Bättre rätt till pengar

2018-05-12 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Jag ägde ett företag i några månader under år 2017. Jag upptäckte ett fel då företaget som jag har köpt upp har betalat i 2 år en månadsavgift på 4000kr för en fettavskiljare. Men jag insåg då att vi hade knappt fått den installerat utan vi har betalat helt i onödan. Så jag kontaktade dem och begärde pengarna som företaget har betalat tillbaka. Under tiden så var vi i diskussioner om att sälja företaget. Det var under samma period jag uppfann felet. Så det som har blivit min fråga är att den nya ägaren säger att pengarna tillhör honom vilket inte är sant då jag uppfann felet och var i kontakt med dom innan det. Jag sålde företaget den 25/09-17. Men vi fick pengarna på kontot den 10/10-17. Men då vi sålde företaget så var mitt namn fortfarande på företagskontot inte deras även efter 10/10-17, det tog längre tid för dem att ta över kontot med tanke på att det är mycket pappersarbete som måste göras osv. Jag har även bevis på att jag var vi kontakt med Svenska bostäder innan han ens tog över företaget. Samt att hans namn inte var på kontot utan jag hade kontot på mitt namn. Men han säger att pengarna är hans för att han stog på företaget.Så vem tillhör pengarna enlig lagen?
|Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Jag utgår från att det är som du nämner, pengar lades in på företagets konto. Jag antar också att du tog ut de pengarna som sattes in, innan du överlämnade kontot till den nya ägaren. Eftersom den nya ägaren hävdar att pengarna är hans då dessa överfördes på företagets konto, undrar du vem pengarna egentligen tillhör. Den som anses ha legitim rätt till viss egendom, har enligt juridiska termer s.k. "bättre rätt" till egendomen. Den information du anger är inte tillräcklig för att avgöra vem som har bättre rätt till pengarna. Jag tänkte därför istället förklara hur rättsläget ser ut just nu. Om den nya ägaren tror att det är hans pengar kan han antingen välja att föra en talan om bättre rätt till pengarna i en domstol eller välja att polisanmäla dig. Eftersom det i princip varit företagets konto, och du behövt företagets ägares medgivande att förfoga över pengarna, kan du åtalas för "olovligt förfogande", även om kontot fortfarande stod på ditt namn (10 kap. 4 § brottsbalken). Om den nya ägaren väljer att föra talan om bättre rätt finns det en risk att du åtalas om domstolen i en potentiell rättegång kommer fram till att du inte hade bättre rätt till pengarna. Annars kan den nya ägaren också polisanmäla detta och en åklagare i så fall väljer om fallet är värt att ta till domstol. (Jag nämner nedan vad du kan göra för att försöka undvika åtal, under rubriken "vad du bör beakta i din situation"). I båda fallen skulle domstolen behöva avgöra vems pengarna egentligen är och jag tänkte därför nämna några av de grunder jag anser den nya ägaren och du skulle kunna anföra i en eventuell rättegång. Jag utgår från de omständigheter som du nämner i ditt fall, och finner du att det finns fler omständigheter som talar för ditt fall, vill jag redan nu rekommendera att du hör dig av till en juridisk rådgivare. Vad kan den nya ägaren komma att anföra i domstol för att få "bättre rätt" till pengarna? Jag antar som sagt att du tog pengarna från kontot innan du överlämnade företagskontot till den nya ägaren. Den nya ägaren kan därför komma att vilja kräva de tillbaka, om denne anser att pengarna tillhör företaget. Han skulle förmodligen hävda att pengarna är företagets. Han skulle mena att transaktionen inkom på företagskontot när han redan blivit ägare av företaget och att du därför borde ha frågat honom innan du tog ut pengarna. Sedan skulle han också hävda att det inte spelade någon roll att ditt namn stod på företagets konto, eftersom det var företagets konto och han som sagt blivit dess ägare. Vad kan du komma att hävda? Det verkar som att det inte var tanken att pengarna skulle ingå i företaget vid dess försäljning. Du skulle därför kunna hävda att din avsikt vid försäljningen av företaget var att pengarna skulle tillfalla dig och att de inte skulle ingå i företaget. Om det är så att du aldrig berättat för köparen att vissa pengar skulle återbetalas, talar det till din fördel, eftersom köparen då måste anses ha köpt företaget utifrån de förutsättningar som köparen kände till vid avtalets inköp. Köparen kan inte kräva något som inte räknades med i ert avtal. Ditt perspektiv på ert problem är i så fall: avtalsrättslig. Du ville alltså att pengarna aldrig skulle ingå vid företagets försäljning. Du måste i så fall bevisa att du inte velat att denna återbetalningstransaktion skulle ingå i företagsförsäljningen och att du därför möjligen inte nämnt detta. Om det är så att du till den nya ägaren förklarat att pengarna skulle komma att återbetalas av Svenska bostäder, måste du kunna bevisa att den nya ägaren inte kunde anta att pengarna skulle ingå i företagsförsäljningen. Vad detta innebär? Om den nya ägaren kan övertyga att han trodde på att de återbetalade pengarna skulle ingå i företagsinköpet, har han rätten på sin sida. Har den nya ägaren på något sätt förutsatt att de pengarna som återbetalats från Svenska bostäder också ska följa med företaget, har han bättre rätt till pengarna. Man förutsätter att avtal ska hållas. Tidpunkten för när den nya ägaren insåg att en återbetalning skulle ske är av stor betydelse. Om du inte har nämnt något om denna återbetalningstransaktion innan företagsöverlåtelsen borde du kunna hävda att denna återbetalningstransaktion borde tillgodoräknas dig, eftersom du hela tiden förutsatt att det är du som får dessa pengar. Kan du bevisa detta, har du rätten på din sida. Det är främst era avsikter och omständigheterna vid avtalets tillkomst som skulle bli avgörande i ditt fall. De frågor som alltså har betydelse: om den nya ägaren kände till att en återbetalning från Svenska bostäder skulle ske och om den nya ägaren kunde förutsätta att återbetalningen skulle ingå vid företagsinköpet. Vad du bör du beakta i din situation? Just nu är det oklart vems pengarna. Jag tror att utfallet mest beror på er argumentation och vems argument väger tyngre. Om du inte vill riskera att bli åtalad för "olovligt förfogande" bör du överlämna pengarna till den nya ägaren och själv väcka en talan i domstol om bättre rätt till pengarna. Du bör beakta att om pengarna lämnas tillbaka kan det underlätta för dig i den straffrättsliga delen (om frågan om "olovligt förfogande" kommer upp till domstol), och om du överlämnade pengarna skulle du på så sätt inte komplicera det för dig själv. I övrigt skulle jag starkt råda dig att i varje fall vända dig till en juridisk rådgivare, bara för att det inte ska uppstå komplikationer. Jag tänker främst på att den nya ägaren kanske glömmer bort om pengarna under en viss tid och det kan vara till nackdel för dig om han väljer att polisanmäla dig eller rikta en talan mot dig senare. Eftersom du har en del att bevisa, som hänt längre bak i tiden, riskerar du då att få bevisproblem. Det enda den nya ägaren behöver bevisa för sin uppfattning är att han blev företagets ägare innan återbetalningstransaktionen och att företagets egendom enligt kontosammanställningen överfördes till dig utan hans medgivande. Du måste däremot gå tillbaka till omständigheterna vid avtalets tillkomst och övertyga domstolen att den nya ägaren inte kunnat förutsätta att pengarna skulle ha ingått i företaget. Sammanfattning Om du överlämnar pengarna tillbaka, för att du t ex vill minska riskerna för att bli åtalad, blir det du som kommer att behöva väcka talan om bättre rätt. Om du inte överlämnar pengarna, är det den nya ägaren som antingen får väcka talan i domstol eller får välja att polisanmäla dig. Hoppas att du fått inblick i vad som gäller i ditt fall! Du bör överväga att kontakta en juridisk rådgivare. Om du för denna rådgivare berättar de omständigheter du redan nämnt och annat relevant får du mer vägledning i just din situation. Med vänliga hälsningar,

Ingå borgen med fullmakt?

2018-05-02 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej igen, ställde denna fråga tidigare! Undrar en annan sak i sammanhanget? Om min dotter skriver en fullmakt till mig och jag skriver under så länge så borde det väl också fungera.Länk till tidigare svar nedan, https://lawline.se/answers/formkrav-vid-borgensatagande "Formkrav vid borgensåtagande"
Oskar Johansson |Hej igen!Som jag nämnde i tidigare svar så är lagreglerna kring borgensåtagandet dispositiva. Detta innebär att det är du/ni tillsammans med bostadsbolaget som bestämmer hur tillvägagångssättet vid borgensåtagandet ska se ut. Bostadsbolaget kan således kräva att din dotter är på plats när hon ingår avtalet.Det finn inget legalt hinder mot att din dotter skriver en fullmakt till dig som ger dig rätt att ingå ett borgensåtagande i hennes namn. Finansinspektionen har dock i sina allmänna råd uttalat följande: "Borgen bör tecknas av borgensmannen personligen, om det inte finns särskilda skäl. Fullmakten bör i sådana fall vara skriftlig"Finansinspektionens allmänna råd är inte direkt bindande men fungerar som en utgångspunkt för hur ett borgensåtagande ska ingås. Vad som utgör särskilda skäl kan jag dessvärre inte svara på med full säkerhet, utan det är i detta fallet upp till kreditgivaren (bostadsbolaget) att bedöma.Min rekommendation är att ni hör av er till bostadsbolaget och frågar om de godtar att ni ingår borgen på det sätt som du beskriver. Jag är som sagt osäker på om bostadsbolaget godtar ert tillvägagångssätt men det jag kan säga är att kreditgivare i allmänhet är restriktiva vid ingående av ett borgensåtagande.Jag hoppas detta var till hjälp och lycka till!Vänligen,

Jag har fått pengar av en okänd sändare på mitt bankkonto. Vad gör jag nu?

2018-04-24 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag fick in några tusen i lön av en okänd sändare. Har fått ordinarie lönebesked och lön av mitt jobb men dessa extra tusenlappar kom från ingenstans. Har kontaktat min bank som inte heller visste varifrån pengarna kom. Vad ska jag göra med dom nu? Har läst att man inte har rätt att använda eller behålla pengarna men om ingen säger till hur ska jag lämna tillbaka dom då?
Claudia Lienert |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Betalningar som har skett av misstag kallas för condictio indebiti. Regler om sådana betalningar finns inte i lagstiftningen, men riktlinjer har skapats genom rättspraxis. En betalning som har skett av misstag ska enligt huvudregeln återgå i sin helhet. Undantag till denna huvudregel finns om betalningsmottagaren (du) varit i god tro när hen (du) tog emot pengarna och förbrukade dem. Det verkar dock som att det inte är så i ditt fall. Av frågan som du ställer så verkar det som att du befinner dig just nu i ond tro och därför kan du inte ha rätt att behålla pengarna.Du gjorde rätt i att kontakta din bank för att få information om vem som satt in pengarna. Jag skulle dock råda dig att kontakta banken igen och be dem att skicka en transaktionsförfrågan till avsändaren. Detta, eller något liknande, är något som de flesta bankerna borde kunna göra, för att få mer information om avsändaren. Visar det sig sen att avsändaren har skickat pengar till fel konto så kommer du att få uppgifter om kontonummer till den personen, så att du kan återföra pengarna till avsändarens konto. Går det sedan fortfarande inte att få tag på avsändaren så skulle jag råda dig att vänta med att röra pengarna. Tyvärr så finns det inte heller några regler om preskriptionstid vad gäller betalningar som har skett av misstag. Den allmänna preskriptionstiden i Sverige, är dock 10 år, från fordrans tillkomst (2 § preskriptionslagen). Därför råder jag dig alltså att vänta 10 år från när du fick betalningen, innan du rör pengarna, för att sedan inte bli skyldig att betala tillbaka den misstagna överföringen. Vänligen,

Kravbrev ang. fildelning

2018-04-20 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Njord Lawfirm - "Fildelning och nedladdning"Hej,Tack för en mycket bra site.Jag såg ert svar på en fråga gällande ett kravbrev från Njord Lawfirm och har en fråga på samma tema.Idag råkade jag ut för samma sak som personen i artikeln nedan; ett kravbrev på 4500kr för att slippa risken att de ska "driva ärendet vidare".http://lawline.se/answers/brev-om-fildelning-hur-ska-jag-ageraMin första tanke är att betala för att inte riskera att bli stämplad som en brottsling men innan det tänkte jag ställa en kort fråga till er.Vad riskerar jag genom att inte betala? Ifall de skulle driva frågan vidare.
|Hej och tack för att du vänder dig till oss!Jag vill uppmuntra dig att ignorera kravbrevet helt och hållet. Det råder konsensus hos verksamma jurister att dessa byråer aldrig går vidare med dessa kravbrev. För det första kommer du inte att bli registrerad som brottslig eftersom det här inte handlar om något straffrättsligt. Det kan i och för sig vara brottsligt att vid grov oaktsamhet eller uppsåt göra intrång, men en åklagare får över huvud taget inte väcka åtal om inte det finns några allmänna intressen som talar för det. Privatpersoner som är misstänkta för enstaka nedladdningar eller dylikt riskerar inte att bli åtalad.För det andra är beloppet byrån kräver (4500 kr) inte i närheten av det skadestånd du är skyldig för intrånget, om saken skulle gå till domstol. Jag skulle påstå att en nedladdning av en film inte skulle leda till ett skadestånd högre än ca. 300-400 kr enligt en domstols bedömning. Byrån är mycket väl medveten om att deras kravbrev är tandlösa.Jag hoppas detta blev till hjälp!

Om rätt att i egenskap av borgenär behålla och avliva djur

2018-05-09 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej. Har en veterinär privat eller djursjukhus såsom Evidensia eller Anicura rätt att behålla mitt djur och avliva detta om jag inte kan betala fakturan?Djursjukhuset medger ingen avbetalningsplan i några fall.Är ett underskrivet avtal av båda parter ett måste i detta fall?
Jesper Eng |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SammanfattningFråga: Får en veterinär eller djursjukhus avliva ditt djur om du inte kan betala din faktura?Svar: Sannolikt inte.Fråga: Får en veterinär eller djursjukhus behålla ditt djur om du inte kan betala din faktura?Svar: Ja.MotiveringJag börjar med att besvara frågan om veterinären har rätt att avliva ditt djur. Jag utgår ifrån att du är konsument. Jag utgår också ifrån att ditt djur är friskt och att det eventuellt ska avlivas endast på grund av att du inte kan betala fakturan. Det kan som en parentes vara värt att nämna att om ditt djur skulle bli sjukt eller skadat under tiden det förvaras hos veterinären ska det enligt 9 § djurskyddslagen ges nödvändig vård. Om valet av lagDet finns inga bestämmelser i lagen om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård, lagen om officiella veterinärer eller djurskyddslagen som ger vägledning i avlivningsfrågan. Jag hittar inte heller något i djurskyddsförordningen eller i Jordbruksverkets föreskrifter. Detta innebär att vi måste söka svaret i mer generell lagstiftning. I svensk rätt likställs djur för mesta med saker. Att en veterinärklinik behandlar ett djur som ägs av en privatperson innebär att konsumenttjänstlagen (KtjL) ligger närmast till hands att använda, men saken är komplicerad. 1 § första och tredje punkten KtjL undantar nämligen behandling av levande djur från sitt tillämpningsområde. Samtidigt finns ingen annan lagstiftning att tillgå. Därför måste jag försöka besvara din fråga med hjälp av analogier. Att använda analogier betyder bara att man försöker fylla i luckor i lagstiftningen med bestämmelser från en annan lag, i det här fallet KtjL. Ingen kan garantera att en analog tillämpning är korrekt förrän den prövats i domstol. Rättsläget är oklart.Avlivningsfrågan om KtjL är tillämplig32 § KtjL stadgar att om föremålet för tjänsten (dvs ditt djur) skadas när det finns hos näringsidkaren (veterinären) eller står under hans kontroll, är han skyldig att ersätta skadan. Att avliva ett djur under de omständigheterna din fråga anger borde i mitt tycke likställas med att skada din egendom, och borde därför inte vara tillåtet.Avlivningsfrågan om KtjL inte är tillämpligI detta fall kan skadeståndslagen (SkL) bli aktuell. 2 kap. 1 § stadgar att den som uppsåtligen (med flit) orsakar sakskada (skada på saker) ska ersätta den. Djur är saker i skadeståndsrättens mening. Veterinären kan därför bli skadeståndsskyldig enligt samma resonemang ovan.Jag vågar hävda att en veterinär eller ett djursjukhus inte har någon rätt att avliva ditt djur bara för att du inte kan betala din faktura.Men får de behålla ditt djur?Jag måste använda KtjL på samma sätt som tidigare nämnt, eftersom ingen annan lagstiftning finns. Enligt 49 § har en näringsidkare rätt att hålla kvar saken till dess att han har fått betalt. Det är som nämnt oklart om denna lag kan tillämpas i detta fall. I övrigt finns i Sverige en allmän rätt (så kallad retentionsrätt) att innehålla saker i väntan på betalning. Med stöd av 12 kap 8 § handelsbalken är det alltså möjligt för en veterinär eller ett djursjukhus att behålla ditt djur till dess betalning sker. För att återknyta till avlivningsfrågan vill jag tillägga att retentionsrätten inte ger en näringsidkare rätt att förstöra saken, något som stärker min teori om att de inte heller får avliva ditt djur.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Hur kan jag få tillbaka min egendom?

2018-04-29 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |hej hur ska jag gå till väga när jag inte får hämta mina personliga saker ur vårt föredetta gemensamma bostad och mina maskiner och verktyg ur garaget vi var sambo
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag tolkar din fråga har du flyttat ut från din och din före detta sambos bostad, men har kvar vissa saker där som tillhör dig som du nu inte kan hämta.Enligt lag skulle det vara ett brott om du försöker ta tillbaka sakerna själv genom att bereda dig tillgång till dem. Du skulle då kunna göra dig skyldig till exempelvis hemfridsbrott samt självtäkt. Istället finns en möjlighet att vända dig till kronofogden och begära särskild handräckning. Detta innebär att kronofogden begär att få dina saker från din före detta sambo åt dig. Du kan läsa mer om särskild handräckning här, samt få ut en blankett för att ansöka om särskild handräckning här.Hoppas detta var till hjälp!Vänligen,

Vad är en borgenär?

2018-04-24 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har en undran angående vad som menas med att va borgenär? Vill inte skriva på ett avtal som det innebär innan jag vet vad det är. I mitt fall så ska jag stå som borgenär så att min son får en lägenhet som socialen och kommunala bostadsbolaget kommer överens om.
Claudia Lienert |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En borgenär är en person som har en fordran mot någon annan, det vill säga mot gäldenären. Gäldenären har i sin tur en skuld till borgenären.Här kommer ett exempel för att göra förhållandet mellan en borgenär och gäldenär tydligare; En bank lånar ut pengar till X. Då är banken en borgenär, som har lånat ut pengar och X är en gäldenär, som har en skuld till banken.Att vara borgenär innebär alltså att man har lånat ut pengar till någon annan.Om du står som borgenär på ett avtal, så innebär det att du är långivare och har en fordran mot någon annan.Jag skulle i ditt fall råda dig att se över vad som står i avtalet. Det är möjligt att det kanske står att du är borgensman i avtalet och det skulle betyda att du tecknar borgen/går i borgen för någon annan. Det är många som blandar ihop begreppet borgenär och borgensman.Vänligen,

Förlikning

2018-04-19 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Tjena jag fick nyss ett brev angående förlikning ifrån Njord Law firm, är detta något som ni tycker man ska betala? Svara på? eller ska vi bara skita i det. mvh Jonathan
Henrik Berg |Hej.Tack för din fråga.Det beror lite på vad det står exakt i brevet. En förlikning kan uppkomma av olika skäl. Exempel på vanliga förlikningar är t.ex. reklamation. Sedan finns det versioner om när ena parten vill ha skadestånd och parterna sedan kommer överens om ett belopp utan rättsväsendets inblandande. Man kan säga att det är en frivillig lösning på ett juridiks problem (civilrättsligt). Min rekommendation är att du tar kontakt med företaget och försöker minnas om du kan ha gjort/hamnat i en situation där en förlikning kan ha uppstått. T.ex. om du reklamerat något eller begärt ersättning för något. Alternativt att någon begärt ersättning av dig eller reklamerat något till dig. Vänligen