egendom finner vi i Äktenskapsbalken (1987:230), hädanefter kallad ÄktB. Här framkommer det att det som utgör enskild egendom inte ska vara med i en eventuell bodelning. (10 kap. § 1 ÄktB.) Vad som vidare är att utgöra enskild egendom är bland annat sådant som ena maken erhållit genom testamente eller arv där det framkommit att egendomen ska vara dennes enskilda. Alternativt kan egendom även göras enskild genom ett äktenskapsförord mellan makarna. Ur din fråga framkommer det inte hur egendomen har blivit din frus enskilda egendom, men det är viktigt att poängtera att det är aktiefonden som utgör den enskilda egendomen. Även avkastning från aktiefonden kommer att utgöra enskild egendom. Undantaget från detta skulle vara att om egendomen har blivit enskild genom ett äktenskapsförord att man i denna handling föreskrivit att avkastning inte ska utgöra enskild egendom. (7 kap. 2 § ÄktB.) SammanfattningUtifrån din fråga framkommer som sagt inte hur aktiefonden har blivit enskild egendom. Men huvudregeln kvarstår att den fortfarande kommer vara enskild egendom och inte kommer övergå till giftorättsgods genom att ni med gemensamma medel betalar in samma summa i din frus sommarhus. Om aktiefonden dock har blivit enskild egendom genom ett äktenskapsförord kan ni genom ett nytt äktenskapsförord göra fonden till giftorättsgods. Om aktiefonden blivit enskild egendom genom exempelvis arv eller testamente där det är föreskrivet att det ska vara enskild egendom så kan detta inte ändras genom ett äktenskapsförord. I det sistnämnda fallet kommer även det som trätt istället för aktiefonden att utgöra enskild egendom. Exempelvis om aktiefonden skulle säljas och avkastningen investeras i en ny bil så kommer den nya bilen utgöra enskild egendom som huvudregel. (7 kap. 2 § ÄktB. och 7 kap. 3 § ÄktB.) Slutligen så är det korta svaret att en insättning till sommarhuset med samma belopp som aktiefondens värde inte kommer förändra aktiefondens status som enskild egendom. Hoppas det var svar på din fråga, annars är du varmt välkommen med en ny till oss på Lawline! Mvh,

Vem ansvarar för min makes skulder om min make går bort?

2020-02-25 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej. Är gift med en dansk medborgare. Har äktenskapsförord. Min fråga gäller makens skulder - vem ansvarar för dem, i anledning av hans frånfälle? Med vänlig hälsning
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar frågan som att du inte är borgensman vad gäller skulderna, för att i sådana fall kan du bli betalningsskyldig trots att det är din makes skulder. Annars gäller det som skrivs nedan.Din makes skulder är din makes och inte dinaVar och en ansvarar för sina egna skulder. Om din make går bort blir inte du skyldig att betala hans skulder. Om din make går bort, hade ni fått göra en bodelning 23 kap. 1 § andra stycket ärvdabalk. Vid bodelningen har ju ni ett äktenskapsförord som bestämmer vad som inte ska ingå i bodelningen, s.k. enskild egendom och indirekt vad som ska göra det, s.k. giftorättsgods (7 kap. 1 § & 2 § första punkten och 10 kap. 1 § äktenskapsbalk). Vad som tilldelats din make genom bodelningen + din makes enskilda egendom tillhör honom och utgör hans kvarlåtenskap. Ur denna kvarlåtenskap ska din makes skulder täckas. Om skulderna är större än kvarlåtenskapen lämnar din make 0 kr efter sig, varpå hans arvingar inte ärver någonting.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Hjälpa till att betala av lånet, rätt till pengar vid försäljning?

2019-09-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Jag äger huset vi bor i men vi har tagit ett gemensamt lån. Vi är gifta och vi har äktenskapsförord vi betalar bara ränta på lånet. Hur funkar det juridiskt vid en försäljning senare av huset? Är jag skyldig min man något ekonomiskt för att han står för lånet med mig?
Amanda Alwall |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Eftersom din man betalar ränta och hjälper till att betala lånet så innebär det att han också har rätt till pengar när huset ska säljas. Även om han inte står som ägare så tolkar jag det som att det föreligger dold samäganderätt, dock beroende på vad ni skrivit i äktenskapsförordet. De rekvisit som fastställts i rättspraxis för att dold samäganderätt ska anses föreligga är att: (1) egendomen förvärvats i en makes eller sambos namn (den öppna ägaren) för parets gemensamma bruk, (2) den andra maken eller sambon (den dolda ägaren) underlättat eller möjliggjort köpet genom ett ekonomiskt bidrag, samt att (3) parternas avsikt är att äga egendomen tillsammans. I praxis har ett antagande av en gemensam partsvilja kommit till uttryck. När de första två rekvisiten är uppfyllda blir presumtionen många gånger att även det tredje rekvisitet är uppfyllt.Sammanfattningsvis: Har din man hjälpt att betala av lånet så har han också rätt till pengar vid en försäljning. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Gemensam egendom

2019-07-08 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Bil som inköpts tillsammans men betalats av den ena parten, är detta gemensam egendom?
Amanda Alwall |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Nu vet ju inte jag om jag är gifta eller inte men är ni det så regleras dessa frågor i äktenskapsbalken (ÄktB), som du hittar HÄR. Vardera make äger sin egendom och svarar för sina skulder. Äganderättsförhållandena liksom ansvaret för skulder påverkas inte av om egendomen är giftorättsgods eller enskild egendom. Kännetecknande för giftorättssystemet i den nordiska lagstiftningen är å ena sidan att äktenskapet inte påverkar en makes äganderätt till sin egendom. Å andra sidan finns den andra makens giftorättsanspråk i samma egendom som ett latent anspråk på delning av egendomens värde vid en framtida bodelning.Egendomen som omfattas av giftorätt kallas enligt lagen för vardera makens giftorättsgods.Rättsverkan av att egendom är giftorättsgods är att den ska ingå i bodelning enligt 10 kap. 1 § ÄktB. Eventuell annan egendom som någon av makarna äger är vederbörandes enskilda egendom enligt 7 kap. 1 § ÄktB.Genom äktenskapsförord kan makar enligt 7 kap. 3 § 1 st. ÄktB bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara dennes enskilda egendom.Som jag nämnt så råder varje make över sin egendom och svarar för sina skulder enligt 1 kap. 3 § ÄktB, vilket är utgångspunkten för hela giftorätten.Makar kan inneha egendom med samäganderätt, t.ex. genom gemensamma köp. Huvudprincipen vid en makes förvärv av egendom är att den som faktiskt köpt och bekostat egendomen också blir dess ägare.DOLD samäganderätt kan dock även föreligga. De rekvisit som fastställts i rättspraxis för att dold samäganderätt ska anses föreligga är att: (1) egendomen förvärvats i en makes eller sambos namn (den öppna ägaren) för parets gemensamma bruk, (2) den andra maken eller sambon (den dolda ägaren) underlättat eller möjliggjort köpet genom ett ekonomiskt bidrag, samt att (3) parternas avsikt är att äga egendomen tillsammans.Så svaret på din fråga beror lite på hur köpet har gått till och varför bilen har köpts, och om den andra parten på något sätt bidragit till bilköpet.Är ni INTE gifta gäller i de flesta fall generellt sätt att den som betalar köpet också är egendomens ägare. Är ni sambos gäller reglerna om samboegendom som regleras i sambolagen (SamboL) som du hittar HÄR. Enligt 3 § SamboL utgör sambors gemensamma bostad och bohag samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning och inte annat följer av 4 eller 9 §.Är ni varken gifta eller sambos så regleras dessa frågor i samäganderättslagen som du hittar HÄR. När två eller flera parter köper egendom tillsammans, det kan t ex vara vänner så blir de samägare till egendomen enligt lagen om samäganderätt. Om inte annat kan visas förutsätter lagen att parterna äger den samägda egendomen med lika stora andelar. Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,