FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt07/04/2023

Kan man häva sitt moderskap?

Min dotter är 24 år och sprutnarkoman. Jag orkar inte vänta på dödsbud. Allt som gäller henne är ju under sekretess. Kan inte hjälpa henne. Vill inte ha polis och präst hit som enligt lag måste lämna dödsbud. Kan jag avsäga mig mitt barn?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.


Jag beklagar verkligen situationen du hamnat i. Som jag förstår det vill du veta huruvida du rent juridiskt har möjlighet att häva ditt moderskap, eftersom du inte längre vill vara moder till din dotter.


Kan man häva sitt moderskap?

Moderskap fastställs i och med födseln, där den kvinna som föder barnet anses vara barnets moder (mater est- regeln). Ett moderskap kan hävas genom att modern väcker en så kallad negativ fastställelsetalan enligt 13 kap. 2 § rättegångsbalken, vilket fastslogs av Högsta domstolen (HD) i och med avgörandet i rättsfallet NJA 2007 s. 684. För att en sådan talan ska kunna väckas krävs att det råder ett rättsförhållande, i vilket det råder en oklarhet, som länder käranden till förfång (alltså som är till olägenhet för den som väcker talan). Dessa förutsättningar är kumulativa, vilket innebär att samtliga måste vara uppfyllda för att en fastställelsetalan ska kunna tas upp till prövning. Ett moderskap kan även upphävas genom att barnet adopteras; i sådana fall ”utsläcks” barnets rättsliga band till sina tidigare föräldrar (se 4 kap. 21 § föräldrabalken, FB). För att en person som är över 18 år ska kunna adopteras krävs emellertid att det finns särskilda skäl att en sådan ska beviljas, varvid det särskilt kan beaktas om den vuxne uppfostrats av den tilltänkta adoptanten (4 kap. 4 § 1–2 st FB). HD har förtydligat att en vuxenadoption ska syfta till att just bekräfta ett förhållande av väsentligen samma slag som det som föreligger mellan en förälder och ett barn (se b. la NJA 2022 s. 66 p. 5 med däri gjorda hänvisningar). Vidare krävs att den som ska adopteras samtycker till adoptionen (4 kap. 7 § FB).


Vad innebär det här för dig?

Ett föräldraskap är ett rättsförhållande, men i ditt fall förstår jag det som att det inte råder någon ovisshet om vem som fött barnet, och därför är mamman. Av den anledningen är det inte möjligt att väcka en negativ fastställelsetalan avseende ditt moderskap, vilket innebär att domstolen inte kan upphäva detsamma. Du har därför, tyvärr, inte någon möjlighet att häva ditt moderskap över din dotter på det sättet. Ditt moderskap kan dock också upphävas om din dotter samtycker till att adopteras av någon annan. Utifrån den information du angett i frågan kan jag inte besvara frågan huruvida en vuxenadoption hade kunnat ske, utan det beror på om din dotter har vuxit upp med någon annan som hon har en relation till som väsentligen liknar den mellan ett barn och dess förälder.


Slutsats

Vad jag kan se saknar du tyvärr möjlighet att häva ditt moderskap. Din dotter kan eventuellt adopteras av någon med följden att ditt moderskap upplöses, men då krävs det att hon samtycker till detta och har en relation till den tilltänkta adoptanten som liknar den mellan ett barn och dess förälder.


Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att skicka en ny eller boka tid hos oss för rådgivning.


Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”