När får jag svar på min fråga?

2020-06-07 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej, jag väntar på svar på en fråga som handlar om en kränkningsanmälan i skolan.
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline!Jag kan tyvärr inte hitta din fråga då en obesvarad fråga finns kvar i vårt system i ungefär 30 dagar. Det kan också vara så att du ställt frågan i ett annat namn, eller så är det någon av mina kollegor som håller på att svara på den. Vi får in väldigt många frågor dagligen och kan inte garantera svar på alla. För att få ett svar inom kort tid rekommenderar jag dig att ringa oss för gratis telefonrådgivning. Telefonnumret är: 08-533 300 04 och våra öppettider är: måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Om du vill ha ett skriftligt svar inom 24 timmar, eller för ett lägre pris, inom 3 dagar så kan du vända dig till vår expressrådgivning, ställ din fråga här. Du kan givetvis även ställa din fråga här igen så ska vi hjälpa dig så fort som möjligt! Vänligen,

Kan man ha som villkor i en framtidsfullmakt att båda fullmäktige måste samtycka till en åtgärd?

2020-05-28 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Framtidsfullmakt.Jag o min min ska skriva framtidsfullmakter till våra två söner.Kan man tillfoga i text att vi vill att brödena skall fatta beslut i enighet och tillsammans ? Eller är det onödigt?Finns ej denna text i de blanketter jag hämtat på nätet.Tack på förhandMvh
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar din fråga som att du önskar att infoga ett villkor i framtidsfullmakten som föreskriver att sönerna måste vara överens innan de fattar beslut enligt framtidsfullmakten. Min utgångspunkt är att ni har koll på hur framtidsfullmakter fungerar i sin helhet och jag kommer därmed enbart besvara frågan om man får infoga ett sådant villkor ni önskar i fullmakten. Inledningsvis kan vi reda ut begreppen fullmaktsgivare, som är du och din man samt fullmäktige som är den som får fullmakten. Din fråga regleras i lag om framtidsfullmakter (LFF) En framtidsfullmakt omfattas av avtalsfriheten vilket innebär att man är fri att utforma fullmaktens innehåll. Det finns vissa begränsningar i vad man får förordna om, men det den begränsningen omfattas inte av din fråga. Fullmäktige måste veta hur han ska kunna tillvarata era intressen och företräda er i olika sammanhang (jfr 15 § LFF). Om ni önskar att ha två fullmäktige, och att dessa enbart får fatta beslut i ert ställe med varandras samtycke så bör ni infoga ett villkor som föreskriver det (jfr 5 § fjärde punkten LFF). Om ett sådant villkor infogas måste samtycke föreligga för att åtgärden ska kunna få juridisk verkan för er del. Ett sådant villkor bör formuleras i samarbete med er och till hänsyn för just er situation. Jag kan inte ge några konkreta förslag här. Slutligen vill jag belysa att det är viktigt att ha fullständiga och uttömmande framtidsfullmakter. Mallar och liknande som finns på nätet brukar vara standardiserade och är inte anpassade för er unika situation. Framtidsfullmakter är ett mycket viktigt kontrakt och det är lämpligt att rådgöra med en jurist för att utforma fullmakten utefter ert behov. Om ni behöver hjälp att utforma en framtidsfullmakt eller annan juridisk vägledning är ni välkomna att kontakta oss via denna länken: https://lawline.se/boka Hoppas du fick svar på din fråga.MVH

Vittnen vid framtidsfullmakt

2020-05-26 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Kostar det pengar att ställa frågor? Om det inte är förenat med kostnader för mitt vidkommandeskulle jag vilja ställa följande fråga: Vid upprättande av en s k framtidsfullmakt ska det finnas två samtidigt närvarande vittnen. Kan dessa vara kusin och kusinens dotter (båda i myndig ålder och friska)?
Lisa Olsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Nej, denna frågan kostar inget att ställa. Men det finns möjlighet att boka en tid med en jurist på Lawline vilket är en betaltjänst.Framtidsfullmakten regleras bland annat av lagen (2017:310) om framtidsfullmakter och innebar att en fullmakt tillfaller fullmaktshavaren ifall fullmaktsgivaren på grund av någon anledning inte kan sköta sina angelägenheter.Det är riktigt att två vittnen ska närvara när fullmaktsgivaren skriver under handlingen. Även kan fullmaktsgivaren intyga för två vittnen att denne skrivit under handlingen. Vittnena ska känna till att det rör sig om en framtidsfullmakt och sedan skriva under. Angående vem som får vara ett vittne hänvisar lagen till 10 kap 2 § 1st. och 4 § 1 st. och 3 st. ärvdabalken. Där anges bland annat att personen inte får vara under 15 år eller ha en psykisk störning som gör att denne inte har en insikt om betydelsen av en vittnesbekräftelse. Även framgår det då att fullmaktsgivarens make, sambo eller person i rakt upp- eller nedstigande släktskap inte får vara vittne. Med släktskap i rakt upp- eller nedstigande släktskap menas föräldrar och barn. Syskon får inte vara vittnen och inte heller personen som står i rakt upp- eller nedstigande svågerlag med fullmaktsgivaren. Med det menas styvbarn och styv- eller svärföräldrar. Exempel på godtagbara vittnen är svågrar och svägerskor och syskons barn. Dessa brukar dock inte rekommenderas som vittnen då de kan tänkas få vinning av fullmakten då de är i släktskap eller nära sammankopplade. Det uppstår då en risk att framtidsfullmakten inte anses giltig. Angående din fråga om en kusin och kusinens dotter brukar det heller inte rekommenderas då det är möjligt att de kan vinna på fullmakten. De har inte laglig rätt att ärva men anses ändå tillräckligt nära i släktskap att det kan riskera giltigheten om en sådan situation skulle uppstå. En rekommendation, vilket leder till ett undvikande av ogiltighet, är att vittnena som väljs är inte släkt med fullmaktsgivaren. Svaret på din fråga är att det alltså är möjligt att kusinen och dennes barn är vittnen, men inte det säkraste valet.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Kan man stå som fullmaktshavare i förhållande till flera personer?

2020-05-19 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |HejVi ska skriva en framtidsfullmakt för våra föräldrar. Vi är 3 bröder. Kan jag stå som fullmaktshavare för bägge mina föräldrar eller jag kan bara stå för en av dem?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer kort redogöra för vad en framtidsfullmakt innebär samt vilka krav som ställs för att den ska vara giltig. Svaret på just din fråga finner du längst ner.Den tillämpliga lagstiftningen är lagen om framtidsfullmakter. En framtidsfullmakt är en fullmakt som någon (fullmaktsgivaren) ger åt en fysisk person (fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser (1 §). Framtidsfullmakten får omfatta ekonomiska och personliga angelägenheter (2 §). För att en framtidsfullmakt ska vara giltig uppställs följande krav:Fullmaktsgivaren måste vara minst 18 år (3 §). Framtidsfullmakten ska vara skriftlig (4 § 1 stycket). Två vittnen ska samtidigt närvara när fullmaktsgivaren skriver under fullmaktshandlingen eller så ska de kunna intyga att fullmaktsgivaren har skrivit under handlingen (4 § 2 stycket). Fullmaktshavaren får inte vara vittne. Den som är under 15 år eller på grund av en psykisk störning saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen får inte vara vittne. Inte heller fullmaktsgivarens make, sambo eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap (Rätt upp- och nedstigande släktskap är exempelvis föräldrar och barn) eller, svågerlag (exempelvis svär- och styvföräldrar och styvbarn men däremot inte svåger och svägerska eftersom även svågerskapet ska vara rakt upp- eller nedstigande led) till fullmaktsgivaren eller är hans eller hennes syskon får vara vittne (4§ 3 stycket samt 10 kap. 4 § 1 stycket ärvdabalken). Det ska framgå att det är fråga om en fullmakt, vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter fullmakten omfattar samt vilka övriga villkor som gäller (5 §).Svar: Det finns inga hinder mot att du åtar dig att vara fullmaktshavare till flera personer. Däremot kan det vara bra att tänka på att ditt åtagande innebär att du ska företräda din fullmaktsgivare enligt fullmaktens innehåll. Detta skulle kunna leda till intressekonflikter vid konkurrerande fullmakter, men då det i ditt fall endast rör sig om familj så lär detta inte vara ett problem.Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss igen!Med vänliga hälsningar,

Har min anhöriga rätt att välja mig som sin behandlande läkare?

2020-05-31 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Jag är läkare och arbetar inom allmänmedicin på en privat mottagning.Jag har en anhörig som bor på ett äldreboende. Min anhöriga vill att jag skall bli hennes behandlande läkare om hon skulle bli svårt sjuk. Hon vill då att jag ska komma till boendet och vårda henne där.Har min anhöriga rätt att välja mig som sin behandlande läkare på det sätt jag ovan har beskrivit, även om hon bor på ett äldreboende?Om jag, vårdtagaren och äldreboendet kommer överens om detta, vad rekommenderas ingå i avtalet för att skydda alla parter?Jag har självklart en ansvarsförsäkring.Skulle lawline kunna hjälpa mig att skriva ett sådant avtal alternativt hänvisa mig till någon som kan?
Viktoria Tomsson |Hej och tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga,Utifrån vad jag funnit efter en genomsökning av rättsläget kring vård av sina egna anhöriga, finns det ingen så kallad "juridisk spärr" mot detta. I patientsäkerhetslagens 6 kap, 1 § om hälso- och sjukvårdspersonals skyldigheter stadgas att: hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Vidare står däri att en patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. Dessutom ska vården så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten ska visas omtanke och respekt.Såtillvida det finns en gemensam partsvilja av vården emellan dig och din anhöriga i detta fall, bör det alltså inte föreligga något hinder för denna typ av vårdrelation. Däremot bör du se till att du följer de riktlinjer som står på den mottagning du jobbar på och bör även ha den etiska aspekten i åtanke vid ett sådant beslut. Vad gäller upprättandet av ett avtal, kan Ni självfallet få hjälp att upprätta ett sådant avtal tillsammans med en av våra jurister, om ni finner att det är nödvändigt. Kontakta i sådant fall mig på Viktoriatomsson@gmail.com för att få mer information via en offert. /Vänligen,

Vad heter utförandeentreprenad på engelska?

2020-05-27 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Vad heter utförandeentreprenad på engelska?
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Man skiljer mellan utförandeentreprenader och totalentreprenader. En utförandeentreprenad brukar definieras som en entreprenad eller del av entreprenad där beställaren svarar för projektering och entreprenören svarar för utförande. En totalentreprenad skiljer sig från en utförandeentreprenad genom att det är en entreprenad eller del av entreprenad där entreprenören i förhållande till beställaren svarar för projektering och utförande.På engelska talar man om ett Construction Contract när man avser en utförandeentreprenad. Om man avser en totalentreprenad brukar man tala om ett Design & Build Contract.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Är det möjligt att företräda annan genom framtidsfullmakt i förvaltningen av ett dödsbo?

2020-05-26 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Min mor är dödsbodelägare. Dottern innehar en framtidsfullmakt för mamman. kan dottern företräda mamman med framtidsfullmakten i ett dödsbo.? behövs God Man?
Evelina Sjöberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Bestämmelser som reglerar din fråga hittar vi i lag om framtidsfullmakter (LFF). Vad gäller för framtidsfullmakter?En framtidsfullmakt gör din mors dotter behörig att rättshandla för henne i angelägenheter när hon själv på grund av försvagat hälsotillstånd, sjukdom eller annat liknande tillstånd inte själv har förmåga till att göra detta (1 § LFF). Dessa situationer ska framgå av framtidsfullmakten och omfattar ekonomiska och personliga situationer (2 § LFF). Vad gäller för förvaltningen av ett dödsbo? Om framtidsfullmakten har trätt i kraft och den inte heller är inskränkt när det kommer till att din mors dotter får lov att företräda henne i denna typ av angelägenhet så är dottern i egenskap av fullmaktshavare också behörig att företräda din mor vid en bouppteckning (2 § och 9 § LFF). Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga och att mitt svar var till hjälp! Vänligen,

Gäller försäkring om husvagnen är för tung för mitt körkort?

2020-05-19 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Gäller försäkring om husvagnen är för tung för mitt körkort
Fanny Eriksson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med så krävs ett gällande körkort för att t.ex. få köra en bil. Vad gäller om ett släpfordon, t.ex. en husvagn kopplats till en bil så krävs det att föraren har den rätta körkortsbehörigheten även för släpfordonet (2 kap. 1 § körkortslagen). De olika körkortsbehörigheterna finns i 2 kap. 5 § körkortslagen. Men eftersom det finns beskrivet att du har en husvagn som är för tung för ditt körkort kommer jag inte gå in mer på det utan enbart utgå från det du sagt.Gäller försäkring om husvagnen är för tung för ditt körkort?Eftersom jag saknar information om vilket typ av försäkring du har, med vilket bolag och vad dina villkor är, kommer jag inte kunna ge dig ett exakt svar. Jag har däremot kollat på några olika husvagnsförsäkringar, där det funnits vissa begränsningar. En av begränsningarna har varit "om föraren av dragbilen saknar det körkort som krävs" kan det leda till att ersättningen sätts ned med ett särskilt avdrag.Jag rekommenderar dig därför att se över din försäkring och dess villkor samt begränsningar för att ta reda på vad som gäller för just din försäkring!Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,