Får företag försöka påverka ändring av abonnemang med annan än avtalspart?

2020-07-01 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Kan ett stort företag, ex Telia, gå in och försöka påverka en ändring av Mitt abonnemang via min sambo? Abonnemanget är mitt och jag var inte närvarande när det hände. Vad kan man kalla detta tilltag? Kan man gå vidare med detta?
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vilka lagar gäller?Du beskriver att ett stort företag har försökt ändra ett abonnemang med annan person än dig. Då du anger att det gäller ett företaget försökt påverka ändring av avtalet när du inte var där tolkar jag det som att ni blivit kontaktade av företaget. Det innebär att Distansavtalslagen gäller. I de flesta avtalssituationer utgör även Avtalslagen en grund. Endast du kan sluta avtal för din räkningI din fråga framgår att ett stort avtal försökt påverka en ändring av ditt abonnemang via en annan person. Till att börja med kan konstateras att endast avtalsparterna kan sluta avtal och sedan ändringar om detta avtal, i detta fall du och företaget (1 kap 1 § Avtalslagen). Om någon annan ska kunna sluta avtal för din räkning behöver denne person en fullmakt (2 kap. 10 § Avtalslagen). Företaget ska tydligt uppge information om vad den säljer och villkor till detta (2 kap. 2 § Distansavtalslagen). Vad du kan göraDå avtalet var mellan dig och företaget, inte företaget och din sambo, ska inte företaget försöka förhandla med din sambo om att ändra villkor. Märk att även om det hade lett till att din sambo gått med på några ändringar hade det inte varit giltigt då det är du som är avtalspart med företaget. Vad du kan göra är att anmäla företaget till Konsumentverket och välja den metod du anser känns bäst, exempelvis olämplig säljmetod. Det kommer däremot inte leda till någon direkt skillnad just för dig men kan hjälpa Konsumentverket att stoppa otillåtet beteende.Med vänliga hälsningar,

Skrämdump på facebookprofil

2020-06-30 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Får man ta en skärmdump av någons Facebookprofil och lägga ut den i en grupp och fråga om personen är seriös eller ärlig att köpa varor från tex?
Sebastian Näslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret är ja, som frågan är ställd finns inga juridiska problem med det. Den typen av skrämdumpar är helt ok!Med vänlig hälsning

Får man sälja belånad egendom när det finns äganderättsförbehåll?

2020-06-22 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har köpt en båt från en näringsidkare på ett avbetalningsköp, genom ett kreditinstitut. Handpenningen var på lagligt minsta 20%.I avtalet framgår det under rubriken "förtida uppsägning" att kreditgivaren har rätt att säga upp krediten av olika anledningar såsom sen betalning, och det framgår även att de har rätt att återta objektet.Jag vill sälja en andel av båten till en släkting som vill nyttja båten, tillsammans med mig själv. Kreditinstitutet motsäger dock att detta inte är möjligt, "då det endast är du [jag] som står på krediten" enligt deras kundtjänst. Jag ser inget laga stöd för detta enligt konsumentkreditlagen, har de någon laga rätt att hindra mig att sälja en andel i min egna båt? Hur liten den andelen än må vara .Tack,Hälsningar
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Hur jag tolkar din frågaJag tolkar din fråga som att att säljaren enligt avtalet har ett återtagande- och äganderättsförbehåll, vilket är vanligt i kreditavtal av detta slag. Det innebär en rätt för säljaren att under vissa förutsättningar ta tillbaka varan och att äganderätten inte går över på dig som köpare förens hela avbetalningen är gjord.Får du sälja en andel av båten till en släkting?Äganderättsförbehållet innebär som sagt att äganderätten tillkommer säljaren till dess att hela betalningen erlagts. Det ger säljaren rätt att återta båten om du som köpare inte betalar i rätt tid eller med rätt belopp. Det ger även säljaren rätt att avgöra om båten får säljas vidare och till vem. Äganderättsförbehållet gör det straffbart för dig som köpare att sälja båten vidare utan säljarens tillstånd, det kan nämligen utgöra olovligt förfogande enligt 10 kapitlet 4 § brottsbalken.Lagen om godtrosförvärvOm du skulle sälja en andel av båten till din släkting skulle även lag om godtrosförvärv av lösöre bli relevant. Enligt den lagen kan en köpare göra ett godtrosförvärv av lösöre som säljs i strid med ett äganderättsförbehåll, exempelvis en båt, om det är så att köparen vid köpet kan anses ha varit i god tro. För att man ska kunna anses vara i god tro krävs dock att köparen inte borde ha misstänkt att överlåtaren sålde lösöret utan att ha rätt till detta. Vid en sådan bedömning kan hänsyn tas till vilken egendom det är fråga om, under vilka förhållanden den utbjöds och omständigheterna i övrigt.Överlåtande av lånNär det gäller överlåtande av ett lån, vilket också verkar vara relevant i ditt fall, är det kreditinstitutet som har rätt att avgöra om någon annan än du får ta över krediten. Teoretiskt sätt borde det inte vara några problem om det är så att din släkting är kreditvärdig, men i slutändan är det banken som har rätt att avgöra om du får skriva över hela eller delar av din skuld på någon annan eller inte.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur kan jag få juridisk hjälp?

2020-06-16 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej Jag behöver juridisk hjälp, hur kan jag göra?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du behöver juridisk hjälp och vill anlita Lawline kan du antingen skriva en till gratisfråga som den här frågan, använda våra expresstjänster eller anlita Lawlines juristbyrå. Gratisfrågor besvaras i mån av tid inom 30 dagar. Lawline hanterar många inkomna gratisfrågor varje månad och man är därför inte garanterad ett svar på sin fråga. Lawlines expresstjänster består av två olika betaltjänster, dels "Expressfråga" som garanterar att du får svar på din fråga tillsammans med en juridisk utredning inom tre dagar, dels "Expressfråga 24" som garanterar att du får svar på din fråga tillsammans med en juridisk utredning inom 24 timmar. Du ställer en ny fråga här och kan välja vilken typ av fråga du vill att det ska vara. Lawlines juristbyrå hanterar de frågor som kräver än mer utredning än vad frågebesvarandet via nätet kan bistå med. Juristbyrån hanterar i stort sätt alla typer av ärenden förutom straffrätt, skatterätt och vårdnadstvister. Om du behöver boka tid för juridisk rådgivning kan du göra det här. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Hur kan en folkrättslig tvist lösas?

2020-06-30 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har två frågor jag behöver hjälp med att lösa:* Hur kan man lösa en folkrättslig tvist som inte regleras av några internationella överenskommelser?* Ge ett eller flera exempel på problemställningar (frågor) som kan uppkomma inom folkrätten.Med vänlig hälsning,
Viktoria Tomsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline,Först och främst vill jag påpeka att Lawline inte besvarar några skolfrågor. I och med att ditt svar är utformat som en skolfråga, kommer jag att svara väldigt generellt ifall du inte inkommer med detaljer som visar på ett övrigt juridiskt intresse i frågan.Folkrätten är till stor del uppbyggd av sedvanerätt, det vill säga tysta överenskommelser mellan stater till följd av hur länderna tidigare agerat gentemot varandra. Vidare är folkrätten influerad av politiken, vilket Innebär att politiska ställningstaganden kan behöva tas för att lösa en tvist mellan två stater. En folkrättslig tvist kan uppstå vid erkännande av en stat eller vid en immunitetsfråga av en viss auktoritetspersonVänligen,

18 år och ska flytta hemifrån, vilka föremål får tas med?

2020-06-29 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej jag är 18 och funderar på att flytta, men vet inte vad reglerna är för personliga föremål. Vad är det man får ta med sig om ens föräldrar vill bråka med en?
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad du får ta med dig för föremål från ditt tidigare hem hos dina föräldrar när du flyttar hemifrån. Det framgår av din fråga att du är 18 och alltså myndig, du har därmed rätt att själv råda över din egendom. Detta innebär att du har rätt att ta med dig alla personliga föremål som tillhör dig. Om du själv köpt föremålen med egna pengar eller pengar du fått av dina föräldrar har du i princip rätt att ta med dig föremålet när du flyttar. Detsamma gäller sådana föremål som du fått i present/gåva av dina föräldrar. Du ger inte i din fråga något exempel på vad det är för föremål som dina föräldrar bråkar med dig om och jag kan därför inte svara med någon större precision, men du har all rätt att ta med dig dina egna saker när du flyttar oavsett om du köpt dem själv eller fått dem i gåva av dina föräldrar. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Med vänlig hälsning,

Fullmakt för ifall man blir sjuk?

2020-06-17 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej,jag är singel, inga barn och 40 år. Jag skulle vilja ge min syster fullmakt att utföra mina intressen utifall jag blir sjuk. Vilken fullmakt är det då som gäller?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det verkar som om du vill ge din syster en s.k framtidsfullmakt som regleras i Lag (2017:310) om framtidsfullmakter (fullmaktslagen). En sådan fullmakt börjar gälla om du på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser (fullmaktslagen 1§). Fullmakten får omfatta ekonomiska och personliga angelägenheter, t.ex att betala räkningar eller förvalta tillgångar. Däremot frå den inte omfatta åtgärder inom hälso- sjukvård, tandvård, frågor om att ingå äktenskap, bekräfta faderskap, upprätta testamente eller liknande frågor av påtaglig personlig karaktär (Fullmaktslagen 2§ 1-2st). Det finns vissa formkrav för att det ska bli en giltig fullmakt. Den måste vara skriftlig. Dessutom ska du skriva under den och två vittnen ska antingen se sig skriva under den eller så ska du intyga till dessa att du skrivit under den. Dessa vittnen måste känna till att det är en framtidsfullmakt och ska sedan själva skriva sina namn på fullmakten (Fullmaktslagen 4§ 1-2st). Den som fullmakten riktar sig mot får inte vara vittne. Inte heller din make, sambo eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till dig eller dina syskon får vara vittnen (Fullmaktslagen 4§ 3st). Av fullmakten ska även följande framgå: (1) att det är fråga om en framtidsfullmakt, (2) vem eller vilka som är fullmaktshavare, (3) vilka angelägenheter fullmakten omfattar och (4) vilka övriga villkor som gäller (Fullmaktslagen 5§). Det kan vara värt att beakta att det är fullmaktshavaren, dvs din syster, som avgör om fullmakten har trätt i kraft eller inte. Du kan dock föreskriva att en domstol ska pröva detta (Fullmaktslagen 9§ 2st). Jag hoppas detta har svarat på din fråga. Om inte är du självklart varmt välkommen att ställa ytterligare frågor till oss på Lawline.

Hur många tikar får man ha ute på foder?

2020-06-10 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hur många tikar får man ha ute på foder?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt Svenska Kennelklubbens (SKK) grundregler får maximalt tio hundar hållas hos fodervärd (se SKK:s grundregel 2:8). SKK är hundägarnas riksorganisation och samverkar med flera statliga myndigheter, bl.a. Jordbruksverket. I övrigt finns det inga specifika lagstadgade regler för din fråga. Med vänliga hälsningar