FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt21/04/2023

Ärver makar varandra och när inträder preskription i fråga om arv?

Hej Jag har en moster, 97 år, och ganska dement. Hon är förmögen och jag och mina syskon är arvingar. Hennes man dog 2003, hos Skatteverket står hon som änka. De hade levt separerade i många år, hon i Sverige, han på Mallorca. Det finns ingen bouppteckning efter maken på Skatteverket. Han har med största sannolikhet dött på Mallorca. Borde inte hon vara arvtagerska till hans kvarlåtenskap? Han har levande syskonbarn i Sverige. Han levde sannolikt med en annan kvinna på Mallorca. Finns det någon möjlighet att reda ut detta ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,


UTREDNING


Nedan kommer det antas att svensk (dvs. ej spansk) arvsrätt ska tillämpas i den nu uppkomna situationen. Och den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är ärvdabalken (ÄB).


Din första fråga: Vem ärver din mosters make?


I 3 kap. 1 § 1 st. ÄB sägs att var arvlåtaren gift, ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken. Efterlämnar arvlåtaren någon bröstarvinge, dvs. barn, som inte är den efterlevande makens bröstarvinge, gäller dock att makens rätt till kvarlåtenskapen omfattar en sådan arvinges arvslott endast om arvingen har avstått från sin rätt i enlighet med vad som anges i 9 §. Och enligt den sistnämnda paragrafen gäller att om vid den först avlidna makens död någon som är bröstarvinge till denne men inte till den efterlevande maken avstår från sitt arv efter den först avlidna maken till förmån för den efterlevande maken, har bröstarvingen istället rätt att ta del i dennes bo.Generellt innebär att ovanstående att makar ärver varandra före gemensamma barn eller om det inte finns några barn överhuvudtaget. Utifrån din ärendebeskrivning står det dock klart att din moster verkar sakna egna barn eller barnbarn, dvs. arvingar i den s.k. första arvsklassen, se 2 kap. 1 § ÄB.


Din andra fråga: Går det inträffade att utreda, alltså vad gäller nu?


I 16 kap. 2 § ÄB anges att kan det, när bouppteckning förrättas, inte utrönas huruvida arvinge finns som före Allmänna arvsfonden eller före eller jämte annan känd arvinge är berättigad till arv, ska Skatteverket, på anmälan av den som har boet i sin vård eller då förhållandet annars blir känt, utan dröjsmål kungöra arvfallet i Post- och Inrikes Tidningar, med uppmaning till okända arvingar att göra sin rätt till arvet gällande inom fem år från den dag då kungörelsen var införd i tidningen. Detta gäller också om det vid bouppteckningen finns kännedom om arvinge men det saknas kunskap om såväl arvingens namn som hans eller hennes vistelseort. Motsatsvis innebär det sistnämnda att om det inte finns någon kunskap om arvinge som är okänd till namnet föreligger ingen skyldighet att göra en anmälan till Skatteverket.Bestämmelsen ovan tar alltså sikte på de fallen när det finns vetskap om okända arvingar. Vidare ska noteras att det är tiden från den dagen då kungörelsen sker som gäller som utgångspunkt. Inte dagen för den avlidnes frånfälle. Under alla omständigheter inträder dock preskription gällande anspråk på arv senast efter tio år från dödsfallet, vilket följer av 16 kap. 4 § ÄB. Det korta svaret i den här delen lyder således att din moster troligtvis har försuttit rätten att kunna göra anspråk på arvet efter hennes make och detta mot bakgrund av den långa tid som har förflutit sedan hans bortgång.


Avslutande ord och ytterligare rådgivning


Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.


Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.


Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.


Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”